Groot Gouda, maandag 12 november 1945

Het plan van den arbeid wordt verwezenlijkt Geleide economie wordt doorgevoerd De Minister van Handel en Nijverheid ir H Vos heeft geantwoord op eenige gestelde vragen In de eerste plaats over de planeconomie Voor zoover deze regeering betreft zal aangestuurd worden niet op een tijdefijKe doch op een blijvende geleide economie Na eenigen tijd zal dienlen te worden onderzocht welke gebreken nog een dergelijke economie aankleven of zij haar meerwaardig hdd heeft bewezen boven de vrije economie De vjolksvertegenwoordiging zal ten slotte hebben te beslissen In dit verband koestert de minister geen vrees dat in de eerstvolgende jaren de werkloosheid in ons land groot zal zijn Er zal zelfs een vrij groote vraag bestaan naar geschoolde krachten Ook bevedt de minister aan een plan voor openbare werken dat als conjunctuurregulator dienen moet Noodig is dat men ook internationaal de conjunctuur zal beheerschen Een bewust plan voor schadeherstel van bedrijven is in werking Het eerst komen die bedrijven in aanmerking waarvan men weet dat ze in de Internationale Economie zullen passen De regeering zal alleen den normalen weg bewandelen om de bedrijven in de hand te krijgen dus door middel van toewijzingen investeeringsmaatregelen en produc tiecontroie Credietgeving is in dit verband secundair Over het Cnetraal planbureau dat op komst is zal de minister voor de radio binnenkort mededeelingen doen Wat den handel met het buitenland betreft is met Tsjecho Slowakije n verdrag afgesloten Mett Noorwegen zijn crediet afspraken gemaakt met Zweden zijn onderhandelingen gaande met België is overeenstemming bereikt met Zwitserland wordt eveneens onderhandeld De moeilijkheden bestaan in hoofdzaak hierin dat wij ons op het standpunt dienen te stellen dat wij ook iets moeten kunnen aanbieden en niet alleen als vragers moeten komen Alle af te sluiten verdragen zijn nog zuiver bilateraal Het is echter niet de bedoeling deze zco te houden In 1946 hebben wij nog een import overschot noodig Gehoopt wordt dat in 1947 de handelsbalans in evenwicht zal komen Amerika is gekomen met een wereld handelsplan Volgens den minister zit echter in dit plan weinig aan internationale waarden Er zijn verdergaande regelingen noodig waarbinnen een eigen exportpolitiek kan worden opgebouwd Uit Amerika worden door ons met alleen eindproducten doch ook machines ge iniporteerd Diner cp het Witte Huis De President der V S Truman heeft op het Witte Huis een diner gegeven ter eere van den eersten minister van GrootBritannië Clement Attlee en den eersten minister van Canada Mackenzieking Na de toasts stelde Truman vast dat een der groote eigenschappen van het Britsche Keizerrijk hierin bestaat dat het Britsche volk indien de regeering een buitenlandsche politiek voert en dat doet zij altijd steeds achter die politiek staat welke regeering ook aan het bewind is Ter illustratie wees Truman op de onderhandelingen te Potsdam welke door Churchill waren begonnen en door Attlee werden beëindigd na de verkiezingszege zonder dat er stagnatie optrad Hij sprak de hoop uit dat ook de Vereenigde Staten een buitenlandsche politiek zouden weten te voeren die een politiek van het volk mocht heeten en niet een van een partij Truman zei verder Wij begeven ons met vroom gemoed ter conferentie Wij hopen dat de conferenties zullen leiden tot afspraken en richtlijnen welke de Vereenigde volkeren tot een levensorganisme stempelen Attlee beantwoordde Truman s toespraak en zei o m dat het doel der buitenlandsche politiek niet moest zijn éénbepaald land te dienen maar dat allevolkeren der wereld er de voordeelenvan moesten ondervinden Dit wil nietzeggen dat wij geen rekening houdenmet de verschillen tusschen ons maar het Wil mij voorkomen dat onze heden