Groot Gouda, donderdag 15 november 1945

X worden is gèèn antwoord Indian er geen schadeloosstelling komt zal de materieele depressie waarin wij leven ernstige raoreele gevolgen hebben Op duidelijke wijze weerlegde spreker de bezwaren die tegen annexatie worden aangevoerd Vanzelfsprakend levert eeh annexatie van Duitsch grondgebied voordellen voor ons land op vooral wanneer de uitbreiding ook het Dortmund Eemskanaal de aftap kraan van Rotterdamsch havs ni4 plaats zou vinden Ook zal er plaats zijn voor duizenden boerenzoons die wij nu buiten onze grenzen moeten plaatsen Het p st ons niet meer de rol van een klein beschei icn l nd te spelen Wij kuijnen veel aan de drooglegging van de Zuiderzee is er een l ewijs van Ook het annexatie probleem zouden wij aan kunnen De oorlog heeft ons bovendien sterker gemaakt Wij moeten verantwoordelijkheid op ons durven nemen voor het herstel van qhs lan en van Europa LOOP DER BEVOLKING Vertrokken zijn R Visser uit F 22a naar Bussum H Stolwijk uit K 62 naar Lange Ruige Weide M C Redegeld uit H 48 naar Den Haag A Esveldt H 155 naar Moordi £cht A de Knikker uit E 87 naar Groningen F Roe uit H 113 naar Ooltgenspl j j Roe uit H 113 naar Ooitgeimïlaat G J Kalkman uit E 59 naar Ben Haag j Hogenelst uit D 58 naar Noordwijk N Slappendel uit E 17 naar Boskoop G Vink uit H 236 naar taren A van Dijk uit E 45a naar Moordrecht A A Groenendijk uit B 4 naar Maasbree HUISSLACHTINGEN Over de laatste week werden ter Gemeentesecretarie aangegeven 4 huis slachtingen schapen 9 varkens en 2 geiten REEUWIJK Wat de zwemkunst vermag Vijf personen met paard en tcftt wagen te water De familie M Hagen uit Siuipwijk bracht Dinsdag met paard en tentwagen daartoe door den veehouder Verkleij uit Sluipwijk beschikbaar gesteld een familie bezoek elders Dinsdagavond van dit bezoek terugkeerende geraakte paard en tentwagen met de vijf inzittenden waaronder een klein kindje in de diepe wetering nabij de boerenwoning van Gebr van Leeuwen aan den Nieuwdorperwfg De tentwagen ftiet inzittenden verdween weldra geheel onder water De moeder van bet kindje wist met de kleine door het stukslaan van de tentwagenkap achteruit den tentwagen te komen en zwemmende den wal te bereiken De bestuurder H wist zich al zwemmende boven water te houden terwijl zijn moeder nog geheel onder water in den tentwagen zat doch nog bijtijds doorhem uit haar benarde positie kon worden gered De moeder werd bewusteloos op het droge gebracht met behulp van een juist passeerend persoon uit Waddinxveen Zij kon weldra worden bijgebracht Nadat allen behouden op het droge watren gebracht moest met de reddingspogingen worden begonnen van het paard Het paard was met den tentwagen achter zich naar de overzijde van de weteriijg gezwommen en G S V NIEUWS De Goudsche Sportvereeniging maakt thans een geweldige bloeiperiode mede Wat hiervan de oorzaak is vragen wij ons af Op den vierden Mei van dit jaar dus een dag voor onze zoolang verwachte en verblijdde bevrijding telde deze vereeniging een kleine 200 leden en donateurs Thans een kleine 900 en er komen dagelijks nieuwe leden donateurs en donatrtces bij Vanaf hun bestaan hebben zij steeds te Jcampen gehad met duizend en één moeililkheden en hebben ook zij in deze verschrikkelijke jaren w elke achter ons liggen het hoofd geboden aan iedere tegenslag Burgemeester James heeft tegeaover een Bestuurslid verklaard dat Jjjunen l 2 jaar G S V naar de Nieuwe Vaart zal moeten Wat brengen zij hun le en Voetbal athletiek ontspanning dansen iéti zwemmen hetgeen niet anders dan b vordelijk is voor de ware clubgeest en inderdaad die is er in orde 22 