Groot Gouda, maandag 12 november 1945

DISTRIBUTIE NIEUWS Geldigheidsduur rantsoenbonncn Het Centraal distributiekantoor deelt ter voorkoming van misverstand mede dat de rantsoenbonnen met den opdruk een faM een artikel A zeep eea rantsoen artik c zout een rantsoen artikel d huit een rantsoen artikel f beschuit en een rantssen artikel g zuidvruchten ook na 10 November geldig blijven Cacaobpn verlengd Het Centraal distributiekantoor deelt mfede dat de geldigheidsduur van den voor ICO gram cacao aangewezen bon 747 der bon léaarten 511 verlengd wordt tot en met 24 November Geen ruiling van oude rantsoenen wisselbonnen In velband met de omstandigheid dat de oude rantsoenbonnen en wisselbonnen na 10 November a s ni t meer geldig zijn vestigt het Centraal Distributiekantoor er de aandacht op dat ruiling van deze bonnen tegen nieuwe rantsoenof wisselbonnen bi de plaatselijke dlstributiedienstsn niet mogelijk is Zij die in het bezit zftn van oude wisselbonnen dienen deze voor 10 November te gebruiken bi een restaurant of dergelijke Instelling Nieuwe rantsoen bonnen hnishoudzeep Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat met ingang van 11 November voor huishoudzcep een nieuwe rantsoenbon zal worden ingevoerd Deze bon draagt den opdruk a 41 een rantsoen huishoodzeep Op dezen bon is plm 225 gram hutshoud zeep verkrijgbaar De rantsoenbonnen met den opdruk een rantsoen artikel a welke recht geven op 1 4 rantsoen plm 56 gram huishoudzeep blijven feldig Kaasprijzen De Directeur Generaal van de prijzen maakt bekend dat evenals in voorgaande jaren de prijzen van kaas in de wintermaanden zullen worden verhoogd met de aan den opslag verbonden kosten De prijzen zullen met ingang van Maandag 12 November ten hoogste mogen bedragen als volgt Bq levering aa PRIJS dctallliiten franco voor den plaat V bestemm consu incl verpakking ment a Votvette kaas f 1 75 f2 b Alle soorten 40plus kaas al of niet voorzien vankruidnagelen en of komijn met uitzondering van de oorten genoemd onder c g en i f 1 65 f 1 90 c 40plus Friesche nagelk en zg kanterkaas 40plus f 1 75 f 2 d Alle soorten 20pl kaas al of niet voorzien vankruidnagels en of komijn met uitzondering van desoorten genoemd onder e h en f 1 35 f 1 60 e 20pl fabrieksLeidsche 20plus Prieschf nagelkaas en zgn kanterkaas 20pl f 1 50 f 1 75 f Boeren I idsrhe en Delftsche kaas f 1 70 f 1 95 g 40plus korstlooze kaas blokkaas f 1 50 f 1 75 h 20plus korstlooze kaas blokkaas f 35 f 1 60 1 40plus smeerkaas f 1 35 f 1 60 j 20plus smeerkaas f 1 25 f 1 50 k Van Overzee aange voerde dus Amerikaanscheen Argentijnsche kaas f 1 75 f2 Alle prijzen gelden prr kg netto OFFICIEELE PUBLICATIE Erkenning véreischt voor hooihandelaren In aansluiting op de publicatie dat met ingang van 15 October het verhandelen van hooi aan geen enkele verbodsbepaling is onderworpen deelt het bedrijfschap voor hooi stroo en ruwvoeder nog mede dat al het hooi dat niet door verbouwers krachtens een inieveringsverphchting aan de perplaats wordt Ingeleverd en dat evenmin door verbouwers rechtsstreeks aan uiteindelijk gebruikers wordt verkocht slechts mag worden verhandeld via erkende handelaren Aan anderen dan hooiverbouwers die niet door het bedrijfschap als groothandelaar of kleinhandelaar in hooi zijn erkend blijft derhalve het verhandelen van hooi verboden Taxatiemarkten voor paarden In tegenstelling