Groot Gouda, donderdag 29 november 1945

De bemoeiejiis met de personen ten aanzien van wie dit besluit regelenstelt voor zoover zulks ter richtige uitvoering van dit besluit noodzakelijk is De bemoeienissen welke de commissie door den Minister van Justitie verder worden opgedragen EERST GIRAAL TEGOED AANSPREKEN Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de derde uitvoeringsbeschikking van f 100 per maand in contanten ten behoeve van studenten allereerst ten lastevan de girale rekening van den aanvragermoet geschieden en pas wanneer deze rekening ontoereikend is uit geblokkeerdtegoed mag geschieden Evenals de onlangs door de Nederlandsche Bank gemaakte bepaling dat deblokkeering opgrond van haar algemeene vergunningen uitgezonderd de nrs 1 11 15 20 22 27 33 37 in eerste instantie tenlaste van de girale rekening moet geschieden heeft deze maatregel ten doelde sterke uitholling der geblokkeerde rekeningen te voorkomen POLITIEKE GEVANGENEN TERUG IN DE MAATSCHAPPIJ Een belangrijke vraag waarvoor het Nederlandsche volk zich gesteld ziet is deze Kunnen politieke gevangenen na hun straf te hebben ondergaan weer in de maatschappij worden opgenomen i Een opinie peiling verricht door de Nederlandsche Stichting voor Stètisstiek wijst uit hoe het Nederlandsche volk hierover denkt m A is voorstander van een dergelijke terugkeer in het maatschappelijk leven 23 is hier tegenstander van terwijl 9 der bevolking geen oordeel uitspreekt Bij het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat velen wei gevoelen voor reda sseering doch dat men tegenover de blijvende resultaten daarvan veelal betrekkelijk sceptisch staat Noodwoningen in Velzen In de gemeente Velzen is een begin gemaakt met het bouwen van noodwoningen die in twee typen üit steen worden vervaardigd Totaal komen er 150 in de omgeving van de spoorwegha te Velsen Hoogovens Voor Velsen is dit van veel beteekenis aangezien deze gemeente na Rotterdam en Den Haag relatief de zwaarst getroffen gemeent van Nederland is GEROOFDE MACHINERIEËN KOMEN TERUG Drie officieren uitgezonden door h t Nederlandsche Commissariaat Oeneraal voor de Nederlandsche economische belangen in Duitschland hebben te Bremen in samenwerking met de Amerikrnen nasporingen gedaan naar de machneriëen en dergelijke die destijds doer de Duitschers in beslag zijn genomen naar Duitschland werden vervoerd Men is hierin geslaagd Een dezer dagen is het eerste schip het motorschip Diena groot 265 ton in lading gegaan en gisterenmorgen is men met het lossen te Delftzijl b gonn jn Gelost werden o a draaibanke werkbanken boormachines fraisemac nes electroden Deze goederen zulk i worden overgenomen door het Rijksbureau voorMetalen en zullen door de zorgen van dit bureau aan de rechtmatig eigenaren worden teruggegeven Nationale Republikeinsche Conventie afgeloopen Na een driedaagsche zitting is de Republikeinsche Nationale Conventie gisteren beëindigd Het belangrijkste resultaat was wel dat gedurende de ziting met gesloten deuren van gisteren Sjarir s motie van vertrouwen in zijn kabinet een meerdereheid van stemmen gekregen heeft Het aantal nieuwe ministers zullen echter aan het kabinet worden toegevoegd Vandaag zal het uitgebreide kabinet binet bijeenkomen en waarschijnlijk zullen de namen der nieuwe ministers worden bekend gemaakt Het schijnt ongewijden bekendgemaakt Het schijnt dat de kansen op verdere besprekingen ongetwijzigd zijn gebleven Er is nog geen republikeinsch communique uitgegeven men verwacht dat dil zal geschieden na de kabinetszitting van hedenochtend Robert Kiek verneemt dat ook een motie is aangenomen door de Conventie waarin de wenschelijkheid wordt uitgedrukt van het vervangen der Nederlandsche Britsche en BritschIndische troepen door Australische Amerikaansche Chineesche en Rus sische De bijeenkomst zou een stormachtig karakter hebben gedragen en Sjarir zou slechts hebben gewonnen nadat hij had toegezegd zijn kabinet te zullen uitbreiden ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 M 180 Bekende Fransche Chansonnières zingen liederen van Jean Tranchant 18 30 Kwartier van den arbeid W Strij bis Pzn Zondagsarbeid in ons bedrijfsleven 18 45 Tony