tendagen onder den voet geloopen belangender wereldbeschaving allereerst de aandacht waard zijn Attlee besloot met tewijzen op het vele dat aan beide zijdenvan den Atlantischen Oceaan wordt gedaan voor vrijheid en democratie dien moeilijksten van alle regeeringsvormen zoo ongeveer den eenigen die vrijen menschen waardig is Indonesische Communistische Partij weer opgericht De Indonesische communistische partij P K I is naar uit een verklaring van den secretaris blijkt op 21 October weer opgericht De Merdeka die deze verklaring heeft opgenomen voegt eraan toe dat deze partij sinds haar verbod in 1926 ondergronds heeft gewerkt Er is nogal wat te doen geweest over den aankoop van koffie in Brazilië Deze aankoop lag echter buiten de verantwoordelijkheid der regeering Voor de autotrucks komt een publicatie Voor onze vrachtautopositie heeft de minister geen bijzondere zOrgen meer wel voor die der personenauto s Voor boekenaankoop in Amerika is ƒ 300 000 toegestaan voor boekenaankobp in Engeland ƒ 800 000 bedragen die nog ver liggen beneden onze behoefte Getracht wordt ook boeken te exporlteeren b v encyclopaedisch werk plaatwierk atlassen e d Inzake de Bedrijfsorganisatie wordt te zijner tijd een voorontwerp gepubliceerd dan kan het eventueel verbeterd worden opdat een prtesentabel ontwerp aan de Staten Generaal kan worden voorgelegd In verband met loon en prijspolitiek merkte de minister nog op dat de enorme toeslagen van 800 millioen per jaar alleen voor den levensmiddelensectoi natuurlijk niet voort kunnen gaan De regeering poogt ctan den eenen kant groote toeslagen te voorkomen aan den anderen kant de loonen en prijzen te blijven beheerschen De vraag is gerezen hoe moeten de arbeiders de goederen betalen als die straks op de markt verschijnen Ei zijn hier drie mogelijkheden loonsverhooging zonder meer loonsverhooging als spaarsysteem en crediet zonder dat van loonsverhooging sprake is Een beslissing hieromtrent is niet genomen Voor de geteisterde gebieden bestaat een normaal distributiesysteem maar deze gebieden hebben v oorkeur voor bepaalde goederen Het volgend jaar hoopt men volledige gelijkschakeling te bereiken lersch vee voor Nederlandschc magen De troep ossen die we op weg naar de Borneokade tegenkwamen zag er heel anders uit dan het vee in onze polders Dat waren dus de lersche ossen Per s s Orestes van de K N S M zijn ze Woensdag uit Ierland vertrokken waar ze uitgeleide werden gedaan door den lerschen minister van Landbouw Dr Ryan en den Nederlandschen consul generaal aldaar Vannacht om 12 uur meerde het schip aan de Borneokade en Zondag om 5 uur is men begonnen met uitladen van dit eerste contingent van 630 ossen Er zullen er nog heel wat volgen want in totaal moeten 10 000 stuks naar Nederland worden verscheept beurtelings naar Amïter dam en naar Rotterdam 4000 hiervan vormen een geschenk van Ierland de overigen zijn door Nederland daar aangekocht De zware ossen ze wegen leder ongeveer 650 kg werden langs een speciale loopp ank uitgeladen onder aanmoedigend geschreeuw van de dokwerkers die de on willigen soms met veel moeite oaar buiten moesten drijven Voor de verzorging der dieren zi n een aantal Ieren aan boord terwijl een vertegenwoordiger VM de lersche pers deze eerste reis heeft meemaakt Eisenhower naar de Vereenigde Staten Generaal Eisenhower heeft Zaterdag per vHegtulg Frankfort a M verlaten om zich ▼ a Parijs naar de Ver Staten te l egeven Waarschuwing voor Landen Tuinbouw Het K N M I te De Bilt deelt mede In Zweden en Noorwegen heeft de winter zijn intrede gedaan In Lapland komt strenge vorst voor in Stockholm vroor het vanmorgen 2 graden en op vele plaatsen tot zelfs in Zuid Zweden viel sneeuw De koude arctische licht dringt m€t stormsnelheid over Denemarken en de Duitsche Bocht naar onze