Groot Gouda, donderdag 22 november 1945

Oproep fan de Begeering lazaïe den Gifhandel De Minister van Justitie Handel en Nijverheid Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening Financiën en Sociale Zaken deelen mede Ie de regeering roept de geheele bevolking op om mede te werken aan een doortastende actie tot vernietiging van den zwarten handel den gifhandel 2e onder gifhandel wordt verstaan alle handelingen waardoor goederen aan de eerlijke distributie worden onttrokken en voorts het verkoopen of koopen van goederen of dient tegen hoogere dan de vastgestelde prijzen zoowel het verkoopen als het fcoopen in den gifhandel is strafbaar door de op 19 November afgekondigde aanvulling van het Koninklijk Besluit E 135 berechtiging economische dehcten is het thans ook mogelijk om overtreders verkoopers zoowel als koopers in dezen gifhandel direct te werk te stellen in de Rijkswerkinrichting Veenhuizen 5e aan de actie tot vernietigng van den gifhandel zal behalve door politie en justitie krachtig worden deelgenomen door de controle organen van de Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid den Opsporingsdienst van de Prijsbeheersching den C D D en de Fiscale Recherche 6e van nu af zal snel en streng worden opgetreden tegen verkoopers en koopers in den gifhandel om dait deze handel het herstel van ons aller welvaart in den weg staat 3e 4e U zegt t Is glashelder Ik GEEF glas bij de voor Venio op Zaterdag 24 Nov a s V Gevangeanummers uit nbekende coDceotratiekampen Bij het informatiebureau van het Nedcrl Roode Kruis afd repatrieering is uit Berlijn het bericht binnengekomen dat van een aantal gevangenen uit onbekende concentratiekampen alleen de nummers bekend zijn Belanghebbenden wier verwanten onder een van de onderstaande numm 8 gevangen gezeten hebben worden verzocht zich tot bovengenoemd bureau te wenden Mannen nr l0O545 12608 36323 121371 s l 137162 t 118563 si 137190 h 99728 h 134862 94767 55801 110779 115526 120750 140701 140786 482370 77799 1103 39234 135765 h 100804 s 121358 c 130812 u 123392 106228 138895 85910 9l2i5 63091 84126 95022 Vrouw 8208 Het ruimen van Mijnen De sectie voorlichting van het Militair Gezag deelt mede In de week van 29 October tot 4 Nov werden 2436 mijnen geruimd in vele reeds vroeger geruimde mijnenvelden in de provincies Zeeland Brabant en Limburg In de provincies benoorden de rivieren met uitzondering van een gedeelte van Gelderland zijn alle bekende mijnenvelden geruimd Wat kost het schoorsteen vegen Het directo aat generaal van de prijzen deelt mede dat m verband met de ontoelaatbaar boofie prijzen welke in vele gevallen voor het vegen van schoo steenen worden berekend de opsporingsambtenaren van de prijsbeheersing opdracht hebben gekregen de tarieven vaa schoorsteen vegen aen een scherpe controle te onderwerpen De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd dat vioor het vegen van een rookkanaal ten hoogste 25 cent meer mag worden berekend dan op 9 Mei 1940 waardoor de tarieven der ichoorsteenvegers in het algeneen varieeren van 65 cent tot f 1 25 de prijs voor het vegen van een rookkanaal van centrale verwarmingen bedraagt ongeveer het dubbele van dien voar een gewoon rookkanaal Post naar Hongarije en TsjechoSlowakije De Directeur generaal der P T T maakt bekend dat voprtaan naar Hongarije poststukken zoowel gewone als luchtpostcorrespondentie ter verzending zijn toegelaten Naar Tsjecho Slowakije kunnen behalve luchtpostcorrespondentie alleen toegelaten t m 500 gram ook gewone stukken worden verzonden REPUWIIK GESLAACiD Voor het practijkdiploma Engelsche Handelscorrespondentie slaagde de heer A Poot wonende in de aid Tempel alh ST NICOLAAS OP SCHOOL Er bestaan thans weer plannen om het St Nicolaasfeest op de Openbare school A te Reeuwijk dorp in eere te herstellen Het is echter nos moeilijk om aan