Schifferstein speelt oude be kende melodieën 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Jan Corduwener Non stop 1950 Cracie Fields zingt on oo Nederland Herrijst M C Konmg spreekt voor het Comité Nederland helpt indië 20 15 Concertgebouworkest o I v bduard v Beinum m m v Willem Ravelli bas In de pauze Cultureele agenda J W Acda geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op cultureel gebied in de komende wpck 22 15 Mensch en Maatschappij Dr J H v d Hoop over De moreele verwildering 2 X 22 30 Het Wiener Bohème Orkest en Viard saxopHoon 23 00 Nieuwsberichten en post scnptum 23 15 Avondwijding door Ds S Visser Ned Herv Pred te Kortenhoef 23 30 Sluiting en HILVERSUM H 405 M 18 00 Nieuwsberichten wij spreken met en persoverzicht 18 30 Cantabile Septet 19 00 Annie Hermes alt en Felix ae Nobel piano k c 19 30 Programma voor de Ned btrijü krachten 2000 Novelty Serenaders o I v Ben sii bcrman m m v Caro Susan zang 20 30 Vauceville orkest o I v Cor v d Linden x 21 00 Regeeringsvoorlichtmgsdienst antwoordt 21 15 Orgelconcert door Joop Walvis 21 45 Avondwijding door Ds E C B Kok Pred v d Geref Kerk inHesteld Verband te Bussum 22 00 Nieuwsberichten en parlementair overzicht 2220 Het orkest van de week BennyGoodman met als gasten The Four some en The Four Aces 23 00 Sluiting e n Wilhelm us BINNENLAND Huwelijken van Nederlanders met vrouwen van vijandelijke Nationaliteit Zooals reeds kort gemeld werd is verschenen een besluit inzake de gevolgen van huwelijken van Nederlanders met vrouwen van vijandelijke of andere vreem nationaliteit In dit besluit wordt o m het volgende bepaald Een vrouw die is vijandelijk onderdaan en die tusschen 10 Mei 1940 en den dag van het inwerkingtreding van dit besluit is gehuwd met een Nederlander verliest haar Nederlandschap op den dag van het inwerkingtreding van dit besluit Een vrouw die is vijandelijk onderdaan en die in het huwelijk treedt met een Nederlander verkrijgt door dat huwelijk het Nederlandschap niet Q n Een vrouw die tusschen 10 Mei 1940 en den dag van het inwerkingtreden van dit besluit in vijandelijk gebied s gehuwd met een Nederlander en die op den dag van de huwelijksvoltrekking n ft vUHnde lijk vreemdeling was verliest het Nederlanderschap op den dag van het inwerkingtreden van dit besluit Het zelfde geldt voor een met een Nederlander gehuwde vrouw dié op den dag van de huwelijksvoltrekking niet vijande lijk vreemdeling was en die in door aen vijand bezet of geannexeerd gebied ander dan het grondgebied van t Koninkrijk of in gebied van een staat die zich bij een vijandelijken staa heeft aangesloten gehuwd is tusschen 10 Mei 1940 en den dag van de bevrijding van dat gebied Een vrcniw niet vijandelijk vreemdeling die in vi ndelijk gebied in het huweIijktreedt met een Nederlander verkrggtdoor dat huwelijk het Nederlanderschap iet Door gehuwde vrouwen als bedoeld in ét drie voorgaande aliflea s kan zelfstandig een verzoek om naturalisatie worden gedaan volgens nader door de wet te stellen regelen Er wordt in gesteld een commissie voor fcwwelijken met vrouwen van vijandeiijKe andere vreemde nationahteit die tot tWk heeft Xhn Minister van Justitie N deufttoerfHg van dit besluit van advies te4i ien SPOEDIG WEER VOLDOENDE BRILLEN De bijzonder zuinige gloeilamp Er is bemoedigend nieuws voor hen dieeen bril dragen dat is voor ongeveer eenvijfde deel van de Nederlandsche bevolking De meeste brilmonturen en glazenwerden tot dusverre uit Duitschland ingevoerd in de afgeloopen jaren stonddeze invoer practisch stil en thans is zevolkomen uitgeschakeld De normale behoefte van ons land aan monturen is ca 600 000 stuks per jaar en aan bnllegla zerf ongeveer 900 000 paar De binnenlandsche productie van monturen bedroegaanvankelijk 3 000 stuks per maand dochze neemt geleidelijk in omvang toe tevensworden er thans ongeveer 10 000 paarglazen per maand geslepen Thans wordtonderhandeld over invoer uit TsechoSlowakije In het algemeen heeft men echter goede hoop dat den toestand binnen een halfjaar waarschijnlijk weer zoo zal zijn dat de Nederlandsche behoefte aan brillen en glazen voor een belangrijk deel kan worden gedekt NV PHILIPS GLOEILAMPEN FABRIEKEN ZAG U