Groot Gouda, zondag 18 november 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 GramofoonmuSVek t Horace Heidt and his misical knights 18 20 Voor de rijpere jeugd 18 15 Orgelspel door Reginald Foort 19 Nieuwsberichten en Programma overzicht 19 15 Reportage 19 30 Ebérhard Rebllng piano en Haakös Stotijn hobo 20 Nederland Herrijst De Fox spreekt 20 15 Zang door Betty Hutton en Frank Sinatra 20 30 Benedict Silbermann en ziJfijH pelty serenaders h 21 De Item onzer bondgenoJKF door en geallieerd officier 21 15 Omroeporkest o I v Willem Lohoff 22 15 Mensch en Maatschappij 22 30 Componist van de week Alphons Diepcnbrock 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds E D Spelberg Ned Herv predikant te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Iililini iin din raiiio oinroip iBor din oiirgingstijil De besprekingen tusschen de regeering en d omroepvereei lQingen over den vorm van den Nederlandschen radio omroep in den overgangstijd hebben uiteindelijk tot een gunstig resultaat geleld Overeengekomen is dat d omroepvereenigingen teder met één afgevaardigde zitting zullen nemen in het bestuur der Stichting Radio Nederland In den Overgangstijd radio Nederland terwijl zij daarnaast de gelegenheid krijgen de pro grammastof elk voor haar aandeel zelfstandig voor te bereiden Verwacht wordt dat bij het coördlneeren van de programmastof zal blijken dat een aantal programmadeelen die vroeger ge 1 scheiden werden voorbereid en uitgezonden thans door de stichting als orgaan waarin de verschillende stroomingen samenvloeien zullen kunnen worden verzorgd Aldus zal een omroep ontstaan waarin de laamhoorigheidsgedachte tot uiting komt terwijl de vóór den oorlog bestaande vrije uitingsmogelijkheden behouden zullenblljven Gelijk bekend mag worden verondersteld is deze regeling bestemd om te werken Inden overgangstijd d w z tot het tijdstip waarop de normaal gekozen volksvertegenwoordiging in de gelegenheid zal zijn geweest haar oordeel over he vraagstuk tn zijn geheel uit te speken BOUW VAN 11 SUPER LINERS De New York Times heeft heden meegedeeld dat volgens een telegram uit Washington de Maritieme Commissie van de Ver Staten voornemens is elf Super Liners te laten bouwen Hun snelheid zal een derde grooter zijn dan die van de beste Amerikaans he schepen die nu in dienst zijn De gemiddelde kruissnelheid bedraagt n l 29 knoopen Zij zullep alle belangrijke handelsroutes bevaren GROOTE HOEVEELHEDEN GIFGAS IN DUITSCHELAND GEVONDEN Brigadier Generaal A den H Waitt die als hoofd van den Amerikaanschen dienst voor de chemische oorlogsvoering optreedt heeft medegedeeld dat de Ameri kaansche en Britsche strijdkrachten in het westelijk gedeelte in Duitschland Heen reeds enorme hoeveelheden gifgas gevonden hebben in totaal 250 000 ton De New York Herald Tribune wijst er op dat deze ontdekking bewijst op hoe groote schaal Duitsóhland gereed was eenche mi schenoorlog te gaan voeren Brigadier Generaal Waitt die gisteren door President Truman tot Majoor Generaal bevorderd werd deelde voorts mede dat het tot dusver verborgen Duitsche oorlogstuig in kisten verpakt en naar de Ver Saten verscheept zal worden om daar zoowel door regeeringskringen als door de industrie Aan een onderzoek on derworf en te worden VOOR DE HUISVROUW Hiet maken van Jus Het Voorlichtingsbureau 4an den voedingsraad schrijft hoewel het vleeschrantsoen verhoogd werd is het maken van jus of saus voor een geheele week nog steeds een probleem Men kan natuurlijk wanneer men vleetch braadt de daarbij verkregen jus sterk verdnnnea met een bindmiddel binden en met jnspoeder smaak geven doch in het algemeen voelt men daar niet voor omdat men dan nooit een echte vleeschjus heeft Men kan da n beter een paar dagen in de weck een pittige saus maken ter vervanging van de jus als men daarbij gebruik maakt van aardappel groente of peulvruchtennat wordt tevens de voedingswaarde verhobgd Jus van gebruiA e bloem 25 gr 4 eetlepels bloem 2 eetlepels of meer margarine boter of vet V2 Uter water zout aroma In een gietijzeren pannetje de margarine boter of het vet smelten De bloem toevoegen en deze onder voortdurend roeren bruin laten worden Het water erbij gieten en de saus eentge minuten laten doorkoken Naar smaak zout en aroma toevoegen Variatie in deze saus kan men aanbrengen