Groot Gouda, woensdag 14 november 1945

JUudstc Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M Ster van den dag Stephan Graphelly Cabaret 2 s ea een kwart Medewerkenden Benny Vreden oop de Leur Rijk overzee Prof Dr J Boeke Hoogleeraar tropische economie te Leiden indië s economische afhankelijkheid bij een uit te voeren bedrijfsleven KrontjOngmnziek Ind club te A dam Nieuwsberichten Reportage Progr voor de Ned Strijdkrachten Nede rl herrijst Hcfnationaal instituut de eendracht vaa het land Brieveii van onzen Londenschen corresp H Hnizinga Gramofoonmuziek Hoorspel Walvischjagers door Eugene O oetll vert oban Winkler Regie S de Vries jr Orgelspel Measch en maatschappij Drs Frank de Vries Geleidelijk psyahologische inventarisatie Het Boyd Neel Strijdorkest Nieuwsberichten Avondwijding kap A Snoeren kap par St Vitus Hilversum Sluiting en Wilhelmus 18 18 15 18 30 18 45 19 19 15 19 30 20 20 15 20 30 21 22 22 15 22 30 23 00 f 23 30 Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 18 30 Het Sylvester trio 19 Avondmclodietjes 19 30 Kerkdienst Ned Herv kerk Neder horst den Berg voorganger Ds van Zorge 20 30 Rosa Spier Harprecltal 21 Commentaar op beleid en bewind d den patriot 21 15 Eddy Walls speelt 21 45 Av odwljdlng Ds I v Nieuwenhayzen Rem predikant te Hilversum 22 Nieuwsberichten en post scriptum 22 15 Ensemble George Frank 22 45 2 ng door The four aces and the revellers 23 Afkondiging en Wilhelmus OFFICIEELE PUBLICATIE Regeling slacht zn mcstvarkens Het Vee Vleeschaankoopbureau zal voor alle slacht varkens die van 12 Nov 1945 af zija of worden overgenqmen f 1 50 per kg geslacht gewicht zonder premie uitbetalen Mestcontractvarkens zullen aan het Veeen Vleeschaankoopbureau kunnen worden geleverd bij een levend gewicht van tenminst 95 kg en ten hoogste 150 kg terwijl genoemd Bureau levering kan vorderen bij elk tusschenliggend gewicht Aankoopvergunningen voor biggen bestemd om op te leggen op mestcontract kunnen worden uitgereikt aan alle land en tuinbouwers Verder aan arbeiders in de land eo tuinbouwbedrijven en aan andere personen die ten genoegen van den Provincialen Voedselcommissaris kunnen aantooaen dat zij la staat zijn deze biggen met behulp van ruwvof der afvallen e d naast het ter beschikking te stellen krachtvoeder op eigen erf tot het gestelde gewicht te mesten Op het houden van varkens zal controle wordan gehouden Huisslachtvergunning of mestcontract moet aanwezig zijn vo6r ieder varken van 25 kg en zwaarder Handel in pluimvee gicvogelte enz In het voedselvoorzieningsblad no 29 van 25 October j l is opgenomen de verordening op den handel in pluimvee geslacht gevogelte wild en konijnen 1945 In deze vergunning wordt de handel in deze artikelen gebonden aan een vergunningenstelsel Vergunningen worden slechts uitgereikt aan personen die in het bezit zijn van een erkenning van de vakgroep groothandel In pluimvee en wild of van de vakgroep detailhandel in wild en gevogelte De ilschen waaraan men moet voldoen om voor een erkenning in aanmerking te komen worden nader vastgesteld Het Bedrijfschap voor pluimvee en eierct verzoekt belanghebbenden de publicaties van de beide vakgroepen over dit onderwerp af te wachten Fijaondera vergunningen tuinbouw Het Bedrijfschap voor groenten en fruit deelt mede dat alle bijzondere vergunningen op welk tijdstip aan wie en in welken vorm deze zijn verleend ingaande l Januari 1946 haar geldigheid verliezen en dat voor 1946 in het algemeen geen bijzondere teeltvergunningen hetzij ter vervanging van de vervaltene hetzij nieuwe zullen worden verleend Het Bedrijfschap zal de mogelijkheid nagaan of bedrijven waarvan de besta ansmogelijkheid door verminderde groenten en of aardappejenteelt worden aangetast ook voor 1946 een tijdelijke vergunning