ER OOK ZOO UIT DEZEN WINTER DIESELMOTOREN VOOR PERSONENAUTO S urtUKUIICHTW Dan heelt U NU reden te over tot tevredenheid De New York Times berichtte gisten dat men de onderzoekingen met het oo op verlaging van de kosten van mot iI brandstof voor personen auto s besp digt Men wil daartoe diesel moto i voor personenauto s gebruiken V voornaamste probleem dat zich daarh voordoet is de opheffing van de trilling van de dieselmotor De Dieselmotor i grover dan de meeste benzine motorf Dieselolie wordt in normale tijden verkocht tegen 6 dollarcent per gallon 4V Liter tegen een benzineprijs vo r de oorlog van in doorsnee 18 dollarcent LOKALEN EN TERREINEN VOOR DE JEUGD Van de afdeeling lichamelijke opvoeding en sport van het departement van Onderwijs is een verzoek gericht tot aiie burgemeesters om gymnastieklokalen en sportterreinen aan de bij de N J ü aangesloten organisaties in gebruik te geven en medewerking hiertoe te wtUen ver leenen INTERNATIONALE WALVISCHCONFERENTIE De thans hier aan den gang zijnde Internationale Walvischvaartconf waarop 13 landen o a Nederland vertegenwoordigd zijn houdt zich bezig met het bespreken van nieuwe plannen betreffende Tie toekomst van de walvischindustrie Nu de walvischvangst geruimen tijd heett stilgestaan wenschen de betrokken landen maatregelen te nemen om te verhinderen dat door een al te intensieven jacht op de waardevolle producten van vet en traan het aantal daarvan te sterk zou verminderen INDIË Voorts bespreekt de conferentie de mogelijke wijziging vn de Internationale overeenkomst van 1937 die de walvischseizoens alsmede den omvang van devangsten beperkte i JiUj lier van Oostenrijk werd Seysslnquartmisleidde Schuschnigg door grootevriendschap voor te wenden en tevensgeheime bezoeken aan Hitler te brengen In 1938 wetende dat Engelond en Frankrijk zich afzijdig zouden houden en dateeen actie kon ondernemen bracht Httlerden doodslag toe aan Oostenrijks onafhankelijkheid j Toen Alderman in het verdere verloopden naam van admiraal Karl Doenitz noemde die Hitler enkele dagen voor de Duitsche capitulatie opvolgde was ervoor het eerst tijdens dit proces eenmerkbare reactie bij Doenitz te bespeuren Rudolf Hess is heden officieel toerekenbaar verklaart door de commi ie die hem heeft onderzocht Hij is echter onevenwichtig en wordt betiteld as een Ssychö thischen figui r Gedeeltelijk als gevolg van zijn mislukten tocht naar Engeland zijn z jn abnormale ka aktertrekken erger geworden Het proces te Neurenberg ONVOLDOENDE VERPAKTE BRIEFSTUKJES Bii het vervoer van al dan niet aangeteekende briefpakjes komt het op hetoogenblik regelmatig voor aat de inhoudbeschadigd wordt of verloren gaat alsgevolg van de onvoldoende verpakkingvan deze zendingen Daarom verzoekt de PT T een ieder vooral bij zendingen levensmiddelen en sigaretten voOr een deug Hjke verpakking te willen zorgen Meer dan 20 geheime documenten lacen in de rechtszaal opgestapeld toen Woensdagochtend de zitting werd geopend De bewaking rondom de beklaagmende An erikaansche aanklager Alderden banken was verstrekt De waarneman zeide dat men in het relaas van Sen aanval op Oostenrijk de eerste teekenen kon zien van hetgeen wij z jn gaan noemen de vijfde colonne Zoowe Duitsche als Oostenrijksche Nat Soc ahsten hadden daartoe reeds stappen ondernoS Alderman bood een beëed gde verklaring aan afgelegd in Mex eo doo üeorge Messersmith die Amerikaansch Consul generaal te Berlijn wis De veidediger van Von Papen vroeg of Messersmith persoonlijk zou verschijnen In zijn verklaring zegt Messersmith da de Duitsche regeenng van het begin a de inliivine van Oostenrijk als een poli tieke en economische noodzakel jkhe d beschouwde en dat het alleen g ng om de vraag hoe Zoowel DoUfuss ais SchuYschnigg en Miklas hadden hem ve teld dat df Nazi s voortdurend druk uitoefenden om plaatsen in het kabinet te kSn waarna zij voornemens waren llJ oDDbsitie van binnen uit te vernie£n £ De Nazi s gebruikten economischen dfuk propagandi en daden van terreur deWstenrijksche regeering te dwingen hun voorwaarden te aanvaarden Messersmith verhaalde voorts van de inintriges van den beklaagde Seys Inquart die drie dagen voor de annexatóe Kanse