Groot Gouda, dinsdag 27 november 1945

o GROOT GOUDA ALGÖIEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SBS AD ASTPA Redactie L J A y d Steenhoven Mr A f A J Rijksen Drukker Drukker ij Verzijl Gouda NUMMER 89 Administratie M J van Loon DINSDAG 27 NOVEMBER 1945 Bun Markt 20 douda Tel 30M Abonn p w 25 et Losse numm rf et anderd En duidelijk komt het antwoord tot ons niet uiterlijk moet de verandering STA DSNIEUWS liADSlMPBESSIES Oe raadszaal als van ouds met haar prachtige kronen het geheel makend tot een bijna indrukwekkende gelegenheid Rondom de groene tafel de vijf en twintig raadsleden voorheen een en twintig doch thans door den groei van onze gemeente met vier leden uitgebreid En daarvoor de tafel van B en W met in het midden den burgemeester die de laatste maal op 29 Mei 1940 mocht presideer en En even met onze gedachten verdwalend in deze oogenblikken dat wij reeds onze persplaatsen bezetten waar de vergadering nog niet is begonnen dringt het tot ons door Wat is tr eigenlijk ver liggen doch van binnen uit moet deze komen Aan dezen raad van 25 al is het ook een noodgemeenteraad worden weer de belangen van onze stad en haar burgerij voor een goed deel toevertrouwd Zooals iedere zakenman iedere huismoeder ja wie niet zijn zorgen kent zoo is zich ook de burgemeester bewust van de groote moeilijkheden waarin onze stad verkeert Moge de eed resp de belofte die de 25 hebben afgelegd voor hen allen dat beteekenen dat zij het dagelijksch bestuur onzer gemeente in zijn zorgen en lasten naar beste weten en kunnen ter zijde staan Het was geen optimistisch gehoor de lange rede van den burgemeester maar niemand onzer had ook iets anders ver wachl Ook al is het herstel in onze gemeente reeds in belangrijke mate voortgeschreden zoo zeide hij nog steeds overheer schen de moeilijkheden en zorgen In schier alle onderdeden van het gemeenteapparaat vinden wij de moeilijkheden terug die deze na oorlogsche tijd met zich meebrengt Hoe groot de moeilijkheden in de werkgelegenheid wel zijn bleek wet uit de rede van den burgemeester die eencrzijds over een tekort aan arbeidskrachten naast tekorten aan materiaal sprak en even later ons deed hooren dat Gouda nog 310 wachtgelders 89 geheel werkeloozen en 650 personen telt die overbruggingsgeld ontvangen Dit zal voor bestuur en leden een belangrijk punt van studie en bespreking moeten worden Niet minder dan 800 woningen te weinig krapheid in brandstoffen gebrek aan schoeisel en kleeren het waren a le punten waarover de burgemeester in deze historische avondzitting sprak Zoo is de nieuwe raad gestart onderleiding van burgemeester wethoudster enwethouders zullen de overige 21 ledenin raad en in commissies hun krachten gaan geven aan de leiding van onze goede stad Moge hun leiding zoowel persoonlijk als gezamelijk tot heil van Gouda zijn STOCFSTFEG IN OPSPRAAK Verschillende eethuishouders uit de Stoofsteeg hadden iets klaar gestoofd waardoor ze op de vingers werden getikt Tegen S van O en L werd proces vetbaal opgemaakt Van mej de W aan de Westhaven kochten de geverb ali seerden gehakt a f 6 per Kg 55 pond leverde mej de W in totaal af en bij de eethuishouders werd t restant in beslag genomen Behalve het verkoopen zonder bon was het gehakt f 4 70 boven den prijs Geen meubel te klein Geen meubel te groot oUcsUcdd ze nog wel gebraiken Goudsch CkHiservatorium In Januari van het volgend jaar zal het Goudsch Conservatorium de reeds aangekondigde algehecle opleiding voor Vakmusici aanvangen Jonge a s Misid kunnen zich daartoe aanmelden als vermeld in de annonce van dit blad Voorts wordt er op attent gemaakt dat nu er hier in Gouda gelegenheid bestaat tot het werkelijk goed leeren bespelen van blaasinstrumenten zooals Clarinet Fluit Trombone Trompet en Hoorn tevens de gelegenheid wordt geschapen voor jonge Goud sche musici zich te bekwamen in § oede plaats in een der Neder landsche Orkesten kunnen gaan bezetten I e leeraren zijn lid van de K M K Dat de Directie van het Conservartorium er bovendien in geslaagd is een kunstenaar