Groot Gouda, zaterdag 1 december 1945

laagd van 2 liter op 1 2 liter welk rantsoen in het Zuiden des lands re ds bestaat Dat van kinderen en jeugdige personen van 5 tot 20 jaar van V 2 liter c 3 liter en het rantsoen van kleine kinderen van O tot 1 jaar en van 2 tot 4 jaar van 6 liter op 5 liter alles per week Jeugdige personen van 15 tot 20 jaar in het Zuiden die tot dusverre l 2 teri kfegen zullen nu het Zuiden met de rest van Nederland gelijk gesteld wordt drie liter ontvangen De Minister doet een beroep op de veehouders zooveel mogelijk melk aan de fabrieken te leveren en geen melk meer achter te houden dan hun volgens de regeling toekomt ho programma van hedenavond HILVERSUM f 301 M 1 00 Melodieën van Paul Misraki 18 30 Het Rijk overzee H Vuurmans De leprozen in de Oost 18 45 Zang door twee Indische meisjes 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Orkest Jack Louis 20 00 Nederland Herrijst Lichtbaken door Pater Henri de üreeve 20 15 De week is voorbij Bonte avond 21 30 Sportpraatje door Chrrs üeudeker 21 45 Gramofoonmuzi ek 22 15 Mensch en Maatschappij Dr J Riemens Werkgever en Werknemer 22 30 Dolf van der Linden en zijn Metro pole orkest met zang van Jony van Hulst 23 00 Avondwijding Ds P Boendermaker Evang Luth Pred te Hilversum 23 15 Nieuwsberichten en post scriptum 23 30 Serenade in £ ür T voor strijkers Boyd Neels Strijkorkest 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 a 18 00 Nieuwsberichten Wij spreken met Persoverzicht 18 30 Gevraagde gramofoonplaten 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Jan Corduwener Non S top 20 25 Litteraire voordracht Gedichten over muziek Toelichting en samenstelling van J W Acda Voordracht Ted Logeman 20 45 Omroeporkest o l v Koos van der Griend 21 45 Avondwijding Monseigneur W v d Hengel te Hilversum 2l00 Nieuwsberichten 22 15 Componist van de week Hector Berlioz W 23 00 Sluiting en WiTtrelmus Radi BUITENLAND DISTRIBUTIE NIEUWS Uitreiking Bonkaarten Maandag a s 3 December begint de uitreiking van nieuwe levensmiddelenkaarten Voor bijzonderheden woidt verwezen naai de raambiljetten Textiel Tegelijk met bovepaangehaalde uitreiking van bonkaarten zal gelegenheid worden ge geven een aanvraagformulier voor extra textiel goederen af te halen ten behoeve vati diegenen die aan onder of bovenkleeding dringend behoefte hebben en die na 30 Apni 1945 nog niet van textlelpunten werdei voorzien Deze afgifte zal plaats hebben aan de loketten 17 en 19 van den distributi dienst Peperstraat op Men acht het in Engeliehc kringenmogelijk de V 2 zoover te verbeteren ookal in verband met de atoomenergie om eenraket te construeeren met vleugels en landingsgestel dat gebruikt zou kunnen wordenom de Engelsche post in 40 minuten naarde Vereenigde Staten te brengen Er zoudan een vlieger meegaan die zoon raket met 140 K M snelheid aan den grond zou kunnenbrengen De Britsche Marine heeft een begingemaakt met het vernietigen van 30 Duiticheonderzeebooten Het massagraf op een dieptevan duizend vadem ligt 150 K M ten noordwesten van Ierland Zes duikbooten z n daarreeds door kanonvuur of explosies tot zinkengebracht De Fransche constitueerende vergadering heeft aan de nieuw uitgeroepen Joegoslavische republiek haar gelukwenschen doentoekomen Mededeelingen plaatselijke Distributiediensten Gouda Schoenen Wederom wordt op Maandag 3 Dec a s de mogelijkheid geopend tot het indlectn van een aanvraagformulier ter verkrijgirg van een bon voor een paar schoenen De formulieren kunnen worden afgehaald bij den portier van den DiatributiedienM Westhaven 33 De ingevulde aanvraagformulieren dienen onder overlegging van de eerste en tweede di tributiestamkaart aan de afdeeling scficcnen Peperstraat loket 24 te worden ingediend Formulieren welke per post en dergelijke worden ingezonden worden niet aanvaard