Groot Gouda, donderdag 22 november 1945

o GROOT GOUDA Sf ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Adfninistratie M j van Loon NUMMKR 85 nONDERDAG 22 NOVEMBER 1045 Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 v i iv i i v Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS oit méÈ w isttn Tulleii mil Gcjft uw glas aan Venlo Vcnlo zit in nood B en W van Venlo doen een dringend beroep op ons Gouwanaars De winter is aangebroken en ondanks alle inspanning zijn de ramsn van de halfvernielde stad bij lange na nog niet gerepareerd bij gebrek aan glas Kinderen slapen in kamers waar regen en wind vrij spel heb ben Woonkamers zijn dicht gespijkerd met triplex en carton zoodat in deze tocb al trieste omgeving elk lichtstraaltje ontbreekt Voor ons boven de rivieren is het reeds wanhopig om aan te zien Voor de slachtoffers in Venlo is de tosstand nog wanfaop ar Daarom doet Venlo een dringend beroep op ons Snuffelt uw geheele huis eens door en spoort elk stukje glas dat U niet meer gebruikt op Misschien hebt U op zolder nog een oud schilderij staan Geeft het glas ervan aan Venlo Misschien ontdekt U een spiegel die niet meei wordt gebruikt het kwik alvei ervan is wel te verwijderen Geeft haar aan Venlo Misschien bek U glazen etalageplafcen die niet meer worden gel ruikt of flin Fercschuld en Dinkbaarbeid etaleert bij Van Hulzen Bij de Fa van Hulzen op de Markt zijn een aantal werkstukken van de Ned gewonde militairen tentoongesteld Naast wandversiering zijn er ook kleine en practischc meubelstukken zooals krantenbakken en naaikistjes Niet alleen ziet de etalage er keurig verzorgd uit ook de werkstukken maken een prima indruk Afgewerkt naar den eisch en van goed materiaal vervaardigd dwingen deze stukken tot koopen Veel animo is er natuurlijk voor i waar er ook een goed doel mee gediend wordt Van wie is dit Door de Politie zijn ïnbeslag genomen Ie een broodmes en 2e een batterij van 1600 branduren Deze goederen zijn door jongens ontvreemd vanaf schuiten die in den Turfsingel nabij de Kaarsenfabriek lagen Eigenaars kunnen zich voor ontvangst wenden aan het bureau van Politie Arti Legi alhier Jubileum Gisteren herdacht de heer Joh Weijman den dag waarop hy voor 35 jaaj als machinist in dienst trad bil de N V Stoomtimmerfabriek cA ïiouthandel De Morgenster vh J H de Wilde aan den Kattensingel Door kantoor en fabriekspersoneel werd hem een bloemenhulde gebracht Uit handen van den directeur den heer G de Wilde mocht hij een cadeau onder couvert ontvangen De verdere dag werd door den jubilaris in huiselijken kring doorgebracht ke scherven glas Geeft deze aan Venlo Zoekt zoekt Elk stukje glas dat hier waardeloos ligt bewijst in Venlo onschatbare dienten De Goudsche schilderspatroons en gezellen hebben zich geheel belangloos beschikbaar gesteld om in samenwerking met N V H het glas bij U te komen afhalen De tijd is kort Zij komen daarom spoedig Zaterdag a s overmorgen dus dei morgens 8 uur vangen zij hun tocht door Gouda aan Laten zii niet vergeefs bij U aanbellen ZATERDAG GLASDAG voor Venlo Geluk of wijsheid Degenen die gisterennacht het schuurtje openbraken bij den heer van G aan de Joubertstraat meenden daar een fiets te vinden maar de vrouw des huises had het goede idee om het rijwiel maar in de gang te plaatsen Voelde zij de booze geesten naderbij Do Wa No Tot ontspanning van zijn leden eh ter versteviging van de kas gaf de reeds bestaande Buurtver rn de Doele Wale en Noodgt ds traat een geslaagden feestavond in de Beursklok Wegens ziekte kor de heer Jochems niet aanwezij zijn wat jammer was daar door zijn bezieling het slagen van dezen feestelijken avond goeddeels zijn werk was Er schuilen meerdere krachten met veel aanleg onder de DoWa No ers en met elan bracht men menige vroolijke schets ten toone le Ongetwijfeld heeft deza avond de bewoners dezer wijk gezellig te samengebracht Met een bal werd de avond besloten BRIDGE DRIVERoei Roeien Zeilvereeniging Gouda Zaterdagavond 8 uur organiseert de Roeien Zeilver Gouda in de bovenzaal van Café Restaurant Het Schaakbord voor haar leden en donateurs een bridge drive Het inleggeld bedraagt f 1 per persoon terwijl men dringend verzocht wordt per paar een stel kaarten mede te brengen Burgerlijke Stand Geboren 19 Nov Marinus zn V P Eerland en D C v d Woensel F W Reitzstr 46 20 sTov Frans zn v H B Peuk en C Bos 3e Kade 37 Getrouwd 21 Nov H Kooistra en D A v d Graaf J Kleiweg én P E M Rutten A Zeverboom en C Berg N Bruijniks en T Boelhouwer J J Vorst en BM Tuijthof F A R Shaw en C H W M Frederiks S Meijer en Beter één icamer lees dan Uw huis in puin geeft aoH IS R Teixeira de Mattos R Bakjlcer en G A Bwenkmaxi M A Voorwinden en V M M Nobel W J Zeltenrijch en M BrusséOverleden 