door een gesnipperd uitje met de boter margarine of het vet mee te smoren de saus eenigtn tijd met laurierblad te laten trekken tomatensaus of puree of kerrie paprikapoeder toe te voegen in plaats van water boonen erwten aardappel of gro R tenat te gebruiken Morgen moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen de Koogel Kijkindevegte EEN ROBOT MATHEMATICUS Het Brusselsche blad Derniere Heure geeft bijzonderheden over een reusachtige rekenmachine welke kort geleden te Cambridge irt de Ver Staten tentoongesteld werd Deze machine welke 100 ton weegt lost in enkele minuten mathematische problemen waarvan de oplossing normaliter weeken of zelfs maanden zou eischen op Zij is sedert het voorjaar van 1942 4n dienst gesteld van de Ame rikaansche marine Voorts werd zij gebruikt voor het vaststellen van radar en het bestudeeren van nieuwe methoden voor het blusschen van groote branden De machitile is een differentiaal analysa tor welke 3 ingewikkelde problemen tegelijk kan oplossen Om een inzicht te geven van de tijdsbesparing aan hersenwerk diene het volgende voorbeeld Aan het begin van deze eeuw vereischte de oplossing van een mathematisch probleem door een Zweed schen professor gesteld van dien geleerde eh zijn leerlingen 50 000 werkuren In 1931 loste de eerste differentiaal analysa tot het probleem in 250 uur op De huidige analysator doet het in minder dan een dag tijds De geperfectionneerde uitvinding is het werk van de professoren Cladwell en Vannevar Bush en werd gedurende den geheelen oorlog geheim gehouden In vredestijd zal de machine dienen voor de oplossing van practische technische problemen Een stalen Operagebouw te Duisburg Te Duisburg wordt een stalen operagebouw opgericht dat een veertienhonderdtal plaatsen zal bevatten en van een moderne tooneelinrichting wordt voor zien Het theater zal een centrum zijn voor opera operette en tooneelkunst zoo deelt de Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone mede Naar het Fransche Persbureau A F P meedeelt zijn de Britsche troepen den toestand te Semarang thans geheel meester Aankomend kantoorbediende gevraagd M of Vr Eenige kantoorroutine gewenscht Sollicitaties uitsluitend schriftel aan de Kaashandcl Maatsch Gouda N V te Gouda ICofni U if OH eens luiken en U slaagt zeker voor een St Nicolaas cadeautje naar Uv zin B A Verzijl Tijdelijke verkoop in den Kaïntoètboekh K Tiendeweg 1 Ziet onze etalages ƒ Markt 20 h K Tiendeweg Financiering aankoop BEDRIJFS AUTOMOBIELEN 12 18 24 maanden Afwikkeling 1 i 2 dagen geen kosten vooruit INTERMEDIAIR Daguerrestraat 103 Den Haag Telefoon 333219 Hypotheken Bouwcredleten Gel leenlngen Assurantie op elk gebied Repareeren van piTte meubelwerken I Eiirliii St Itsiplstr 3fi AduccicHÜm Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Cornells Johannes Anthonius J A V d BOOüERT A J Vd BOOGERTIJsselstijn Gouda 16 Nov Krugerlaan 38 Tijdelijk Diaconessenhuis De Wijk Allen die iets verschuldigd zijn aan of te vordeien hebben van wijlen den heer K F L NOLTE laatst gewoond hebbende te Gouda Goejanverwellendijk 31 en aldaar overleden op 11 Nov 1945 wordt verzocht daarvan vóór 1 Dec a s opgave te doen ten kantore van Notaris G J v Willigen Oosthaven 39 Gouda BBHBBR Bij besluit van het Nederlandsch Beheersinstituut d d 1 Nov 1945 is ondergeteekende benoemd tot beheerder over het privé vermogen van E KOK Achterwitlens te Reeuwijk Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van bovengenoemde dienen hiervan voor l December 1945 opgave te doen ten kantore van den beheerder Regentesseplantsoen no 28 te Gouda De Beheerder Mr W BLANKERT Advocaat en Procureur Ondergeteekenden door het Ned Beheersinstituut aangesteld tot bestuurders over de Boaera Chocolade en Saikerwerkfabrieken N V te Gouda roepen allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan goederen gelden of andere vermogenswaarden onder zich hebben van dan wel in eenigerlei rechtsbetrekking staan tot bovengenoemde N V op hiervan schriftelijke mededeeling te doen aan de tweede ondergeteekende vóór 1 December 1945 Het niet voldoen aan dezen oproep is strafbaar krachtens het Besluit Herstel Rechtsverkeer 1 VAN DORP Mr M DE MOL p a T Goedewaagen en 2 nen Markt 38 Gouda Ondergeteekende door het NedBeheersinstituut aangesteld tot beheerder over het