Groot Gouda, maandag 3 december 1945

Ongekende enthousiaste ontvangst van Sinterklaas in de iioofdstad De toestand in Indië blijft onrustig Klaarbciii in het mysterie der vermiste vliegers De toestand in Indtë laat nog veel te wenschen over voor zoover men uit de berichtgeving eenige hoogte kan krijgen van wat er zich afspeelt Waarschijnlijk is de situatie op Java critiekcr dan in het algemeen wordt vermoed Alleen de verklaring van Van Mook is op het oogenblik het eenige lichtpunt in deze voor ons Koninkrqk zoo uiterst belangrijke zaak Radio programma van hedenavond HILERSUM I 301 M 18 00 Zwitsersche koren gram 18 15 Voor de rijpere jeugd Drs P J Mulder Hij komt niet uit Spanje J A van Nieuwenhuyzen Plicht 18 40 Sem Nijveens Swing Quartet 19 00 Nieuwsberichten en refwrtage 19 30 Kamermuziek door Han ie Fèvre tenor en Cor van Boven piano 20 00 Nederland Herrijst De Fox spreekt spreekt 20 15 Het G O Cabaret o l v Jan Musch 20 45 De stem onzer bondgenooten door een geallieerd officier 21 00 De speellieden o l v Wessel Dekker 21 20 De hoofdige Boer van A C W Staring Voordracht door Maarten Kapteyn 21 30 Carlo Carcassola en zijn orkest 22 15 Mensch en Maatschappij Ds A A van Ruler Ned Herv Pred te Hil sum over De vrijheidsgedachte 22 30 De componist van de week Franz Schubert 23 00 Nieuwsberichten en post scriptum 23 15 Avondwijding Pastoor M Bogaartz S J van de St Aloysius Par te Utrecht 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415M 18 00 Nieuwsberichten Wij spreken met Persoverzicht 18 30 Sylvestre Trio 19 00 Orkest Jack Louis 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Benedict Silberman en zijn Novelty Serenaders 20 30 Landbouwpraatje Ir J W Hudig over Herstel van Cultuurgrond 20 45 Het omroeporkest o l v Jaap van üinniken m m v Janny van Wering clavecymbel In de pauze Liecer van Benjamin Britten gram 21 45 Avondwijding Ds J P C Poldervaart Ned Herv Pred te Naarden 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Sweet en Swing Wil Walis ensemble 23 00 Sluiting en Wilhelmus Batavia 1 Dec A N P Aneta De onzekerheid omtrent het lot van bemanning en passagiers van de Dakota die eenigen tijd geleden bij Bekasi is neergestort is nu opgeheven Geleid door een Ambonneesche vrouw hebben wij hedenmorgen de zwaarverminkte lichamen naast de rivier bij de gevangenis Bekasi begraven aangetroffen Een sterke macht bestaande uit een Punjabbataljon 9 tanks en vier kanonnen is hedenmorgen vroeg onder sterke beveiliging uit de lucht vertrokken De operatie was in het diepste geheim voorbereid Toen wij in Bekasi aankwamen vonden we de plaats geheel verlaten op eenige Indoneesische Roode Kruis wèrksters na zoo schrijft M van den Meeberg correspondent van de A N P Aneta te Batavia Toen wij ons doel naderden zagen wij volgeladen treinen uit de richting van Bekasi komen In een kleine Kampong onderweg had een Chineesch jongetje ons al verteld dat de stationschef van Kiender die onze colonne had zien voorbijkomen Bekasi telefonisch gewaarschuwheid Verder zei hij dat de extremisten regelmatig voedsel uit de onififlgend e Kampongs stalen en geld eischten van hef volk De Ambonneesche vrouw die ons den weg wees vertelde dat zij ooggetuige was geweest van den massamoord die vorige week Zondagmiddag was gepleegd De misdaad werd bijgewoond door ongeveer 50 menschen en uitgevoerd door johge leden van De Zwarte Stier die als onderscheidingsteeken een zwarte buffel op een geelen achtergrond dragen Op de gevangenismuur was een der proclomaties van deze geheime bende aangeplakt waar o a in stond 20 Indonesiërs zijn 20Ö Nica honden waard Dp slachtoffers