als Willem Noske te engageeren voor de Meesterklasse viool is ook voor Gouda en omstreken gelegenheid gemaakt zich in het vioolspel te bekwamen o l v een violist tevens paedagoog van groot formaat en wereldreputatie De verdere Cello en Viool lessen worden gegeven door vooraanstaande musici uit het Residentie tieen andere orkesten G S V NIEUWS Kaarten voor ons St Nicolaasbal zi n vanaf Donderdag 29 November verkrijgbaar ia Café Oe Sport Lange Tiendeweg 83 en wel van 8 tot 9 uur Een geheel nieuw cabaret programma zal dien avond van 8 tot 10 uur voorafgaan Indien nog kaarten voorradig zi b deze des avonds tijdens ons Zondagavondbal in Ons Huis Turfmarkt verkrijgbaar en bij de bekende adressen De leden en donateurs die geschenken aan hun kennissen willen geven worden verzocht deze des avonds voor den aanvang aan den ingang van de zaal af te geven Kaarten voor den laatsten Revue avond zijn verkrijgbaar op Zondag 2 December in Café De Sport Lange Tiendeweg enwel van 10 tot 11 uur voor leden en donateurs in dien voorradig na 11 uur voor het publiek en aan de zaal Deze laatste Revue avsnd vindt plaats op Donderdag 13 December aanvang 8 uur precies Na afloop wederom bal onder leiding van H Mul Op Maandag 24 December vindt voor leden donateurs en Introduce een Kerstbal plaats vooraf gegaan door een ctbaret programma in de zaal Kunstmin welke dien avond geheel versierd zal zijn Ook dit bal staat onder leiding van H J Mul en zal tot des nachts 3 uur duren Kaarten zijn hiervoor verkrijgbaar vanaf 10 December Voor het Nieuwjaarsbal volgen nadere gegevens dit is ook het geval met het vastgestelde Carnaval dat op Dinsdag 12 Pebr plaats vindt eveneens in de zaal Kunstmin Leze avond zal het slot zijn van onze eerste G S V Ontspanningsavonden welke duurt van 8 uur s avonds tot 3 unr s morgens SPORTNIEUWS NHS DONK 5 3 Ook de tweede competitiewedstrijd van D O N K eindigde in eeti nederlaag alhoewel de Gouwenaren driekwart van den tijd in de meerderheid waren De middenlinie hield den bal echter te lang bij zich en plaatste slecht terwijl de voorhoede veel te peuterig speelde om gevaarlijk te zijn Na de toss trok D O N K direct ten aanval enkele corners leverden geen resultaat Bij een uitval krijgt N H S een vrije schoD dien de midvoor inknalt 1 0 Even later straft de D O N K midvoor een fout van de keeper af 1 1 N H S werkt zich langzamerhand los en bij een mooien aanval trapt keeper van Vliet over den bal heen en het is 2 1 Dat is D O N K te bar verwoed wordt om den gelijkmaker gestreden die eindelijk uit een scrimage onstaat 2 2 Even later breekt de rust aan Direct na rust denken we D O N K te zien doelpunten maar het schot gaat juist naast De strijd blijft op de N H S helft maar gebrek aan doortastendheid doet succes uitblijven N H S doet het bij een van haar snelle aanvallen beter als de linksbinnen hard inschiet 3 2 Terwijl even later haar midvoor een prachtige kans om de voordrong te vergrooten mist D O N K wijzigt de opstelling en zoowaar weet v d Bos gelijk te maken Als iedereen met een gelijk spel genoegen neemt maakt de D O N K keeper twee blunders die evenveel doelpunten opleveren 5 3 Even later blaast de goed leidende scheidsrechter het einde WATERPOLO Hedenavond worden in het Spaaxdersbad voor de winter competitie van de kring Gouda der K N Z R E de volgende wedstrijden gespeeld Gouwe I B Z en P C I S Z en P C I Boskoop I 5 Z en P C II Boskoop II en de dameswedstrijd G Z C Boskoop BURGERLIJKE STAND Geboren 24 Nov Maria Th dr V A A Koot en G C M Nobel N V Goorstr 12 25 Nov EUsabeth M A dr v C A v Treijen en W M de Jong Wach telstr 50 Johanna E A dr v H A Verlee en J E A Roldanus V Itersonlaan 4 Wilfriedus W zn V H A Vergeer en M E Oomens St Josephstr 37 Ste vina dr v T Homes en J M Slobbe A de Vischmarkt 72 bov Overleden 23 Nov H v Vliet oud 6 weken G J vanWilligen oud 69 j Th Verkaik oud 11 dagen 24 Nov A H Houdijk 9 mnd G H v d Beekoud 22 jar geh m P D Boot SPORT Koningin sclienkt f 250 000 aan comité Nederland lielpt Indiê H M de Koningin die tijdens