Groot Gouda, maandag 26 november 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 00 18 15 18 40 19 19 30 20 00 20 15 21 00 21 15 Jean Cyrano zingt over tic vrouw Voor de rijpere jeugd Han Gorter Een plaatje meteen praatje Jan Corduwener non stop Nieuwsberichten en reportage Chris Braam viool en francois bougenon altviool 21 45 22 15 22 30 23 00 23 15 23 30 Nederland Herrijst de fox spreekt Theater orkest ol v Cor v d Linden De stem onzer bondgenooten The Novelty Serenaders o l v Benedict Silbermann Kleine werken van groote meesters Solo spel en zang gramafoon Mensch en Maatschappij Dr A C Fetter predikant en psycholoog te Den Haag De Vrijheidsgedachte Componist van de week Hector Berlioz Nieuwsberichten en post scriptum Avondwijding Ds E D Spelberg Ncd Hcrv prcd te Hilversum Sluiting en Wilhelmus 18 18 30 19 30 20 20 30 Hilversum II 415 M Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht Werken van Edward öeiman Cagtabile Septel Program ma Veor de Nederlandsche Strijdkrachten Sylvestre trio Landbouwpraatje Ir SéVehster Directeur van dtn rijksdienst voor landbouwherstel De organisatie en en werkwijze van den Rijksdienst voor landbouwherstel 20 45 21 45 22 22 20 22 45 23 Kamerorkest o l v Jaap v Ginneken Avondwijding Pater M Boogaartz S J Pastoor V d H Aloysius te Utrecht Nieuwsberichten Sam Nijveen Swingkwartet Gramofoonmuziek Sluiting en Wilhelmus BUITENLAN D Van Ribbentrob en Funk roepen getuigen è décharge op Na een woordvoerder van dz Duitsche verdediging mededeelde heeft Von Rib bentrob een aantal vooraanstaande En gelsche politici gevraagff op te treden als getuige a déchórge met de bedoeling dat zij een verklaring zullen afleggen dat Ribbentrob s diplomatie geen oerlogs polUiek was doch den vrede diende Von Ribbentrob heeft tevens Von Keitel en JodI doen dagvaarden als getuige om dergelijke verklaringen af te leggen Funk heeft Qoering als getuige a décharge te doen dagvaarden om te verklaren dat Funk s arbeid volkomen ondergeschikt was aan het door Goering geleide 4 jarenplan Woningproblemen Ook in de Ver Staten moeten veel gezinnen met andere samen in dezelfde woningen huizen John B Blanfort Jr National Housing Administrator verklaarde dat ongeveer I millioen gezinnen al bij elkaar inwonen en dat vermoedelijk 2 millioen hetzelfde zullen moeten doen Daarom zullen de steden systematisch op groote schaal nieuwe huizen moeten bouwen INDIË Indonesische soldaten worden teruggetrokken De opruiming van de weerstandsncsten aan den weg van Semarang naar Apiba rawa vindt vo gen en officieel Britsch communiqué voortgang Te Soerabaja neemt de weerstand der extremisten af Er hebben zich te Batavia geen nieuwe incidenten voorgedaan Ruim 1400 A m boneesche Javaansche en Soendaneesche soldaten zijn betrokken bij het terugtrek ken der inheemsche soldaten uit het Ne derlandsch kidische leger op Java Op het zijn ge zondtV aldus meldt de correspondent van A FSi moment zijn ongeveer 1000 Nederlandsche soldaten in Batavia achtergebleven De zwenking van het kabinet Sjarir om in bespreking te treden met de Nederlanders is te wijten aan dreigbrieven die door extremisten aan het nieuwe kabinet Ophitser uit de lucht Vier Rocket firing Mosquito s hebben Zondag het radiostation van Djokjakarta aangevallen en zoo een eind gemaakt aan de oorlogtophitsing van die dit station de laatste weken heeft uitgezonden leder doel werd door twee Mosquito s aangevallen die elk bewapend wa en met S raketbommen De bemanning van een aantal Mosquito s die gebouwen in Soerakarta hebben beschoten Ételde mee dat zij van een hoogte van 1 000 voet hun raketten afschoten en konden nagaan dat 9 