Groot Gouda, zaterdag 17 november 1945

Na een geduldig gedragen lijden werd heden van ons weggenomen onze lieve altijd zorgende Man Vader en Grootvader de heer H C J DB MAN oud 57 jaar Ia leven Organist van de Groot of St Janakerk en Stadi Beiaa iler te Gouda Namens de amilie W C de Man Rollfs of Roelofs Liever geen beioek eo geen bloemen Gouda 16 Nov 1945 Krugerlaan 63 De begrafenis zal plaats vinden op Dinsdag 20 Nov 1945 n m 2 45 uur op de AI9 Begraafplaats te Gouda D V Iiop op 1 Deccmbcta 1 on geliefde ouden GERRIT TOLLENAAR en NEELTIE lOHANNA TOLLENAAR De Wit bun O l Echtver te herdenken Dat III beiden nog vele jaren ge paard mogenbli ven i d eo8ch van bun dankbare Maandag November hopen onze kennissen de Heer en Mevrouw L BLOK Holihuizen OoslhavenÖ den dag Ie herdenken waarop zij voor 3 jaar in hei Huwelijk iraden Gelegenheid lol felicifeeren van 8 24 uur DE VDOOLIJKE VRIENDEN Heden ontsliep zacht en kalm na een langdurig geduldig gedragen lijden onze lieve Vrouw Moeder Grootmoeder Behuwdzuster en Tante MAKIA VAN DE WATER van Klaveren In den ouderdom van ruim 69 j L v d Water Gouda W v d Water S V d Water de Mooij Rotterdam A V d Water W V d Water V Hofwegen Wed H V d Water V d Oest en kleinkinderen 16 Nov 1945 Zuidkade 74 Ondergeteékenden betugen lEede namens hun kinderen aan familie vrienden en kennissen hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun 50jariQ Huwelijk ondervonden A VERBRUGGEN S VERBRUGGEN v Harten Gouda Rusthuis Juliana Gevraagd net meisje voor heele dagen met volle kost in slagersgezin Brieven onder no 1689 bureau van dit blad Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven ons betoond bij het overlijden van onze jongste lieveling FEMIA G A van Tol A H van Tol Bnnschoten Willy lanny Aartje Cornelis Gerard G nny Gouda November 1945 Graaf van Bloisstraat 59 ABONNEERT U OP nGROOT GOUDA Radio programma van hedenavond Hllvertum I 301 M 1J Ster van den dag 18 2 Gramofoonmaziek 18 30 Het rijk overzee F G J vanEmden oi d Ind boofdambteoaar over Het Westersch Cultuurleven 18 45 Zang door the prauie Ramblers en Bob Mallln 19 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 19 30 lanny van Wering clavecymbel en Care van Leeuwen Boo nkamp viQloncet 20 Nederland herrijst Lichtbaken vao Pater Henri de Greeve 20 15 Bonte avond 21 30 Sportpraatje door den heer Chris Geudeker 21 45 Filmmuziek door Louis Levy en zijn orkest 22él5 Mensch en Maatschappij Drs O Damsté over StoïscheVerzekerdheid 22 30 Romance 23 Nieuwsberichten o 23 15 Avondwijding Ds A L Broer Doopsgez pred te Hilversum 23 30 Rustige lichte Muziek 24 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 18 30 Gevraagde Platen programma 19 30 Programma v de Ned Strijdkrachtenio Het Omroeporkest o l v Marinus yan t Woud 20 45 De inbreker een hoorspel van W van Cappellen 21 Rubriek vao den Opbouw 21 15 I n Corduwener Non Stop 21 45 Avondwijding Kap P Janssens kap V d parochie v St Petrus te fc int hoven 22 Nieuwsberichten en post scriptum 22 15 Dansmuziek 23 Afkondiging en Wilhelmus Voor Zondag Hilversum l 301 M 30 u Vanman tot man Ds W WHlems Ned Herv pred te Hilversum 9 u Nieuwsberichten 9 20 u Lichte muziek 9 3ö u Zondagmorgenconcert 10 30 u Prot kerkdienst Jeugddienst voor buitenkerkelijken vanuit het A M v J gebouw Leidschebosche Amsterdam voorganger Ds F Kooyman Ned Herv pred Bussum 12 u Middagconcert m m v Jussi Björling 13 u Nieuwsberichten 13 20 u Orkest Carlocacassole 14 u De Spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meyes 14 10 u Roemeensche volksklanken 14 30 u Radio Plhilharmonnisch Orkest o l v Albert van Raalte Solist Herman Schey Bariton Clavecimbel Hans Brandts Buys en het koor van de Hilversumsche Cantate vereeniging 16 30 u Luthersche kerkdienst vanuit de Maarten Luther kerk Uiterwaardenstraat Amsterdam Z Voorgangers Ds Dr B J Kooiman Ds van Heest en Ds Riemers 17 30 u Oude muziek 18 u Regnald Poort orgel en Jessie Mathews zang 18 30 u Muziek van de week 19 u Nieuwsberichten 19 15 u Reportage 19 30 u In het Rosarium van de Zwarte Schijf 20 u Nederland Herrijst Ir H Damme Presid ent Directeur van Werk 1905 Ondettrouwd F l DEGEN en L M JANSEN Huwelijksvoltrekking 30 Nov Santpoort Duinweg 22 Gouda