November brengen zij irf de zaal Kunstmin daar de Schouwburg reeds bezet was de G S V revue fi S Y ons ideaal met na afloop bal onder leiding van H Mul 27 November wederom de G S V revue van dien naam met na afloop bal onder leiding van H Mul 4 Efecember Cabaret van 8 tot 10 uur Hj i oóp St Nicolaas bal tot des nachts fuur tj vens onder leldihg van H Mul 13 December wederom de G S V reviae G S V ons ideaal met na afloop bal 24 December Cabaret van 8 tot 10 uur Na afloop Kerstbal onder leidfirt Van H Mul SaJu 22 Februari 1946 Carnaval WNti l van 8 tot 3 uur des nachts onder leidihg vanH Mul J U ziet de G S V ers krijgen Iets door O S V ers voortgebracht Voor den len avond zijn Zondag van 10 tot 11 uur des morgens voor le fen kaarten te verkrijgen in café De Sport Lange Tiendeweg 83 Verdere gegevens volgen nog ReQDisitoir in bet proces te Belsen Requisitoir in het proces te Belsen Kolonel Backhouse de openbare aanklager m het proces te Belsen heeft vandaag zijn requisitoir gehouden Hij legde den nadruk op de rechten die elke beklaagde voor zijn verdediging had Het proces heeft thans 94 dagen geduurd Kolonel Backhouse bestreed de opvltting van prof Smith uit Londen dat de beklaagden niet als oorlogsmisdadigers terecht konden staan Hun daden stonden wel degelijk in verband mét den oorlog Wat hing nwer met den oorlog samen als de deportatie van menschen uit Polen en uit andere door Duitschland èezette gebieden Die menschen moesten naar concentratiekampen waar zij voor de Duitsche oorlogsindustrie moesten werken aldus meldt het Duitsohe Nieuwsbureau in de Britsche bezettingszone Kolonel Backhouse zeide voorts Is het soms geen oorlogsmisdaad zwakke oude menschen zwangere vrouwen en kinderen onder de veertien jaar die niet meer werken konden of niet meer van nut waren ifoor de Duitsche oorlogsindustrie uitsluitend als gevolg van verschrikkelijk ijskoud overleg gewoon te vermoorden Is het wellicht geen oorlogsmisdaad dat het joodsche ras omdat het volgens Duitsche opvattingen de revolutie in Duitschland bewerkstelligde uitgeroeid werd teneinde hen in verba id met den oorlogstoestand zulks ten t we de male te verfiia ren p k €ht van en werd in de gas a n i fe van A ch i üitkfiroeid jCveqe en t fètd orHwilleyan fiet oorl Qgsl laBg de rhanneliJÏÉ l en i puweiijke bevolking van andere öezettë gebieden naar con é centratiekampen gebracht Zoo trachtte men de tegenstand van de betreffende landen tegen Duitschland te breken Aldus kolonel Backl ouse Hij bestreed het argument dat de beklaagden als leden van de Duitsche gewapende macht slechts de bevelen van hooger hand hadden uit te voeren Soldaten van de gewapende macht waren slechts verplicht die bevelen op te volgen welke overeenkomstig de wet waren Hoewel prof Smith bewezen heeft dat de gaskamers te Auschwitz volgens Duitsch recht legaal geweest t n aldus de aanklager heeft geen der beklaagdep ontkend dat er te Belsen en Auschwitz onrecht geschied is Zou het gerechtshof kunnen aanvaardden dat een niensch die zich heeft bezig gehouden met het vergassen van andere menschen bij dit werk geen oogenblik gedacht zou kunnen hebben dat hij onrecht pleegde Met welk recht hebben de Poolsche beklaagden baantjes in de concentratiekampen aangenomen welke hen boven de andere gevangenen plaatste Met welk recht hebben zij op arme oude menschen losgeransëld en hun andere misdaden begaan BUITENLAND NobelprijzSB vooi den vrede De NoBeUcommiMie van het Noordsche parlement heeft gisteren den nobelprijs 1945 toegekend aan den H K ordell Huil De De nobelprijs voor 194 iQ dt uitgereikt ni j comité Internationale de la Cro x