Groot Gouda, zaterdag 1 december 1945

ö GROOT MfiFMFFM DAGRIAD VOOg GOUDA EN OMST DgN ZATERDAG 1 DECEMBER 1945 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 93 Administratie M J vaij I oon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse flumm 10 et Beëedigittg Offickr Donderdag j l Vond te Delft de beëedlglngplaats van een aantal Nedsriandsche officieren Hieronder bevonden zich o a de Gouwenaars de heeren Feit Zoet en A v d Graaff Beide stadgenooten bekleeden denrang van 2en luitenant Tevens werd beeedigd de waarnemend compagniescommandant van de Gezagstroepen te Gouda deheer C Kasbergen welke den rang van Istenluitenant bekleedt Ondanks den snoepbon voor de jeugd Een vijftal straatjongens die blijkbaar plet tevreden waren met hetgeen op de sooepbonnen beschikbaar wondt gesteld wisten zich toegang te verschaffeö tot de Goudsche Stroopfabriek aaiji de pouwe Hier deden de kleine vandalen die allen omstreeks 12 jaar oud zijn zich tegoed aan honing Een buurtbewoner die de Insluiping gezien had gooide echter roet in de troop door de politie te waarschuwen Opbrengen naar het bureau was het gevolg Hier kregen l de snoepers die met hpning gevangen waren ook de azijn te slikken in den vormvaneen reprimande waarna zij naar huis werden gezonden iKludcdM Wie was deze dame j AttcHiU Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Matige aan de kust tijdelijke wind tusschen Z O en Z Meest nevelig of zwaar t ewolkt Overwegend droog weer Iets minder koud Wilt U bi het inzenden van copie en opgeven van advertenties er rekening mede houden dat het bureau van ons blad nu gevestigd is MARKT 67 TransMlIa Het telefoonnummer is ongewijzigd n i 3098 De politie te Gouda verzoekt de dame die met een kind op Zaterdag 24 Nov 1945 door bemiddeling van den conducteur In een afgesloten coupé reisde met den trein welke om 19 23 uur uit Gouda vertrok te Voorburg uitstapte en door dien conducteur ondervraagd werd over een vermiste actetasc zich ten spoedigste bij de politie afd Recherche Markt 27 te Gouda te melden Australische ontvangst Wat Is er in Gouda te doenl Reunie Vrijdag jt m Woensdag Lunapark Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot efi met Woensdag No No Nafaetta Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Meisjes achter trallé s Maandag 3 December 8 uur Blauwe Kruis Natuurkundig Genootsch voor Gouda e o Drs R J Lunbeck oven De natuurkundige grondslagen voor het ontstaan van de atoombom STADSNIEUWS De verdeeliog van de faacties van B en W Burgemeester en Wethouders van Gouc a brenigen ter openbare keonis dat zij bij besluit van 2S November 1945 de verdceling yan de aan hun college opgedragen taak als volgt hebben vastgesteld De Burgemeester Algem 2iaken en Gem Lichtfabrieken Wetbouder Ë A Polet Gemeentewerken Bouw en Woningtoezicht Reinigings en Ontsmettingsdienst Woningen Grondbedrtjf Mevr N van Dantzig Melles Onderwijs en Personeelszaken Wethouder C H Hagedorn Gem Financien en Gcm Pensioenfonds Wethouders A HeerkenS Sociale Aangelegenheden Armwejen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Marktwezen en Openbaar Slachthuis e a De spreekuren van de Wethouders dezer gemeente zijn als volgt vastgesteld i Wethouder E A Polet Maandag 10 12 uur ten kantore van Gemeentewerken Turfmarkt 50 Mevr J N van Dantzig Melles Woensdag 1617 uur ten Stadhuize Wethouder C H Hagedorn Maandag 11 3012 30 uur ten stadhuize Wethouder A Heerkens Maandag 15 16 uur in het gebouw van den Gem Dienst voor Soc Zaken Regentesseplantsoen 9 Het spreekuur van den Burgemeester wordt zooals reeds vroeger werd gepubliceerd gehouden lederen Maandag en Donderdag van 1011 uur ten stadhuize Voorts wordt ter openbare kennis gebracht dat bij cngcsteldhetd afwezigheid of ontstentenis van den burgemeester eze vervangen wordt door den wethouder E A Polet en als diens vervangers optreden de Wethou ers Mevr N van Dantzlg Mellef C H Hagedorn en A Heer4cens in de volgorde als in deze publicatie genoemd Burgemeester en Wethoudersvoornoemd James De secretaris Van As los Gouda 29 Nov 45 WAT GEBEURDE ER 1 December 1944 De Russen forceeren een doorbraak in Zuid Hongarije Niet één enkele Nederlandsche arbeider in Dültschland ontvangt een medaille van verdienste 1943 De Zweedsche regeering protesteert bij