van de 16 voltreffers waren Er braken geen branden uit en het radiostation Pylon stond tiog steeds overeind toen de vliegtuigen vertrokken Tevoren hadden vliegtuigen pamfletten uitgestrooid boven Soerakarta waarin de bevolking werd gewaarschuwd dtysiétfên te verlaten omdat de radiostations gebombardeerd zouden worden Het radiostation van Soerakarta gaf de order uit dat de pamfletten moesten worden verzameld en drelde mede dat wij om 9 uur onze uitzendingen zullen hervatten Sindsdien is het station echter niet meer In de lucht g weest Op het radiostation van Djokjakarta werden 13 raketbommen geplaatst Nog steeds strijd op Java Het communiqué van het geall hoofdkwartier te Batavia van vandaag verklaart dat de Indonesiërs hebben getracht met behulp van 200 kleine vaartuigen een landing uit te voeren aan den oever van het m er bij Ambarawa waar geall troepen de evacuee s uit het platgebrande kamp beschermden De gevechten namen in hevigheid toe Na de landing hebben de Indone siër de nabijgelegen gevangenis bezet waaruit zij door tanks en artillerie £ verdieven zijn Te Semarang werd een aan i val afgeslagen van duizenden Indonesiërs waaronder 460 geüniformeerde en goed gewapende leden van het Vredesleger Officiëele Publicaties Geia leerde draad en kabel De Directeur van het Rijksbureau Metalen maakt bekend dat hij hierbij dispensatie verleent van het verbod bedoeld ia het eerste lid van art 5 der beschikking metalen ver werkende industrie 44 voor zoover het betreft het koopen verwerken verkoopen en afleveren van geïsoleerde draad en kabel In de volgende uitvoeringen a rubberdraad snoeren en huishoudsnoeren voor alle doorsneden doch uitsluitend met zink of alnmi niumkern niumkernof legeeringen daarvan b v hy dronallum b autokabels alle typen schel lensDoer en draad ozurletverwarmiogskabel en rijwielsnoer voor alle kernmaterialen Aankoop van ongekeurde groene zaaier wten Handelaren In zaaipeulvruchten wordt door het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten toestemming verleend tot den aankoop van ongekeurde groene zaaierwten van telers Mlis op partij gekeurd mogen de zaaierwten worden doorverkocht aan andere handelaren en met inachtneming van hetgeen omtrent den export ia bepaald tevens aan bultenlandsche afnemers De verkoop van op partij gekeurde erwten aan binnenlandschc uiteindelijke verbruikers blijft verboden Maandag moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen PAAP Pirf KER MILITAIR GEZAG Zuld HollandenZeelan De Militaire Commissaris in de tweede Militaire AFdeeling voor het ressort ZuidHolland en Zeeland brengt ter algeroeene kennis dat vorderingen van roerende en onroerende goederen welke in Zuid Holland en Zeeland zija verricht door het Militair i Gezag en daaronder ressorteerende instanties waarover geen of ecs niet officieel vorderingsbevel weid verstrekt voor 9 December a i moeten zijn geregistreerd Hieronder zijn niet begrepen goederen welke volgens Besluit Vijandelijk Vermogen E 133 zijn in beslag genomen of onder beheer gesteld Belanghebbenden kunnen zich onder overlegging van de noodige bC schelden ter verkrijging van een officieel vorderingsbevel vervoegen aan het adres NAUSSAULAAN 23 te a GravenhaBe Voor vorderingen waarvoor na deze registratie geen officiëele vorderingsbevel kan worden overlegd zal geen schadevergoeding worden Voprtjiefling in de Nieuwe Scliouwburg op j I Dond rdïio 6 December des avonds 8 uur Als verr Siqg Een serie infernationaal bekroonde kleuren beelden £ 3 4 voor hel oog iCaat een avond mee naar zeeüi i Toegangsbew verkrijgb bij alle Goudsche Vischhandelaren a f O 25 f De Afdeelings Militairc Commissaris