en terzijde gelegd Voor de indiening is voor de kotnandc week het volgende schema opgesteld Voor hen wier geslachtsnaam gelegen is tusschen één dei name n beide namen inbc grepen Spa Symanzick op Maandag 3 Dec Taal Veerman Dinsdag 4 Vegt Verlooy Woensdag 5 Vermaak Vlietstra Donderdag 6 Vlist Wateren Vrijdag 7 Alle dagen vaé9 30 12 uur en van 2 3 30 uur Afwijking van het schema kan nu r worden toegestaan Ter voorkoming van oQaangenaamhed n is het noodzakelijk dat dok zij die reeds een aanvraag Inzonden doch daarop nog geen antwoord ontvingen toch een aanvraag inzenden Met de nog onafgedane aanvragen wordt bij de komende verdeeling uiteraard rekening gehouden Aangezien de distributiedienit Gouda bonnen voor schoenen ter verdeeiing nkt beschikbaar heeft s het onnoodig hierover tecorrespondeeren telcfoneeren enz OFPICIBELB PUBLICATIE RADIO PROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 M È 30 Van man tot Man Ds F Kooyman Ned Herv Pred te Bussum 9 00 Nieuwsberichten 9 20 Andres Segovia guitaar 9 30 Kamermuziek 10 00 Hoogmis uit de Abdy yan Berne te Heeswijk Opgedragen door den Zeereerw Heer L Brandenburg Adventspreek door den Zeereerw Heer A van de Ven Het verlannaar Kerstmis 11 30 Bachcantate Cantate Nr 16 voor den eersten Adventszondag Het omroeporkest ö l v Hans Brandts Buys m m v solisten 12 00 Graag gehoorde werken gram p l5 Zonnige klanken uit Italië en Zuid Amerika 13 00 Nieuwsberichten 13 20 Piet Coomans en zijn orkest 13 50 De Spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meijes 14 00 Relais Wereldprogramma P C J 14 30 Concertgebouworkest o l v Eduard van Beinum Solist Hans Henke maps piano 15 10 Moderne Klassieken Een serie één aciers van moderne schrijvers Pull man Car door Thornton Wilder 15 30 Das Lied von der Erde van G Mahler 16 30 Gewijde muziek gram De Toewijzingen voor Melk Het Melkrantsoen wordt verlaagd In plaats van taptemelk die in de laatste oorlogsjaren werd gedistribueerd zal ook in den komenden winter aan alle leeftijdsgroepen der bevolking gestandaardiseerde melk worden verstrekt Om het consumptie m lkrantsoen in het winterseizoen te handhaven is het dan ook noodzakelijk melkpoeder in opgelosten toestand dan wel blikjes gecondenseerde melk te distribueeren Melkpoeder en gecondenseerde fnelk moeten uit het buitenland vnl de Ver Staten van Amerika worden ingevoerd daar ons land zelf in den afgeloopen zomer niet over voldoende melk en kolen beschikte om deze producten te bereiden Nu is door velerlei oorzaken bovenal door het uitblijven van een belangrijken import van krachtvoer de totale melkproductie sterker gedaald dan aanvankelijk i v m de tiormale seizoenschommeling werd aangenomen Bovendien is in den aanvoer van melkpoeder en gecondenseerde melk vooral door buitenlandsch havenstakingen en verscheepsmoeilijkheden een belangrijke vertraging gekomen Dopr dit alles zal het niet mogelijk zijn de rantsoenen op het huidige peil te handhaven Met ingang van de op 9 Dec aanvangende distributieperiode wordt het rantsoen van personen boven de 20 jaar ver 17 00 Ned Herv Kerkdienst uit de Vredeskerk te Utrecht Voorganger Ds J B Grqene wegen Rudolf Hess weer normaal Rudolf Hess heefVtVrijtógavond kwart over zes na een urenlang TJ fjat over zijn verdere toelating tot het proces met rustige stem door de microfoon de sensationeele verklaring afgelegd dat vanaf heden zijn geheugen tot zijn beschikking staat en dat hij het geheugenverlies uit tactische overwegingen h df voorgewend Hij leidt slechts aan verminderd concentratievermogen doch is in staat het proces te volgen vragen te stellen en daarop te antwoorden Hi wil tesamen met zijn kameraden aan het proces deelnemen en neemt de volle verantwoording op zich voor alles wat hij gedaan onderteekend of medeonderteekend heeft 18 00 Turandot Opera van Puccini