Groot Gouda, woensdag 28 november 1945

EENDRACHT WAAKT MACHT Ö GROOT GOUDA AL d Steen PEP ASPEE AD ASTCA Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Los e numm 10 et Redactie L J A v d Bteenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda GEMEEN DAGBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN NUMMER 90 WOENSDAG 28 NOVEMBER 1945 De niinwe etalage fan EerescbuU en Dankbaarheid Thans is bij de Fa van Hulzen op de Markt ds groote etalage van Eereschuld en Dankbaarheid ingericht waar een keus gemaakt kan worden uit verschillende werkstukken voor St Nicolaas Deze werkstukken zijn alle vervaardigd door Nederl oorlogsinvaliden Het is alles handwerk en fraai handwerk Eenige f ineerwerken zijn eigen ontwerpen van de jongens zooals de kerk van Meycl L die verleden jaar werd stukgeschoten Dit werkelijk mooie stuk bestaat uit niet minder dan 1590 stukjes Eenige maanden arbeid waren er mede gemoeid Zoo b v ook aan het Waag gebouw te Amsterdam welk stuk 64 uur arbeid vergde Op een kleine uitzondering na werd alles hier ter plaatse vervaardigd in de Centr Werkplaats een voortzetting van de Arbeids berapie in de hospitalen Alleen al in Gouda zijn de bezettingsjaren meegerekend voor tienduizenden guldens aan werkstukten verkocht Vanzelfsprekend genieten de gewonden uitkeering van de Staat STADSNIEUWS Van Nazi smelten vrij Door Burgemeester en Wethouders is een besluit Herstelwetgeving voor Gouda vastgesteld waarbij diverse verordeningen met Na tionaalSocialistisch karakter zijn ingetrokken De vroegere bestuursorganen zijn hersteld evenals de onder N S B buTgemeester aangebrachte wijzigingen in verordeningen reglementen en instructies welke verband houden met het leidersbeginsel BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN Aan mej N Klomp onderwijzeres aan de O L School No 1 is met ingang van 1 Januari 1946 eervol ontslag verleend wegens benoeming bij het lager onderwijs te Delft Eveneens wer S eervol ontslag veriaftod xméea heer G E SKm op diens verzoek als leeraar in de lichamelijke oefenmgen aan het Gymnasium In zijn plaats werd benoemd de heer W J F Wijnholds te Schoonhoven met ingang van 1 Nov j l De heer P W Smink wordt met ingang van 1 Jan 1946 benoemd noemd als klerk 2de klasse in vasten dienst bij de Gemeente Lichtfabrieken Met ingang van dien zelfden datum is de heer J F Slingerland bevorderd tot 2de fitter bij de Gasfabriek in vasten dienst terwijl de heer F Barmentloo tot opzichter 2de klasse bij den Plantsoendienst werd benoemd Ik heb ü liet mUn Nederland l8 dit zoo dan moet ook oUcsha dd ü ter barte gaan i doch een extraatje mag er in dezen ijd wel bij Nog lang niet alle gewonden zijn zoover dat zij in het bedrijfsleven kunnen worden geplaatst Nu en dan spelen htm verwondingen hen parten Het comité Gouda verleent geen financieelen steun zonder meer maar moedigt de gewonden aan om beter in hun onderhoud te kunnen voorzien zoodat zij hun hand niet behoeven op te houden Dat er veel belangstelling zal bestaan voor de werkstukken die bovendien naar verhouding niet duur zijn valt niet te betwijfelen De heer N H Breedeveld tenslotte is met ingang van 1 Jan 1946 benoemd tot opzichter 2de klasse in vasten dienst bij de Gasfabriek afdeeling Gasdistributie HET GEBRUIK VAN SCHOOL LOKALEN VOOR PARTICULIERE DOELEINDEN In de verordening regelende het gebruik van schoollokalen voor particuliere