van den massamoord waren aar den rivier overgebracht wSar zij hoewel hun handen gebonden waren BUITENLAND Uitroeping der Republiek in Yoego Slavië Koning Peter II onttroond De Joegoslavische constitueérende vergadering welke heden in Belgrado bijeen is gekomen heeft naar radio Belgrado meldt besloten tot het uitroepen van de Republiek terwijl tevens werd besloten dat aan Koning Peter en aan het Vorstelijk Huis van Karageorgevitsj alle geinvesteerde rechten worden ontnomen lyionarchistische activiteit in Oostenrijk Volgens den Weenschen correspondent van de Daily Herald zouden Aartsbisschop Otto van Oostenrijk en diens broeder Aartshertog Robert plotsehng in Innsbruck zijn opgedoken waar zij een monarchistische propaganda organisatie in het door de Franschen bezette gebied van Tirol zouden hebben opgericht De correspondent deelt voorts nog mede dat vlugschriften ten gunste van de monarchie in Tirol worden verspreid door een organisatie welke zich Liga van Oostenrijers noemt Sociologische Adviescommissie ter voorbereiding Rijksconferentie ingesteld De Minister van Overzeesche Qebiedsdeelen heeft in het kader der voorbereidingen tot de Rijksconferentie een Commissie gevormd met de opdracht het Sociologisch materiaal te verschaffen dat der Rijksconferentie dienstig kan zijn bij de overweging van de structuur des Koninkrijks Deze commissie zal materiaal verzamelen dat de Rijksconferentie de realiteit van het materieele leven voor oogen stelt en tevens de feitelijke aanrakingspunten en interdependentie van de van de verschillende Rijksdeelen aan het licht zal brengen Leden van deze Sociologische StudieAdviescommissie zijn Prof Tinbergen Dr Kuin Secretaris Generaal van Handel en Nijverheid red Oudschans Dentz medewerker v het weekblad Het Indisch Nieuws en bekend deskundige op het gebied van West Indische zaken en Dr Soemotro Djojohadi Koesoemo door een opeezweepte menigte op afschuwelijke wijze verminkt werden Op aanwijzingen van de Ambonneesche vrouw begonnen leden van het Indonesische Roode Kruis te graven en na een half uur werd de eerste van de 5 slachtoffers gevonden Tot nu toe is het niet bekend of er tegen de bevolking van Bekasi repressailemaatregelen zullen worden genomen Voorwaarden Britsch Ultimatum aan Bandoeng opgeschort De termijn die in het Britsche ultimatum aan de Bandoengsche extremisten voor overgave was gesteld is inmiddels verloopen Maar de consequenties zullen nog niet worden toegepast daar de waarnemend gouveneur van West Java een leider der extremistische jeugd en een Britsche officier door besprekingen een eind zullen trachten te maken aan de vijandelijkheden De Britsche treepen op Java Luchtmaarschalk Sir Keith Park de commandant van de geallieerde luchtmacht in deze gebied J heeft gisteren in een toespraak tot het R A P p er soneel te Arkonpm een plaats in het Zuidelijk deel van ferits ch lndië bevestigd dat men niet vanVplan was de Britsche strijflkraehten op J ava ook maar een dag langer dan noodig is voor het volvoeren v an hun taak die door de geallieerde Naties aan het S E A C is opgedragen op Java te laten blijven Deze taak is het bevrijde der geallieerde krijg gevangenen en burgerlijke geinterneerdan Sir Keith zeide dat honderden levens gered werden door de werkzaamheden der R A F op Java waar de landstrijdkrachten die dikwijls in de minderheid zijn tegenover de Indonesiërs de steun krijgen van de R A F transport squadrons als zij van alle andere be voorradingsmogelijkheden zijn afgesneden Zijn Hoogwaardige Excellentie Mgr Nicojaas eeuwenoude heilige Bisschop van Myra patroon van Amsterdam heeft heden