cadeautjes voor de kinderen te komen en als ze al te krijgen zijn toch wel een t2 groot prijsniveau vertoonen Het feest zal dus wel op bescheidener schaal gevierd moeten worden maar dit neemt niet weg St Nicolaas komt weer 25 JARIG BESTAAN Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Zangvereeniging Z y V geeft zij op 27 en 29 November a s een uFtvoering in het hotel De Sport aan de Brug Het programma vermeldt Zang en tooneel Na afloop bal BESTUUR GEKOZEN De afd Reeuwijk der S D A P heeft tot haar bestuursleden gekozen de heeren W Boom voorzitter H C Groenendijk secretaris C den Ouden penningmeester A Boerefijn en C Spreij leden Tot controle commissie werd benoemd de heeren C Jongeneel W Schouten en D Schouten VERKIEZINGEN Tot kerkvoogden bij de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp zijn gekozen de heeren J de Kamper in de plaats van den h€er A J van Spengen en de heer A M C van Zijl herkozen Tot notabelen werden herbenoemd de heeren W den Ouden P van Dam en H Oosterom BURGERLIJKE STAND Gehuwd G Blom 31 j en S Bontebal 25 j J F Saltet 25 j te Amsterdam en Sj van Hees 26 j LOOP DER BEVOLKING Vertrokken C Eikelenboom uit H 2 F naar Gouda H van der Waal uit H 2 F naar Schiedam C Kermis uit E 46 naar Rotterdam G A van Herk uit F 50 naar Nieuw Helvoet P A Boerefijn uit E 131 naar Lisse Ingekomen O Streng in D 26 uit Zwammerdam J van Mierlo in K 45 uit IJsselstijn D Verdoes in E 48 B uit Katwijk P F Versluis in H 238 uit Gouda H Roorda in H 111 uit Gouda A N Graveland in H 197 uit Haastrecht W Bruining in E 34 uit Onstwedde W van den Berg in D 57 uit Gouda M P Bouthoorn in I 32 uit Zevenhuizen M van Oostrom in E 73 uit Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een étui met vulpenhouder en vulpotlood Terug te bekomen bij T Hagen Zoutniansweg E 51 STEUNVERLEENING aan 27 Over d laatste week werd werkloo en steiin uitgekeerd SLACHTINGEN EN NOODSLACHTING Over de laatste week werden ter secretarie aangegeven 11 huissiachtingen varkens 9 huissiachtingen schapen 1 geit Een noodslachting vgn een koe is verricht waarvan het vleesch voorwaardelijk vrerd goedgekeurd Aan gestorven vee werd ter vernietiging aangegeven N W van Leeuwen een schaap en j Verkaik een paard KLEUTERSCHOlOL Maanda werd aan de Reeuwijkschebrug in het gebjoinv E 20 bestaande uit twee ruime kamers in gebruik genomen voor de pas opgerichte Christelijke Kleuterschool Als leerkrachten werden aan deze school verbonden de dames mej N N Lamen uit Zaandam en als hulp mej E de Wit uit Rotterdam De openings plechtigheidwerd verricht door Ds H Roelofsen van Reeuwijk dorp m tegenwoordigheid van ouders en het Bestuur van de Kleuterschool Hij bracht dank aan mej De Wit voor t afstaan van dit huis en sprak de hoop uit dat de kleuterschool zal groeien en bloeien Mej La ens dankte voor de gesproken woorden en zei dat zij haar beste krachten zal inspannen voor het welslagen van deze irtótelling De school werd geopend met aanvankelijk 41 kinderen We hebben de kleuters in de klas zien zitten en het mag gezegd dat een en ander goed is gereed Het thans in gebruik genomen geifouw zal weldra te klein blijken te zijn maar bij gebrek aan iets beters moet van deze noodmaatregel gebruik worden ge ntöakt Aangi£ n van tegoediea in Denemarken Een ieder die in Deeasche Banken Spaarkassen f Coöperatieve kassen een contant tegoed heeft inclusief de daarop gevallen rei te van meer dan 500 kronen een schriftelijke aanmelding inzenden aan de nationale bank van Denemarken De aanmelding waartoe formulieren verkrijgbaar zijn bij de Deensche consulaten moet de nationale bank van Denemarken te Kopenhagen voor het einde van het jaar 1945 in handen zijn Geen pest voor ongefrankeerde brieven uit Indië De Directeur Generaal van de P T T maakt bekend dat met het vliegtuig dat op 19 November j l uit Batavia is vertrokken