Groot Gouda, woensdag 28 november 1945

Officiëele Publicaties Prijs voor consamptiemelk Het directoraat generaal voor de prijzen maakt bekend ingaande Zondag 25 Nov 1945 wordt een nieuwe prijsregeling voor consumptiemelk ingevoerd Voor zoover de melk In den winkel Wordt gehaald blijven de tot nu toe geldende prijzen van i8 cent per liter voor losse gestandaardiseerde melk en 11 cent per liter voor losse karnemelk ge handhaafd De consumentenprijs van losse aan buis bezorgde gestandaardiseerde melk wordt gedurende de wintermaanden verhoogd met 1 cent per liter een zal dan bedragen 19 cent per liter voor de gemeenten Amsterdam Nieuwer Amstel Ouder Amstel Bloemendaal Delft Dordrecht s Gravenhage Leidichen 1 Voorburg Wassenaar Rijswijk Haarem Heemstede Hilversum Leiden Oegstgeest Rotterdam Schiedam Utrecht uthaas en Maartensdijk De prijs voor aan huis bezorgde karnem wordt dienovereenkomstig verhoogd hetzelfde geldt voor het geval gecondenseerde melk in blik wordt gedistribueerd en thuisbezorgd Export van stroo Er zijo in de huidige omstandigheden nog weinig artikelen die door Nederland kunnen worden uitgevoerd Toch Is export van zeer groot belang voor het verkrijgen van waarde volle deviezen Het is daarom verheugend dat thans met België en Frankrijk een overeenkomst tot Stand gekomen is waarbij een hoeveelheid stroo naar deze landen zal worden geëxporteerd teerdHet ligt in het voornemen der e export met inachtneming van de binnenlandsche behoefte in de toekomst indien mogelijk aoq te verhoogen Ban de cologne mag vrq worden afgeleverd n De directeur van het Rijksbureau vooi Genees en Verbandmiddelen maakt in overleg met den directeur van het Rijksibureau voor Chemische Producten bekend dat de verplichting eau de cologne uitsluitend op recept of doktersattest af te leveren als vervallen moet worden beschouwd De hoeveelheid suiker voor zeer zwarea arbeid Het Centraal distributiekantoor deelt mede dat de extra hoeveelheid suiker welke yer strekt wordt aan hen die zeer zwaren arbeid verrichten nog gedurende een aantal weken 250 gram per veertien dagen zal bedragen In zooverre dus niet 500 gram zooals dezer dagen abusievelijk werd vermeld DE BLOEMENPRIJZEN Ofschoon de bioemenprijzen nog steeds gebonden zijn aan een in 1940 verschenen voorschrift komt het er sedert het einde van den oorlog op neer dat zij vrij zijn Het gevolg daarvan is dat de werkelijk gevraagde prijzen ver boven het niveau van de officiëele zijn gaan liggen zoodat men onverantwoordelijk diep in zijn beurs moet tasten om zijn gevoelens van dankbaarheid en medeleven jegens anderen te kunnen uiten Een vanzelfspre MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tiisschen RüBENSOHN v d SCHOUW kend is bij een prijs van drie rijksdaalders voor een behoorlijk bouquetje de gewone afnemer heelemaal niet meer in tel Het is dringend gewenscht dat daarin verandering komt en dit te meer waar menj verwachten kan dat de koniende feestdagen den bloemenprijs nog meer zullen opdrijven Daarom is een prijsregeling ontworpen oor die bloemisterijproducten welke deze maand op de markt mogen worden verwacht De prijzen worden op het bestaande officiëele peil gehandhaafd maar voor bloemen welke niet in December in den handel komen zijn zij ongemoeid gelaten Ter vereenvoudiging van de controle is er ditmaal geen onderscheid tusschen de verschillende kwaliteiten gemaakt Het bloemisterijbedrijf staat ontegenzeggelijk voor hooge kosten die sindsdien uiteraard gestegen zijn doch deze stijging kan ook nu nog voor een groot deel door een vermindering van de winstmarge worden opgevangen