Groot Gouda, zaterdag 1 december 1945

miJllllUliw DeGruyter DE KOFFIEEN THEEZAAK millllllllliri Heden ontvingen wij uit Ned Indië van zi n vrouw bet treurige Kiiql dat onze beste Broer en Q C GOBDBWAAGBN i op 9 Nov 1945 inhetziekente Bandoeng in den ouderdom van 50 Jaar Is overleden Uit aller naam A GOEDEWAACEN Gouda 29 Nov 1945 Heden overleed na een kortstondige ziekte onze lieve zorgzame Man en Vader JAN ALDERSHOF in den leefdjd van 30 jaar GoBcia G G Aldershof de Wal elt e Marijke Gouda 30 Nov 1945 Westhaven 38 De teraardcbestelling zal plaats vinden Woensdag a s te 2 uur vanaf het woonhuis Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm nog geheel onverwachts onze lieve Man Vader Behuwd en Grootvader ARIE PIETER VAN DER HAM eerder weduwnaar van PETRONELLA KOLSTER in den ouderdom van 62 Jaar Namens allen G P van der Hamvan Hoorn Gouda 30 Nov 1945 Onder de Boompjes 63 De tcraardebesteUing zal plaats hebben op Dinsdag 4 Dec a s te 1 55 u vanaf het woonhuis te 2 50 u op de algemeene begraafplaats te Gouda Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij deteraardebcstelling van onze geliefde Moeder Cluiaa ét Wccgcf TBi Kiarta betuigen wij aan allen en in het bijzonder aan de Buur ver Vierde Kade onzen hartcA ken dank Fam DE WEEGER 4de Kade 10 Een nette bekwame Strijkster gevraagd N G ROEST Burg Martensstr 2 Dames en Heer laat Uw kleeding KEEREN MAKEN en VERMAKEN bq i F EIKELEMBOOM VEST 103 GOUDA Gevraagd 2e Kappersbediende b4 C BROi R 2 atvan t 48 Voer St Nicolaas nog ecnige scheerdoozen voorradig Ziet onze talagcs C GORISSEN GOUWE 17 GOUDA i i GEVRAAGD nette werkoopster anaiciden Taa 5 4 H P ▼ WpgBBrdcD Kleiweg 77 Oazcdaaicakapsalon ia wcdcroai HEROPEND H J HOGENES REIGBRSTRAAT 62 Te koop aangeboden GIETIJZEREN FORNUIS merk Godin z g a n Te bezichtigen schip WILHELMINA achter cafe Verk aaik STOLWI KERSLUlS Strijksters isfraagil DB PBUICAAN Ammrikm 21 lOO JacüL THEE n 1845 leverden wij het eerst onze thee n 1945 leveren wij het eerst weer thee hee DE VERKWIKKING VAN OVERZEE SCHILTE Hv DELFT STEMMING Voor prima Dansmuziek RHYTHME Het prominenfe Dansorkeet ZANG Halen Dlck 81116 AMUSEMENT Corraspondentle adres Burgvlietkade 58 LAATSTE St Nicolaasfccst A s Woensdagmiddag 2 30 uur Nieuwen Schouwburg Een Kindertooneclstuk waar de vonken afvliegcn 1 Bobbed je Bloedworsl met Neerlands gro n evue komiek SIEM NIEUWENHUY SN als Bobbcrtje Tranen zullen de kinderen lachen oöf dc vele dolle scènes Siem op z n best St Nicola as en Zwarte Pitt zijn aanwezig Prijzen f O SO f 1 50 Plaatsbesprèken op den dagder voorstelling vanaf 10 uur T P VIRULY 6 Cos STOOMZEEPZIEDERIJ DE HAMER zoekt voor eenige barer employe s een Zit Slaapk3mer of een Zit en Slaapkamer met volledig pension Brieven met opgave van prijs aan haar adres Buurtje 2 10 Gouda 2 € JM mei UocmtH en plaHie I C IJFF Gloria Mundli Ook als St Nicoiaasgeschenk wordt dit steeds gewaardeerd Markt 4 Tel 3603 Gouda CORNIX te Waddinxvcen biedt te koop aan Pariij defecie salamander kachels met onderdeelen roote zandslijpsleen m ijzeren bak pariij ijzeren en houien kisien pariijije hout houten laadbak en achterklappen bankschroef schoppen stootijzers houten wagen fzeer geschikt voor voederwagen afrasterinfisdraad 3 ijzeren tanks 2 van 1400 L en 1 van 2800 L inhoud 1 houten bek met zink bekleed 2000 L inhoud parlij sneeuwkettingen en gewone ketting partijtje houten en ijzeren vaten Groote partij lange nieuwe esschen bijlenstelen Schoennaakersnaaimaehine 20 stalen klapstoelen carrier houten roeiboot enz enz Meubelfabriek te A dam vraagt eenige geschoolde Mach Houtbewerkers Meubelmakers Lijmer eir Spuiter Briavan mat opgave verlangd loon onder letter C 506 Advertentie Bureau Meerkotter Heerengracht 435 Amsterdam C KALENDERS 1946 Ruime sorteering Uitsluite beter genre Gewaardeerd geschenk Bockh J VERSCHOOR DubJu Buurt 3 ST NICOLAAS EN ZWARTE PIET arrivearan op Woensdag 5 December