kan worden verleend Te zijner tijd zal mcdedeeling worden gedaan wanneer en waar aanvragen daartoe kunnen worden Ingediend Motorbrandstof voor het spuiten van fruitboomen Voor het bespuiten van fruitboomen gedurende het komende seizoen moeten thans reeds de bl aanvraagformulieren ter verkrijging van de daarvoor benoodigde motorbrandstof bij den Rijkstulnbouwconsulent in wiens werkgebied de boomgaarden gelegen zijn worden ingediend Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij den Plaatselijken Bureauhouder Het indienen der formulieren moet geschieden voor of uiterlijk op 24 Nov 1945 Voorts dient er rekening mede gehouden te worden dat de aanvrage niet alleen is bedoeld voor winterbespuiting maar ook voor de bespuiting voor en na de bloei MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen HOUDIJCK DE JONCHEERE NIEUWS In de Amarikaansche zona van Duitschland is de productia van ruwe olie hervat In de omgeving van Karlsruhe aijn op tw2e plaatsen boringen verricht Men hcxipt weldra 650 ton per maand te pro duceeren Te Appelhausen bij Munster is een 16 jarige knaap die geweigerd had te werken tot opsluiting gedurende 9 nmanden in een opvoedingsgesticht veroordeeld Zondag heeft de geallieerde con troleraad tz Eerlijn vergaderd over de controle op en de functies van de Duitschs vakverecnigingen In Keulen is een nieuwe Duit sche arbeidefspartij gesticht onder leiding van Heinrich Hammer De partij is voorn emens zich te organiseeren naar het voorbeeld van de Eritsche Labour partij Door het militair gezag van de Sowjets te Berlijn is toestemming verleend voor invoer van hondard duiziend kerstboomen voor de jeugd In Berlijn wordt een strengere rantsoeneering van electrischen stroom ingevoerd Een delegatie van den wereldbond van vakvereenigingen samengesteld uit vertegenwoordigers van Engeland Frankrijk da Ver Staten de Sowjet Unie Tsjecho Slowakije en Nederland Kupers zal binnenkort een bezoek aan de vakvereenigingen in Duitschland brengen Overspuiten van oude Meubelen gewenschle kleur als nieuw van geschilderde meubelen AAM 59 GOUDA Ondertrouwd J P BOER Bcr PrcdiloDt MARGOT SPRIK Huwelijksbevestiging 22 Nov a s s namiddags 3 uur in de Ger kerk te Gouda Boakoop BiexcB 11 Gonda Gr Florltwcg 32 Receptie Gouda M Nov 3 5 a n en 8 10 u Tockomatig adrti Gtttl Paitorie Schipluiden ff Op 23 November a s hopen i onze geliefde Ouëcrs I l j ï Onder de Boompjes 83 Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen ï IA Br tkhaieca en tA BroekhnlacB Palt i den dag te herdenken waarop fzij voor 35 jaar in het Huwc J lijk traden Heden overleed zacht en kalm oaae lieve Vader Behuwd Grootvader en Broer de Heer PIEIEK itCOB BDIIIYEI Weduwnaar van Mavr Hdtna Anaa Elizabeth Overcqndcr In den ouderdom van 88 jaar Uit aller naam Rotterdam C J WAGNER Bokhoven W WAGNER Gouda 13 Nov 1945 Gouwe 236 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 17 Nov as op de Algemeene Begraafplaats te 2 30 uur Vertrek vat het sterfhuis te 2 uur JONGEDAME 27 jaar zoekt langs dezen oosympathleken weg serieuze kennismaking met nette Heer Vaste positie Brieven met foto s worden op eerewoord geretourneerd Brieven onder oo 1566 bureau van dit blad Een Jongen gevraagd N V Looii lniirstrMt 12 Advettfrt U op Groot Goadm U kunt nog niet de oude kwaliteits artikelen krijgen doch wij bieden U het beste wat momenteel leverbaar Is Ziet onze etalages D A l Markt 20 h K Tiendeweg Q f VSTZIII Tijdelijke verkoop in den Kantoorboekh K Tiendeweg 1 U kunt in ROTTERDAM met de regeering spreken Bur OOG OOW van den RegeeringS voorlichtingsdienst geopende Heeft U ideeën klachten of wen schen waarvan U meent dat zit ter kennis moeten komen van de lïetrokken autoriteit richt U zich dan tot Oog Oor RVD Het Districtsbureau Oog tt Oor if