Groot Gouda, maandag 3 december 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN fi EENDRACHT MAANDAG 3 DECEMBER 1945 NUMMER 94 w wanten in den strijd Cegen den gifhandei AP ASTPA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS BENOEMINGEN Tot orvlcrwijzer aan de Opleidingsschool E is benoemd de heer M Pde Jong te Zevenhuizen Aan de Centrale Kopschool is benoemd de heer D Bakker die reeds als tijdelijk onderwijzer aan laatstgenoemde school werkzaam was NIEUWE RECTOR VOOR HET GYMNASIUM Tot Rector van het Gymnasium is door B en W benoemd de heer Dr J J A Zuidweg te Arnhem DE HEER n PUNT VERTROKKEN Zaterdag j heeft de heer G Punt de 1 r van den Goudschen DistriV dienst afscheid genomen van zijn personeel Zooals wij reeds hebben bericht was de heer G Punt met ingang van 1 Dec benoemd tot hoofd van de Centrale Administratie van het Vrachtauto vervoer in Nederland Tot opvolger van den heer Punt is benoemd de heer A G Bergman adjunct inspecteur van het Centraal Distributiekantoor te s Gravenhage VERPLAATSING BEDRIJFSCHAP VOOR ZUIVEL Met ingang van 10 Dec a s zal het Bedrijfschap voor Zvdvel B Z voor het district Gouda vestigd zijn op de Hooge Ssbiaandsche Zeedijk 11 In verband me Je r huizing zal het kantoor 4anaf Woensdag 5 Dec 12 uur gesloten zijn Voor aanvullingsmelk en zeer dringende gevallen is het bedrijfschap op ö 7 en 8 Dec alleen telefonisch te bereiken en wel onder nummer 3481 Op voorstel van den Inspecteur der Belastingen te Gouda zijn door den Directeur van s Rijks Belastingen en Domeinen te Utrecht benoemd tot leden van de Commissie van Voorlichting tot het achterhalen van zwarte winsten en besmette inkomsten de navolgende personen J A Kwinkelenberg Krugerlaan 39 te Gouda J Oskam Benedenberg E 113 te Bergambacht A G H Ponsioen Lopikerstraat 69 te Schoonhoven H Schutte Henegouwerweg 40a te Waddinxveen C A Verschut Kattensingel 45 te Gouda Zooals indertijd reeds is bekend gemaakt heeft deze Commissie tot taak den Inspecteur der Belastingen voor te lichten omtrent door personen en licha Vergeet U feiict dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen BOODE DITMARSCH U behoeft alleen Uw tweede diatrlbutiestamkaait en het inlegvel mede te nemen U kunt aan de loketten 7 9 en 11 vanhet Gymnastieklokaal in de Peperstraat terecht tuischcn 9 30 en 12 uur en tusschen 2 en 3 30 uur WIJZIGING TREINENLOOP Diensten uitgevallen Met ingang van heden is de trein welke hier s morgens om 6 24 uit Utrecht arriveerde en om 6 29 naar R dam en 6 36 naar Den Haag vertrok in de nieuwe dienstregeling komen te vervallen De laatste trein uit Den Haag en Rotterdam welke hier tegen elf uur s avonds arriveert en 23 04 naar Utrecht vertrekt is op werkdagen komen te vervallen Op Zondagen blijft deze trein evenwel loopen SPOORLIJN GOUDA BOSKOOP ALPHEN A Q RIJN De Burgemeester deelt ons naar aanleiding vin een in de pers verschenen bericht over he opheffen van het personenvervoer op den spoorlijn GoudaBoskoop Alphen a d Rijn mede dat hem bij informatie bij de Directie der Ned Spoorwegen is gebleken dat dit bericht uit de lucht gegrepen is Een dergelijke maatregel is n l door de Directie zelfs niet in overweging genomen Een jachtig begin f lOpè voor Repatdeerenden uit Indië De Goudsche afdeeling Nederland helpt Indië mocht Zaterdag van de L O Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers de somma van f 1000 ontvangen Dit is de eerste gift wellc bovengenoemde afdeeling ontving Over samenstelling en doel van het Plaatselijke Comité verschijnen een dezer dagen nadere bijzonderheden in ons blad men genoten zwarte winsten en besmette inkomsten Om deze taak naar behooren te kunnen volbrengen is de medewerking van ons allen onmisbaar Op een ieder die over dergelijke gegevens beschikt rust de verplichting om deze gegevens hetzij mondeling of schriftelijk aan een der Comnïissieleden kenbaar te maken onverschillig waar de betreffende persoon woonachtig is De gegevens moeten zoo uitvoerig mogelijk worden verstrekt opd t lichtvaardige aanklachten en valsche beschuldigingen zooveel mogelijk worden voorkomen De gegevens kunnen rechtstreeks aan de leden zelf worden verstrekt op de genoemde adressen of desgewenscht schriftelijk in g esloten couvert geadresseerd worden aan de Commissie van Voorlichting p a Karnemelksloot 20 te Gouda Laten wij nu toonen dat het ons vollen ernst is met de geldsaneering en laten wij spontaan onze medewerkerking verleenen Alleen op deze wijze kunnen wij weer een gezonde basis voor de toekomst scheppen De regeering doet hier geen geroep op de verraders zij doet een beroep op onze vaderlandsche plicht op onze burgerplicht n I mede te werken aan den opbouw van ons vaderland Weest daarom allen flink komt niet met anonyme brieven maar verschaft de regeering ruiterlijk die gegevens die dringend noodig zijn voor een goede en rechtvaardige verdeeling van de lasten Het spreekt natuurlijk vanzelf dat bovenbedoelde feiten en omstandighedenook rechtstreeks ter kennis gebracht kunnen worden van den