18 Nov A Pronk oud 6 jaren SPORTNIEUWS VOETBAL De wedstrijdcii voor Zondag Voor Zondag 25 November taan de volgende wedstrijden op het programma Ie kl A Donk 2 Gouda 4 12 u Vepl Ona 4 2 30 u Ic kl B Olympia 3 Zwerver 2 11 u G S V 3 Lekkerk rk 3 12 u 2e kl A Gouda 5 Ona 5 11 u Olympia 4 Ammerst S V 2 11 u 2e kl B Waddinxveen 3 G S V 4 2 u 3e kl B Moordrecht 3 Donk 5 12 u G DS 2 Ona 6 12 u 3c kl C Vq i Gouda 6 UJO u G S V 5 Bodegraven 4 10 u Distributie van voetballen Bhikeni mededeelingen van het Departc me nt van O K en W zuilen er binnenkort voetballen beschikbaar worden gesteld welke onder de vereenigingen kunnen worden gedistribueerd Het aantal is niet groot loodat een beroep wordt gedaan op de vereenigingen om zeer bescheiden te zijn Hoofdzaak is dat zooveel mogelijk iedere vereenigmg die niet in het bezit is van een behoorlijken voetbal in de eerste plaats aan een bal kan worden geholpen Valt het aantal ballen mee dan zal met hat distribu eeren er van daarmede rekening worden gehouden Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar m het Bondsburcau van den N V B v d Spiegelstraat 21 Den Haag ook voor vereenigingen die uitsluitend spelen in decom petiti s van de Afdeeling Gouda Voetbalschoenen De vereenigingen kunnen bij den N V B v d Spiegelstraat 2 den Haag een aanvraag indienen voor voetbalschoenen Aantal en m en duidelijk opgeven De N V B verstrekt zegels die bij den leverancier ingeleverd moeten worden De aflevering der schoenen vangt spoedig aan DAMMEN Gouda Damlust 26 16 De uitslag van dsn Dinsdag gehouden beshssingswedstrijd vanDamclub Gouda tegen DamclubDamlust Stolwijkersluis luidt Gouda Damlust A A de Jong A v d Bsrg 1 1 P V d Linde C Molenaar 0 2 M V Vliet J Blokland 2 0 J Goudriaan C J Barbier 2 0 H Tenwold2 M Zijlstra 1 1 Op den Kamp H v Eijk 0 2 J Hoogendoorn P Tom 1 1 Th v d Veer A d Frankrijker 2 0 H Luidens N v d Wouden 0 2 H de Jong J L Bol 2 0 Hazelbag A Kooy 2 0 P V d J auw Verho8ven 1 1 A V Setten J Backer 2 0 D V d Linde Beuzenkom 2 OC Eouter S Schrooder 2 0 T Bak A Boer 0 2 P Bouter P Versloot 2 0 Heetland C de Pater 0 2 G V Ardenne J de Boode 2 0 A V Leeuwen P Schouten O 2 J Woerlee P Verboom 2 0 Totaal 26 16 Door dit resultaat is Gouda in het bezit gekomen van de Medaille De zuivering in de Athletick De zuiveringscommissie van de Kon Ned Athletiek Unie heeft advies uitgebracht aan het Bonds bcstuuT dat zich met den uitspraak W edM Weersverwachtmg medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Meest zwaar bewolkt of nevelig O wind In het N lichte vorsi des nachts Overigens temp om het vr pnnt m Wat is er In Gouda te doen f Reunie Vrijdag tJm Woensdag Tarzan en de Groene Gpdm Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Het begon met Eva Schouwburg blosc Vrijdag t m Dinsdag Herinner Je den dag Donderdag 22 Nov uur Concordia Max Croiset draagt voor De Gedachte van Andrejew OaméBÊiémg 22 Nov € uur Kunstmin Derde G S V Ontspannlngaavond met de revue G S V Ons Ideaal Donderdag 22 Nov 8 uur t Blauwe Kruis Volksuniversiteit Cursus Dr Leeit De tijd van het Imperialisme I870 19H Vrijdag 23 Nov 8 uur Beursklok feestavond E H B O Vrijdag 23 Nov 8 uur Concordia De Logé Zaterdag 24 Nov 8 uur Concordia Billardvereenigmg Het Westen houdt tn Variétcavond Zaterdag 24 Nov 2 30 u Nieuwe Schouwburg Hans en Grietje Sinterklaas komt WAT GEBEURDE ER 22 November 1944 Amerikanen geland op de Ana il9a den Razzias in Den Haag 1943 Rust in Libanon hersteld de regeerlnfl weer in functie Te Moskou sluit Benesj voOr Tsjecho Slowakije eea bondgenootschap met de Sovjet Unie 1940 Roemenië treedt toe tot het Driemo gendhedenpact 1939 Opstand in Warchau maisa ariestatles en terechtstellingen Hei Nederlandscke motortankschip Slledrecht door eea Duitsche onderzeeboot getorpedeerd Van de 31 opvarenden werden er 26 vermist van de commissie volkpmen heeft ver3enigd Onder ds geschorschte leden bevinden zich o m W Kaan van de Athlerisk ver Haarlem die be kendh3id verwierf door zijn prestaties op de 110 M Hordenloop en M Ossendarp die langen tijd Nederlands snelste 100 en 200 M looper was Hij was een bekenld lid van de S S Verder werden geschorst W Penn H Kalkman zn Drs W v Leeuwen eveneens bekende atb leten DISTRICTS NIEU WS WADDINXVEEN Benoeming In de vacature aan de openbare lagere school A alhier ontstaan door de benoeming van Mej Ok ker te Gouda is benoemd de heer A L de Vries onderwijzer té Wieringermeer Hulppolitie Tengevolge van de vele detEH cheering van de Mareschaussec alhier is opnieuw een hvilp mare chaussee aangesteld Het is de heer G Buwalda uit s Gravenhage die voorheen bij de Militaire Politie was ingedeeld Intusschen is de wachtmeester Stoop teruggekeerd en zal weszr in Waddinxveen dienst doen