Groot Gouda, vrijdag 23 november 1945

1 050 000 eieren een kapitaal van 75 000 en dat in den tijd toen er groot gebrek aan voedsel bestond De geschiedenis van 1945 zal het ambtelijk leven noemen St bureaucratius de trage Men diene de oude vereenigingen van 1940 weer in het leven te roepen Zij vormen een kring en door verkiezingen zal een raad voor het bedrijfsleven gevormd worden die alles overkoepelt De regeering bereidt dit voor Laat zij ons paraat vinden om hieraan medewerking te verleenen Herstel en vernieuwing moeten konien uit de burgerij dus van 30 000 Nederlanders in het bedrijfsleven fabrikanten jcooplieden aannemers Men praat over het belang van het SJlaatsleven maar dat komt dikwijls neer op achteruitzetting van het bedrijfsleven De Staat zal tenslotte ons aller werkgever en uiteindelijk ons aller tyran zijn De bureaucratie kost muloenen aan belastinggeld In 1937 had het Departement van Handel en Nijverheid 464 ambtenaren thans 14 000 Deze actie is fiiet revolutionnair maar wil herstel van onrecht en de regeering helpen bij het verwijderen van alle overbodige rompslomp Deze actie moet zuiver en waardig blijven en bezield worden door Truman s uitïipraak Regeeringscontrole op het economische leven dient zoo snel mogelijk t verdwijnen Besloten werd een telegram aan den Minister President en den Minister van Handel en Nijverheid te zenden om te protesteeren tegen de economische dictatuur van het bedrijfsleven De heer Van der Zee uit Middelburg las een brief voor van den Minister van Handel en Nijverheid die hierin mededeelde dat de geheele organisatie van het bedrijfsleven grondig zal worden bekeken In afwachting daarvan moeten de vakgroepen hun werk voortzetten De Minister bestreed dat de vakgiw en schuldig zijn aan de sluiting van bedrijven tijdens de bezetting en dat zij onvoldoende medewerking verleenen aan de heropening van bedrijven Geallieerden ontruimen gedeelten van Tsjecho Slowakije De geallieerde troepen hebben de steden Brno en Plzen ontruimd Plzen was bezet doof de Amerikanen en Brno door de Russen Metalen jeeps mef afneembare kap uiterst solide afgewerkt De berechting der oorlogsmisdadigers Ook in Nederland een dangiftebureau ledereen dient mede te helpen om hen op te sporen Er is in ons land reeds heel veel gesproken en geschreven over de landverraders dus over die Nederlanders die op de een of andere wijze de zijde van de Duitschers hebben gekozen en ons land daarmede direct of indirect onnoemelijk veel schade en leed hebben berokkend Betrekkelijk weinig is er echter nog gezegd over de oorlogsmisdadigers Onder deze categorie verstaat men de niet Nederlanders die zich aan ernstige misdaden tiegenovei ons volk en andere volkeren waartoe zij niet behoorden hebben schuldig gemaakt En toch hebben juist deze menschen misdaden op hun geweten ook en men zou haast zeggen vooral in ons land die vermoedelijk hun weerga in de geschiedenis niet zullen vinden Om enkele voorbeelden te noemen van de 140 000 joden die de Nederlandsche bevolking telde zijn er 105 000 in Polen vermoord terwijl als gevolg van het embargo op de Zuiderzee gedurende den afgeloopen winter in het westen van ons land 50 000 menschen den hongersdood vonden Dit alles is nog slechts eein klein gedeelte van Ie gruwelen die zij op hun geweten hebben Dit moet gestraft worden De United Nations war Crimies Commissibn die in het einde van 1943 in het leven geroepen werd heeft tot taak de verschillende aanklachten welke binnen komen aan een eerste onderzoek te onderwerpen en lijsten samen te stellen van hen die zich als oorlogsmisdadiger