Fluweelensingcl 76 Toekomstig adres Santpoort Middenduioerweg 32 i Cetrouwd J CHR JONKER en WALLY RIESZDe Heer en Mevr onkerRiesz ogen hierbij mede namens wederZijdsche Ouders hartelijk dank voor de vele blijken van belangstellingbq hun huwelijk ondervonden Gouda 17 November 1945 Nieuwe Park 8 D V op 24 November as hopen onze geliefde ouders H RIETVELD en A C RIETVELD Verveer den dag te herdenken dat zij voor 0 jaar in het huwelijk zijn verbonden Hun dankbare kinderen behuwd en kleinkinderen Stolwijkersluis Gouweg B 285 spoor N V over herstelwerkzaamheden van Werkkspoor 20 15 u Brieven van onzen Londenschen correspondent J H Huizinga 20 30 u Vaudeville Orkest o l v Cor V d Linden 21 15 Litteraire voordracht 21 30 u Recital door Gerard Hengeveld 22 u Lucrezia Bori en Tito Schipa 22 15 Mensch en Maatschappij Prof Dr S F H J Berkelbach van den Sprenkel s Menschen geloof 22 30 Pred Hartley en zijn ork m zang v Jack Cooper en David Lloyd 23 u Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds P Boenderma ker Ev Luth Pred te Hilvirsum 23 30 u Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 8 u Nieuwsberichten 8 20 Graaggehoorde pianoen vioolsoli 9 u Hoogmis vanuit de St Gerardus Majella kerk Ambonplein Amsterdam O Predicatie door Kap Henricus Steur Het parochiale kerkkoor o l v Toon Vrancken aan het oorgel Herman Schierinig 10 30 u Gevarieerd Zondagochtendconcert 11 25 u Gedichten van Guido Gezelle door Johan Lapperre voordr 11 30 u Omroep kamerorkest o l v Jaap van Ginneken 12 u Nieuwsberichten 12 20 u Orkest van Jack Louis 13 u Elsie Carlile zang Rawicz en Landauer piano duo Eduardo Bianca en zijn orkest 13 45 u Weekbladen overzicht 14 u Het Ned Kamerkoor o l v Felix de Nobel 14 30 u Orgelconcert door Bernard Drukker 15 u Ind actualiteiten door ü A van Bovene 15 15 u Gramofoonmuziek 16 u Benny Vreden presenteert The Complet 16 30 u Eddy Walls speelt 17 u Gramofoonmuziek 17 30 u De avonturen van Oome Keesje 18 u Nieuwsberichten 18 20 u OperetteSelecties 18 45 u Denksport door Prof Dr F Schuh 19 u Luchtige instrumentale soli 19 30 xi Programma voor de Nederlandsclie Strijdkrachten 20 u Omroeporkest o l v Koos V d Griend solist JanKeesen viool 21 15 u Uit Opera s van Vncenzo Bellini 21 45 u Avondwijding Ds A A van Rulèr Ned Herv pred Hilversum 22 u Nieuwsberichten 22 15 u Op den dremppel van den nacht 23 u Sluifing en Wilhelmus ongecorrigeerd Skymaster te Bataila aangekomen Gistermorgen om 10 uur Nederlandsche tijd is de eerste D C 4 die na den oorlog weer in dienst kwam te Batavia gearriveerd De Skymaster heeft 2 dagen vertraging in Colombo gehad waar men moest wachten op de toestemming van de R A F om pver Penang te vliegen Te Colombo moest de gezagsvoerder zes passagiers achterlaten n l de heer en mevrouw Weeder en de heeren Huizinga van der Meulen Valeton en van der Valk De terugtocht zal waarschijnlijk gevlogen worden via Penang Rangoon Allahahab Karachi enz De reis had een vlot verloop MAANDAG moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam Ifgt tiisschen DE KEDTS KONINGS 1945 BUITENLAND DE GAULLE ANTWOORDT THOREZ De Gaulle heeft aan Maurice Thorez in antwoord op diens schrijven Donderdagavond een brief doen toekomen waarin hij het volgende zegt Het is noodzakelijk dat Frankrijk zoo spoedig mogelijk een regeering heeft omdat ik van de Nationale constitueerende vergadering ee istemmig het mandaat heb gekregen tot het vormen van een regeering heb ik den communisten verzocht in de regeerihg zitting te nemen en mij hun voorwaarden te doen weten Het spreekt vanzelf dat ik mijzelf het recht heb voorbehouden van verdeeling der portefeuilles ik herhaal echter de voorstellen die ilc reeds gedaan heb en verzoek U mij zonder uitstel uw definitief antwoord mede te deelen De Canlie treedt af Vannacht Xivcrd officieel te Parijs medegedeeld dat Generaal De GauUe het mandaat dat hem door de Assemblee Constituante gegeven was weer ter beschikking heeft gesteld Het aftreden van De Ganlle ligt in eencottflictmetde Communisten In Parijs hadden gisteravond beI toogingen plaats Rnsland en de rest van de wereld Het milder worden van de Russische censuur op nieuwsberichten die uit Rusland naar het buitenland worden gezonden wordt