brieven en briefkaarten voor Nederland worden vervoerd Deze stukken zijn als gevolg van de omstandigheden in Ned Indië niet gefrankeerd en zijn zonder kosten voor de afzenders met het vliegtuig verzonden De brieven en briefkaarten zullen te Amsterdam worden voorzien van een afdruk van den dagteekeningsstempel en door de kantoren van bestemming ditmaal zonder heffing van port aan de geadresseerden worden uitgereikt Internationaal Verkeer en Toerisme Dezer dagen is te Londen het hoofdbestuur van de Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus het internationale lichaam waarbij alle landelijke automobielclubs zijn aangesloten bijeengeweest De KoN A C was vertegenwoordigd door haar secretaris Mr B Ph Baron van Harinxma thoe Slooten Het was de eerste bijeenkomst na den oorlog Algemeen kwam de wensch tot uiting zoo spoedig mogelijk de internationale samenwerking te herstellen en met alle kracht te werken aan df herleving van het internationale verkeer en toerisme Daartoe zal onder méér contact worden gezocht met andere internationale organisaties welke hetzelfde doel nastreven en vooral met de Association Internatio FINANCIEELE RUBRIE K In hpt overzicht van de Rotterdamsche Bank N V lezen wij het volgende Uit de mededeelingen van Minister Lieftinck in zijn radiotoespraak van 13 November over de gevolgen der geldsaneering valf op te maken dat momenteel een grootscheepsche conversie van staats schuld niet voor de deur staat Immers de Minister kondigde de uitgifte van een nieuwe Staatsleening aan in den vorm van een inschrijving op een bijzonder Grootboek waarvoor de geblokkeerde saldi zouden kunnen worden gebruikt Dez inschrijvingen zouden 3 rente dragen over een verlaging van de rente op de reeds uitstaande leeningen werd niet gesproken Ook de uitgiftevan spaarcertificaten staat op program Deze zullen slechts voor ƒ 300 per persoon verkrijgbaar gesteld worden zij zullen verder een korten looptijd hebben en ofschoon de Minister zich daarover riiet verder uitgelaten heeft zeer waarschijnlijk een lage rente dragen Hierbij trekt de opmerking de aandacht dat deze certificaten overdraagbaar zullen zijn terwijl de 3 inschrijvingen niet overdraagbaar zijn Zulks waarschijnlijk op grond van de overweging dat zij voortkomen uit eveneens niet overdraagbare geblokkeerde gelden De nieuwe inschrijvingen zullen voor de betaling van belastingen vermogensaanwasbelasting en heffing ineens welke overigens nog in de Kamers zullen moeten woVden behandeld gebruikt kunnen worden Het vraagstuk van de toekomstige tlmitepolitiek van de Regeering was dezer dagen weer ter sprake gekomen waarschijnlijk naar aanleiding van het bericht dat verscheidene spaarbanken met ingang van 1 Januari 1946 a s haar rentevergoeding aan inleggers zullen verlagen tot 29f terwijl de rente thans no fluctueert tusschen 2 en 3 Volgens deze zelfde berichten zou de Rijkspostspaarbank haar rente voorloopig nog op 2 64 handhaven aangezien deze instelling ook in vVoegere jaren toen de rentevoet aanzienlijk hooger lag ook niet tot wijziging vari haar deppsitorente is overgegaan De aailgekondigde verlagingen vinden haar oorzaak in een mededeeling van Regeeringswege reeds vrij spoedig na de bevrijding van ons land gedaan inhoudende dat het in de bedoeling lag over te gaan tot een verlaging der rente op Staatsleeningen Nog veel ingrijpender gevolgen zou een verlaging van den rentevoet van Staatsschuld hebben voor de verzekeringsmaatschappijen die haar berekeningen bijna nale de Toerisme waarmed reeds besprekingen in dien geest zijn gevoerd Men hoopt dat daardoor de grondslag zal worden gelegd voor een nauwe samenwerking in het belang van het internationale verkeer en toerisme De eerste normale en algemeene bijeenkomst der A l A C R zal in het voorr jaar van 1946 te Parijs worden gehouden Luchtpost naar het Verre