Groot Gouda, zondag 18 november 1945

Hiderlanders en Indonesiërs te Batavia I büeen j Zeer teleurstellend zeggen de Britten HADJI SALIM VALT SOEKARNO AAN Zaterdagavond heeft Dr Van Mook met eten aantal landgenooteneen onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de Indonesische republiek Erg bsvredigcnd schijnen de besprekingen niet verloopen tezijn De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in hetfeit dat da Indonesische Kabinetsbdan geen raad weten met hun eigenverantwoordelijkheid Zy durven geen beslissing tz nemen De toestand behoeft echter niet te somber ingezien te worden Over vijfdagen komt men opnieuw bijieen 4 De besprekigen te Batavia hebben drie uur en drie kwartier geduurd Zij werden door zeer betrouwbare Britsche zegslieden beschreven als zeer teleurstellend De Indonesiërs vermeden het directe antwoorden op de vragen te geven nadat de discussie drie uur geduurd had trokken de Indonesische ministers zich terug om in een naastgelegen kamer te confereeren Toen zij teruggekeerd waren werd het volgend communiqué uitgegeven Na voortgezette discussie werden geen resultaten bereikt door het feit de Indonesische leiders op het pogenblik niet in de gelegenheid zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het geven van definitieve antwoorden op de besproken vraagstukken Verdere bijeenkomstert kunnen binnen vijf dagen tegemoet worden gezien Over de besprekigen werden nog de volgende bijzonderheden bekend De delegaties arriveerden groepsgewijze Eerst de Nederlanders dan generaal Christison en zijn staf en ten slotte de Indonesiërs In de anti chambre wer den de voornaamste gedelegeerden aan elkander voorgesteld Van Mook maakte een forschen indruk Van Asbeck die tot 1933 professor is geweest aan de Hedhtshoogeschool te Batavia sprak geanimeerd met Sjarifoedin dien hij blijkbaar nog van vroeger kende Op voorstel van Christison begaf men zich naar de aangrenzende kamer waar men om een T vormige conferentietafel plaats nam Aan het hoofd zaten Christison en de andere Britten Aan de voet van de tafel zaten aan den eenen kant de Nederlanders aan den anderen kant de Indonesiërs De secretarissen zaten aan speciale tafels Van Mook Van Asbeck Van der Plas en Idenburg zaten respectievelijk tegenover Sjarir Sajrifoedin Poetoe Hena en Abdoel Karim Het teleurstellende communiqué dat na de bijeenkomst is uitgegeven wijt men algemeen aan de moeilijkheden die het Indonesische kabinet in eigen kring ondervindt Er is veel oppositie en critiek gerezen tegen dat kabinet en niet alleen uit extremistische kringen Hadji Salim is een van z Zijn wg het vergeten Heeft U de bonnenlijst van deze wtek al vergeleken met die van een aar geleden Weet U nog kt il toen 400 gram brood in de week kreeg en 3 kg suikerbieten Nu is dat alles verleden tijd Gelukkig Maar zijn wij dankbaar voor de hulp die ons geboden werdl Bedenken wij dat het door die hulp mogelijk is geworden dat wij thans weer een behoorlijk distributiepakket ontvangen 4 ten we eerlijk zijn Neen fal denken we maar zelden aan l En dan zwijgen wij nog over de kleeding en het schoeisel dat ons gezonden werd en waarmede de ergste nood gelenigd kon worden In het buitenland is men niet overal even tevreden over de wijze waarop Nederland zich erkentelijk heeft getoond voor de toch werkelijk prachtige hulpverleening op materieel gebied De buitenlandsche organisaties gaan nog steeds door met het zenden van goederen welke uit alle deelen van de wereld komen Deze hulpcomité s werken inderdaad hard om de nood bij ons te bestrijden De H A R K heeft die comité 5 daarvoor natuurlijk dank gezegd Deze belangelooze hulp is voor ons land een grooten zegen Het mooiste