Groot Gouda, dinsdag 20 november 1945

Ö GROOT GOUDA m AD ASTTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drakkeri Verzijl Gouda k ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN S t Administratie M J van Loon NUMMER 83 DINSDAG 20 NOVEMBER 1945 Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 et Losse numm iO et DE OPENING DER STATEN GENERAAL De eerste Troont ede na zes jaar Herstel en vernieuwing op elk gebied HediiMiiiddag heeit H M de Koningin bij de opening van de Statcn G nsraal de volgende troonreds uitgesproken Leden der Staten Generaal Gevoelens vau diepe bewogenheid mengen zich met die van vreug d2 3r erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw midden verschijn Le d en ontbering nederlaag en ontreddiring maar ook offervaardigheid en heldenmoed kenmerkten de donkere jaren der Duitsche furie In smart gedenken wij de tienduizenden Joodsche landgenooten die werden gemarteld en vermoord de millioenen Nederlanders en Indonesiërs wier veiligheid bedreigd wier levenskracht verteerd en wier zedelijk oordeel werd aangetast Wij gedenken daarnaast het verzet tegen den vijand dat sterke krachten wekte en dat ons thans onze vrijheid als een recht doet aanvaarden Lijdenen strijden werkten ook ten zegen Wij werden ontvankelijker voor geestelijke bezinning meer bereid tot offers dieper bewust van onze saamhoorig heid en vaster besloten onze roeping als natie te verstaan Te midden der verwoesting liggen hier de krachten voor herstel en vernieuwing en wij gorden ons tezamen aan om de verworvenheden te bewaren en de zwakheden te overwinnen Te duur hebben wij onze vrijheid gekocht dan dat wij haar nu zouden misbruiken of verspillen Daarbij denk ik aan de duizenden die vielen in den strijd om het aderland hetzij in onze krijgsmacht op de koopvaardij of in het verzet Moge hun offer inspireerend werken op hen die gespaard bleven Met groote voldoening zie ik de succesvolle krachtsinspanning gericht op de noodvoorziening in de geteisterde gebieden en op bet herstel van verkeer en industrie Wij zijn dankbaar voor de redding van Walcheren en van de Wieringer nieer daaJkbaar ter wille van deze troffen landstreken maar bovenal omdat zij het symbool zijn van herwonnen kracht In mijn radiorede van 20 Maart 1941 riep ik U allen op tot gezette overweging van herzieningsplannen op staatkundig gebied waarbij met de veranderde omstandigheden en met de opgedane ervaringen zou zijn te rekenen Met groote vreugde constateer ik dat deze oproep grooten weerklank heeft gevonden De plannen van velen gesmeed in den bezettingstijd breken zich thans een weg naar hun verwerkelijking Zij omvatten niet alleen beryormingen van het staatkundig bestel maar zijn ook gericht op n nieuwe vormgeving van het fiwatschappelijk en culturele leven In deze worsteling worden de krachten gesterkt en gebundeld welke thans den aanval hebben in gezet tegen normloosheid en ontwrichting De overheid heeft bij dit alles slechts een beperkte tdak en haar arbeid is alleen dan vruchtbaar wanneer zij de activiteit der burgers in kerk en ezin zoowel als in andere levensverbanden pcfeitief waardeert Geen wraak of Koloniale overheersching in Indië Met groote zorg vervult mij de ontwikkeling der gebeurtenissen op Java In gespannen medeleven volg ik het lot der tallooze kinderen vrouwen en mannen beroofd in lijfsgevaar of nog onverlost in de dreiging van een verdwaasde massa Ik versta de gevoelens van bitterheid in de harten van hen wien al dit onheil in onrecht is aangedaan Ik betreur diep het leed dat tot aan het herstel der orde over Java s bevolking onvermijdelijk zal komen En toch blijven wij pogen voor Nederlanders en Indonesiërs in dit thans geteisterde land de toekomst te redden de toekomst van een Gemeenebest gebouwd op de vrijwillig aanvaarde saamhoorigheid der Rijksdeelen Geen wraakoefening staat ons voor oogen noch de vestiging eener koloniale overheersching doch wij houden ons er van overuigd dat slechts de gemeenschap onzer volkeren hier en overzee een waarborg biedt voor aller harmonische ontwikkeling veiligheid en blijvende welvaart Daartoe de mogelijkheid te scheppen IS de groote krachtsinspanning waard die te dien einde van ons volk zal worden gevergd Moge het ons spoedig gegeven zijn de grondgedachte die ik reeds schetsmatig ontwikkelde in mijn radiorede van 7 December 1942 langs constituioneelen weg tot volle werkelijkheid te zien worden Ik weet ddt Nederland bereid is onbaatzuchtig mede te werken aan de totstandkoming van een nieuwen status van ons Koninkrijk Het spoedige bijeenkomen van de Rijkscon f erentie blijf ik daarom bevorderen Vertrouwen in de organisatie der Vereenigde Volken Ten aanzien van onze betrekkingen met het buitenland valt iri de eerste plaats met groote waar deering te gewa len van den steun die wij na de bevrijding uit verschillende landen in onzen tijde lijken nood ondervonden