in de provinciën Zuid Holland en Zeeland De ReserveLt Kolonel der Infanterie Mr F P B BLOEMARTS Heden overleed plotseling onze huisgenoot Jnlianas Jacobus van Galen oud ruim 20 jaar Namens het College van Regenten van het Rotterdamsch Burger Weeshuls te Moordrecht G A v d GIESEN f Directeur De begrafenis heeft plaats DinS dag 27 Nov as des voorm 11 uur op de Algetaeene Begraafplaats te Moordrecht Vooraf rouwdienst in het Weeshuis aanvang 10 30 u Moordrecht 24 Nov 1945 Woningruil Wie wil woning te Gouda rullen voor mijn woning in Boskoop Burg Colijnstraat voor klein gezin Te bevr Achter de Vischmarkt 52 Voor direct of later gevr bekwame Kleermakers Grootwerkers Broek en vestmakers Br onder no 1970 bur v d blad Gevraagd flinke Jongen plm 16 jaar tn kruldeniersbedrijf Fa C van Tongerioo Groenendaal 4 Telefoon 2685 MEISJES gevraagd DE PELIKAAN Amerika 21 Wilt U opgeleid worden voor het diploma Belastingconsulent Gemeenteadministratie Makelaar Staatspraktijk diploma doot academisch gepormde docenten met jarenlange ervaring Inllcbtlngen KRUGERLAAN 85 Dinidag ea Vr4dagvan8tot lOu IdEVISSCHERIJFILM KOMT Aon boord van den Trawler en den Logger ziel U hoe Nederland koml aan verschevischenHollandsche Nieuwe j Da opbrangtt dar antraa galdan komt gaheel lan goeda aan hat Nad Rooda Kruis fci a aa a a i aa ia a aa i aa n a Groote instelling zoekt voor Gouda en omgeving een CORRESPONDENT m Voor actieve personen goede bijverdienste Onderwijzers en administratief onderlegde personen genieten de voorkeur Brieven onder no 1946 aan het bureau van dit blad 7566 Nog ééamaal het veelbesproken en diep ontroerende successtuk Het Biechtgeheim in 6 boeiende bedrijven van Dirk Janse De vreeselijke strijd van een geestelijke wiens broer onschuldig ter dood wordt veroordeeld terwijl hij uit de biecht den waren schuldige kent Moet hij spreken Moet een onschuldige sterven Pater Karel Pierre v d Burg De blinde moeder Mies Stevens Reeds meer dan 1500 opvoeringen 11 PRIJZEN f 1 tot f 2 50 Plaatsbespreken Donderdag van 11 1 uur De N V Koninklijke Plateelbakkerij ZuidHolland vraagt MAflIIElllIl EN VROUWEIDK PERSBKEEL zoowel jeugdigen als volwassenen Aanmelding elkên dag bij den portier VerlorenkoA 7 uitietaald WIE RUILT z g a n Protoaatof zuiger met toebeh voor Radiotoeatel Fluweelensingel 46 Gouda Gevraagd een FLINKE JONGEN 16 18 jaar Kaashandel S DE VRIES Groenendaal 72 Jong echtpaar z kinderen vraagt voor zoo spoedig mogelijk een zii en slaapkimir in kiokin ongemeubileerd Brieven onder no 1825 bureau van dit blad Te huur aangeboden 3 a 4000 roede TUINGROND Br onder no 1850 bur v d blad Gevraagd een Kraamverpleegster eind April Brieven onder no 1933 bureau van dit blad i Gevraagd een net meisje van S uur Mevr EIJKMAN Westhaven 63 Te koop een Schotachc Calli teef m stamboom oud 2 jaar ook genegen te ruilen voor jonge Ehiit die Herder met stamboom Boschwcg 42 Gouda Waar blijft Uodic TE KOOP aangeboden 2p ledikant met springb 1 pledikant met springb groote spiegel wasch commode 3 d kamerscherm hangklok groote tafel theekast Te bevragen GOUWE 236 Te koop aangeboden 5 wiakelvitrinet 1 wringer mtt wvingbok 1 kattenmand en eeaige aehiléet Vi ten WALESTR 6 t usschen 5 en 6 Speelgoed te koop Marklln Electr trein met toebeh schommel ringen enrekstok itoommachlen sjoeibak schaak schadaen gr monopollespel ook te rullen voor Radio Tevens te koop Microscoop Bodegr straat weg o Gevraagd Dame Httisbottdster bij 66 arlg Heer te Gouda Br no 83 Van Burks Adver tentiebureau Kleiweg 39 Weggelopen Dondcrdagav j l eenbMt keeekoadfc zwart met brnloe pootju Icreade Baar de aaam SpUater Terag te bcxorgea Derde Kade it