ftOOflfti te Geneve het internationale Roode Kruiftndat zulk prachtig werk onder de gevangenen gedurende den oorlog veiricht heeft DIS TRICT S NI E U WS HAASTHECHT Nieuwe wethouders gekozen In de Woensdag gehouden zitting van den Haastrechtschèn Noodgemeenteraad zijn tot wethouders gekozen de heeren Th A van Dijk R K en W F Gronertz Vrijz Zondag 18 November 1945 Ned Herv Kerk te Reeuwjjk dwp 9 30 Mur v m Ds H Roeloven 2 30 uur nam Eerw Heer Ktuithof v W rder Nederl Herv Kerk te Sluipwijk W uur v m en 4 uur n m Ds E S 4 i Voorm dankuur voor het gey g e de visscherij h Geref Kerk aan de Brug 10 uur v m en 5 uur n m Ds P Warrn enl oyen Voorm dankuur voor het gewasL zat nog juist met den kop boven water Ook het paard werd daarop behouden op het droge gebrachtDe tentwagen die erg beschadigd was werd Woensdag op het droge ge bracht Het is aan de voortvarendheid en de zwemkuilst van de moeder van het kind en van den bestuurder te danken dat hier geen verdrinkïngsgevallen zijn te betreuren Nader worÏÏt nog vernomen dat het paard schrok van een varken dat over den weg werd geleid WADDINXVEEJSr Volksherstel n Volksvoorlichting Door Nederland s Volksherstel afdeedeeling Waddinxveen werd Maandagavond in de Gereformeerde Kerk alhier een bijeenkomst georganiseerd Dr P Belgraver uit Gouda besprak daar het sexueele vraagstuk Hij schetste de ontwikkeling van het geslachtelijke driftleven gedurende de drie perioden van het menschelijk leven t w de kinderjaren de schooljaren en de puberteit en gaf daarbij verschillende wenken ten aanzien van de sexueele opvoeding In het bijzonder wees hij nog op de gevaren welke voor de jeugd zoo funest kunnen zijn zooals de bioscoop en de omgang met vreemde militairen Dat door dit initiatief van Nederland s Volksherstel inderdaad in een behoefte wordt voorzien blijkt wel uit de buitengewoon groote belangstelling voor deze bijeenkomst De iHtemationalie verhoudingen Een meer vriendelijke sfeer In verband met de voorstellen welke door Engeland de Ver Staten en Canada inzake de Atoomenergie aan de Sowjet unie zouden worden gedaan wijst de New York Times er op dat nog afgewacht moet worden hoe de Sowjet unie op deze voorstellen zaj reageeren De Russische bladen hebben zich tot dusverre krachtig uitgesproken tegen een Atoomdiplomatie en tegen een politiek welke er op gericht zou zijn een evenwicht van krachten tot stand te brengen welke gevaren zou opleveren voor de overheerschende positie van de Sowjet unie zoowel in Europa als in Azië Hier staan echter volgens genoemd blad berichten uit Moskou tegenover welke erop schijnen te wijzen dat de Sowjet unie zelf weer toenadering tot het Westen zou zoeken en enkele waarnemers zijn zelfs van meening dat er een meer vriendelijke sfeer is gekomen inplaats van de tot dusverre koele houding Woningnood ook in Amerika In een brief aan de burgemeesters van alle steden met een bevolking van meer dan 25 000 zielen spreekt de National Housing Administratoa Blandfoit de verwachting uit dat de woningschaarschte welke zorgwekkend is in de Vereenigde Staten nog nijpender wordt met den terugkeer van de oorlogsstrijders De gezinnen van de oudstrijders zullen niet genoeg woningen ter beschikking krijgen tenzij men de woningruimte vaststelt en distribueert en aan deze gezinnen de voorkeur geeft Opgepast De 1 8 jarige A de B die wegens talrijke ffi jgkai en diefstallen werd gearresteerdTrag dezer dagen kans een klein gat in de zoldedng van zijn cel te breken waarna Örrslangenmenseh zich door een kleine vejplatie opening gewrongen heeft waardoor hij op den zolder vafi de biandwesrgarage kwam Na de auto