Groot Gouda, donderdag 29 november 1945

UITSLAG DER KLAVERJAS COMPETITIE NA DRIE WEKEN Totaal De Sport 45850 De Vroolijke Vrienden 44544 van Hoff s Vrienden 43869 D E S 42554 Hoogste winsttaf el A ZinkhaanF Eist 1914 D E S vierde Zaterdag 24 Nov zijn 3 jarig bestaan en loofde een beker uit die D E S de grootste nederlaag kon bezorgen De beker werd gewonnen door De Vrolijke Vrienden DAMCLUB GOUDA Voor de onderlinge coinpetitie werden Dinsdagavond de volgende partijen gespeeld P V d Linde v d Pouw 2 0 D V d Linde M v Vliet 2 0 H ten Wolde D Stuurman 2 0 P Eouter C Pothars t 0 2 J Goudriaan A v Setten 2 0I Luidens P o d Camp 0 2 D V d Linde C Bouter 2 0 G V Ardenne J V Buren 2 0 M V Vliet J V Buren 2 0 P V d Pouw J V Buren 2 0 A V Setten J v Buren 2 0 VRIJZINNIG JEUGDWERK Het middelpunt van den arbeid dien de Vrijzinnige Protestantsche groepen hier ter stecie de Remonstrantsche jereformeerde Gemeente de Vereeniging van Vrijzinnig Nederlandsch Hervormden en de Doopsgezinde Kring gezamenlijk voor de jongeren verrichten door middel van een jevgraad ligt in de Vrijzinnige Jeugdkerk Vooral in dezen tijd van stoffelijken nood en geestelijke verwildering wordt het noodzakelijk geacht de jeugd te wijzen op de eeuwige waarden die in een sterk geloof verankerd zijn de waarden van waarheid gerechtigheid en liefde die in het Evangelie van Jezus Christus worstelen en de basis vormen voor onze samenleving Met dit doel wordeg in de Vrijzinnige Jeugdkerk speciale godsdienstoefeningen voor jongeren van 12 tot 19 jaar gehouden Het zijn kerkdiensten met eigen stijl en karakter die de godsdienstige behoeften welke in de jeugd leven willen bevredigen en door gewennig aan deze godsdienstoefeningen tot de kerk leiden Wat de waarde van een sterk geloof is heeft de achter ons liggende tijd bewezen Naast de kerk zijn er verschillende andere vormen waarin de jeugdraad de jongeren vereenigt De Vrijzinnige jeugdkerk wordt gehouden in de Remonstr Kerk aan de Keizerstraat gewoonlijk des Zondagsmorgens 9 uur om de veertien dagen en om beurten geleid door de Vrijzinnige predikanten hier ter stede A s Zondagochtend 2 December hoopt Ds J Nienhuis te spreken De volgende dienst is in afwijking van de gewoonte vastgesteld volgende week Zondag 9 December des avonds 7 uur met mej Da C P Thomson als voorgangster DISTkICTS NJEUWS REEUWIJK VRIJSTELLING RADIOBELASTINO Degenen die meenen in aanmerking te komen voor ontheffing van radiobelasting kunnen een E formulier aanvragen bij het postkantoor en ingevuld inleveren bi den Burgemeester ter plaatse van inwonint De regeling geldt niet alleen voor radiobezitters maar ook voor hen die op radiodi tributie zijn aangesloten Om te weten of we voor vrijstelling m aanmerking komen raadplege met onderstaande tabel van inkomsten enz Vrijgesteld worden gehuwden zonder kinderen met een inkomen van 1 per week met een kind 17 50 niet 2 k ƒ 19 met 3 k 21 10 met 4 k f 23 20 met 5 k f 25 30 nret 6 k ƒ 27 4U met 7 k 29 50 met § k 31 60 met 9 k f 33 70 met 10 k ƒ 35 80 met n k 37 90 en met 12 k ƒ 40 perweek Opgemerkt dient thans nog dat een regeling in voorbereiding is om de vastgesteWe inkomensnormen te verhoogen mer ingangvan 1 Januari a s NA 7 JAAR TERUG De heer Nico van Dam wonende aan den Raadhi isweg te Reeuwijk die 7 Jaar gy leden dienst nam als marinier bij het U j leger is thans bij zijn ouders uit AmeriKa teruggekeerd als Ie Luitenant der m Bij zijn thuiskomst woei van