De nieuwe prijsregeling laat bovendien en daar heeft de bloemist niet over te klagen een belangrijke compensatie mogelijkheid in die producten waarvan de prijzen zijn vrijgelaten omdat zij in December niet aan de markt komen De betrekkelijk normale prijzen die nu dus voor snijbloemen en potplanten gelden zijn niet zonder slag of stoot te voorschijn gekomen maar van overheidszijde is niet geaarzeld het belang van het publiek het zwaarst te doen wegen en de nieuwe regeling met kracht door te zetten SNIJBLOEMEN Crocus al of niet met bol per stuk ƒ 0 10 Cyclamenbloemen per 10 stuks Steellengte boven 20 cm ƒ 0 75 Steetleng te beneden 20 cm 0 45 Hellbrorus niger Kerstroos soort Niger Wit per 10 stuks steellengte meer dan 20 cm 2 25 Steellengte meer dan 20 cm iets afw ƒ 1 90 Steellengte minder dan 20 cm 1 30 Helleborus atropureus Kerstroos soort atropurpureus Lila per 10 shiks steellengte meer dan 15 cm 1 50 Steellengte minder dan 15 cm ƒ 1 30 HyacinI then al of niet met bol per stuk 0 45 Narcissen al of niet met bol per stuif f 0 25 POTPLANTEN Azalia Indica en Obtusa ongeacht pot maat Gemiddelde doorsnede over den kop gemeten t m 16 cm 1 50 17 tm 19 cm 1 90 20 t m 21 cm 2 50 22 t m 24 cm 3 25 25 t m 27 cm 400 28 t m 30 cm 5 00 31 t m 33 cm ƒ 7 00 34 t m 36 cm 8 00 37 t m 39 cm 9 50 40 t m 42 cm f 12 00 43 tm 45 cm ƒ 14 00 46 t m 49 cm 17 00 50 t m 60 cm ƒ 20 00 Begonia semperfiorens altijd bloeiende begonia Potmaat 5 8 cm 0 38 9 II cm ƒ 0 85 12 15 cm 1 50 Begonia Winterbloeiende geen hang begonia Lorraine soorten potmaat 5 cm 1 10 9 14 cm 3 75 Elatior soor ten potmaat 5 8 cm 1 40 9 14 ƒ 5 20 Cyclamen Potmaat 5 8 cm ƒ 1 60 9 11 cm f 3 75 12 15 cm ƒ 5 70 Kalanchoë ƒ 0 60 ƒ 1 50 ƒ 2 65 Saint Paulia Haagsche viooltje alle formaten ƒ 0 60 Kwaliteitseischen De planten dienen gezond te zijn en vrij van beschadigingen Zweden zal 2700 geïnterneerde Duitsche militairen en buitenlanders in Duitschen militairen dienst die na 5 Mei in dtt land werden gcïnternetrd aan Rusland uitleverea Aan de westelijke geallieerden zullen 250 Duitsche geïnterneerden militaire worden uit jeleverd BETER BRIEFONDERWIJS Jonrnaliatiek ca Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Duitsch Ned en Corresp middenst diplom steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEELSCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT ROTTERDAM Coupon no 354 Gratia proeflca leervak t Wij vervullen den droeven plicht kennis te geven van het heengaan na een kortstondig doch geduldig gedragen Ujden van onze lieve Zuster Behuwdzuster en Tante JOHANNA HERMINA ROND Ekhtgenoote van P Veriloot In den leeftijd van 56 jaar Nijmegen 24 Nov 1945 Groencwoadiclie Weg 244 Uit aller naam P ROND Sr FiaweelaBdngcl 91 Gouda Df crematie heeftintuiKhen plaata gehad te Weatcrveld Woendag 28 No De Heer en Mevrouw SPIERINGS v Hofweegen danken mede namens wederzijdsche femilie voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden Gouda 28 November 1945 Gevraagd MEISJE tot na den middag of flinke werkster voor eenige dagen per week FLUWEELENSINGEL 61 Te koop gevraagd een in prima taat verkeerend RADIO TOESTEL Aanbiedingen met opgave van merk jaar en prijs onder no 2008 bureau van dit blad WLRKSTEI gevraagd 2 ochtenden per week V BUREN Markt hoek Groenendaal Mevr GOEDEWAGEN Jonker Regentesseplantsoen 16 vraagt ten nette hulp voor halve dagen Zondags vri LAAT NU NIEUWE VOETEN maken aan Uw omlc DAMES ca KINDERKOUSBN 70 en 80 et per paaz Laddersophalen vanaf 5 et Vandaag gabraeht morgaii Maar Voor Kousenreparatie Pedieura Schoanraparatie BATA Hoogstraat 14 ST NICOLAASFEEST in