Groot Gouda, zaterdag 24 november 1945

net Kaaer van nei vjemcciuciicMuui ic f j doen wat mogelijk is ten zeerste kunt Rf meester gelukgewénscht en gehjktijd g Vervolg noodgemeenteretad pag 1 bijkans 12 000 waarbij ruim 500 000 punten aan het publiek werden verstrekt Daaronder 200 000 punten voor de lagere schooljeugd Intusschen zijn reeds weer 5000 aanvragen voor personen in den leeftijd van 1220 jaar in bewerking Het onderwijs ook een zorgenkind tijdens en na de bevrijding kon na het vertrek van binnen en btiitenlandsche troepen weer op gang komen Gij ziet meer en meer moet het Gemeentebestuur van alle markten tliuis zijn De sociale voorzieningen in het algemeen vragen onze aandacht als nooit te voren Daarnaast is met de bescheiden middelen welke ons ten dienste staan gestreefd om verbetering te brengen in het verwaarloosde en armelijke beeld dat onze reeds vóór den oorlog ontluisterde stad na vijf jaren van gebrekkig onderhoud en een winter van houtdiefstallen vertoonde De plantsoenen zijn weer opgeknapt de bestrating zal meer opgehaald kunnen worden zoodra wij over meer zandauto s de beschikking hebben Van veel belang acht ik dat Burgemeester en Wethouders zoo juist een besluit genonien habben waardoor een bevredigender h eering van de welstandsbe paling mogelijk zal zijn De omvang van de aanvoeren ter markt één der barometers voor de welvaart in een plattelandscentrum als Gouda is nog bescheiden althans voor wat de varkens betreft op 8 November 1 1 werden 44 magere varkens verhandeld tegen 279 op denzclfden datum van 1939 toen reeds de mobilisatie en de beperkte vervoersgelegenheid de aanvoeren drukte Veel opwekkender echter reeds is het beeld der biggen en runderaanvoeren Wat de biggen betreft wij overschreden reeds ruimschoots de cijfers van eind 1939 Op 15 November 1 1 werden 290 biggen aangebracht tegen 276 op den correspondeerenden dag van 1939 in welk jaar overigens de maximale aanvoer toen de evengenoemde nadeelige factoren van den naderenden oorlog zich nog niet deden gevoelen 942 bedroeg De aanvoer van runderen is thans op zichzelf zeer bevredigend en laat verre achter zich de cijfers van 1939 doch hier spelen bijzondere factoren zooals de gedwongen veeleverng en de transportmocilijkheden een rol De aanvoer van kaas ter markt is nog zeer gering al gaat een vergelijking tusschen de 4 partijen welke op de laatste marktdagen werden aangevoerd met de 300 a 500 partijen welke in 1939 werden aangevoerd mank daar de boeren thans kennelijk de markt controleurs ontlooj en en hun partijen direct in de pakhuizen brengen Het herstel van het bedrijfsleven en het meer normaal worden der levensomstandigheden weerspiegelt zich ook in de quanta der alhier ter beschikking gestelde electriciteit en gas Terwijl omtrent dezen tijd in de laatste vooroorlogsche jaren per dag 50 a 52000 kilowatturen werd afgegeven bereikten wij in de vorige week reeds weer een gemiddelde van 45 000 K W uur De gaslevering was in dezen tijd voorden oorlog ongeveer 14 a 15000 M3 perdag thans bedraagt zij rond 10 000 M3 en deze quanta stijgen nog voortdurend I Ik moge het laten bij deze enkele facetten van het leven onzer stadsgemeenschap Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zal spoedig gelegeuheid hebben voorstellen bij U m te dienen betreffende verschillende onderwerpen De begrooting van 1945 laat na diverse wijzigingfen een verschil tusschen inkomsten en uitgaven zien van bijkans ƒ 1 700 000 De allerlaatste van bovenaf voorgeschreven salaris en loonsverhooging is hierin nog niet verwerkt Zeker is dat het Gemeentebestuur met de uiterste nauwgezetheid zal hebben te bezien dat iedere uitgave ook werkelijk nuttig en verantwoord is De Burgemeester de Wethouders en de Raad zullen die taak gezamenlijk hebten te vervullen Een gezamenlijk werk doch in andere verdeeling dan vroeger daar verschillende bevoegdheden