met het eerder gepubli ceerde wordt bekendgemaakt dat op 12 November a s te Gorinchem en op 13 November a s te Rotterdam geen paarden taxatiemarkten zullen worden gehouden Pootaardappelen voor export Het bedrijfschap voor zaaizaad en poot goed voor akker en weidebouw maaki bekend dat de in de keuringsklassen ab b en c goedgekeurde ootaardappelen van de rassen Bintje Voran Bevelander Eigenheimer Furore Industrie Alpha Noordeling en Wilpo met een vierkantsmaat van 45 mm opwciarts niet meer met binnenlandsche bestemming mogen worden afgeleverd en verhandeld Zij kunnen in sorteering 45 60 mm bij de B E A II worden aangeboden waarna zij door het bediijfschap voor export zullen worden aangekocht Ontheffing van dezen maatregel kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden gegeven Aanvragen daartoe moeten worden ingediend bij het bureau van denProyiocialenvoedselcommlssarens Tevens wordt bekendgemaakt dat erkende binnenlandsche poetaardappelhandelaren door anderen geteelde pootaardappelen aan de B E A II mogen aanbieden en verkoopen Het Tabaksrantsoen Ter voorkoming van misverstand wordt medegedeeld dat de bonnen 05 en 06 van de tabakskaart ieder recht geven tot het koopen van twee rantsoenen tabak op beide bonnen Tezamen krijgt men dus tachtig cigaretten of de over eenkomstige hoeveelheid shagtabak of sjgaren Dit rantsoen is bestemd voor twee weken Op het zoo langzamerhand gebruikelijk geworden rantsoe importsigaretten behoeft men volgende week niet te rekenen Als de Argentijnsche kaas niet te snijden is Het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft op een deel van de kaasbonnen wordt op het oogenbiik veelal Argentijnsche kaas verstrekt Dit is oude belegen kaas die bij het snijden ai gauw in brokjes uiteen valt Men kan deze kaas daarom beter raspen dan snijden Ook is de kaas door haar pittigen smaak bijzonder geschikt om in een boterhamsmeer sel of in een vleeschof vischloozen warmen maaltijd verwerkt te worden Boterhamsmeersel van Argentijnsche kaas 2 d L melk en of water 12 gr bloem nootmuskaat surrogaat geraspte Argentijnsche kaas naaf smaak tenminste 50 gram De melk aan de kook brengen en bin den met de aangemengde bloem Het sausje doorkoken en op smaak afmaken met zout nootmuskaat surrogaat en geraspte kaas Naar verkiezing kan men boter toevoegen De boterham behoeft dan niet gesmeerd te worden Stan ïpot met Argentijnsche kaas 2 kg aardappelen 500 gr andijvie 100 a 200 gr in blokjes gesneden Argentijnsche kaas melk boter margarine of vet zout nootmuskaatsurrogaat De aardappelen schoonboenen opzetten met weinig kokend water en zout en in een gesloten pan gaarkoken Kooktijd 25 minuten De andijvie wasschen en zeer fijn snijden melk in blokjes gesneden kaa s andijvie en boter margarine of vet toevoegen en de aardappelen zoo kort mogelijk fijnstampen Alle bestanddeeien dooreenmengen Naar smaak nootmuskaat toevoegen OPROEPiNC De houder van de Spaarboekje nos 5591 en 6161 uitgegeven door de STApSSPAARBA K u Goud wordt beleefd verzocht deze boekjes ten spoedigste te bezorgen ten kantore der bank GOUWE 2 Gevraagd een DIENSTBODE voor halve dagen s Zaterdag vrij Mevr KEPPELS Kaoaal traat 28 Jong echtpaar zoekt 2 kmters of zit liipliiiiier met gebruik van keuken Brieven no 1416 bur y d blad 3 sportieve jongelui zoeken dito dames Iftftijd 22 Bar P O om gezellig met elkaar