s grondig doorzocht te hebben is hij er vandoor gegaan Het is wefte verwachten dat deze kleptomaan zijn lijst vkn inbraken en diefstallen zal vergrooten Men zij gewaarschuwd Zoo bestrijdt men den zwarten handel Een drie tal manspersonen uit Leiden maakten Dinsdagavond van de schaarscjif te aan lucifers misbruik door deze j p de huizen voor fabelachtige prijzen ten verkoop aan te bieden Gelukkig was een inwoner zoo verstandig de politie hiermede in kennis te stellen zoodat de zwarte pieten spoedig konden worden gearresteerd Verscheidene doozen met pakken lucifers en eenige stofkammen die eveneens ten vérkoop werden aangeboden tegen te hoogen prijs werden in beslag genomen Oostenryksche advocaten k erdedigen geen oorlogsmisdadigers De Am Nieuwsdienst in Duitschland meldt dat de Oosfenrijktche advocaten hebben ge weigerd om op te treeën als verdedigers voor de Oostenrijksche oorlogsmisdadigers Seyss loquart en Ernst Kaltenbrunner bij t proces in Neurenberg De Weensche orde vart advocaten heeft een resolutie aangenomen waarin de Oostenrijksche advocaten ontheven worden van iedere verplichting op te treden alt verdediger voor Oostenrijkers die door hun hooge positie in het Duitsche Rijk hun Oostenrijksche burgerrecht hebben verspeeld De opstand der Koerden De weerstand die de Koerden de Turksche regeering bieden wordt Immer grooter en de zaak is van meer belang dan de Turken willen erkennen aldus een woordvoerder van de Armeensche Tasjnak partl Dtxe partij Is half illegaal Zij is voorstandster van het streven om de districten Kars en Ardaban bij Sowjet Armenie te trekken steunt den opstand der Koerden evenwel nog niet daar H graag zou willen zieff dat niet slechts de Sowjet Unie maar ook de twee andere groeten den eventueel te veranderen status erkennen Officieren uit Sowjet Armenie ea commu nlstische vrijwilliger vechten aan de zijde der Koerden Nedeflandsche en Belgische creidieten worden in de Vereenigde Staten ontdooid De Usis verneemt uit Washington dat Fred Vinson Staatssecretaris van Fi nanpiën daar verklaard heeft dat schreden ondernomen waren om de fondsen van Nederland en België in de Vereen Stafea welke bevroren waren toen de nazi s deze landen bezetten weer vrij te geven Medegedeeld wordt dat het ontdooien van Nederlandsch en Neder landsch lndisehe credietposten ter waarde van 1 619 000 000 dollar op bevredigende wijze vordert 210 000 000 dollar zullen daarvan onmiddellijk ter beschikking van de Nederlanders staan D rest van de fondsen bestaat uit regeerings en particuliere beleggingen landbezit en andere verhandelbare activa De Belgische fondsen vertegenwoordigen een waarde van 760 000 000 dollar waarvan binnenkort 140 000 000 dollar ter vrije beschikking van de Belgen zullen staan DUITSCHE FILMSPELERS IN HAMBURG BIJEEN Naar de Duitsche Neiuwsdienst in de Britsche zone meedeelt is er in Hamburg een belangengemeenschap van filmproducenten opgericht waarin alle daar aanwezige filmkunstenaars zijn opgenomen Behalve Grethe Weiser Ursula Grabley Matthias Wiemann Willy Fritsch en Hermann Speelmans bevinden zich ook Elisabeth Lennartz Irene von Meyendorff i arl Marten Harry Piel en Christina boederbaum naast andere bekende film spelers in Hamburg Grethe Weiser en Hans Zesch ballot spelen nu en dan het blijspel Kan een vrouw zich veranderen terwijl Matthias Wiemann en Werner Hinz aan de uitzendingen van de Noordduitsche radio meewerken Hilde Krahl en Gustav Knuth boekten veel succes in Shakesoeare s De gestemde feeks dat in Hamburg werd opgevoert De regisseur Helmutb Kautner treedt nu en dan op als regisseur bij de radio en het tooneel