De roof gedurende de bezetting op ons volk gepleegd heeft een afhankelijkheid op velerlei gebied ten gevolge gehad die voorloopig onzer internationale handelsbetrekkingen sterk beïnvloedt Moge de eendrachtige vredesinspanning van ons volk dit tij weldra doen kèeren Met de verbonden landen zijn de betrekkingen hartelijk in weerwil van de moeilijke problemen die gezamenlijk moeten worden opgelost en waaromtrent naast veel overeenstemmend inzicht ook verschil van meening mogelijk is De totstandkoming van de Vereenigde Naties wettigt de verwachting dat deze nieuwe poging tot vrede door organisatie en overleg ook in moeilijke omstandigheden met kracht zal worden volgehouden Ook al zijn niet al onze wen schen ten aanzien van deze organisatie bevredigd toch zal mijn regeering met kracht haar medewerking verleenen aan de voorbereiding en werking van alle organen der Vereenigde Naties Met betrekking tot den geslagen vijand spant de regeering TÜch in onze belangen overal waar zulks mogelijk is met de meeste kracht te bepleiten In Duitschland ving de Nederlandsche militaire missie haar arbeid aan terwijl het eveneens tot tevredenheid stemt dat Nederland is vertegenwoordigd in het Adviseterend Comité voor het Verre Oosten dat te Washington zetelt In 1946 worden dienstplichtigen opgeroepen Nederland dient in staat te zijn in internationaal verband naar vermogen bij te dragen tot de handhaving van de rechtsorde Daartoe zal met kracht worden gewerkt aan den wederopbouw van de Kon Marine welke in den oorlog zulke zware offers bracht terwijl de Koninklijke Landmacht op doeltreffende wijze wordt georganiseerd Maatregelen zijn in voorbereiding ten einde in het voorjaar van 1946 een jaarklasse dienstplichtigen in werkelijken dienst op te roepen Ten behoeve van de ontwikkeling van de militaire en van de burgerlijke luchtvaart wordt een centrale dienst ingesteld die alle gemeenschappelijke belangen zal behartigen Rechtzekerheid moet terugkeeren Het is mij een behoefte uiting te geven aan het ernstig streven Vergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschen DE VAAL VIJVER U behoeft alleen Uw tweede stamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt aan de loketten 5 7 9 11 van het GYMNASTIEKLOKAAL in de PEPERSTRAAT terecht tusschen 9 30 en 12 uur en 2 3 30 uur Idcec ecUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Vrijwel den geheelen dag mistig of nevelig weer met weinig wind Vrij koud Wat is er In Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag De Graaf van Monte Christo Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Potpourri Schouwburg biosc Vrijdag t m Donderdag Het zit in de lucht Dinsdag 20 Nov 8 uur Hotel Central Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde de heer Zwartendijk spreekt over Bemesting en bestri ding van schadelijke insecten voor het komende jaar Woensdag 21 November 8 uur Concordia Gezelschap Triumph met een Cabaretavond Woensdag 21 Nov 8 uur Kunstmin Sleutelsiad Variété Donderdag 22 Nov 3 uu Concordia Max Croiset draagt voor De Gedachte van Andrejew Donderdag 22 Nov 8 uur Kunstmin Derde G S V Ontspanningsavond met de revue G S V Ons Ideaal WAT GEBEURDE ER 20 November 1944 Horn bij Roermond en Beeringen bevrijd Stormaanval op Metz ingezet Piek benoemd tot secr gen van het Roode Kruis 1942 Het 8ste Br leger in Benghazi voor de Al Aghella linie Timosienko s offensief ten Z van Stalingrad en tusschen Don en Wolga vordert onweerstaanbaar Duitschers en Amerikanen tegenover elkaar aan de Tunesische grens 1941 Gen Weygand als algemeen gedelegeerde van Vichy in Afrika met pensioen gestuurd 1940 Hongarije treedt toe tot het Driemoqendhedenpact 1939 Bij Roermond stort een Duitsch toestel neer mijner regeering om Nederland te doen herleven als een rechtsstaat waarin rechtszekerheid en vertrouwen in de rechterlijke organen volledig zullen zijn hersteld Een snelle en rechtvaardige berechting van de politieke delinquenten beschouwt de regeering als een dringende zorg Het ligt in het voornemen om de bevoegdhedep tot opsporing en aanhouding op dit gebied v eldra toe te vertrouwden aan de normale politie organcn Bij het ongedaan maken van onrecht tijdens de bezetting gepleeg d is voor den Raad voor het Rechtsherstel een belangrijke functie weggelegd De regeering heeft het zich tot taak gesteld om hetgeen in strijd met onze rechtsopvattingen aan den bezetter herinnert uit onze wetgeving te verwijderen en door nationale voorschriften te vervangen Gestreefd wordt naar een snelle voltooiing van de noodzakelijke zuivering van de overheidsorganen Grondwetswijziging in voorbereiding De regeering zal een Staatscommissie instellen tot voorbereiding van een wijziging van de Grondwet welke zonder twijfel van de eerder genoemde voorbereidende studies waartoe de bezettingstijd velen opwekte zal profiteeren I e arbeid dezer commissie zal voóx Vervolg troonrede pag 3