door den wereldbekenden medewerker van de New York Herald Tribune majoor George Fielding Eliot als een van de meest belangrijke gebeurtenissen uit de periode van na den oorlog bestempeld Hij noemt het tevens een nieuwen stap om de barrières van wantrouwen uit den weg te ruimen die het werkelijke vertrouwen en het elkander begrijpen van de Vereenigde Staten en de SovjetUnie belemmerden Komende op een oogenblik waarop de pre sident der Vereenigde Staten en de eerste ministers van Groot Brittannië en Canada elkander te Washington ontmoeten komende op den vooravond van de eerste vergadering van de algemeene Assemble van de organisatie der Vereenigde Naties en komende vlak na de rede van Molotow over Rusland s buitenlandsche poHtiek schijnt het dat de Russen de rest van de wereld hun hand aanbieden en dat het een poging is den Westelijken naties te zeggen laat ons elkander beter leeren kennen en daardoor in staat zijn samen te werken voor een verbetering van het geheele menschdom GENERAAL ElSEf+HOWER BEPLEIT ALGEMEENEN DIENSTPLICHT Generaal Eisenhower heeft het woord gericht tot het congres en een pleidooi gehouden voor de invoering van den algemeenen dienstplicht in de V S De sterkste der op zichzelf staande krachten die heden ten dage den wereldvrede bevorderen is het oorlogspotentieel van de V S meende de generaal Naar zijn i meening heeft de techniek zich thans zoo vér ontwikkeld dat de Vereenigde Staten zich voldoende te weer zouden kunnen steljen indien zij zouden worden aangevallen BIJEENKOMST TE BATAVIA OP HET LAATSTE OOGENBLIK AFGEZEGD De bijeenkomst tusschen Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordigers die gisteravond te Batavia zou plaatsvinden i op het laatste oogenblik afgezegd Terwijl de Nederlandsche autoriteiten verklaard hebben Wij hebben geen vrijheid om te onthullen waarom dit geschied is heeft het Britsche hoofdkwartier medegedeeld morgen zal een volledige verklaring worden uitgegeven Soetan Sjarir heeft in verband met deze questie gezegd ik begrijp niet waarom de Britten de bijeenkomst hebben afgezegd In sommige kringen te Batavia is men van meening dat de Britten de bijeenkomst heb èn afgezegd omdat zij de vier Republikeinsche vertegenwoordigers die door Soekarno waren angewezen noch voor Van Mook noch voor Sjarir aanvaardbaar achtten Soekarno had de volgende personen aangewezen Soebardjo Hadji Salim Abdoel Gaffa de refiublikensche Staatssecretaris en Boediardjo de secretaris van den republikeinschen minister van voorlichting Sjarin had echter in de bijeenkomst toegestemd DISTRIBUTIE NIEUWS Schoenen Mededeelingen plaatselijke Distributiedienst n Gouda Wederom wordt op Maandag 19 Nov de mogelijkheid geopend tot het indienen Vüh een aanvraagformulier ter verkrijging van e f bon voor een paar schoenen De formulieren kunnen worden afgehaald bij den portier van den Distributiedicn t Westhaven 33 De ingevulde aanvraagformulieren dienen onder overlegging van dele en 2e dlstribi ties amkaart aan de afdeeling schoenen Peperstraat loket 24 te worden ingediend Formulieren welke per post e d worden ingezonden worden niet aanvaard en terzijde gelegd Voor de indiening is voor de komende week het volgende schema opgesteld Voor hen wier geslachtsnaam gelegen is tusschen één der namen beide namen inbegrepen de Kedts Konings op Maandag 19 Nov de Koogel Kijk in de vegte op Dinsdag 20 Nov V d Laak Denzing op Woensdag 21 Nov LepelaarMazzer op Donderdag 22 Nov Mcbtu Neven op Vrijdag 23 Nov Alle dagen van 9 30 12 uur en van 2 3 30 uur Afwukinfl van het schema kan nietworden toegestaan Ter vporkomlng van onaangenaamheden is het noodzakelijk dat ook zij die reedseen aanvraag inzonden doch daarop nog geen antwoord ontvingen toch een aanvraag in zenden Met de nog onafgedane aanvragen wordt bij komende verdeeling uiteraard rekening Aangezien de Distributiedienst Gouda bon nen voor schoenen ter verdeeling niet be schikbaar heeft is het onnoodig hierovter e corresponderen telefoneeren enz Voor de vele en innige bewijzen van deelneming ontvangen bl het overlijden van onzen besten Zoon Vader Broeder en Behuwdbroeder Dr WILLEM DB MOL betuigen wij hartelijk dank Uit aller naam W de Mol P de Mol dc Munntk Gouda 8 November 1945