versciiilende huizen en ook van het gemeentehuis de driekleur HET PROCES TEGEN MUSSERT rechtspraak Het gaat hier dus met ovet politiek doch uitsluitend door strafrechtelijke verantwoordelijkheid Wij hebben allen te zien naar Mussert s eigen daden Het is alleen het proces tegen Ir A A Mussert aldus Mr Wijckerheld Bisdom De verdediger geeft dan een overzicht van een zijde van Mussert s beleid n l van zijn voortdurenden strijd tegen annextionistische partijen in Duitschland en tegen de Nederlanders die het hiermede eens waren In Mei 1940 stond Mussert vóór eu n tweesprong De keuze tusschen Engeland en Duitschland Mussert koos den aanvankelijk gemakkelijk te volgen weg den weg van Duitschland Vooral met groote felheid is Mussert steeds opgetreden tegen de inmenging van de S S En dan sterft Schmidt de steunpilaar van Mussert s politiek Dit is een van de belangrijke invloeden die er ten slotte de oorzaak van zijn dat Mussert s wil nooit eenig werkelijk gewicht in den schaal heeft gelegd Het feit dat Mussert Nederland onder vreemde heerschappij wilde brengen hetgeen de Procureur Fis caal doet volgen naar Mussert s streven naar een Bond van Germaansche volkeren acht verdediger niet bewezen Het statuut door Carp opgesteld mag men Mussert niet verwijten Bovendien is het denkbeeld van een Statenbond met onvereenigbaar met een Staatssouvereiniteit zooals blijkt uit de Vereenigde Naties Ten aanzien van de beschuldiging tot ontwerping van den grondwettelijken regeeringsvorm betoogde de verdediger dat de ongrondwettigheid van het Kaad van Stateplan in aanmerking genomen de bijzondere omstandigheden waaronder ons land verkeerde niet vast staat Dan behandelt spreker de persoon van Mussert Herhaaldelijk heeft Mussert zij het ook gemeenlijk zonder succes bi de Duitschers gepleit voor de belangen van het Nederlandsche volk Met kracht heeft Mussert zich steeds verzet tegen fusilleeren van Nederlanders In dit proces is wel gebleken daf als er een man was die niets heeft kunnen bereiken bij de Duitschers dit Mussert wel was aldus de verdediger Als politicus bevond Mussert zich in een uiterst moeilijke positie Hi had geen ervaring en werd slecht ingelicht ten deele zelfs bedrogen Hi is uitgegaan van een volstrekt vertrouwen n de bedoelingen van Hitler Wanneer hij tot iederen prijs aan de macht had willen komen had hij dit gemakkelijk kunnen bereiken door nog verder met de Duitschers mede te gaan Pleiter besloot zijn betoog met den wensch dat op waarlijk Nederlandsche wijze recht gedaan zal worden met inachtneming van alles wat voor verdachte pleit en tegen verdachte spreekt HET REQUISITOIR VAN Mr ZAAYER De tweede dag van het Proces begon met het requisitoir van den openbaren aanklager Mr Zaayer Mr Zaayer gaf een overzicht van het leven van Mussert vi aarin hij naar voren bracht dat Mussert als ingenieur bliik heeft gegeven van uitstekende capaciteiten De N S B op 14 September 1931 door Mussert en Van Geelkerken opgericht noemde Mr Zaayer een product van ontevredenheid over de inderdaad toen wel erg in het oogloopende fouten der Democratie en in zooverre niet minder acceptabel en nuttig dan andere reacties tegen dej fouten De N S B oriënteerde zich echter volkomen op het Nationaal Socialistische Duitschland zoodat het samengaan met Duitschland na den vijandeüjken inval de logische consequentie was van een geesteliike instelling die reeds voor den oorlog was ontstaan De N S B ers waren Duitschland