blijk van dankbaarheid zou gegeven worden indien iedere begiftigde Nederlander een briefje zou schrijven aan denschenker van de goederen Vaak is dit mogelijk doordat bij vele artikelen naam en adres van den géber aanwezig zijn Het is zaliger fo geven dan te ontvangen Maar ook de gever stelt het op prijsi wanneer hij verneemt dat zijn geschenk in goede aarde is gevallen laat Nederland laat het Neder landsche volk zich dankbaar too den voor dat wat anderen voor ons deden en nog doen I Het zal den band met he uiten Mnd zeker hechter maken vrouwelijke beschuldigden bleven meerendeels uiterlijk onbewogen doch toen zij na het uitspreken van het vonnis werden weggeleid hoorde men kreten Kramer en Dr Klein bleven geheel onbewogen doch de beschuldigde Helena Kopper riep toen zij hoortle dat zij tot 15 jaren gevangenisstraf was veroordeeld uit Ik smeek om een doodvonnis waarna zij in elkaar zakte en moest worden weggedragen De crisis in Frankrijk Volgens een der meest nauwe medewerkers van Generaal De GauUe heeft de Generaal gisteren tijdens een ondrhoud met den communistischen leider Thorez o m verklaard Er zijn thans in de wereld twee groote groepen De Sowjet Unie en de Angelsaksische landen Gij en uw partij hebben om U bekende redenen reeds namens Frankrijk gekozen Ik wensch om mijn eigen redenen dat Frankrijk een onafhankelijke positie inneemt tusschen beide groepen Om deze reden kan ik U geen posten aanbieden welke verband houden met de leiding van de Buitenlandsche politiek doch ik kan U iederen andere portefeuille aanbieden welke betrekking heeft op den econo mischen en socialen wederopbouw van ons la id De R P en de Gedeputeerden van de rechtsche partijen hebben opnieuw te kennen gegeven dat zij vandaag indien noo dig wederom voor Generaal De Gaulle zullen stemmen De Sosialistische Partij is met haar 146 zetels verdeeld De linkervleugel wenscht het niet op een breuk met de communisten te laten aankomen terwijl de rechtervleugel zich niet van de M R P wil losmaken ReÜe van fie Gaolie In zijn radiorede van Zaterdagavond heeft De Gaulle voor het geheele volk de den gang van zaken uitgesproken hebben Hij heeft verklaard dat Sdikamo een psychologlschen blunder heeft genisakt door Sjarir dit kabinet te laten vormen waarbij hijzelf d w z Soekamo op den achtergrond is geraakt Er is nog steeds hoop op een regelmg van de kwestie door samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs maar het schijnt dat de juiste basis voor die samenwerking niet binnen korten tijd gevonden zal kunnen worden Misschien duurt dit Icnger dan de economische toestand op Java zal kunnen verdragen degenen die zich het duidelijkst tegen dramatische gebeurtenissen van de afge loopen dagen uiteengezet De Gaulle zei de dat het zij bedoeling gelegen had BUITENLAND Hh BARAKKEN UIT ZWITSERLAND VOOR VENLO EN ARNHEM Een trein met 54 barakken afkomstig van Don Suisse is uit Zwitserland ver trokken met bestemming Venlo waar de barakken als woningen voor gezinnen zullen dienst doen Van deze zending zullen twee barakken naar Arnhem worden gezonden voor het oprichten van een bureau voor het verieenen van tandheelkundige hulp namens de Internationale actie voor tandheelkundige hulpverleening in samenwerking met Don Suisse Dit bureau zal de beschikking hebben over twee tandartsen een tandtechnicus en een verpleegster en zal zijn zorgen vooral tot de scholieren uitstrekken ELF DOODVONNISSEN IN HET PROCES BELSEN Zaterdag zijn de vonnissen geveld in iet proces Belsen Veroordeeld tot den dood door ophmging zijn Kramer dr Klein Peter Weingartner Fr Höszler Irma Grese Elizabeth Volkenrath Juana Bor mann Wilhelm Dor Ansgar Pischen Xarl Frankisch en Franz