voor het publiek geopend op werkdagen van 10 1 en 2 4 uur Zaterdags van 10 12 uur HEEI RAAOSINGEL 194 TEL 35810 ROTTERDAM Uw persoonlgk contact met de regeeringl REGEERINGS VOORLICHTINGSDIENST Hoofdbureau Wassenaarschewe iO Oen Haag Aidsa BETER BRIEFONDERWIJS Joni BaliBtiek ea Publiciteit leergangen o l v dagbladJ directeur Dr WURMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Duitsch Ncd en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMieVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT USTHOPSfRAAT e ROTTERDAH Coupon DO 354 Gratia procflca leervak i Adnt Naam in elke P H WOERLEE Fabriek Hel spreekuur van hel Prov Consuhatie Bureau voor Zenuwen Geesleszieken leider S J P Dercksen zenuwaris wordi voorlaan inplaals van DONDEDDAG op DINSDAG gehouden van 1 30 4 u in hél Van rson Ziekenhuis ie Gouda Deze week zal er spreekuur zijn op Vrijdag 1 6 Nov v 1 30 4 uur Gevraagd Isle Kapsjter bekend mei hel get eele vak of aankomend Kapsier H P V WIJNGAARDEN Kleiweg 77 WONINGRUIL Wie wil buis te Reeuwijk Raad hüisweg ruilen voor huis in Gouda Huurprijs f 7 è 7 50 per week Brieven onder no 1582 bureau van dit blad Gevraagd EEN MEISJE voor de huishouding en den winkel B Martenssingel 98 Flinke werksttr gevraagd voor Donderdag of Vrijdag FLUW SIN GEL 62 Noteer U van ons nieuwe tela foonnummer Wij zijn waar TELEFONISCH te OOO bereiken onder no XoZ6 Heeft U bonnen voor banden of tijwielen Ltvett die dan bij ona ia ea U krijgt per oagaaadc Uw baaden f Rijwial liiiiilliiiiilUiFriilirijkir Spoorwegatraat 15 TER RUILING Z B a n D KkocatD ai 7 too qjia ïw H ackMa aaat Z jtM gtoot yiO ckal TOOI UdMrc Bodcgr ittaatwtg 72 ISJO oDgeDtjai e Icefl d 6 Jaar voor eu jil leeft 8 ar f cbocnen m 30 voor n Kragcilaan 9 Zg a a Damcuchaeoca maat SSvoora J CoDit HnygcDMtrMt lil Kiadcrwagen oud kw voor wandclwiga oude kwal Gouwe 111 Lage nieuwe HeerenKhotnen maat 46 voor heereDandergocd Br oodet ao M2I vao dit blad i g z winter at leeftijd 13 M aar v plut fouroflangebroek Ifl 18 GouwclM Prachtige kwal zwart maateipak voor fflia telpak in andere kleur m 44 en zqdea i voor bloute met I mouwen Br oo 1W bureau vaa dit blad longaaMchoenen m 32 voor meis ctschoea m 31 en tck m 29 voor 27 of 28 Goe anv rwelled k 21 Zoo goed alt nieuwe loageni wiaieri 1 S 14 vooroorlogiche ftof voor I ichoeu m 39 Vaaicnburchkade 33 Hooge Khoencn m 44 voor Gymschoeae zelfde maal Gravin Jacobaftraat 16 1 paar nieuwe xw baltchocnen o 36 voor gitaar of mandoline H Abb Winierdijk 17 Go l een l g it z alofzuiger voor cao wandel 4 Eegdemaa Reigcralraat 56 Korenbl w japon 1 mouwen of 4 zi d voor overgordijnen Br ondern 1501 Zwarte dameijapon m 42 voor daaietjapMzelfde maat In andere kleur Rietveld Graaf Floritweg W Een wieg of e a box voor en paar meiljr chocneo maat 37 Krugcriaan 104 1 paar bruine damesmolitrei m 37iapriB laat V maat 38 Hoebeek Sophiaitr 1 Meeren tweedjas oude kwal of H coituo tegen Hecrcowinter ai Te bevragen Aeht de ViKhmarkt 86 Zaterdag 9 4 TE KOOP AANGEBODEN Z g a o Kiaderbox Burg Martenulngel Papierwol uit voorraad leverbaar voor pakktag divera artikelen De Ster Gouda Tel W Moderat Kindtrwagea I ellaao 65 Nieuw wollen kloderjarkie met lange mouw t e Ift 5 6 r prq f 10 en Kodak foto toettel f 10 Br no 1574 bur v d W Kinderledikaatjc roze wollen babycape 1 1 D acbocaea n 36 of ruilen voor joag choencn m 32 Schtltemaatraat 16 Eiken waschtaf el met marmeren blad ea ap Walvisitraat f Pozhond Iteft d 4 maanden VomuMt 3J Werkichoenen m 45 en damei choeae oe lecfaak m 39 regenpijpen Ueren rootorWf ca haadKhocBaa Moaatraal 17 19 V€floreoko Haardkachcl DIVERSEN Melije vaa baitea vraagt b aeli f f dl eagav 30 1 aidcUnataad P G i Brieven oader ao 1539 hv Varloaca Ooaderdag J Bralne gUrt i JI ImdadiotB Taoaabal tttngtcbci M