Groot Gouda, dinsdag 4 december 1945

BINNENLAND Verkeerde uitleg aan Logemann s woorden Politiek blijft gericht op vreedzame Ofriossingen De Regeeringsvooriichtingsdienst deelt het volgende mede Teneinde misverstanden te voorkomen welke schijnen te zijn gerezen ten gevolge van de radiouitzending betreffende Nederlandsch lndië door den heer Chester Wilmot voor de B B C op 28 November gehouden stelt de Nederlandsche Regeering er prijs op ciuidelijk te maken dat er geen verklaring over het regeeringsbeleid is afgelegd tegenover den heer Chester Wilmot door den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen Deze uitzending die de persoonlijke weergave was van een gesprek zes dagen tevorsn gehouden trok zekere onjuiste conclusies waarvoor Prof Logemartn geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden De politiek van de Nederlandsche Regeering blijft zooals zij is uiteengezet in de verklaring van 6 Ivlovembe en is gericht op een vreedzame oplossing van het probleem Tienduizenden fietsen voor de getroffen gebieden Naar wij vernemeri zijn de § 0 000 tweedehandsch fietsen die in Engeland zijn aangekocht voor het grootste gedeelte bestemd voor de getroffen gebieden Zoo zuUan er 30 000 ter beschikking komen van het leeggeroofde gebied tusschen Arnhem en Susteren Afd B D W R I G Z C I H Z P C Nereus I R Z C I U Z S Z Y I Afd A A Z l D K R H P C I Meeuwen I Merwede I S V H 1 Z I A N I I 49 Amerikaansche Professoren brengen een bezoek aan ons land Dank zij het initiatief en het organisatietalent van dr M R J Brinkgreve uit Amersfoort die bij de verwezenlijkingvan zijn plannen door den hem doorZ K H Prins Bernhard toegewezen assistent kapitein A Dikkers is bijgestaan brengen deze week bijna 50 hoogleeraren van verschillende universiteiten uit de Vereenigde Staten een bezoek aan onsland en in het bijzonder aan de Nederlandsche hoogescholen Uiteraard vormteen uitwisseling van wetenschappelijkeideeën en van tijdens den oorlpg opgedane ervaringen en uitvindingen tusschen deze Amerikaansche hoogleeraren en onze professoren de hoofdschotel van dentocht De geleerden zijn gistermiddag in Amsterdam gearriveerd Tijdens de officieele ontvangst in de Aula van de Amsterdamsche Universiteit werden zij door den rector magnificus prof dr M Woerdeman verwelkomd Onder de genooUigden bevonden zich behalve een root aantal hoogleeraren ook de wnd Burgemeester van Amsterdam de heer F de Boer De Ambassadeur van de VereenigdeStaten te Den Haag de heer S K Hornbeck die vergezeld was van zijn ecntgenoote en zijn attaché de heer Ph Hiss begeleidde de in wapenrok gestoken Amerikaansche hoogleeraren y Sir Ernest Op enheimer bezoekt Diamantfabriek Gisterochtend bezocht Sir Ernest Oppenheimer de diamantfabriek van de Gebj Asscher te Amsterdam Hij was in gezelschap van zijn zoon Sir Henry Oppenheimer en eenige directieleden van de Amsterdamsche Bank Rondgeleid doo de fabrieksdirectie bezichtigde Sir Ernest de fabriek en netzich voorlichten over den wederopbouw en de capaciteit der Amsterdamsche diamantindustrie Gistermiddag voor de lunch had Pnns Bernhard een onderhoud met den bekenden Amerikaanschen diamantmagnaai Sir Ernest Oppenheimer in het Victoriahotel te Amsterdam In het gezelschap bevonden zich verder de wnd Burgemeester van Amsterdam de heer F de Boer de heer I L Themans onderdirecteur van de Amsterdamsene van Bank met nog enkele leden der 4irectie wier gast hij is benevens een anta andere persoonlijkheden uit financieel kringen Verklaring van Dr Van Mook Noël Buckly Reuters speciale co f pondent meldt dat dr H van Mook tegenover de pers heeft verklaard fla er eenige geringe aanwijzingen ware voor iets minder gespannen verhouaingen welke wellicht de vereischte voorwaarden zouden kunnen scheppen voo een hervatting van de besprekingen me de Indonesiërs doch hij kon niet 2 88 wanneer de besprekingen vermoedelijk hervat zouden worden het sp el volgde een gezellig bal Z V O kan weer met genoegen terugzien op haar uitvoering SIGARETTEN GEKOCHT BUITEN DE BON De heer Van t H alhier die te Gouda 400 sigaretten kocht voor eigen gebruik werd door de pohtie ingesloten en na opgemaakt procesverbaal op vrije voeten gesteld Verloren voorwerpen Gevonden