utt te gaan Brieven met loto op eerewoord retour onder no Ml 7 bureao vma tlit Uad Met vreugde geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje PAULA SOPHIA DEN BROEDER C DEN BROEDER Slieker Stolwijkersluis D 115 11 November 1945 Heden overleed zacht en kalm onze beste Broer Zwager en Oom Karel Preder ik Lodewf k Nolte in den ouderdom van 73 j Namens de familie G M NolteSnel Gouda 11 Nov 1945 Goejanverwellendijk 31 De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 15 November a s op de Algemeene Begraafplaats te Gouda te 2 uur Vertrek van het sterfhuis te 1 20 uur GEVRAAGD een dasmeisje of WERKSTER voor enkele dagen per week 9 Loon Gr Florisweg 28d 4 personen vragen Eioilschi CoRursatielis Liefst aan huis KLOOSTERMAN Wachtelstraat 18 Te koop gevraagd EEN ZEILBOOT In prima slaat Liefst groote B M Br onder no 1531 bur v d blad Net persoon 41 Jaar zoekt een betrekking Onverschillig wat Brieven onder no 1517 van dit blad Te koop gevraagd 12 badhanddoeikeB ook genegen te rullen voor een beige kleurig Reebobontmaatdljc aat CMsg 38 Keiztratraai él INDIË AVOND in Thaiia Theater op Donderdag 15 November 8 uur precies Sprekers W G H de Keizer voorheen joarnalist in Indië en Japan over De taak die on $ in Indië wacht en Dr J P de Jong over Het Nederl Indische Roode Kruiswerk Toegangsprijs f 0 75 per plaais Abonné s Grool Gouda legen overgave van ondersiaande coupon f 0 50 De baieb van dezen avond zijn besiemd voor hei Nederlandsch Indische Coode Kruis Plaatsen verkrijgbaar bureau Grool Gouda Mark 20 en Donderdag van 7 8 uur aan de zaal REDUCTIE BON voor abonné s Groot Gouda NAAM ADRES wenscht plaatsen S f 0 5O voor den Indië avond in ThaiiaTheater op Donderdag 15 November Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding 7 Wie zal de schade betalen lul if 0 dt DidUchecs Wij achten het vanzelfsprekend dat de Duitschers dit doen Ir A PLATE uit Rotterdam Voorzitter pan de Nederl Maatschappij poor Nijverheid en Handel zal op Woensdag 14 Nov 1945 des avonds 8 uur in denNieuwen Schouwburg te Gouda uiteenzetten op welke wijze dit dient te geschieden j Gouda Comité Gdegcidieid tot debat l Toegang vi I Te koop gevraagd 2 persbons kano Brieves onder no HIO bureau van du blad Gevraagd = net meisi troor den da in g zla zender kinderen Zclfatandig kaaif eaée werken NietbMeiten jNurBrieven no 1412 bureati v d bl Het Goudsche Clownduo maakt Uw gezellige bijeenkomsten tot een Vraagt inl Chr de Wethstraat 10 Buurtvereenigingen aparte condities £ dchsucccs rtWl A GEOPEND Bureau OOG OOR van de R VD Heeft U ideefen klachten of wen schen waarvan U meent dat zi ter kennis moeten komen van de betrokken autoriteit richt U zich dan tot Oog Oor RVD Het Dlstnctsbureau Oog Oor IS voor het publiek geopend op werkdagen van 10 1 en 2 4 uur Zaterdags van 10 12 uur Uw persoonlek contact met de regeeringl REGEER INGS VOORLICHTINGSDIENST Hoofdbureau Waisenaarscheweg 10 Den Haag UEEMRAADSINGEL 194 TEL 3S810 ROTTERDAM Waar blij ft Modern bovenhuis Bosch weg 54 f 4 50 p w of ftó6ct e woning Bodegr straatweg 32 f6 p w ruilen tegen woning in de stad huurprijs tot f 40 p maand Te bevr Bodegr straatweg 32 Net persoon biedt zich aan als Maiazijn buiieflile ook genegen huiswerk te verrichten Brieven no 1423 bur v d blad Aangeboden zit n slaapkamer of zlt tlaapkamcr pet vrije keuken Brieven onder r 1427 bureao vaa dit blad