omgeving door zoodat ook over Nederland aanmerkelijke temperatuursverlaging te verwachten is Voor den komenden nacht zijn in verband met de krachtige luchtbeweging de nachtvorstkansen nog klein voor de daaropvolgende nachten moet op zware nachtvorsten worden gerekend Drinkwater uit zee Tal van Britsche piloten die in zee gestort waren en daaruit zijn opgehaald werden gered door het gebruikmaken van een apparaatje waarmee men van zeewater drinkwat fton maken Deze uitvinding was het resultaat van langdurige onderzoekingen door de wetenschappelijke onderzoekingsafdeeling van de admiraliteit Op het einde van den oorlog waren er 340 000 apparaatjes in productie Voorkeur werd gegeven aan de vervaardiging van speciale apparaatjes voor gevechtspiloten welke apparaatjes ongeveer de grootte van een zak camera hebben en elk een capiciteit hebben van l 2 l ter drinkwater Een speciale uitvoering van deze uitrustig is door het leger en de luchtmacht der vloot der V S overgenomen Generaal Cunningham hooge Commissaris van Palestina Tot opvolger van Veldmaarschalk Gort is benoemd tot hooge commissaris van Palestina Luit generaal Sir Alan Cunningham Cunningham voerde in 1940 en 1941 de succesvolle veldtocht in Abessinië uit In 1941 begon ook onder zijn leiding de beroemde veldtocht van het achtste Leger in Cyrenaica Sinds 1944 stond hij aan het hoofd van het Eastern Command in Engeland Het Handelsaccoord met België Op 8 November 1945 is zooals gepield een voorloopig handelsaccoord geteekend Naar Nederland zullen o a uitgevoerd worden chemische producten ijzer en staal vensterglas bouwmateriaal en verschillende textielproducten kalk gresbuizen bloembollen en sierplanten Hiertegenover zal Nederland aan de Belgisch Luxemburgsche Economische Unie o m leveren zand grint chemische producten vlas pootaardappelen landen tuinbouwzaden fokstieren fokyarkens bloembollen boomkweekerij producten visscherij producten en Philips artikelen De overeenkomst is geldig tot 31 December 1945 Binnenkort zullen besprekingen gehouden worden voor het afsluiten van een accoord inzake het goederenverkeer gedurende het jaar 1946 Amerikaansch voedsel voor Europa De Amerikaansche Minister van Land bouw C P Anderson heeft in een persconferentie verklaard dat bijna 4 millioen ton levensmiddelen uit Amerika naar de bevrijde landen in Europa zal worden verscheept Deze levensmiddelen zijn bedoeld voor die landen die hulp van de Unrra ontvangen Anderson noemde o a Frankrijk België Nederland en Noorwegen Duitschland wordt toegelaten tot de wereldorganisatie van de jeugd Op de Internationale jeugdconferentie te Londen is besloten aan de anti Natio naal Socialistische Duitsche jeugd een zetel toe te staan in de nieuwe Wereld Jeugd organisatie Dit is de eerste vertegenwoordiging in een Internationaal Lichaam welke na den oorlog aan Duitschland is toegestaan MoeiH kheden in Benkoelen Volgens een officieele mededeeling van Britsche zijde zijn er moeilijkheden in Benkoelen waar een Britsche officier gedood werd Een ander Britsch officier werd gewond maar wist te ontsnappen Deze beide officieren maakten op 5 Nov een inspectietocht naar een Ned Rapwi kamp Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend ARGENTIJNSCHE KAAS Komende week zal in een deel van het land op de kaasbon Argentijnsche kaas worde n verstrekt Bij sommigen heerscht de meening dat deze kaas minder geschikt zou zijn voor de consumptie Bij een proefneming op het secretariaat van de vakgroep voor groothandel in kaas waarbij o a vertegenwoordigers van den voedingsraad van het C D K aanwezig waren hebben wij echter kunnen constateeren dat zij zeer hartig is en door degenen die van belegen kaas houden zeker op prijs gesteld zal worden Men bedenke voorts dat het door den aanvoer van deze kaas mogelijk