van den Raad thans zijn overgegaan naar Burgemeester en Wethouders Ondanks dezen overgang blijft voor Uveel belangrijk werk Het feit dat de belangrijkste beslissingen het gemeentebeleid rakende weer in openbaarheid zullen worden genomen en besproken is op zichzelf reeds een groot voordeel te achten Het zal ook de belangstelling der burgerij in de de behartiging van de publieke zaak bevorderen Gij zult mij ten goede houden wanneer ik waar in Uwen Raad zoovele nieuwe leden tting hebben er aan herinner dat zoo de Gemeenteraad ingevolge de wet tal van bevoegdheden heeft ja het hoofd der Gemeente is het individueele raadslid zich op geen voorrechten hetzij tegenover ambtenaren hetzij tegenover derden kan laten voorstaan Alvorens ik dit welkomstwoord besluit wil ik nog een enkel woord wijden aan hen die niet met ons den drempel der nieuwe periode overschrijden Er zijn er onder de leden van den thans definitief verdwenen gemeenteraad waarbij onze gedachten niet willen verwijlen er zijn anderen aan wie wij terugdenken met erkentelijkheid voor wat zij voor de Gemeente deden Bene meriti de urbe Wel verdienstelijk waren zij voor de stad als raadslid enkelen ook als Wethouder één tevens als waarnemend Burgemeester Slechts één naam wil ik hier in het bijzonder noemen die van dengeen die gisteren het wethouderschap in alle geval voor goed neerlegde 22 jaren raadslid 19 jaren wethouder Cornells Hendrikus Koemans mag aanspraak maken op den dank der Gemeente jH J droeg een warm hart toe aan de nooddruftigen met wie de onder zijn zorg gestelde dienst bemoeienis had Nooit had Gouda een wethouder die met grootere toewijding de belangen der markt behartigde Richten wij thans onze blikken weer vooruit Vaststaat Mevrouw en Mijne Heeren dat gij met ernstigen wil bezield om in het kader van het Gemeentebestuur te medehelpen om onze geliefde stad naar herstel en opbloei te richten Verschillend van inzicht karakter geaardheid zal ieder van U met zijn medeleden tezamen één zijn in eenzelfde streven en naar ik hoop ook in wederzijdsche waardeering in de overtuiging dat ook Uw medelid al ziet of zegt hij het anders dan Uzelf den groei den bloei het herstel onzer goede stad als grootste doel voor oogen staat Ik vertrouw dat wij aldus tezamen nuttig en vruchtbaar werk kunnen verrichten voor ons Gouda en dat straks wanneer de werkelijk gekozen gemeenteraa l U gaat opvolgen de gemeentenaren dankbaar zullen getuigen van de wijze waarop gij inmiddels hun belangen hebt behartigd En hiermede verklaar ik deze vergadering voor geopend Het oudste lid van den Raad de heer A Heerkens heeft met een vrindelijk woord den Burgemeester dank gezegd en hem namens alle raadsleden allen steun toegezegd en onze stad uit de impasse te helpen halen OP DE BRUG Min Pres Schcrmerhorn over de berechting van oorlogsmisdadigers De Minister President Prof Ir W Schcrmerhorn heeft gisterenavond m de radio serie Op de Brug gesproken over de opsporing en berechting van oorlogsmisdadigers Spr wees er op dat het voor het terst in de wereldgeschiedenis is dat men na afloop van een oorlog de leiders van de verliezende partij niet eenvoudig al verliezers uit wraak het leven beneemt maar hen ter verantwoording roept De geallieerdeo namen zich voor aldus Min Schcrmerhorn de vertooning van 1919 toen het begrip oorlogsmisdadiger alleen nog maar gehanteerd werd ten behoeve van de oorlogs propaganda en het proces tegen de toenmalige oorlogsmisdadigers door de Duitschers zelve werd gevoerd niet te herhalen Uitvoerig besprak de Minister Pres vervolgens de organisatie die ten grondslag ligt aan de z g United Nations War Crimes Commission de instantie die met de berechting van oorlogsmisdadigers is belast Er bestaat een onderscheid tusschen de ontwerpers van misdadige plannen en de uitvoerders daarvan Tot de 1 e categorie behoort ten opzichte van Nederland om Seys