voor een internationaal gerechtshof zullen hebben te verantwoorden Bij de declaratie van Moscou van 1 November werden de oorlogsmisdadigers ingedeeld in Ie Degenen wier daden met geiocaliseerd zijn m a w de ontwerpers van het crimineele plan dus diegenen van de nazi partij die de onderwerping van Europa hebben voorbereid 2e Degenen die dit plan hebben uitgevoerd èn die dus op bepaalde plaatsen misdrijven hebben gepleegd Het verzamelen van de namen en ge iy Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M g Mario Melfi als componist 18 30 De Speellieden o l v Wessel Dekker 19 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 19 30 Gramofoonmuziek 20 Nederland herrijst Voor het comité Nederland helpt Indië spreekt Ir D de Jongh Wzn voorzitter van het Landelijk Burau te Rotterdam v het comité en oud dirccteur van de Gouvernementsbedr in N Indië 20 15 Politiek week6ve door L de Jong 20 30 Sylvettre trlo 21 Op de brug 21 15 Otello opera in vier bedrijven v Verdt Ensemble Metropolitan Opera tè New York 22 15 Mensch en maatschappij Max J M van Poll lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraai over Wat is politiek 22 30 Lajos Kiss en zijn orkest 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds J L Wielfnga Ger Pred te Laren 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht 18 30 Ensemble George Frank 18 50 Voor je slapen gaat Met Reglna naar droomenland 19 Jean Antonletti piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 Bejiedict Stlbermann and hi Novelty Serenaders 2Ö 30 Voor de werkende vrouw Mej Dr ane de jong die als Voorzitster Tan de U V V naar Engeland is geweest voor een bezoek aan de Women s Volontary Service zal eenige actualiteiten geven over de vrouwen orgaaifatle 20 45 Arjon Zondervan bariton en Cor van Boven piano 2 Op de Brug 21 15 Gevarieerd programma 21 45 Nieuwsberichten en event parlementair overzicht 22 20 Op den drempel van den nacht 23 Sluiting en Wilhelmus Beslrilding van de Economische Dictatuur Het voorloopig Comité van de Federatie van het Bedrijfsleven ter bestrijdingvan de Economische Dictatuur had inFrascati Dinsdagmorgen zijn eerste vergadering belegd i De heer L Zijp zette uiteen dat iedereen het er over eens is dat het huidige bureaucratisch en autocratisch systeem niet kan blijven voortbestaan Vanuit Zeeuwsch Vlaanderen is een oproep uitgegaan tot de industrieelen tegen de ambtelijke belemmeringen van het bedrijfsleven En die heeft overal weerklank gevonden Zoowel in Zeeland een van de zwaarst getroffen provincies als in Amsterdam economisch de zwaarst getroffen stad wil men de muur van bureaucratie neeirhal n Zes maanden na de bevrijding had men njpgeo y dat het ambtelijke apparaat ingesteld zou zijn op het verkenen van hulp aan het bedrijfsleven fntegendeel het is een kluister geworden Deze kan alleen verbroken worden door een gemeenschappe jk verzet van het bedrijfsleven Het is overal over U buiten U en zonder U worden beslissingen genomen die dikwijls Rulten schoppen harken en klfivieren doch NU eerst TUiten Geeft bij d0 voor Venio op Zaterdag 24 Nov a s V de vitale onderdeden van het bedrijfsleven raken Men wordt niet eens gehoord Alle initiatief wordt gedood Alles wordt van boven geregeld Spr bracht hulde aan de ambtenaren die uitstekend werk verrichten tegen hen gaat onze strijd niet Maar ons verweer gaat tegen de sfeer op vele ambtelijke bureaux die meenen dat het bedrijfsleven er voor hen is Spr gaf eenige krasse staaltjes hoe loor bureaucratie kostelijk voedsel verloren ging 15 000 kg eipoeder is naar de mestvaalt gereden dat is