s bondgenooten al lai voor den oorlog en het is tegn dezen geestelijken achtergrond dat men alles moet zien wat er verder is gebeurd Direct na wat hii de bevrijding noemde is Mussert met de Duitsche autoritc ten in contact getreden Reeds op den 16en Mei ontvangt hij het eerste Duitsche bezoek Mussert is zooals uit vele ranteekeningen bUjkt een voorstander van samengaan met Duitschland Deelneming aan de Duitsche oorlogsvoering Dan komt het derde en laatste punt der ténlastelsgging ter sprake De voortgezette actie tot deelneming aan de Duitsche oorlogsvoering Voor dit misdrijf is elementair aldus Mr Zaayer dat verdachte wist dat Nederdand in oorlog was met Duitschland De gang van zaken in Nederland is bepaald door de richting van de Duitsche politiek en Mussert heeft dat geslikt Ik zeg niet aldus Mr Zaayer dat hij dat zonder proiest heeft geslikt Hij is wel degelijk voor zijn standpunt opgekomen soms zelfs met een felheid waarvoor men niet anders dan respect kan hebben als men bedenkt tegen wat een gevaarlijke schurken hij dan tekeer ging Maar het eind van het lied was altijd dat de dingen die Mussert met wilde toch gebeurden en hij er zich toch tij neerlegde en medewerkte Hij die tijdens een strijd op leven en dood een leiderspositie bekleedde en dan niet voorgaat in den strijd tegen den vijand begaat hij moge dan heeten Mussert of De Geer een misdaad jegens zijn volk Tegen den man die dit heeft bestaan requireer ik thans dat Uw Hof hem zal schuldig verklaren en rechtdoende m naam van H M de Koningin zal veroordeelen tot den doodstraf De verdediger aan het woord Dan krijgt de verdediger Mr Wijckerheld Bisdom gelegenheid om zijn pleidooi te houden De haat welke men tegen Mussert koestert is ongeëvenaard aldus de verdediger Hij wijst er op dat men in Nederl ook den politieken tegenstander zijn vrijheid misschien zijn leven met anders wil benemen dan door middel van Mussert tegenstander van annexatie Mussert s wensch was een groot Nederlands rijk met Indië georiënteerd op en verbonden met Duitschland Van annexatie van Nederland met Duitschland was hij een tegenstander In zooverre moet men zeggen dat de politiek die hij voerde inderdaad Nederl Politiek was maar men moet verstomd staan over de naieve manier waarop hij zich in de armen van Duitschland wierp zonder te weten of hetgeen hij wenschte ook strookte met wat Duitschland be geerde Er waren in het Duitsche kamp twee stroomingen Seys Inguar s standpunt kwam vrijwel overeen met dat van Mussert en ook Hitler zelf sprak woorden welke den indruk wekten dat hij Nederland niet wilde inlijven Daartegenover staat Himmle ren zijn S S in Nederland vertegenwoordigd door Van Rappart Rost van Tonningen en Peldmeijer die voor onmiddellijke annexatie waren Mussert brak de brug naar het verleden af door zijn verloochening van het Koninklijk huis op 5 Juni 1940 Hij noemde Koningin Wiihelmina de laatste der regeerende Oranjes Wij zien in Mussert s poging Nederland te doen opnemen in een Germaansche Statenbond een aanslag geplfeegd met t oogmerk om Nederl onder vreemde heerschappij te brengen Bij zijn onderhandelingen met de Duitschers was de sfeer aldus Mr Zaayer kort en goed dat Mussert zich bij den neus heeft laten nemen en heeft laten drijven waar de Duitschers hem hebben wilden De Duitschers hebhen getoond gebruik te weten maken van zijn ijdelheid en zwakheid die voor Mussert s geheele optreden karakterestiek zijn HANDBAL Zondag speelde