Inquart Deze lieden zullen worder uitgeleverd en in het desbetreffende land terecht staan De Min Pres nam stelling te en de opvatting dat het overbodig zou zlin dat Nederland zich met deze zaken bemoeide omdat het reeds teveel moeilijkheden in eigen huis heeft Het is van het grootste belang zoo zelde de Minister dat een ieder die aanwlfzlng omtrent bepaalde feiten kan geven dit ook inderdaad doet Ten slotte riep prof Schcrmerhorn het Nederlandsche volk op tot medewerking aan de reiniging der menschelljke samenleving door opgave te doen aan den burgemeester van de plaats van Inwoning wanneer men qetulge geweest is van een door een Dultscher gepleegde oorlogsmisdaad RADIOPROGRAMMA ZZATERDAG 24 NOVEMBER 1945 HILVERSUM I 301 M 16 45 Boekbespreking Henri A btt sterdam houdt eeti voordracht over mulconservator van het multatulismus te Am Hierna had de beëediging en installatie plaats van de leden van dezen tijdelijken raad In alfabetische volgorden legden alle leden de vereischte eed resp belofte af t w Mevr Van Dantzig Melles en de heeren Begeer v d Berge Beunk dr Bik Den Edel Engelh ard Van Esschoten Fennet Hagedorn Heerkens Imbens Korff Kwinkelenberg Moereh drs Nederhorst Nijhuis V Ooyen Polet Schuttelaar Sluyter Snel Spek v Straaten en V Wijk Na voorlezing van een tweetal ingekomen stukken werd overgegaan tot de BENOEMING VAN DE WETHOUDERS Na een stemming met briefjes werden gekozen tot wethouder van Openbare Werken en G L F de heer E A Polet tot wethouder van Onderwijs Mevr J N van Dantzig Melles tot wethouder van Financiën de heer C H Hagedorn Deze drie wethouders behouden dus hunzelfde plaats in den raad In de vacature C H Koemans werd tot Wethouder van Sociale Zaken daartoe candidaat door zijn fractie gesteld benoemd de heer A Heerkens met 24 van de 25 stemmen De heer Heerkens werd door den Bur uitgenoodigd aan den tafel van B en W plaats te nemen Geruimen tijd heeft de raad vervolgens moeten besteden aan de benoeming van raad scommissies commissies van onderzoek en de benoeming van leden en besturen van instellingen Wij zullen de namen van alle gekozen ledeti in ons eerstvolgend nummer publiceeren Naar aanleiding van deze benoemingen heeft de heer J Snel gevraagd of betreffende deze commissies ook overleg gepleegd was met de Eenheids Vak Centrale De Burgemeester antwoordende deelde mede dat dit geschied was en dat deze kwestie nader in het college van B en W behandeld zal worden Nadat de heer Snel nog even namens zijn fractie de C P N een verklaring had afgelegd waarbij hij verklaarde ieder middel te zulleti aangrijpen welke tot sociale voorziening zou leiden en nadat de heer Korff de medewerking van B en W had ingeroepen voor behoud van den spoorlijn Gouda Alphen sloot de voorzitter om even voor elf uur deze historische vergadering tatuli 17 u Louis Levy en zijn orkest spelen filmselecties 17 30 u Swingprogramma 18 u Gramofoonplaten Fransche chansons van Jean Delettre 18 30 u Rijk overzee Mr W J van Balen adviseur voor Z Amerika over De bovenwindsche Eilanden 18 45 u Jan Corduwer non stop 19 u Nieuwsberichten 19 15 u Reportage De vijfde colonne van Ernest Hemingway 19 30 u Radio flmshow 20 u Nederland Herrijst Lichtbaken door Pater Henri Greeve 20 15 u Bonte avond 21 30 u Sportpraatje verzorgd door Chris Geudeker 21 15 u Albert Dana tenor en Hans Henkemans piano 22 10 u Mensch en Maatschappij Mr H Wilemse directur van Cornelder s Scheepvaartmij N V te Rotterdam over Werkgever en werknemer 22 25 u Componist van de week Alphons Diepenbrock 23 u Nieuwsberichten 32 15 u Avonddwijding Ds F Kooyman Ned Herv Pred Bussum 23 30 The Masqueraders and the Kentucky Minstrels 24 u Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 18 u Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht 18 30 u Programma van gevraagde platen 19 30 u Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 u Omroeporkest