is het huidige rantsoen van 200 gr te handhaven De prijs waarvoor de Argentijnsche kaas mag worden verkocht is dezelfde als die voor 40 pliis kaas Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 Ster van den dag Hoa Carmichael 1 20 Voor de rijpere jeugd Drs M B Teipe spreekt over Verzetspoëzie 18 45 Le Coin Des Enfants van Claude Debussy Alfred Cortot plano 19 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 19 30 Lucien Louman bas Cor v Bovea plano 20 Nederland herrijst de Fox 20 15 Uit Opera s van Gaetlno Donizetti 21 De stem onzer bondgenooten door een geallieerd Officier 21 15 Fantasie The British Army van Sullivan 21 30 Matrozenkoor o l v Theo v Elferen 21 45 Benedict SUberman and HisNovehy Screnaders 22 15 Mensch en Maatschappij Mr N Stufkcns Jr over Arbeidsvreugde 22 30 Cantabile septet 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwij ling pastoor van Nunen O Ë S A Augustein past v d Par V St Augustinus te Utrecht 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum IL 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 18 30 Ben gevarieerd programma met zanq door Rlna Ketty en Tino RossL 19 Het Sylvestre trio 19 30 ProgrammavoordeNed strijdkrachten 20 Ensemble George Frank 20 30 Landbouwpraatje Ir H T Tjalleman Inspecteur v d Landbouw over Landbouwbedrijven In de naaste toekomst 20 45 Omroeporkest o l v Jaap v Ginneken Sohst Jan Bresser Viool Pauze Gramofoonmuzlek 21 45 Avondwijding Ds E D Spelberg Ned Herv Predikant Hilversum 22 Nieuwsberichten en post scriptum 22 15 Sam Nqveen en zijn Radio Swlng kwartet met zang van Tony v Hul s 22 45 Zanq door The Three Musketiers acd the Tabacco Tags 23 Sluiting en Wilhelmus MEN WACHTE NIET OP KLEIAARDAPPELEN De gunstige vervoersomstandighede i maken het mogelijk zooals men weet deze week aan alle personen boven 4 jaar 6 kg aardappelen te verstrekker waarvan 3 kg bestemd is voor eigen winteropslag H t blijkt dat een deel van het publief deze 6 kg niet ten volle opneemt maa klaarblijkenlijk wacht tot er kleiaardap pelen worden verstrekt Er is echter slechts een kleine hoeveelheid kleiaard appelen beschikbaar door dat de aardappelvoorziening in hoofdzaak afhankelij is van het zand en veengebied in Drenthi en de veenkoloniën Op kleiaardappelen voor den winteropslag behoeft men dan ook niet te rekenen Indien niet alle bij den kleinhandel voorradige aardappelen voldoende houdbaar zijn zal het winter voorraadje voortdurend ververscht moeten worden In tegenstelling met vorige jaren bestaat thans de verplichting tot het vormen van een wintervoorraad Wie zich niet aan deze regeling houdt zal dezen winter of direct na den winter wanneer de aardappelen van den wintervoorraad op het normale rantsoen zullen worden ingehouden niet uit eigen voorraad kunnen putten en uitsluitend over een tijdelijk verlaagd rantsoen beschikken De aardappelenoogst van dit jaar laat namelijk in geen geval toe dezen wintervoorraad extra boven het gewone rantsicn te verstrekken Het vormen van een tegoed bij den kleinhandelaar is verboden daar de bonnen slechts een week geldig zijn Detaillisten die een aantal rantsoenen laten vervallen met de bedoeling deze later op te vragen om schuld aan consumenten af te lossen moeten er rekening mede houden dat later niet uit de vervallen of bevroren rantsoenen zal kunnen worden opgenomen Na registratie Motorvoertuigen Het R D M deelt mede dat het in de provincie Zuid Holland voorgekomen is dat houders van vergunningen die tot registratie waren opgeroepen door omstandigheden niet geregistreerd konden worden Voor deze personen wordt alsnog de gelegenheid opgesteld tot registratie evenwel niet langer dan tot en met 14 November a s Voor de provincie Zuid Holland op de volgende plaatsen Torengarage Torenstraat s Gra venhage Parklaan 32 Rotterdam