gelijk aan fl ta i kiéiti KLEIWF G 2S GOUDA De voorbereidingen van Neurenberg Heden werd Kolonel Storey een lid van de Amerikaansche Delegatie gehoord over de method welke gebezigd worden om door den Amerikaanschen aanklager aangeboden documenten met elkaar in I verband te brengen en te indentificeeren I Ruim 2500 documenten in allerlei gej bouwen kasteelen zoutmijnen e d aanI getroffen werden gerangschikt en vermenigvuldigd door fotocopieering Slechts een aantal daarvan zullen het tribunaal worden voorgelegd De Oorlog kostte Amerika 290 millard dollar De Onder Minister van Financiën van de Ver Staten heeft heden onthuld dat de tweede wereldoorlog den Ver Staten rond 290 000 000 000 dollar gekost heeft Hoeveel dit is kan blijken uit het feit dat het totaal der uitgaven tusschen 1 Juli 1940 en 30 Junil945 door de Federale regeering gedaan 323 000 000 000 dollar I bedraagt gevens van deze menschen geschiedt volgens een rondig uitgewerkt plan De U N W C C heeft in ieder land een nationaal bureau In ons land Nederlandsch Bureau Inlichtingen Oorlogsmisdadigers geheeten dat als voorzitter heeft Mr A M Baron van Tuyl van Serooskerken en waaryan het secretariaat staat onder leiding van Mr Bijl te Amsterdam De in de eerste categorie van de declaratie van Moscou genoemde oorlogsmisdadigers worden berecht door een internationaal Hof het Hof te Neurenberg Zij die vallen onder de tweede categorie worden in de landen afzonderlijk berecht en wel in ons land door een Bijzonder Gerechtshof Het kan heel goed voorkomen dat een yerdachte in beide categariën valt zooals bijvoorbeeld Seys Inquart die als Rijksminister in Neurenberg terecht zal staan en d aarna vermoedelijk ongeacht het vonnis ook nog in Nederland zal worden berecht wegens zijn optreden hier Het is de ProcureurGeneraal bij het desbetreffende Hof die de uiteindelijke aanklacht samenstelt Het besluit opsporing oorlogsmisdadigers roept iedereen op mede te helpen deze lieden bijeen te brengen en geen enkele te vergeten Het lijkt misschien moeilijk omdat lang niet iedereen op de hoogte is met de namen Dit is echter geen bezwaar Indien plaats datum en functie van den oorlogsmisdadigers bekend zijn op het moment dat hij zijn m sdaad beging kan in een centraal registratiebureau te Parijs waar de bijzonheden omtrent zeven millioen leden der Gestapo S D S S S A en andere militaire of economische organisatie zijn bijeenjfebracht nagegaan worden met wien men precies te doen heeft Dit is van onschatbaar belang omdat heel wat misdaden tegen het oorlogsrecht tegen het strafrecht of het bijzonder strafrecht kortom tegen de internationale oorlogswetten en tegen de humaniteit zijn gepleegd door lieden die onder een valschen naam optraden of op een andere wijze hun ware indentiteit verbergen De procedure welke hier wordt gevolgd is een sprong van groote beteekenis op het gebied van het internationale recht Men dient echter niet te vergeten dat het hier niet alleen gaat om de simpele bevrediging van het rechtsgevoel maar in de eerste plaats om het redden van onze beschaving INDIË Waarom de Inheemsch Nedeil troepen worden teruggetrokken Het besluit van het geallieerde opperbevel om Indonesische soldaten behoorend tot het Nederlandsch Indische leger uit Batavia terug te trekken werd aldus Robert Kiek reeds eenigen tijd verwacht want de discipline van de Ambonneezen Timoreezen en Menadoneezen liet te wenschen over Het standpunt van het opperbevel is dan ook ten volle gerechtvaardigd Genoemde soldaten die meerendeels doof de Japanners gevangen genomen waren en eerst onlangs naar Java