Inspecteur der Belastingen Wie is Bernard Ruys uit Gouda Aan den Nartionale Documentatiedienst der illegaliteit is verzocht een onderzoek in te stellen naar den juisten naam en het huidig adres van den illegalen werker bekend als Bernard Ruijs uit Gouda Dit onderzoek heeft tot nog to geen resultaat opgeleverd Diegenen die de gewenschte inlichtingen kunnen verschaffen dienen zich in verbinding te stellen met bovengenoemden Documentatiedienst voor de provincie ZuidHolland B Meineszlaan 110 postbus 800 Rotterdam Tel 36176 NIEUWE DIRIGENT De Goudsche Muziekvereeniging De Pionier heeft de heer Max Weyl te Boskoop tot dirigent van haar vereeniging aangesteld De heer van Weijl is tevens leeraar aan het Goudsche Conservatorium I e rei etities van I e Pionier worden iederen Vrijdagavond in t gebouw Turfmarkt 61 gehouden HOUDT UW STAMKAART THXJISIt Ten vervolge op onze mcdedeelingen onder Stadsnieuws in ons blad van 16 Nov 1945 kunnen wij tiians berichten dat de in dat beri ±t vootkomende stiaten inmóddels ziJD gecontroleerd zoomede de volgende Westhaven Peperstr Keizerstraat Korte Noodgodsteeg Kuiperstraat Komijnsteeg Lange WiÜemsteeg Aaltje Eakstecg Nonnenwater Raam Messemakersstecg Bogen Zwaansgat Veerstal Vest Houtenstraat Kruideniersstr Nobelstraat Drapiersteeg Vlamingstraat Verlorenkost Lazarussteeg Rotterd Veer Bolwerk Bleekerssingel Boelekade Spoorstraat J V d Heijdenstraa t Noothoven van Goorstraat Jan Luijkenstraat E Wolffstraat A Dekenstraat Ie en 2e Kade welke controle ter plaatse door de bekende waarschuwingsbiljetten was aangekondigd Deze biljetten zijn thans opgehangen in de volgende straten die deze week aan de beurt zijn t w Rh Feithstr Bellamystr Boomgaardstr Se en 4e Kade W Tombergstr van Perseijnstraat C Ketelstraat A G de Vrijestraat H van Alphenstr Karnemelksloot Fluweelensingel Burg Martensstr IJssellaan Dijkstraat en de St Josephbouw Paarna volgen zoo spoedig mogelijk de straten in het stadsdeel Kort Haarlem Het publiek wordt nogmaals beleefd doch dringend verzocht ei in zijn eigen belang de distributiestamkaarten van ALLE leden van het gezin en van de inwonende personen steeds thuis te laten en voor de huisbezoekers klaar te leggen of op de eerste aanvrage gereed te houden GEMEENTE VERKOOPT GROND De Stichting Christelijke Scholen uitgaande van den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Gouda beeft van de gemeente een stuk grond gelegen bij de Westerschool gekocht Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et WutMM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Aanvankelijk nog buiig zoowel aan de kust wisselende bewolking Weinig verandering in Temperatuur Matige aan de kust tijdelijk krachtige wind tusschen W en Z W Wat Is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Lunapark Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag No No Nanetta Thalia Theatpr Vrijdag t m Woensdag Meisjes achter tralies Maandag 3 December 8 uur Blauwe Kruis Natuurkundig Genootsch voor Gouda e o Drs R Lunbeck over De natuurkundige grondslagen voor hetontstaan van de atoombom Dinsdag 4 December Concordia 7 30 uur Bijeenkomst Nat Jongeren Verbond WAT GEBEURDE ER 2 December 1942 Mussolini Italië is het eenige land dat met groote waarheidsliefde ver licscijfers publiceert Ik geloof niet dat de Italianen inferieur zijn aan de Engelschen en Russen Indien dit zoo Is dan moeten wij de hoop opgeven een groot volk te zijn Wij moeten ons vrij maken van valsche gevoelens De haat tegen den vijand moet dag en nacht worden aangewakkerd 1941 Sedert 1 November hebben de Rassen 13 uitvallen vanuit Leningrad gedaan 1940 De U S A zullen Tsjoenking 100 mlUtocn dollar leenen I n m i mn iw wnf i i I Goed nieuws voor de baby Door het Centraal Distributiekantoor wordt medegedeeld dat thans ook moeders wier baby geboren is op of na 1 Januari 1945 en voor 8 October 45 een aanvraag bij den plaats elijken distri butiedienst in kunnen dienen eventueel volgens plaatselijk geldend regelingen voor het verkrijgen van een bijzondere vergunning voor het koopen van een babypakker Dit geldt uiteraard uitsluitend voor hen die nog geen babjrpakket hebben ontvangen Zooals wel reeds algemeen bekend mag worden geacht bestaat de inhoud van een babypakket uit 6 luiers en 500 gr breigaren van zeer goede kwaliteit Vooral deze breigarens zullen voor de moeders een uitkomst zijn met het oog op den komenden winter Begrijpelijker wijze zai de uitreiking van de vergunningen eenige vertraging kunnen ondervinden en niet zoo vlot verloopen als een ieder zou wenschen Men moet echter bedenken dat de al reeds overbelaste distributiediensten thans weer een stroom van extra aanvragen in behandeling moetennemen waardoor de overbela tifig zwaarder wordt KONIJN LOOS Het konijn zat in een zak en die zak had v d S uit Moordrecht aan zijn fiets gehangen Even was hij aan een adres op de Gouwe toen hij zijn weg weer wilde vervolgen De fiets was er ditmaai nog maar in de zak was geen Kerstbout meer Aan ontvluchting van den gevangene wordt getwijfeld