ongeveer 14 uur op het stolion te Gouda De Sint maakt een rijtoer door de stad en zal zijn intrek nemen bij VLUG iN VAARDIG Voor een bezoek aan huis stelt men zich in verbinding met Vlug en Vaardig Goawe i25 56 Telefoon 2277 Na Dinsdag 12 uur kan de Sint niet n aer besteld worden Beleefd aanbevelend P C LANGEZAAL TE KOOP aangeboden Duitsche Herder l j Jaar en jonge Duitsche herders met keesje 7 weken WEGGELOOPEN bruinbonte Cockerspaniel reu W v Baaren L Burgwal 399 Oudewater GEVRAAGD Flinke Dagdieostbode boven 20 jaar A DESSING Kamemelkiloot 134 Flink Meisje gevraagd van 8 30 3 uur MEVR KENGEN Bleekerssingel 21 Gevraagd voor direct aankomende Kantoorbediende M of Vr om opgeleid te worden Kennis van machineschrijven strekt tot aanbeveling Brieven onder no 3900 bureau Betere van dit blad Vareaniging van Vrijzinnig Nadert Harvormden Godsdienstoefening in de KLEINE KERK Peperstraat A S Zondag 10 45 uur Ds J F KRUIJT Den Haag U kunt weer 27 HEDENAVOND van 8 10 uur GEOPEND Til Allebra di Ki iweg78 Luxe en Huish ariikelen Speelgoederen ZOMDAfiSSGHOUH DER NED HER GÊHEEHTE In verband met de repetities voor het Kerstfeest worden de kleuters dar afdealingen Groenen daal Julianaschool Westerschooi vanaf a s Zondag om 12 uur inhet Gebouw Daniël verwacht HET BESTUUR PERSONEEL AANGEBODEN Gcdiplomccid Cottuumnaaitter pcciaal v raantelt SlngcUtraat 12 e nette Werictter oJ een Dleaitbodc Brieven no 1991 bureau van dit blad HnlAowUttr P G 30 Jaar b oude heet o oude dame allcta Bt ao 00 b t d bl Ambtenaar zoekt teGottda tehuis waar hij stevig degelijk middagmaal mee kan gebruiken Brieven et prijsopgave onder no 2034 bur van dit blad Waar blijft toMiic WILLEM DE BEUN Mezickachool Wcathavea 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal DAMES Laat thans Uw vilthoed watr vervormen bij Malson Van Eljck Grocncadaal 12 Goada TE KOOP GEVRAAGD Accordeon of harmonica Brieven no 200 bureau van dit blad twee drie of vler piti Petroleum tel St i k plank zes of 12 Boterhammeij Bfl no 2079 bureau van dit blad in g 1 z hooge oDgcnuchocncn m 3t Ow genegen te ruilen voor beite boogc werkl m 45 W Anker Stolw kertluli B 274 een Windbuka Aanbied loubertitr K TE KQOP AANGEBODEN nikkelen Kunatacbaatien met hoogc meil c Uarzen no 35 ter overname Eventueel te ruilen Bleekeruingel 21 eca Damcamantel leeft U 15 jr UW cheldcnc Dameihoeden Raam 7ga zwart Mantelpak maat 42 44 prli z g a n zwart Colbert ai e In v eit ai he renrcgen ai en kind frlcdikant e Brieven no 2078 bureau van d o en tweepera pitch pine Ledikant met pi Brieven no 2082 bureau van dit blad zoo goed nlt nieuw Speelgoed w o f weerauto Pakhuie Spoortrein eni Te os vragen Cornelia Ketelstif at 25 een Velo elect riiche Waachtaachine b longeboer Sophia v d Goudeitraat BaileabaDd 26x2 28x13 4 en 2Sxll Rieiweg 101 een Kookkacheltie Te bevr l A I Groote Haven c 246 Haastrecht een z g a n stof zuiger sleemodel ook KJ voor een r prima radio leeren ri laarzen electro Din luidspreker voor vM en pr geEmalll fonnuis Kon Wilh w 9 n Schilderstukje op linnen inlitst Ns 6vU Van Straaten Gr Florüweg H moderne bl eiken Wieg f 45 P chaatslaarsen m 36 f 10 Klnder choea m 22 f3 Hobbelpaard f 10 II Wielen met As met mass bberbssd draagkracht 300 kg Loopt op koflel 9 Te bevr Van Leeuwen Karnemelk loot 3 DIVERSEN Te huur gevraagd ongemeubil Kamer kookgelegenheid of gebruik van keok Brieven no 1989 bureau van dit blaa Verloren SchapeuwoUen KlnderwM gaande van Helgerstraat naar Koekoe Mf via KarekieUtraat Tegen belooniog f te bezorgen bü J Breedijk KoekoekiB JEn RUILING X g a n zwarte heerenicboenen m stoffen Damtaiapon m 40 42 ji Kon Wilhelminawea 40 tcflc z a n zwarte snéde pumps m schoenen met platt hak m 38 2 KlootW k Gravin Beatrixitrast ruim el witte zijde voor i g 4 44 46 en e n paar werkschoöten VOO z g a a gymschoenen m 39 31 Constantijn Huygenstr c a gaiunr tfoudraal voor voofoorl speelgoed Ooetharca I