Groot Gouda, dinsdag 20 november 1945

Radio pmogramma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 Emlle Vacher en zijn orkest afgew door Rina Ketty 18 30 Opera concert Gloacchino Rossini 19 Nieuwsberichten 19 15 Herhaling van de Troonrede 20 Nederland herrijst Ir N Th Koo mans dir gem havenbedr te R dam houdt een causerie over De haven van Rotterdam zwaar geteisterd doch telwerken in staat en bereid 20 15 Vrkèenkwartier door L de Joag 20 30 Radio philharmonlsch orkest o I v Albert van Raalte cello conCert in d gr terts v Haijden soHit Max Rodriguez cello 21 30 Ncderl zangeressen lingen Nederl liederen 21 45 Sylvestre trio 22 15 Mensch en maatschappij Dr W Banning voorzitter van de Nederl Volksbewegiag spreekt over het onderwerp Mensch en menigte 22 30 Zigeuoermelodiën 23 Nieuwsberichten en post scriptam 23 15 Avondwijding Pater H Paalvast S C f priester van het H Hart Den Haag 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht 18 30 18 45 Nog wat rustige muziek tot 10 v 7 18 50 Voor je slapen gaat Met Regina naar Droomenland 19 Laurens Bogtman barrlton en Herman Kruyt piano 19 30 Progr voor de Ned strijdkrachten 20 Piet Lentz cello en Debora Land piano 20 30 De werkende vrouw Mej Caty Verbeek De moderne dansen 20 45 Orgelconcert door Bernard Drukker 21 Departementen spreken Jhr Ir A C D de Graeff administrateur in alg dienst bij het min v openb werken en wederopbouw geeft een overzicht van de werkzaamheden v d ministerie 21 15 Jack Hylton en zijn orkest met oude bekenden 21 45 Avond wijding Ds E B C Kok pred V d ger kerk in hersteld verband te Bussum 22 Nieuwsberichten en event parlementair overzicht 22 20 Wil Walis met Sweet and swing 23 Sluiting en Wilhelmus AGRARISCHE HERVORMING IN ROEMENIE Radio Boekarest heerft gemeld dat volgens mededeeling van de Roemeen sche centrale commissie voor agrarische hervorming 700 000 Roemeensche boerengezinnen in overeenstemming met de wetten op de agrarische hervorming een eigen stuk land hebben toegewezen gekregen Deze grond is onteigend van groot grond bezitters Voor toewijzing zijn allereerst oud gediende militairen oorlogswezen en weduwen en gezinnen die in het geheel geen grond bezaten in aanmerking gekomen VOETBAL De Russen winnen met 10 1 van Cardiff City De Russische voetballers van Dynamo speelden Zaterdag hun tweeden wedstrij in Engeland nl tegen Cardiff City Eindigde de eerste wedstrijd tegen Chelsea in een gelijk spel van 3 3 nu eerst toonden de Russen hun kracht Zij gaven een prachtige demonsratie voetbal en sloegen Cardiff City met 10 1 Het schieten in den wedstrijd tegen Chelsa was niet zeer gevaarlijk doch thans was het geheel anders en de afwerking liet niets te jiven schen Meer dan dertig duizend toeschouwers woonden den wedstrijd bij en deze konden zich niet iherinneren ooit zulk spel te hebben gezien INDIE BATAVIA GEEN TWEEDE SOERABAJA De Nationale Conventie die bijeengeroepen is tegen 25 November zal beslissen over het lot van het kabinetSharir Intusschen heeft het kabinet Sharir dat Maandag in zitting vereenigd was besloten speciale maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat Batavia een tweede Soerabaja wordt Indonesische Oorlogsverklaring aan Engeland In een Indonesische radio uitzending van vandaag is den oorlog aan de Britten verklaard en een beroep gedaan op de Nationalisten in Midden Java om hun bondgenooten in Semarang te komen versterken De Britsche troepen gaan nog steeds door met het opruimen van de haarden van verzet in Semarang en hebben den Indonesischen z g gouverneur in arrest gesteld Vandaag werd gemeld dat er nog steeds eenige onrust heerschte door de buitengewopn agressieve houding die de extremistetn daar aannemen Ne derlandsche gezaghebbende kringen hebben verklaard dat ten Zuiden van Batavia gedurende de afgeloopen drie dagen weinig activiteit ten toon gesteld is Dit gepaard gaande aan de schietpartijen van gisteren en hedenmorgea geeft den indruk dat de extremisten hun activiteit van het Zuiden naar het Oosten van Batavia hebben verplaatst De algemeene indruk in genoemde Ne derlandsche kringen is dat de schietpartijen niet toevallig zijn maar behooren tot de georganiseerde actie van e j tre misten Neutrale waarnemers met veel kennis en ervaring in het Verre Oosten hebben nimmer hun meening verborgen dat i v m den aard der conferentie van Zaterdag de kansen op succes uiterst gering zijn Deze waarnemers zeggen dat het kenmerkend is voor de Oostersche volkeren in het algemeen en voor het Maleische volk in het bijzonder dat zij zich niet laten dwingen tot het nemen van overhaaste besluiten vooral niet in tijden als deze waarin de situatie elke dag veranderd NEDERLANDSCHE SOLDATEN NIET NAAR JAVA A N P Aneta verneemt uit gezaghebbende bron dat het nog een aanzienlijken tijd zal duren voordat de Nederlandsche troepen die op het oogenblik in Singapore zijn van het Britsche hoofdkwartier verlof