Sterfel Voor Dor Pichen en Frankisch luidde de uitspraak dciodvoiinis zonder de toevoeging door ophanging Veroordeeld tot levens geen enkele belangrijke politieke strooming of politieke partij van de regeering uit te sluiten Hij bracht de eischen er communisten ten aanzien van een der drie sleutelposities in het kabinet Buitenlandsche Zaken Oorlog of Binnenlandsche Zaken in herinnering en verklaarde Ik kon deze voorwaarde niet aanvaarden ofschoon ik bereid was de mannen uit de partij in kwestie uitgebreid in het economische en socialewerk van het kabinet te betrekken en hun de desbetreffende Ministeries toe te vertrouwen was ik aan den anderen kant van nieening dat ik hun niet de drie plaatsen die de Buitenlandsche politiek beheersen kon toevertrouwen n l de Diplomatie die er uitdrukking aan geeft het Leger dat de politiek ondersteunt en de Polifie die deze dekt Wanneer ik anders had gehandeld zou ik niet in staat zijn geweest de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de Fransche politiek van evenwicht tusschen twee zeer groote machten een politiek di e ik absoluut noodzakelijk acht in het belang van het land en in het belang van den vrede De üaulle voegde daar aan toe dat nij zijn mandaat aan de Assemblee Nationale teruggaf wanneer deze besloot ie niand anders op te dragen de regeering op zich te nemert zou hij zich zonder bitterheid terugrekken Wanneer daarentegen de Assemblee wederom hem die opdracht gaf zou hij zijn best doen nog beter het belang en de eer van Frankrijk te dienen KORTE BERICHTEN De laatste ex nazi s die een administratief ambt in de Britsche bezettingszone van Duitschiand bekleedde is thans ontslagen In Japan bestaan thans niet minder verricht Het Italiaansche leger is krachtens besluit van hut geallieerde opperbevel wederom ondei htt gezag van de Ualiaansche regeering gesteld n de Centrale provincies van Br Indiö zijn de laatste zes maanden 40 ül 0 menschen aan cholera gestorven Het Internationale Militaire Hof te Neurenberg heeft het verzoek van deVer Staten om Alfred Krupp m plaats van diens vader Gustav Krupp als oorlo smisdadiger te berechten verworpen l In Praag wordt een wereldcongres van studenten gehouden waaraan 1 000 pedelegeerden uit 60 landen deelnemen Het proces in Helsinki tegen de Finsche collaborateurs Ryti c s is verdaagd tot 10 December a s Tijdens een hevigen storm is de mast van den grootsten radiozender van Por dan 33 politieke partijen In Noord ltalië wordt een diepgaand uvw p fe i nt UxiAcca onderzoek ingesteld naar een nieuwe fas SSch SISrW dismv OsfrS stche hedging ingesteld een groot nlfSme7tnH Z Kopp Tot tien aantal arrestaties is reeds jaren gevangenisstraf zijn veroordeeld Anton Aurdziejt Herta Bothe Ilse For ster Gertrude Sauer Stanislawa Staroska luana Roth Irene Haschke Hannah Ham J iiiijI u ar Tni uiif iarei pel en Hilde Lobauer Tot vijf jaren gevangenisstraf veroordeeld Medislaw Burguf en Gertrude Feist tot drie jaar gevfneenisstraf Frieda Walter en tot een faar gevangenisstraf Hilda Lisiewitz Het proces Belsen dat ruim zeven weken heeft geduurd is vandaag geëindigdmet het uitspreken van elf doodvonnissen en negentien veroordeelingen tot gevan genistraffen varieerend van een jaar tot levenslang Tijdens het voorlezen van de vonnissen bleven de beschuldigden uiterlijk onbewogen Irma Grese bloosde slechts even toen de tolk het vonnis vertalend haar = S do o ïp a n7nrDe r dS a fu ga e£n den g o d ga age INDiË DE BESPREKING MET VAN MOOK Robert Kiek seint dat thans met gezag kan worden gezegd dat Van Mook s verklaring over le Nederlandsche politiek ten opzichte van Indonesië het hoofdpunt heeft gevormd van de Zaterdagavond gehouden bespreking Een