iS een portemonnaie met inhoud Terug te bekomen bij W van Dam Raadhuisweg E 87 Als verloren werd aangegeven een hengselmandje door L C Boon F 6 een wandelstok zonder knop door Lievegoed F 16b LOOP DER BEVOLKING Vertrokken L H A van lerlafid uit E 121 naar Rotterdam L J Demmenie uit E 34 naar Oegstgeest J M Overdam uit D 127 naar Arnhem L Koorevaar uit E 27 naar Resteren A Vergeer uit K 55 naar Haastrecht Sj van Hees uit E 142 naar Leiden W J Matthijse uit H 181 naar Arnhem J J de Wit uit C 49 naar Woubrugge W J van den Hoek uit K 11 naar Hoenkoop Ingekomen L D Schipper in E 66 uit Rotterdam F Middelkoop in D 133 uit Zwammerdam J C Verlaan in D 101 uit Hazerswoude Burgerlijke Stand Oveleden Johannes Middelweerd oud 80 j Jwedn van Cath Weerdenburg Geboren Leonardus Quirinus Maria z van A W van den Berg en J Berg Waterpol De indeeling van de wintercompetitie He ren van de N Z R B Is als volgt de ouders der kinderen weer gelegenheid gehad om de goede Sint die inhiiddels ook vijf jaar ouder is geworden weer te doen verschijnen Spreker bracht dank aan de heeren N Hoogenelst en W Mastop welke uit het St Nicolaascomité zijn getreden voor het vele werk dat zij in het comité hebben gedaan I Voorts werd dank gebracht aan allen die op eenigerlei wijze hebben medegewerkt tot het welslagen van dit feest In elke afdeehng zal een halve competitie worden gespeeld dus leder aevental speelt 6 wedstrijden Men ziet dat G Z C in een zeer sterke afdeellng ingedeeld is met eerste klassers die tot de sterkste van het land gerekend moeten worden Wij zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van deze ongetwij eld interestante competitie DE WATERPOLO COMPETITIE Hedenavond worden in het Spaardersbad de volgende wedstrijden gespeeld in de winter competitie waterpolo van de kring Gouda van de K N Z en R B B Z C A Z C Comb B Z C A Z C Dames B Z en P C I G Z C IL DISTRICTS NIEUWS Het viel ons op dat in de leiding van feesviering eenige verbetering was aangebracht De kinderen zongen thans met begeleiding van muziek op de piano wat op uitstekende wijze werkte Het spreek vanzelf dat de kinderen werden getracteerd op koekjes en chocolademelk Een en ander is weer een waar feest geweest voor de kinderen welke ook nog een cadeautje van de Sint mee kregen naar huis JUBILEUM UITVOERING Ter gelegenheid van het 12 2 jarig bestaan van de Zangvereeniging Z V O van de Reeuwijkschebrug gaf deze vereeniging een jubileum uitvoering onder leiding van haar directeur den heer J P Oskam REEUWIJK BURGEMEESTER LUCASSE TERUG Burgemeester L j Lucasse die sedert de bevrijding in zijn functies van Burgemeester en Secretaris der gemeente Reeuwijk was gestaakt is thans weer door den Commissaris der Koningin in deze functies hersteld Op het vernemen van dit nieuws van huis tot huis aan de Reeuw de vlag uitgestoken een bewijs ingezetenen de terugkeer van hun vroegeren Burgemeester zeer op prijs stellen Na een toepasselijk openingswoord door den voorzitter den heer J van Wensveen werden allereerst een aantal zangnummers ten gehoore gebracht welke zeer goed werden uitgevoerd Na de pauze werd een tooneelstuk opgevoerd getiteld In de mist van J H Danley vertaald door H W van Rijswijk Zooals we dit van Z V O gewend zijn werd ook ditmaal goed spel te zien gegeven De tooneelvereeniging V l O S bood de jubileerende vereeniging bloemen aan De zaal was goed bezet Na afloop van iiflet herstel van den landbouw Tusscben 600 en 800 miUioen gld schade aan den landbouw den bouw van boerderijen De boerderijenbouw was tot 10 September 1945 ondergebracht bij het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening na dien datum bij het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw Er waren toen ongeveer 1 700 noodstallen gebouwd en 1 100 noodwoningen terwijl ongeveer de dubbele aantallen in aanbouw waren Dezen zomer waren alle geinundeerde polders droog behalve de Wieringermeerpolder en Walcheren Deze zullen echter omstreeks de jaarwisseling eveneens droog zijn De afwikkeling van de schaden aan den grond geschiedt zooveel mogelijk door herstel waarbij waar dit kan de boer met zijn eigen arbeiders wordt ingeschakeld Daarnaast geschiedt de uitvoering door den Rijksdienst voor