haar verblijf in Engeland haar nationaal inkomen voor zoover het niet strikt noodig was om in haar dagelijksch bestaan te voorzien bestemd heeft om te helpen de nooden te lenigen van de zoo zwaar geteisterde bevolking van Nederland en Nededandsch Indië heeft een bedrag van f250 000 beschikbaar gesteld voor hetcvmitê Nederland helpt Indie DISTRICTS NIEUWS REEUWIJK Wat de oorlog al niet teweegbracht Een niet alle dagen voorkomende overtreding der Wettelijke voorschriften betreffende den Burgelijke stand heeft zich in de gemeente Reeuwijk voorgedaan n l verduistering van Staat gepaard met oplichting van den distributiedienst In het najaar van 1944 toen er alom voedselschaarste heerschte werden miid delen verzonnen om daar het beste aan te komen Een gehuwde vrouw wonende aan de Weth Venteweg hield zich in staat van zwangerschap daar voor a s moeders extra bonnen ter beschikkings gesteld werden En inderdaad deze aanleg om bonnen te verkrijgen gelukte totdat de zwangerschap van de vroirw tot ongeveer elf maanden opliep Toen moesten weer an filfeetUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Wisselende bewolking enkele buien vooral in de kuststrook Iets kouder Krachtige N W wind Wat is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Tarzan en de Groene Godin Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Het begon met Eva Schouwburg biosc Vrijdag t m Dinsdag Herinoer je den dag Dinsdag 27 November 8 uur Kunstmioi De G S V Revue Woensdag 28 November 8 uur Nieuwen Schouwburg Soc Ons Genoegen met Cor Ruys Woensdag 28 November 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger over De zelfstandigheid der Vrouw in verband met De mensch van morgen Donderdag 29 November 7 30 uur Kazernegebouw Jiu Jitsu demonstratie door de Goudsche iu ltsu school van Wingerden Donderdag 29 November n m 8 uur Concordia Het Biechtgeheim WAT GEBEURDE ER 27 November 1944 Groote veldslag ten O van Aken Generaal Giraud terug in Metz Het 116 jarig bestaan van de K M A te Breda gevierd De eenige cadet die zich door onderduiking heeft weten te onttrekken aan deportatie was aanwezig Bemoedigende woorden van de Koningin 1943 Hitler Het volk dat verliest houdt op te bestaan 1942 De Duitschers bezetten trots de overeenkomst de vesting Toulon na mijnen te hebben gelegd in de haven De Fransche commandanten brengen hun scbepen tot zinken 1940 Alle niet militaire uitgaven Ir de U S beperkt Thailand acht zich aangevallen door Indo China en zal vergelding uitoefenen Bloedbad in Roemenië door de IJzeren Garde De Volksvoorlichting ingesteld oodsche ambtenaren en professoren ontslagen 48 uur staking te Leiden en Delft Sluiting van deze Hoogescholen dere middelen worden bedacht omdat de blijde verwachting wel wat al te lang op zich liet wachten In een gezin te Gouda was een kind geboren dat gewoon na de geboorte door den vader bij den Burgelijken Stand werd aangegeven en ingeschreven Maar de familie uit Gouda stond hun kind af aan de familie aan de Weth Venteweg De vrouw ging te bed liggen met de kleine bij haar Een buurvrouw werd te hulp geroepen met het verzoek om van het heugelijk gebeuren aangifte te doen bij den Burgelijken Stand omdat de heer des huizes niet op straat durfde vanwege de razzia s En zoo geschiedde het dat het kind dat niet voor de tweede maal was geboren tweemaal werd ingeschreven onder verschillende namen Dit is echter uitgelekt en de politie werd in het geval gemoeid Procesverbaal werd opgemaakt wegens verduistering van Staat en oplichting van den distributiedienst Het einde zal zich dus afspelen in de rechtzaal Rijwieldiefstal opgehelderd De politie is er thans in geslaagd de hand te leggen op een tweetal rijwieldieven In een café hier ter plaatse had een transactie plaats van onderdeden van rijwielen wat tot gevolg had dat twee personen als verdacht van rijwieldiefstal gepleegd in den herfst van 1944 werden gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld Na verhoor en opgemaakt procesverbaal werden de verdachten weder op vrije voeten gesteld