Derde bedrijf 18 45 Melodieëaikeur door JOop de Leur 19 00 Nieuwsberichten en sportuitslagen 19 30 Metropole orkest o l v Dolf van der Linden m m v Tony van Hulst zang 20 00 Nederland Herrijst Mr B Ph Baron van Harinxma thoe Sloten De huidige werkzaamheden van de K N A C 20 15 Eddy Walls speelt 20 50 De Wederopbouw 20 57 Vaudeville orkest o l v Cor van der Linden 21 35 Drs L de Jong Directeur van het Rijksbureau voor oorlogsdocunrentatie spreekt 21 40 Sylvestre trio NIEUWS IN HETKORT 22 15 Mensch en Maatschappij Dr J C A Fetter Mensch en geloof 22 30 Op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Prof C v Dijck Leeraar aan het Klein Seminarie Beekvliet te St Michelsgestel 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 8 00 Nieuwsberichten 8 20 Zondagochtendconcert 9 45 Gedichten van de maand Voordracht door Max Dendermonde en Ted Logeman 10 00 Gewijde muziek gram 10 30 Geref Kerkdienst uit de Noorderkerk te Hilversum Voorganger Ds P N Kruvswijk 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Ensemble Georg Frank 13 00 Van regen en water op de zwarteschijf i 13 45 Canadeesch programma 14 30 Kleine gedichten voorgedragen ioor Joop Reinboud 14 35 Volksliederen Chansons de Montreux 15 00 G A van Bovne over Indische Actualiteiten 15 15 Orkest Carlo Corcassola 16 00 Filmpraatje door L J Jordaan 16 15 Bennv Vreden serveert Thé Complet 16 45 Bravour en Charme Film orkest o l v Ben Silberman met Elly Rexon en de Novelty Sisters 17 30 Oome Keesje beleeft nieuwe avonturen 18 00 Nieuwsberichten en sportuitslagen 18 20 Dansorkest Lex van Spall 18 45 Dènksport door Prof F Schuh 19 00 Cantabile Septet 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Radio Philharmonisch Orkest o l v Albert van Raalte Solist Maurits v d Berg viool Pauze Brieven uit Londen door J H Huizinga 21 45 Avondwijding Prof J H Bavinck Gerei Pred te Utrecht 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Dansmuziek 23 00 Sluiting en Wilhelmus Vrije dagen voor bankpersoneel De bedrijfsgroep Handelsbanken bericht dat het meerendeel der Banken heeft besloten in verband met het vele overwerk dat het personeel in de laatste maanden beeft moeten verrichten zijn kantoren op Zaterdag 22 en Maandag 24 December a s geheel te sluiten De donkere tgd is voorbij N wasschen wij weer vrij STOOMWASSCHBBIJ H SCHRAVE Zn I Boclekade 17la 173 GondaJ VW VILTHOED Wordt keurig vervormd door Maison Anny Tavens habben wij aangakregenRUWEELEN MEISJESBARETTEN GOUWE 9 GOUDA VrijziüD Jcugdkcrk KEIZERSTHAAT 2 Speciale Godsdienstoefening foor jongeren van 12 19 jaar A i Zondagochtend 9 uur Ds J NIENHUIS OOK VOOR SLIJPEN kunt U het beste terecht bij de Glasonderneming Gouda G O G Telefoon 2028 Wij verzorgen voor U met prima machines en uit gelezen vakmenschen het Slifpen Polijsten Galvaniscii verzilveren Gaivaniscli lierverzii veren en moderniseeren van al Uw vlakglas Uw opdrachtan worden door onderstaande adressen gaarne aangenomen Fa H D Tamse Naaierstraat 23 Fa J Vanderland i Ma rkt 2 Fa H Zandooort Wijdstraat 25 H H KLEERMAKERS Gevraagd Grootwerkcr Brockmakcr of Vcstcnmakcr voor eenlge stuks per week Werk wordt gebracht ei gehaald Tevens halfwas gevraagd DE WAAR Tt Burg Colqnatraat 80 Boskoop Adv tteett in GROOT GOUDA SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriftelijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Slane boekhouden mld donstandsdiploma Ned Taal en Cerrospondantle Opleiding praktijk exafH Engels en Boekhouden NEO TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst Illegaal nu nationaal T GOEDÉWAAGEN 8 ZONEN u Bankiers enZAssurantie bezorgers Markt 38 Gouda vragen voor haar Assurantie afdeèling een flinlce maDoefr of vrouwelijke kracht Goede vooruitzichten Sollicitaties sch iftelijk met vermelding van genoten onderw onder motto sollicitaties