doeleinden zijn eenige wijzigingen gebracht Artikel 8 wordt door een nieuw artikel vervangen waarin o m bepaald wordt dat voor het in gebruik nemen van het betreffende lokaal een waarborgsom van 100 gulden moet worden gestort welke na afloop van de vergunning wprdt terugbetaald Schade ontstaan aan de inventaris moet binnen 24 uur worden opgegeven Een eventueele schadevergoeding moet binnen 7 dagen worden voldaan M A DE KORTE BEVORDERD Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland is de heer M A de Korte met ingang van 1 Januari a s bevorderd tor Opzichter van den Provincialen Waterstaat GOUDSCHDE AFDEELING VAN DE N V B Ju e3n gisterenavond gehouden ledenvergadering van de aidaeüng Gouda van dje Ned Volksbewegiug nam de heer Sluyter afscheid als voorzitter wegens zijn vertrek naar Eindhoven In zijn openingswoord wekte de heer Sluyter de leden met klem op med te werken aan de bestrijding van den gifhandel Ook wees spr rop dat er in dezen tijd veel wordt gevraagd van de N V B ers Er zijn vele groote problemen op to lossen en dat kan alleen wanneer allen van goede wille zijn Het is uw taak aldus dè heer Sluyter in eigen omgeving de Volksbewegings gedachte uit te dragen Door de vergadering werd den scheidende op spontane wijze dank gebracht voor het vele werk dat hij als voorzitter voor de plaatselijke afdeeling heeft gedaan Het bestuur werd thans als volgt samengesteld Ds D ter Steege voorzitter Mr H H Kirchheiner secretaris L J A v d Steenho ven penningmeester Mr J W Elankert Th Allebrandi J Peereboom Jr en J de Vos Jr leden GOUWENAAR BENOEMD BIJ HET HOF Door H M de Koningin is de heer Tj Kooistra benoemd tot Chef de Eyreau van deii parti culiereti secretaris van H M de Konijigin met ingang van 1 Dec a s GCUWFNAARS BENOEMD IN TRIBUNAAL ROTTERDAM In de vijfde kamer van het Tri binaal te Rotterdam zijn bij Kon Besluit de volgende Gouwenaars benoemd Mr J R van Eroncklhorst kan tonredhter tot voorzitter Mr C Jonker advocaat en procureur tot plaatsvervangend voorzitter tot leden zijn voorts benoemd de heeren G Schuttelaar grossier en winkelier drs Nedeilhorst secr van de Sticfhting voor den Arbeid T v Vliet aannemer A G Bode sdhil derskneciht Dr H Vixseboxe chemicus bij de Kaarsenfabriek en E A Polet wetihouder Van buiten Gouda hebben nog zitting de hee ren E Graveland landbouwer te Haastrecht en C M L Koole notaris te Woerden lERSCHE OSSEN VOOR GOUDA Hedenmorgen arriveerden aan het station alhier 50 lersche ossen Het was een opvallend schouwspel toen de beesten overgebracht werden naar het Veemarktterrein Al waren ze dan niet opvallend zwaarj de teekening van de huid was toch zoo dat zij scherp afstaken bij ons gewone Hollands che vee Van het Veemarktterrein zullen zjj worden overgebracht naar het Abattoir waar zij een rc mloos einde zullen beleven na een wel zeer ongewone reis te hebben overleefd Maar voor ons is het dan jxiist een hoopvol begin Wij zien tenminste met belangstelling uit naar de volgende vleeschbonnen STRAFGERICHT VAN HETT CANTONGEREiGHT TE GOUDA d d 21 November 1945 Veroordeeld zijn wegens Het wederrechterlijk doen toeeigenen van boomvruchten J El en G B te Gouda teruggave ouders zonder toepassing van straf A van B en L C H te Gouda f 2 s 1 wk tsch en H A te Gouda f 3 1 dg h Openbare dronkenschap D v H te Nieuwpoort f 7 50 s 3 d h Het te vroeg verkoopen van brood A de B K te Gouda f 5 s 1 