na zes jaar wederom een grootsche intocht gehouden in zijn stad aan het Y De uitbundige vreugde van de tienduizenden die slechts met moeite doortocht lieten aan de groote stoet waarmee Sinterklaas door de stad trok overtrof zelfs de onvangst van de geallieerde generaals Onoverzienbaar was de menschenmenigte bij de St Nicolaaskerk waar de goede Sint voet aan wal zette waar zijn schimmel klaarstond en waar de tocht begon die een zegetocht werd zooals Amsterdam nog nimmer heeft gezien Keurig uitgedoste herauten en hellebaarc ers een twintigtal met vlaggen en doeken bontversierde jeeps waarop een heele compagnie zwarte pieten open calèches met de leden van het organisereende initi atief comité Amsterdam en van het Entertainment Committee vormden me t den Bisschop in vol ornaat het officieele gedeelte van den stoet Het overige deel hiervan gaf een niet minder kleurrijk en afwisselend kijkspel Voorstellingen van sprookjes levensgroot speelgoed waarbij een vliegmachine een olifant en een spoortrein deden de kinde Dr M M Smits van Waesberce S J is benoemd tot Lector in de geschiedenis asces en mystiek aan de R K Universiteit te Nijmegen In Januari a u zal het Dortmund Eemskaaaal wederom voor de scheepvaart worden opengesteld Volgens ministerpresident Attlee bedroegen de oorlogsverliezen van het Br Imperium 1 439 959 man waarvan 541 740 dooden en vermisten Een delegatie van de Amer ambassade te Teheran heeft zich volgens mededeeling van het Amerikaansbhe ministerie van Buitenlandsche zaken naar Tebris begeven Vrifdag i l hielden krachtens bevel van de Am bezettingsautoriteiten de Jap ministeries van oorlog en van marine op te bestaan Luchtaanvallen op Bandoeng Doelen in het gebied van Bandoeng zijn Zondagochtend aangevallen door Mosquito s die raketbommen uitwierpen en door Thunderbolts die met machinegeweren schoten De toestand te Bandoeng neemt ee i steeds dreigender karakter aan Japansche tanks en artillerie onder geallifeerde leiding helpen de Gurkha s om de 50 000 Nederlandsche en Inheemsche vluchtelingen te beschermen die aldaar zijn geconcentreerd Met tegenzin hebben de Indonesiërs het Noordelijk deel van Bandoeng na het ontvangen van een ultimatum voor de helft geëvacueerd Duizend vluchtelingen zijn nu uit dit gebied verwijderd De ontruiming van het Zuidelijk deel waar 3 000 Inheemsche vluchtelingen in gevaar verkeeren duurt voort Er wordt in toenemende mate melding gemaakt van gevallen van moord op Inheems 5hen Naar A N P Aneta uit Batèvia verneemt wordt er in de plattelandsdistiicten een hevige terreur waartegen de Loerah s dorpshoofden machteloos staan Vooral de extremistische organisatie Pelopors oefent terreur uit in het bijzonder tegen inheemsche christenen met de bewering dat de leerstellingen van de Islam de grondslag vormen voor de nieuwe Indonesische Republiek Een der door haar verspreide valsche geruchten is dat in geval van een Nederlandsche overwinning dagelijks vijf Indonesiërs tijdens de Nederlandsche overwinningsfeesten winningsfeesten zullen worden omgebracht Elkeen die de Pelopors weerstreeft wordt rermoord Haar schrikbewind j £en nauwkeurige imitatie van de meedoogenlooze Japansche methoden 2 000 vrouwen en Wnderen vervoerd Afgeloopen week zijn meer dan 2 000 Nederlaftdsche vrouwen en kinderen die bevrijd zijn uit de kampen te Batavia met DakotO Vliegtuigen van de R A F naar Bandeeng gevlogen om naar hun familie terug te keeren Het vliegveld van Batavia is nu het eenige in Zuid OostAzië van waaruit operationeele vluchten worden ondernomen De geinterneerden zijn overweldigend door de diensten die de Britsche en