de Duitsche regeering teQen het arresteeren van honderden Noorsche studenten aan de Universiteit te Oslo Bloedverwanten die langer dan 24 uur blijven logeeren moeten bij de politie worden aangemeld 1941 De Nederlandsch Indische luchtmacht wordt gemobiliseerd Staat van beleg op alle eilandpn Pétain Darlan en Goering ontmoeten elkaar 1939 Op Rus ch gebied is een zoogenaamde Volksregeerlng gevormd leider Kuusinen Moiotof verklaart slechts met deze regeering te willen onderhandelen De Liftende fiete Het was het bekende tafreêl een man met een fiets op den weg van Gouda naar Utrecht zwaaiend met zijn hand om ten lift Er stopte een vrachtauto en do man laadde tluks zijn flets In om zelf te volgen Toen de chauffeur in Utrecht stopte ontdekte hij dat wel de fiets maar niet deeigenaar kans hadden gekr gen In de wagei te klimmen Hij bracht de fiets dus maar bijde politie te Utrecht Thans verzoekt de politie te Gouda den onbekenden eigenaar zich op het bureau alhier bekend te maken Ik Het Goudsche Bureau van het N V H H A R K Comité ont ving een schrijven uit Limburg waarin speciaal namens de bevolking van Venlo dank wordt gebracht voor de vele gulle gaven Een aansporing voor de Gouwena rs om bij een volgende inzameling opnieuw alle mogelijke hulp te bieden aan onze getro ten I landgenooten St Nicolaas fecst voor de schsolkinderen De Toóneelgroeb De Goudsbloem bestaande uit leerkrachten van het openbaar Sger onderwijs hier ter stede voert Dinsdag 4 Dec a s In den Nieuwen Schou burg het St Nicolaasverhaal De verloren Mijter OP voor de kinderen van alle openbare scholen Htet bijwonen van d P T a J de kinderen een onderdeel van het St Nkofaas programma dat ledere choo verde naar eigen inzicht en middelen inricht r l r8T5 lr3 0 lT0 e 3 30t aanvangende om ö id iu ju Naiuurkundlg Genootschap voor Gouda en Omstreken Op Maandag 3 Dec zal Drs R l Lunbeck assT ente aan hSt Natuurkundig Laboratorium der Gem Universiteit te Amsterdam In Het Blauwe Kruis spreken over De natuur kundige dslagen voor het ontstaan van De looTdracht welke t lichtbeelden wordt verduidelijkt zal een populair karakter dragen en vangt aan om 8 uur Tot Ons Genoegen Het Goudsche Tooneelgezelschap J Oj Genoegen bracht Donderdagavond Een ïle nle t geteld wordt ten tooneele Het lammer dat de keuze van het stuk niet oe gunstig genoemd kan worden door misschien de capaciteiten van de spe rs niet ten volle tot hun recht wamen He drama werd niet dramatisch P J door het publiek rumoerig erd en een parodie ging beschouwen y P gende uitvoering is voor dit 9 f P J ander genre stuk beter P l P 1 wij daHoperi dat wij werkelijk tooneelspel te zien kragen Naar aanleiding van het bericht over de aankomst van onzen stadgenoot den heer Achterberg in de haven van Sydney waarin hij In tegenstelling met persberichten melding maakte van een buitengewoon hartelijke ontvangst hebben wij ons tot A N P Anetagericht om nadere opheldering in deze zaak Ons werd dienaingaande medegedeeld dat het bericht omtrent de ontvangs der Stirling Castlé te Sydney niet alleen door Reuter en Agence France Presse was bevestigd doch dat A N P uit particuliere correspotidentle heeft kunnen nagaan dat de ontvangst eenerzijds hartelijk en spontaan doch anderzijds minder vriendelijk is geweest De minder vriendelijke ontvangst viel den opvarenden echter eerst eenige dapen na aankomst te beurt Tot zoover de mededeeling van A N P Wij meenen hieruit toch te mogen vaststellen dat de ontvangst vriendelijker is geweest dan de eerste berichten deden voorkomen Pöstduivennieuws De hoktentoonstelllng wordt Zondag a s voortgezet in het lokaal Vondelstraat 63 De volgende heeren zullen hun duiven exposeeren Gebr Kullk Firma v d HopgeStiltlng en D v Leeuwen PREDIKBEURTEN Z ag 2 December 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur Ds E V J Japchen van Waarden 5 uur nam Ds Gcrh huls Westerkerk v m 10 uur Ds C A Kbrcr vaar snam 5 uur Ds G Elzenga Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 n m 10 30 uur Ds J F Kruijt van Den Haag Volksuniversiteit Donderdagavond hield Dr J Leest zijn tweede lezing over De Tijd van het Imperialisme Hetgroote verschil in karakter tusschen de volken hangt samen met hun zeer ver I schillende geschiedenis Hel Russische karakter kan ten deele verklaard