o l v Marinus van t Woud 20 30 u De avonturen van de schim De nachtclub De Gouden Uil 21 u Rubriek van den opbouw verzoRgd door het Depart v d wederopbouw 21 15 u Eddy Walls speeltm m v Lisette Stevens zang 21 45 u Avondwijding Kap J A Soeren v d Parochie vafifSt Vitus te Hilversum 22 u Nieuwsberkhten 22 20 Dansmuziek 23 u SluitingVn Wilhelmus ongecorrigeerd BUITENLAND OORLOGSSCHADE IN LUXEMBURG De herstelvergoedingen welke het Groothertogdom Luxemburg van Duitschland eischt bedragen 640 millioen dollar De nijverheidsschade wordt geschat op 80 milloen Schade aan de bosschen op 30 millioen De monotaire maatregelen die door de Duitschers werden uitgevaardigd hebben Luxemburg ongeveer 200 HERFST EXPOSITIE Claire Boncbakker en Hans Gré exposeeren Oosthaven 15 schilderijen en f kunstnaaldwerk van 26 Nov tot en met 4 December dagelijks van 2 5 uur millioen dollar gekost en de stoffelijke en lichamelijke schade beloopt ongeveer 3330 millioen dollar Verhoudingsgewijs is het Groot Hertogdom het land cfat het meest door den oorlog geteisterd werd MAATREGELEN IN ENGELAND DE NATIONALISATIE In het Lagerhuis is van regeeringszijdemedegedeeld dat de regeering behalve de nationalisatie van de mijnindustrie ook voornemen is de electriciteitsfabrieken de gasfabrieken spoorwegen kanalen enhet vrachtvervoer over langen afstandlangs den weg tot Staatseigendom temaken of onder Staatscontrole te brengen De scheepvaart Shipping Industry zal niet genationaliseerd worden Belgisch Amerikaansch Handelsverkeer vwgetnakkeUikt De Secretaris van de Schatkist F ed Vinson deelde Maandag j l mede dat er een algemeene volmacht is gegeven wairdoor practisch alle beperkingen voor de handel het betalingsverkeer en ander transacties met België worden opgehe n Teneinde de vrijgave van waarden w ke vijandelijk bezit zouden kunnen zün te voorkomen zal bezit dat thans geblokkeerd is ten behoeve van personen in B gië bevroren blijven tot dat de Belgische autoriteiten een onderzoek instellennaar den eigenaar en een verklaring afgeven dat het inderdaad Belgisch bezit is 1 DISTRIBUTIE NIEUWS FRUITBON F 02 INLEVEREN Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat men teneinde in het Noorden des lands gedurende de periode van 9 December t e m 5 Januari a s fruit te kunnen betrekken bon F 02 der fruitkart uiteriijk op Zaterdag 1 December a s bij een handelaar in fruit moet inleveren Mededeelingen plaatselijke Distribntiediensten Gouda Schoenen Wederom wordt op Maandag 26 Nov a s de mogelijkheid geopend tot het indieren van een aanvraagformulier ter verkrijgu q van een bon voor een paar schoenen De formulieren kunnen worden afgeha ld bij den portier van den Oistrtbutiedien i Westhaven 33 De ingevulde aanvraagformulieren dicp n onder overlegging van de eerste en tweede di tributiestamkaart aap de afdeeling schn ncn Peperstraat loket 24 te worden ingediend Formulieren welke per post en dergelijke worden ingezonden worden niet aanvaaid en terzijde gelegd Voor de indiening is voor de komende week het volgende schema opgesteld Voor hen wier geslachtsnaam gelegen is tusschen één der namen beide namen inbegrepen Nibbcring Ooyen op Maandag 26 Nov Paap Pijpkcr Dinsdag 27 Qualm Rozier Woensdag 28 Rübensohn v d Schouw Donderd 22 Schrave de Souter op Vrijdag 30 Alle dagen van 9 30 12 uur en van 2 3 30 uur Afwijking van het schema kan niet worden toegestaan Ter voorkoming van onaangenaamheden is het noodzakelijk dat ook zij die reeds een aanvraag inzonden doch daarop nog geen antwoord ontvingen toch een aanvraag Inzenden Met de nog onafgedane aanvragen wordt bij de komende verdeeling uiteraard rekening gehouden Aangezien de dlstributiedicnst Gouda bonnen voor schoenen ter verdeeling niet beschikbaar heeft is het onnoodig hierover te correspondeeren tclefoneeren enz Maandag moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen NIBBERING V OYEN