Nederlandsche autoriteiten I hen bewezen hebben ren waaronder talloozen die voor het eerst den toch heusch bestaanden Sinterklaas zagen en zijn eenig onsterfelij feest vieren telkens opnieuw dansen en juichen van plezier Geruchten rondom Stalin Algemeen wordt verwacht dat Stalin zeer binnenkort naar Moskou zal terug keeren De geruchten dat Stalin een gedeelte van zijn politieke werkzaamheden aan anderen zou overdragen blijven de ronde doen Molotof zou eventueel een belangrijk deel van Stalin s taak overnemen Geheel onbevestigde berichten volgens welke in het begin van 1947 een nieuwe conferentie van de groote drie zal worden gehouden blijven in Moskou hardnekkig Reeds zouden belangrijke voorbereidingen hiertoe getroffen zijn D Amerikaansche Ambassade weigert even wel elk commentaar en Molotof bewaart het strikste stilzwijgen Men herinnert eraan dat Truman na de besprekingen te Potsdam gezegd heef dat Stalin het voornemen te kennen had gegeven naar de Ver Staten te komen Hierop baseert men thans het vermoeden dat een conferentie van de groote drie indien aanstaande in de Ver Staten zal worden gehouden Simplon Oriënt Expres gaat weer rijden De directe Simplon Oriënt Expres trc n dienst wordt op 7 Januari hervat Dit W d besloten op de Internationale dienstregelinM conferentie te Lugano aldus meldt de Zwitsersche radio OFPICIEELE PUBLICATIE Prijzen voor Levertraan Het Dir Oen voor de prijzen dee t mede dat voor levertraan de volgen maximum prijzen zijn vastgesteld 2 30 per Kg aan importeur af veem 2 63 per Kg aan groothandel 2 91 per I aan detaillist 1 15 per 300 cc aan detaillist excl flesch ƒ 1 55 per 100 cc aan detaillist excl flesch ƒ 3 50 per L aan publiek excl flesch ƒ 1 85 per 400 cc aan publiek excl f esch 1 85 per 400 cc ar n publiek excl flesch Toewijzing Schoenreparatieleer Het C D K deelt mede dat hande rln in leder boven Haringvliet en Waal b j inlevering van dpor hen ontvangen bonnen voor schoenreparatieleer met ingan van 28 November a s toewijzingen vorr 5000 eenheden leder alsmede een or vangstbewijs zullen ontvangen in plaats van de twee ontvangstbewijzen welke zij tot dusverre o ingen De bonnen moeten op opplakvellen geplakt in veelvouden van 5000 stuks met een ontvangstbewijs M D 342 01 ingeleverd worden Bij de inlevering moet het bewijs van inschrijving bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder worden getoond terwijl h t nummer der inschrijvingen op het ontvangstbewijs moet worden vermeld De toewijzingen blijven geldig tot het einde der maand volgende op de i armd waarin zij uitgegeven worden Ter hern voor rading moeten de handelaren de t wij zingen tezamen met een specificatie ver meldende de uitgeschreven ledercheques nr hoeveelheid soort aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder Keizersgracht 277 Amsterdam zenden DE PRIJS VAN BOTERLETTERS Het Directoraat Generaal van de prijfzen deelt mede dat voor Letterbankef waarvan de korst bestaat uit bloem erboter en de vulling is vervaardigd vansurrogaat banketspijs en suiker al dan niet met toevoeging van smaken een maximumprijs van ƒ 1 75 per 500 grim geldt Indien de consurjient grondstoffen beschikbaar stelt dient verrekening van den kostprijs daarvan zooals tot dusverre gebruikelijk te geschieden PETROLEUM VOOR KOOKDOEL EINDEN OF VERLICHTING Het Centraal Distributiekantoor dekt mede dat zij die benoorden Haringvli en Waal in het bezit zijn van kaarten voor petroleum voor kookdoeleinden of verlichting op de bonnen 13 t e m 16 van de kaarten UA 510 115 116 van de kaarten UD 510 gedurende de maand December 1945 4 liter petroleum per bon kunnen koopen