tweede hoofdpunt was een poging om ten opzichte van de omstandigheden op Java een vorm van samenwerking te vinden In beide kwesties antwoordden de Indonesiërs dat zij nog niet lang genoeg in functie waren om de verantwoordelijkheid voor een antwoord op zich te nemen en dat de kwesties in hun vollen omvang nog niet door het nieuwe kabinet gezamenlijk waren bestudeerd Door de Indonesiërs werden in het geheel geen vragen gesteld zelfs niet om naderen uitleg van Van Mook s verklaring We bleef gedurende het geheele gesprek de goede sfeer bewaard Ook toen het probleem van den dreigenden hongersnood werd aangesneden herhaalden de Indonesiërs dat zij geen besluiten konden nemen of inzichten kenbaar maken Toch verklaarden de Indoniesiërs op het eind van de bespjreking dat deze waardevolle opheldering had gebracht Dit zeiden zij nadat zij met veel moeite waren overreed binnen vijf dagen in plaats van zooals van Indonesische zijde was voorgesteld zeven dagen een volgendibijeenKomst te houden WEER EEN GEVECHT TE BATAVIA Een Dakota vliegtuig heeft strooibiljetten boven Batavia uitgeworpen met eu i verkort verslag van Van Mook s verklaring over de politiek van de Nederltinclsche regeering Zaterdagmorgen begon in Kramat in Batavia een hevig gevecht na het falen van de conferentie van Zaterdagavond eii nadat Shermantanks in den vroegen ochtend vanuit het centrum van Batavia naar TandjongPriok waren gereden Zoowti geallieerde soldaten als gewapende Indonesiërs opereerden in de door burgers verlaten straten van Kramat waar geschoten werd doch bijzonderheden omtrent den strijd ontbre ken Later is officieel gemeld dat de strijd ontbrandde toen een vrachtauto met soldaten van het Neüerlandsch Indische leger en Amboneezen door Indonesiërs beseboten werd waarop de aangevallenen terugvuurden Het schieten begon m hef gebied rond het hospitaal bij de grens aan de Zuidzijde van het Koningsplein Dertien Amboneezen werden gewond LANGZAME VOORUITGANG TE SOERABAJA Volgens een officieel Britsch communiqué wordt in Soerabaja langzame vorderinggemaakt De negende Indisch brigadetrekt op langs de spoorwegvertakkingen terwijl de 123ste brigade een mijl vooruit kwam Men ontmoet slechts licht mortiervuur i f TWEEDRACHT ONDER DE NATIONALISTEN Nu de extremisten die de Britten in Soerabaja bestrijden voor de radio hét dreigement hebben geuit Soekarno en diens politiek aan te vallen dreigt de mogelijkheid van een burgeroorlog van Indonesiërs tegen Indonesiërs De extremisten beweren dat Soekarno te gematigd is en zijn bevelen in den wind geslagen dienen te worden en zij vragen of de Britten de republiek hebben omgekocht Er bestond reeds geruimen tijd een meeningsvierschil tusschen de extremisten en Soekarho Toen de strijd te Soerabaja op 28 October hier ontketend werd wist Soekarno slechts met de grootste moeite de extfemisten er toe te brengen het vuren te staken Soekarno s instructie werd nog achttien uur na afkondiging niet opgevolgd in welke periode generaal Mala by vermoord w ird In West Java heeft reeds een gevecht tusschen Indonesiërs plaats gehad toen volgens Indonesische benchten extremisten nabij Tjikampek in de afgeloopen week trachtten de dochter van een plaatselijk Indonesisch ambtenaar te ontvoeren maar het nationalistische leger hen verdreef De extremisten hebben Soekarno gewaarschuwd dat zij tegenstander der republiek zullen zijn indien hij zijn houding niet verandert Later beweerden zij dat de Chineezen in Soerabaja samen mei hen strijden en ook de japanners bereid zijn zich bij hen aan te sluiten Vervolgens zeggen zij in hun waarschuwing Indonesië China en Japan zullen GroptBrittannië de Nica en Soekarno met diens republiek attakeeren