den Nieuwen Scliouwburg A s Zaterdagmiddag 230 uur Op het tooneel het veel geliefde sprookje ROODKAPJE f en de Wolf in 3 boeiende bedrijven Ie Roodkapje b Moeder en Vader thuis 2e Roodkapje ia t boach ontmoet den wolf 3c Grootmoeder en de wolf St Nicolaas en Zwarte Piet aijn aanwezig Prijzen van f 0 50 tot f 1 50 Plaatsbespreken op den dag der voorstelling vanaf 10 uur Wat geef ik met St Nicolaas Natuuurlijk een kleedje Altijd een welkom geschenk MARKT 75 Tel26l3 GOUDA Zie onze etalage r COMMENTAAR Het orgaan van den Regeeringsvoorlichtingsdienst dd 12 November 1945 Hoofd en handarbeiders ambachtslieden en middenstanders moeten de mogelijkheid geopend zien de bezwaren van de beschaving te overwinnen De beschaving die het primaire begrip een eigen huis voor een jong en levenskrachtig gezin heeft doen vervangen Deze mogelijkheid biedt de Nationale Bouwkas N V TE S GRAVENHAGE Laan v Meerdervoort 7b Telefoon 394270 De bouwkas die U na eenige jaren sparen in staat stelt met een rentelooze hypotheek een eigen huis te bouwen Vraagt gratis prospectus Inlichtingen Inspecteur V H DIJKMANS Beilewoyssir Sk Rotterdam f 100 belooning Wie weet wie heeft een olieverfschilderstuk in lijst voorst W INTER schaapherder met hond schapen en schaapskooi doekmaat 50 70 cM van den kunstschilder A van der Schouw eertijds achtergelaten bij E SUUR Krugerlaan 167 Gevraagd voor direct aaiikomende Kantoorbediende Vr om opgeleid ie worden Kennis van machineschrijven sireki ioi aanbeveling Brieven onder no 3900 bureau van dit blad Gevraagd EEN JONGEN voor de bakker Fa NEEF EN RABOUW Achter de Vischmarkt 88 Ama Adrci Naam TE KOOP AANGEBODEN eea Mandoline KIcIa KooUaciicl i g ataat Forauia en i f Stodcn ook gcaegcB te rullen v boltCDbaod 26 x 2 De GeaceUUtr 6 een Pbiiipi Radio in prima sUat Brieven no 1891 burcan van dit blad door valcraaa wegen vertrek vaite planten o heeetert event net aanleg of verandering van den tuin Brie ven ao 1893 bur v d blad wit zijden Trouwjapon net eleepje maat 40 of event te tuilen voor hectencoel m 48 en te koop dameigabardine regenmantel beige m 38 Brieven no 188 bur van dit blad Anktrileenbouwdooieo lerie van vflf ituke Geop adT 2 4a r Kaïtecl cl Soldaten en geaehot enz Adrca Batgvllctkadc 15 Gomda WERKSTER m4 voor Donderdag of Vrijdag den geheelen dag GRAAF FLORISWEG 78 HetNederl Beheersinstituut vertegenwoordiging Gouda vraagt v spoedige indiensttrediiy iin idninistritiiii M goed kunnende correspondeeren gewend zelfstandig te werlcefl alsmede een TYPISTE Sollicitaties met opgave van verlangd salaris alléén schriftelijk ten kantore OOSTHAVEN 11 OF voor de huishouding gevraagd C VAN DER POST GroeneLdaallOS Gottdi Tfik lrak apel z g a n 20 gld Gaskachelti f I2 S0 Gonwe I Bollen papicrtonw voor kleine ptkje 40 50 et per bol 0 d oow 50 et pe S Naalcntraat 8a Geopend van 2 4 Bad mei gelfzer Br no 2010 bur v d bW 2 vlltea Damabocdcn mnteloli Onder de Boompje n Kort belg bontmaateltjc kleinen oog 31 Kelzeritr prachtige laappop 75 tm z g a n event met lileertjes Blokflnlt alt z g a n metta behotfrca Kolenkit Sopblastraat éi Een donkerblauwe daoeavlltkoed Fluweelenelngel M7bo TER RUILING 26 3 Kindenchocntju 19 v m 32 n 30 V m 33 D Broer r d Palrnit 59 Imitatie boatnantd voor wollen f P innge mouwen n 42 Goawe 202 2 xb Ben Errei Radiotoeatel voor een j Br onder oo 1793 bur d B kort zw im bontjaeje voor j tó japoam 42 44 Br o a l792bnr v l eea meiiietmaatcl i g it leeftqd 13 1 meUjeamantel leeft d II aar voor da maatel kleine naat Vogelenzang 58 i g bl wlntermantei maat 42 vooravoad apoa of 6i M donkere z da at Ta be noweeleMttfl