worden uit de eeuwenlange verdrukking door de Mongolen Dat Rusland sedert de XlIIe eeuw die barbaren wist tegen te houden en terug te dringen was een onschatbaren dienst aan de West Europeesche beschaving maar werd door het Russische volk met een schromelijke achterstand in ontwikkeling duur betaald In de XlXe eeuw breidde Rusland zich uit tot het grootste vastelandsrijk dat ooit heeft bestaan maar t czarisme schoot in zijn roeping ten opzichte van de volksontwikkeling en de verbetering der binnenlandsche toestanden jammerlijk te kort Een heel ander beeld toont Engeland Hier een langzame maar zekere toene ming van volksinvloed en van beschaving Een groot geluk was dat Engeland door zijn insulaire ligging voor verwoestende landoorlogen en groote revoluties bewaard bleef zoocjat er zich naast een sterke monarchie en aristocratie de meest liberale democratie kon vestigen Ook het Eng volkskarakter werd gunstig beïnvloed door het uitblijven van geweldI perioden Spr verklaarde dat men tweeërlei Engeland kan onderscheiden het cavalierTory conservatieve en imperialistische tegenover het puriteinsche Whig liberale en vooruitstrevende Engeland Hij stond stil bij de merkwaardige afwisseling van deze twee richtingen in de regeering Ook de lersche kwestie werd tn dit verband besproken Ten slotte kwam aan de orde de diplomatie die zeer aan tradities gehecht en vaak door bekrompen egoïstische motieven gedreven wel over t lot der volken besliste maar zich van de volkswil weinig aantrok In de derde J ing zal aan datgene wat tot den eersten wereldoorlog voerde bijzondere aandacht worden gewijd Vereenlg Calvijn Turfmarkt geen dienst Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uut Ds J Nicnbuis Evang Luthersehe Kerk 10 uur voorm Ds 1 Slmon Oud KathoUeke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Glakes Gereformeerde Kerk 10 en 5 uur Ds J Meljnen van Den Haag Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstercrschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart vo r 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 u Chr Ger Kerken 4 u Rem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 7 uur afscheidsrede Ds A de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds G Alberts van Vlaardingen Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh y Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 v m en5u n m Br Van Petegem van Utrecht Gfemcentc Opzichter naar Groningen Onze stadgenoot de heer G Pot Opzichter Ie klas Geriieentewerken Is met ingang van 1 Januari 1946 benoemd tot tethnlsch Ambtenaar bi den dienst van Gemeeötewerken te Groningen Wie kan iets mededeelcn over Oberleutnant Baatz In verband met het verzoek om gegevens omtrent oorlogsmisdrijven toe te zenden aan de Commissie voor opsporing van dergeli ke misdrijven overweegt de burgemeester om ter kennis van de Cotómissie te brengen de feiten welke hem ter oore zijn gekomen betreffende het optreden van den Duitschen Oberleutnant Baatz die zich hier ter stede bijzonder berucht heeft gemaakt door de Jacht op mannen die inDult chland tewerk gesteld moesten worden De burgemeester verzoekt daarom allen die iets bijzonders bekend is omtrent ruw o misdadig optreden van dezen Oberleutnant Baatz schriftelijk te zijner kennis tebiengen Deze mededeellngen moeten kort z f zijn en op bepaalde ergerlijke feiten betreKking hebben Dat het optreden van betrokk e In het algemeen schadelijk en ergerlijk was U reeds voldoende bekend Woensdag 5 December 3 u Gebedsuur Leger des Heils 10 uur Helllgingsdlenst tevens Inzegening van nieuwe leden 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 730 u Openb samenkomst Leiders Wajoor en Mevr Wels Dinsdag 7 30 u nam Leden verg Donderdag 7 30 uur Openbare Samenkomst Doktersen Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr J H F Rcmme Fluweelenaingel59 en Dr F G W F Bik Bleckerssiügel 55 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek Grendel Prins Hendrikstraat 15 Vergeet U niet dat U Maandag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen AAPJES BONTENBAL U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt aan de loketten 7 9 en 11 van het Gymnastieklokaal in de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 uur en tusschen 2 en 3 30 nor