d h en A de B te Gouda f 1 s 1 d h Get doen aanbrengen van veranderingen in het persoonsbewijs P N D te Gouda f 5 s 2 d h Het zonder toezicht en onbeheerd laten staan van een rijwiel W G te Gouda f 10 s 4 d h Het loopen langs den spoorweg zonder schrift toestemming C J F te Gouda f 1 s 1 wk tsch W H te Gouda f 1 50 s 1 wk tsch A C T te Gouda f 3 s 1 dg h Het niet tooruen van het persoonsbewijs W H te Gouda f 1 s 1 wk tsch f 2 50 s l wk tsch Rijden over een openbaren weg welke voor een een richting verkeer was opengesteld A J v R te Barwoutswaarder Ch A N l cccUcukt Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk matige later toenemende W Wind Wisselende bewolking plaatselijk enkele buien Zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Tarzan en de Groene Godiü Thaha Thcater Vrijdag t m Woensdag Het begon met Eva Woensdag 28 November 8 uur Nieuwen Schouwburg Soc Ons Genoegen met Cor Ruys Woensdag 28 November 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger over De zelfstandigheid der Vrouw in verband met De mensch van morgen Donderdag 29 November 7 30 uur Kazer negebouw Jiu Jitsu demonstratie door de Goudsche iu Jitsu school vaa Wingerden Donderdag 29 November n m 8 uur Concordia Het Biechtgeheim Donderdag 29 November 8 uur Nieuwe Schouwburg Het Goudsche Tooneelgezel schap Tot ons Genoegen Een die niet geteld wordt WAT GEBEURDE ER 28 November 1944 Nieuw Russisch offensief in Tsjecho SlAwakije Demonstraties te Brussel he aftreden van Pierlot geëischt 1942 Britsche troepen bezetten Reunion Mevrouw Tsjang Kai Tsjek in de Ver Staten 1939 Finland verklaart zich bereid troepen terug te trekken mits Rusland hetzelfde doet Molotov zegt het Finsch Rus sisch nietaanvalsverdrag op In het district Leningrad worden de verloven ingetrokken De Nobelprijs voor den vrede wordt dit jaar met uitgereikt te s Gravenhage E H te Gouda E te Borne D H te Rotterdam f 3 s 1 dg h G W P tc Rietveld schuldig zonder toepassing van straf Niet voldoende rechtsrijden J V d V te Polsbroek f 3 s ld h Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad J H M te Amsterdam f 3 1 d h J A van V te Bodegraven f 3 s 1 d h Iemand op den bagagedrager doen vervoeren M P v L te Reeu wijk f 1 s 1 d h P C J te Gouda f 1 50 s 1 dg h DISTRICTS NIEUWS REEUWIJK Verboden bokken te houden De politie verzoekt ons mede te deele n dat het volgens het Prov Reglement verboden is niet geregistreerde en niet gecastreerde bokken te houden Het is eveneens verboden die bokken in zijn bezit te hebben De politie en ook den Rijksvee teeltconsulent is opgedragen streng op het houden van bovengenoemde bokken toe te zien Bij overtreding kunnen de bokken in beslag worden genomen en de overtreders worden bekeurd Enkelen zijn reeds gewaarschuwd Ruimt dus de bokken op voor deze geschoten worden IJSCLUB CATRIEN De Ijsclub Catrien gevestigd op den pias Groot Vogelenzang aan den Tocht te Reeuwijk hield een ledenvergadering ten huize van den heer D Slappendel Aanwezig waren 50 leden Tot bestuursleden werden gekozen de heeren A van Dam voorzitter Alb den Ouden secretaris Joh Slappendel penningmeester P van Es P Verkaik A Slappendel en A van Dijk leden terwijl tot baancommissaris werd benoemd de heer D Slappendel Besloten werd om ijs en weder dienende groote ijswedstrijden te houden Uit het verslag van den penningmeester bleek dat er een batig saldo in kas was van ƒ 150