Vires et Celeri tas tegen Snelwiek R dam en v on op overtuigende wijze met H S In het begin van den wedstrijd wogerf de pattijen tegen elkaar cfp Na tien min echter opende Vires de score welke geleidelijk werd opgevoerd tot 11 0 waarna Snelwiek tegen het einde kans zag 3 tegengoals te maken Vires I dames bond den strijd aan tegen Stolwijk I In dezen spannenden en enerveerenden wedstrijd waarin de Vires dames steeds in den aanval waren wisten geen der partijen te doelpunten zoodat het einde kwam met gelijk spel 0 0 De reserve ploegen kwamen eveneens in t veld Vires II speelde te R dam tegen Dynamo III en verloor met 1 7 Vires II dames speelde haar eersten wedstrijd tegen Stolwijk II te Stolwijk Zij startten gopd en wonnen met 2 0 Blind vertrouwen op Hitler SPORTNIEUWS DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG Zondag 2 Dec worden in het district Gouda de volgende öfetbaiwedstrijden gespeeld Ie klasse A Unio l jOuda 4 Haastrecht 2 Ona 4 Vep 1 Donk 2 Ie klasse B Groot Ammers 1 G S V 3 2de klasse A Nieuwerkerk 2 Ona 5 Gouda S Amm S V 2 11 uur Olympia 4 Bergambacht 2 11 uur 2de klasse B G S V 4 GD S 1 12 uur 3de klasse B 0 N A 6 Moercapelle 2 11 30 uur D O N K 5 Boskoop 4 12 u 3de klasse C V E P 3 G S V 5 12 uur CDS 4 Gouda 6 Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Voorts worden de volgende com petitiewedstrijden gespeeld Hercules Gouda G S V Olympia Donk Hillegcrsbèrg Waddinxvenc Moordrecht Stol wijk Haastrecht Ona II H V V II Gouda II H B S III Sparta HGouda III Olympia ÏI R F C IV Ona III Neptunus IV Schoonho ven II G S V IL Het vertrouwen op den Führer was de grondslag van zijn actie en hierin past ook volledig de eed van trouw aan Hitler op 12 December 1941 door Mussert afgelegd Men dient in dit verband Aandnre van trouw aan Mussert door het kader van de N S B fg6legdf te zien als een doortrekken van dien eed van trouw aan Hitler Eén der grondslagen van den Bond van Germaansche volkeren was de bloedsverbondenheid Deze zou moeten worden bevorderd door de verwijdering van de joden Zij zouden naar Britsch Nederlandsch en Fransch Guyana gaan Mussert bepleit hier dus een minder onmenschelijke oplossing dan de Duitschers kozen Wat de gemeenschappelijke economie der Germaansche volkeren betreft in practijk is Nederland leeggeplunderd Mussert verklaart hierover in een nota Dit is niet wat ik onder gemeenschappelijke economie verstaan heb Van belang voor de beoordeeling van Mussert s gedrageningen aldus vervolgt Mr Zaayer zijn alleen de beide grondslagen van zijn Bond van Germaansche volkeren de gemeenschappelijke wereldbeschouwing en de gemeenschappelijke weermacht De gemeenschappelijke wereldbeschouwing zoM natuurlijk moeten zjjn het Nationaal Socialisme De strijd tegen het Bolsjewisme is verder de idieele basis voor de verdere samenwerking met Duitschland gebleven a Dan brengt Mr Zaayer het tweede punt van de tenlastelegging ter sprake HANDBAL Het handbal programma voor a s Ziondag is Heeren Krachtsport 2 D W S 5 Kiachtsport 1 Snel wiek 1 Daiaes Krachtsport 1 Vire fi n 1 het plan Mussert tot regent te laten uitroepen Mussert had van het oogenblik af dat Carp het idee aan de hand had gedaan om via een omzetting van de Raad van State aan de macht te komen met zorg zijn voorbereidingen getroffen Deze aanslag op onze grondwetteljjken éregeeringsvofm is echter in het stadmm van voorbereiding blijven steken door gebrek aan medewerking van Duitsche 2 le