teruggekeerd zijn hebben daar zeer onaangename ervaringen opgedaan toen zij bijvoorbeeld hun kampongs bezochten stieten zij op verzet der repubhkeinen die dreigder hun woningen in brand te steken dan wel de voedselbevoorrading stop te zettenn De familieleden die hun verwelkomden ondervonden de grootste moeilijkheden van de Pemoeda eh extremisten Dientengevolge werden de betrokken steeds meer verbitterd gedesillusioneerd en geprovoceerd zoodat zij op wraak belusï waren Mogelijk is het in brand stekei der kampong Pedjambon zulk een daad van wraakneming geweest aangezien men Ambonneezen blikken met petroleum heeft zien aandragen Dat zulks tot fel e represaille maatregelen kan leiden is goe I te begrijpen Over het algemeen zou d discipline onder de NedeHandsch lndischv troepen beter kunnen zijn OVERZICHT VAN DEN TOESTAND IN INDIÊ Ook in Bandoeng onrust Het z g Indonesische Kabinet heeft verklaard dat het weigert om deel te nomen aan besprekingen waaraan ook door Nederlanders wordt deelgenomen Het z g Kabinet heeft zich echter bereid verklaard om alle vraagstukken met de Britten te bespreken Het is geruimen tijd betrekkelijk rustig geweest in Bandoenr maar thans begint er ernstige onrust t heerschen Blijkbaar zijn de extremisten vast besloten het werk van de Rgpwi te belemmeren Zij trachten de voedselbevoorrading af te snijden door de winkeliers eti de boeren te intimideeren Er worden nog steeds menschen weggevoerd en vermoord De Britsche commandant heef in verband daarmede een onderhoud ge had met den pl aatselijken z g Goeverneur over het feit dat de politie ter plaats i van geen niA is Aangezien de daden va i terreur thans voornamelijk tegen de lede van de Rapwi gericht blijken hebben d 3200 leden van de Rapiwi en het Roodc Kruis in Bandoeng een verzoekschrift gericht tot hun leider J van de Velde or maatregelen te treffen ten einde hen in staat te stellen hun arbeid ongehinderd ttkunnen voortzetten en waarin zij om behoorlijke bescherming verzoeken Inheemsche soldaten Batavia ai Volgens een off Britsche verklaring zullen op bevel van bet geall Opperbevel allt inheemsche soldaten behoorende tot hec Ned hidische leger uit Batavia verwijderd worden i v m het uitbreken van emstigr onlusten en wanordelijkheden Voorts wordr daarin verklaard dat Britsche troepen thans van Magelang teruggetrokken worden om elders een gelijksoortige taak te vervullea Britsche officieren te Batavia hebben verklaard dat er geen gevaar bestaat voor verlies van controle over de situatie ondanks het feit dat er van veel plaatsen berichten binnenkomen over onlusten ZlJ zeiden dat de strijdkrachten die onder commando staan van Generaal Christison voldoende zijn om ledere situatie het hoofd te bieden Besprekingen tusschen Nederlanders en Indonesiërs Welingelichte Indonesische kringen achten het niet waarschijnlijk zoo meldt Reuter dat de Nationale conventie der Indonesiërs erin zal toestemmen dat verdere besprekingen tusschen Nederlanders en Indonesiërs plaatsvinden als Rusland China de Ver Staten en Australië niet met de Britten samen aan de voorbereidingen wtllen deelnemen De Nationale conventie zal a s Zondag bijeenkomen om hierover te beraadslagen Burgers mogen Batavia niet verlaten of binnenkomen I A F P meldt u t Batavia dat er een verbod is uitgevaardigd volgens hetwelk burgers zich niet naar deze stad mogen begeven noch haar per trein verlaten dit verbod geldt met ingang van heden Intusschen gaatt de extremistendoor met het zenden van versterkingen naar Bantam waar alle gezag van Soekamo reeds verdwenen is en overgcno men door terroristen