privé vermogen van den Heer Th M F Smulders president directeur vande Bonera Chocolade en Sulkerwerkfabrieken N V te Gouda roept allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan goederen gelden of andere vermogenswaarden onder zich hebben van dan wel in eenigerlei rechtsbettekking staan tot genoemden Th M F Smulders op hiervan schriftelijk aan hem mededeeling te doen vóór 1 December a s Het niet voldoen aan dezen omroep is strafbaar krachtens het Besluit Herstel Rechtsverkeer Mr M DE MOL p a T Goedewaagen en Zonen Markt 38 Gouda BEWINDVOERING Door het Ned Beheersinstituut is bij besluit d d 8 November 1945 ondergeteekende benoenïd tot bewindvoerder voor Mevr MIETJE FRANK geb Cats laatstelijk gewoond hebbende Crabethstraat te Gouda Hij verzoekt allen die goederen gelden en of geldswaarden onder zich hebben of verse uldlgd zijn aan voornoemde mevrr Mietje FrankCats hiervan vóór 15 December a f mededeeling te doen Dr Mr J SMIT Advocaat en Procureur Gouda 15 November 1945 Lange Tiendeweg 51 BEWINDVOERING Door het Ned Beheersinstituut Is bij besluit d d 1 November 1945 ondergeteekende benoemd tot bewindvoerder voor ULIUS REIS laatstelijk gewoond hebbende A G de Vrijestraat 18 te Gouda Hij verzoekt allen die goederen gelden en ef gelds aarden onder zich hebben of verschuldigd zijn aan voornoemden Julius Reis hiervan vóór 15 December a s mededeeling te doen Dr Mr J SMIT Advocaat en Procureur Gouda 15 November 1945 Lange Tiendeweg 51 Waar blijft BBWINDVOERING Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betaling verschuldigd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van SIEGMQND OPPENHEIMER of diens echtgenoote RABETTE OPPENHEIHER geb Blumleln gewoond hebbende aan de West Haven no 59 te Gouda of van Mcfr SELMA FROHM gewoond hebbende aan de Verl IJssellaan no 167 te Gouda dienen hiervan vóór 1 December 1945 opgave te doen aan H Gravesteyn Burg Martenssingel 121 De Bewindvoerder H GRAVENSTEYN Flink Meisje gevraagd voor halve dagen of van 9 tot 3 uur KENGEN Bleekerssingel 21 Attentie I Attentie I Groote beioonlng voor het tcrugbezorg n van een paar regenpijpen Verloren j l Dinsdagavond gaande van Waddinxveen naar Gouda door de Bloemendaalscheweg Aanm bij Mej M El NWACHTER Spieringstraat 129 Gouda Wonlngruii Amsterdam Gonda 1ste etage Alb Tnijmstraat C Huur f 6 50 Brieven L S Metaal Heerengracht 286 Amsterdam Mevr D BROUWER Burgvliet kade 3 vraagt een MEISJE voor halve dagen of een WERK STER voor 3 ochtenden per week Onderwijzeres vraagt zit en slaapkamer of groote zit slaapkamer voor slechts kl ged gem met gebruik v warae raaahijdca Br onder ne 1742 bur v d bl MEUBELEN aangeboden in ruil voor MOTORRIJWIEL Brieven onder no 1716 bureauvan dit blad Wie wil een ruim modern ingericht huis in de omgeving vaa Gouda ruilen vooreen huis in Gouda omgeving Station Brieven onder no 1454 bureau van dit blad Te koop aangeboden Duitsche Herder zw dek met stamboom H jaar reu Draadharige Fox Terrier teef met stamboom circa 2 jaar Jonge Graa hond 3 maanden W V MAAREN L B Wal 399 Oudewater Jongedame 4 jr kantoor ervaring vraagt schrijfen typewerk V middag en avonduren Br onder no 1646 bur v d blad PERSONEEL GEVRAAGD Net melajc voor halve dagen of nette werk Bter voor ecolge dagen per week J Mevt de WlldS German Kattenaingel p Een werkiter voor Maandag en Zater4 g morgea Van Dam Bodegr Straatweg 90 TE KOOP GEVRAAGD Een celluloid baby pop Brieven onder nOr 1593 burean van dit blad Weckglazen ook genegen te ruilen W Anker Stolwi keril B 27 + Jong Malthezer leeuwt c Ridder vnn Catsweg 59 C Kinderatoej Brieven met prljiopgaaf Beeker Spooritraat Kacheltje met prijiopgave Ter ruiling aangeboden schoenen 23 voer 27 acboenen 29 voor meitjetschoenen met platte hak 37 fir onder no 1620 bor v d blad Een kaïregliter eenv doch in goede taat Br onder no 1660 bur v d blai Een gaaradlator in goeden itaat Br onder no 1662 bur v d blad DIVERSEN Vermiit jong rood wit poelje Terng te beiorgea J Philipiweg I Dame b b h h zoekt geitoffeerde kamer mtt tookgelegenheid centrum St Anthonlestr 12 Aangeboden getelllgc Zll alaapkamer voor dame alleen nette ttand met of zonder pen iOB Brieven onder no 1561 bur v d blad TER RUILING Prima bencn wlDtcrjaa 48 50 x fl aa oo prima rcgenjai 48 50 Eg lia o i d de la Reillaanl UlNtHrtiD llirigVDl