zullen krijgen om voet aan wal op Java te zetten De meer dan drieduizend man die met de Nieuw Amsterdam zijn gearriveerd zijn op Penang bij de Westkust vaiï Malakka aan land gezet waar zij naar vernomen wordt hun training zullen voortzetten HET BEWAREN VAN AARDAPPELEN Het voorlichtingsbureau van den voedingsraad schrijft Het extra rantsoen aardappelen dat in de volgende weken verstrekt wordt is bedoeld om er een voorraadje van te maken voor den komenden winter Indien er dan onverhoopt eenige stagnatie in het vervoer optreedt kan iedereen zich even redden Aardappelen dient men te bewaren op een koele donkere vorstvrije plaats In het licht worden de aardappelen groen Om te voorkomen dat ze gaan spruiten moeten ze geregeld omgelegd worden Dit gebeurt vanzelf wanneer men de aardappelen in een speciale aardappelkist bewaart Dit js een kist met een hellenden bodem en daarboven een opening met een bak of een schuif er voor Pe aardappelen komen wanneer men er een portie uithaalt in beweging Wie geen aardappelenkist of er geen kan maken en dat zullen de meesten zijn kan de aardappelen in een kist of groote cartonnen doos of zak doen en ze nu en dan eens omleggen Kisteii doozen en zakken zijn niet zoo gemal elijk te verkrijgen en als men ze heeft zijn ze dikwijls noodig voor andere dingen dan moet men de aardappelen wel in een hoek van kelder schuur of zolderruimte bewaren Wanneer men geen bewaarplaats kan vinden doet men verstandig de aardappelen van de laatste bonnen te bewaren en die welke men op de oude bonnen gekregen heeft het eerst te gebruiken Morgen moeten aanvragen voor schoenen worde i ingediend door diegenen wi r naam ligt tusschen VAN DER LAAK LENZING American Cleaning Service Gouwe 3 Tel 2986 Gouda Heden overleed ten huize van zijn dochter te Boskoop na een langdurige ziekte nog geheel onverwachts onze geliefde Vader Behuwden Grootvader Willam Fredcrik Steenbergen in den ouderdom van bijna 72 j Namens de Familie C G HOUTMAN Steenbergen A HOUTMAN Boskoop 15 Nov 1945 Biezen 38 De teraardebestelling heeft Maandag 19 Nov te Boskoop plaats gehad VANAF HEDEN op Maandag Woensdag en Vrijdag vanö 9u weer de gewone spreekuien Dr BONGA Haastrecht Yleesch zonder bon Eet nu tamme konijn I Wij leveren thans eiken dag voor de vastgestelden prijs prima geslachte tamme koiyjo panklaar plus verpakking ongefrankeerd Alleen de beste waar wordt door ons geleverd Bestel omgaand p briefkaart Bestellingen worden naar binnenkomen behandeld M WIERINGA Poclier OPENDE Gr VERMIST sedert Vrijdag 16 Nov xwarte poes met wittt sokjes en befje genaamd Trixie Inl gaarne Hecrenttraat 150 Een iongen oevraagd welke opgeleid wil worden in een Glas en Verfzaak JaijVanderlaniMirktZ Fa RENE MAN v d HEIJDEN Groothandel in levensmiddelen te Gouda vraagt v onmiddellijke indiensttreding EEN BOEKHOUDER Moet leiding kunnen geven en in het bezit zijn van diploma Mercurius Uitsluitend schriftelijke sollicitaties Aardewerktabriek in hei Noorden des lands zoeki BEDRIJFSLEIDER Leeftijd 30 lot 40 jaar Vereischt Kuitne ervaring in Aardewerkfabricage speciaal glazuren en brandenovens Sollicitanten moeten op de hoogte zijn van de werking en het gebruik der machines Opl T H of M T S werktuigkunde sireki iol aanbev Br met uitv inl eigenhandig eschre en en vergezeld van twee nieuwe scherpe foto s onder no 1783 v 1 Dec aan het bur v d bl i N y Drakkerij v h Koch en Knuttel Gonda vraagt voor spoedige indiensttreding LEERLINGEN ter opleiding als Zetter Drukker of Boekbinder Kaarsenfabriek Meisjes € ucaaad Aanmelden bij den Portier Woensdagmiddag tusschen 3 en 5 uur Buurtje 1 Gevraagd voor spoedige indiensttreding aankomend bediende M of Vr Leeftijd circa 20 jaar Sollicitaties schriftelijk A v DIJK Nonnenwater 6 7 Groothandel Zuivelproducten Woensdag 2 uur OPENING Gedipl Kapster met veie jarrn ervaring heeft nog enkele uren per dag tijd om te komen kappen aan huis Brieven onder no 1779 bureau van dit bla Werkster gevraagd voor één of twee dagen in de weekv d BOVENKAMP Wachtelstraat 4 GEVRAaGD op Handelskantoor te Gouda aankomende kantoorbediende Eigenhandig geschreven brieven onder n o 1755 bureau v d blad Chr Sportvereeniging De Jodan Boys Gouda Opgericht 1 Mei 1944 Sécr Heer nstraat 94 geeft ü op aU DoBatee r Ter ruiling aangeboden Z g a n damesfiets voor een bontjas Brieven onder no 1785 bureau van dit blad Stoomververii alleen blauw en zwart Vervormen van Dames en Heerenhoeden VERZ INR Twee Heeren zoeken kennismaking met twee nette Dames Weduwe geen bezwaar leeftijd 30 0 jaar Brieven onder no 1758 bureau van dit blad Gevraagd net Dasmeisïe MEVR BOKHOVEN van Baerlestraat 18 Granofoonplaten te koop Klassieke muziek Kievitstraat 39 na 7 uur Speelgoed ter overname Meccano Trein Kasteel I met soldaten Stoommachine enz KIEVITSTRAAT 39 na 7 uur Nette Juffrouw biedt zich aan als Winkeljuffrouw leeftijd 21 Jaar Brieven onder no 1664 bnrean van dit blad