Oosten De Dir Gen der P T T maakt bekend dat de Luchtpostcorrespondentie voor den Australischen Statenbond Nw Zeeland en de overige eilandengroep in het Z W van den Stillen Oceaan alsmede voor den Philippijnschen Statenbond n l de eilanlen Leyte Luzon Mindoro en Samar voortaan over den geheelen afstand per vliegtuig wordt vervoerd Het boven de gewone porten verschuldigde luchtrecht is in verband hiermede verhoogd tot ƒ 1 10 per 5 gram terwijl de stukken niet zwaarder mogen zijn dan 40 gram HANS ALBERS WAS GEEN NAZI De film en tooneclspeler Hans Albers wiens laatste film die Grosze Freiheit in de Britsche zone gespeeld wordt heeft zich onlangs in een interview tot diegenen onder zijn collega s gericht die met den moed hadden om zich tegenstanders van de nazi s te toonen Vele tooneelspefers zouden zich buiten de partij hebben kunnen houden zoo deelde hij mee maar de mt esten wai en te laf om neutraal te kunnen blijven Albers verklaarde verder aldus de Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone dat Goebbels niet moe werd om hem het leven moeilijk te maken Het gelukte hem echter niet om Albers te bewegen tot de partij toe te treden of tot het Nazicisme te bekeeren Hans Albers woont op het oogenblik in zijn huis in Tutzing aan het Starnberger mfeer en houdt besprekingen met de filmproducenten over zijn toekomstige plannen Hij deelde mee dat hij zich in de naaste toekomst meer aan het tooneel zal gaan wijden alle gebaseerd hebben op een rentebate van 3 2 Niet alleen de verzekeringsmaatsehap pijeOr dflch ook de pensioenfondsen en de verschillende l ijkstondseft zouden groote bezwaren ondervinden indien de Regeering tot deze conversie zou overgaan Ook de komende effectenregistratie zal voorloopig het doorvoeren van een verlaging van den rentestand voor Staatslee ningen wel niet mogelijk maken Over rente eenerzijds en over effectenregistratie anderzijds valt ook nog wel het een en ander te zeggen V at de rentebetalingen betreft heeft de betaling van de achterstallige coupons op de leenrngen der Bat Petroleummaat schappij eenige stof doen opwaaien Van verschillende zijden werd protest aange teekend tegen de betaling van dezen achterstand in vrij geld hetgeen volgens de letter van de geldsaneeringsmaatrege len mogelijk was li d t rilv a4 Han worden toegegeven dat hét door den Minister van Financiën voorgedragen systeem om de hoeveelheid bankoapier in circulatie ineen juiste ver j houding te houden tot de hier te lande I aanwezige hoeveelheid goederen door dergelijke betalingen doorkruist zou kunnen worden Naar schatting is door deze betaHng 12 a 13 millioen gulden in omloop gebracht aan nieuw geld Ook hierover sprak Minister Lieftinck in zijn laatste radiorede De Minister gaf toe dat dergelijke betalingen niet in de bedoeling hadden gele uen doch mogelijk waren geworden dfiordat de betreffende regelin de deur daarvoor had opengelaten U Minister verklaarde dat de l epalingeii terzake verscherpt zouden worden m een hierop neer zal komen dat in u toekomst slechts die renten en dividenden in vrij geld kunnen worden betaaki die na 20 September 1945 vervallen ijn De cjjectenregistratie Over de effectenregistratie verscheen een publicatie welke bij sommigen den indruk wekte dat de registratie voorloopig van de baan zou zijn Zulks evenwe ten onrechte de effectenregistratie zaï wel degelijk voortgang vinden het was slechts de bedoeling er op te wijzen dat de inlevering van coupon en d videndbladen momenteel nog niet verplicri is Het publiek kan echter indien het dii wenscht wel degelijk tot inlevering overgaan De Minister van Financiën verklaarde hietomtrent dat hij thans uitdrukkelijk heeft te kennen gegeven dat de voorbereidingen voor de effecten registratie dividendbladen voortgang kunnen vmden indien de uitvoering van de geldsaneering daardoor niet wordt gestoord