Landbouwherstel met inschakeling van aannemers De Ned Heide Mij de N V Grontmy en anderen Ruim 25 000 arbeiders zijn thans bezig met het herstel bij deze wijze van uitvoering De vliegvelden vormen nog een struikelblok daar de grenzen van de toekomstige blijvende vliegvelden nog niet vastgesteld ktih neii ivoMeri Het herstel van het grasland eischt veel arbeid doordat ten deele tijdens de inundatie hier een wilde plantengroei is ontstaan die eerst verwijderd dient te worden voordat tot inzaai kan worden overgegaan Deze vaak dichte viltmasss kan alleen in handkracht verwijderd worden Op de mijnenvelden en de terreinen die in de inundatie gebieden droog zijn gebleven is veel extra bewerking noodig door den sterken onkruidgroei De met zout water geinundeerde gronden zullen voor zoover het kleigronden zijn ongeveer 6 jaar noodig hebben voor een volledig herstel Na den eersten winter is niet zoozeer het zoutgehalte van den grond hier de belemmerende factor doch het structuurverval dat optreedt doordat het natrium uit het zout het calcium uit den gond heeft verdrongen Hierdoor wordt de grond bij nat weer modderig en droogt de grond bij clroogte toteen harde korst op In totaal is ongeveer 300 000 400 000 ton gips noodig om den grond weer op peil te brengen Daarnaast is het noodig den grond zoo min mogelijk te bewerken Bij de keuze yan de gewassen moet hiermee tevens relfening worden gehouden De eerste resultaten van den inzaai op zoute gronden en wel op het eiland Tholen zijn vrij gunstig De gerst heeft gemiddeld op de voor inzaai vrijgegeven geinundeerde gronden 60 opgebracht van de opbrengst op de omliggende gronden die niet geinundeerd waren De verwachting is dat on enkele I duizenden hectaren na alle land in TIJDELIJKE BENOEMING Tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare school A te Reeuwijk dorp is thans henqemd mej Verkaik At Ciouda Slachtingen Over de laatste week werden ter secretarie als huisslachtingen aangegeven 10 vark ns en 3 schapen Bij den keuringsdienst van vee en vleesch werden de navolgende gestorven dieren ter vernietiging a angegeven door T Reijneveld een pink M Streng een big N M Boere een big en een schaap P van Buren een kalf C Mourits een big Raadsvergadering De Burgemeester heeft tegen Donderdag 6 December des avonds 7 uur een openbare raadsvergadering uitgeschreven De te behandelen punten zullen zijn Installatie raadsleden Benoeming van Wethouders benoeming van Raadscon missies voorkomende zaken en rondvraag Afscheid Volksherstel Woensdag 12 December a s zal fie afdeellng iReeuwijk van Volksherstei afscheid nemen ter liquidatie van haar bemoeiingen met de geadopteerde gemeente Amimerzoden Een en ander zal plaats hebben te Ammerzoden Ammerzoden is nu van alleg voorzien huisraad kleeding keukengerei koeien en kalveren landbouwgereedschappen schappenen werktuigen landbouwmachin tot zelfs katten kortom alles waarom Sipvraagd is Woningen zijn zoodanig hersteld dat de menschen niet meer weg hoeven Er zijn 80 noodwoningen gebouwd voor degenen die totaal dakloos waren De gemeente Reeuwijk telt 5000 inwoners Globaal berekend is per persoon gerekend ruim ƒ 7 ten koste gelegd in de noodvoorzieningen van Ammerzoden Het herstel van landbouwgronden maakt in de huidige periode een der belangrijkste taken van de overheid uit Op 30 Augustus 1945 is daarom opgericht de Rijksdienst voor Landbouwherstel Sinds Februari 1944 werd echter reeds aan het landbouwherstel begonnen dus op het tijdstip dat de in ndaties duidelijk werden In een persconferentie ten Departemente van Landbouw en Visscherij hebben Ir J Sevenster en Ir J W Hudig Directeuren van de Rijksdienst een en ander medegedeeld omtrent hetgeen reeds is in hetgeen nog gebeuren moet In het algemeen zal het grasland reeds in t voorjaar ingezaaid kunnen worden een gedeelte is dan nog niet voldoende ontzilt Extra kunstmest zal worden beschikbaar gesteld voor de bedrijven die door groote verliezen van vee over te weinig stalmest beschikken Verder voor geinundeerd grasland op de slechtere gronden en ten slotte voor de onkruid bestrijding op de mijnenvelden enz De overheid heeft van de ongeveer 75 000 stuks rundvee welke verloren zijn gegaan tot dusver méér dan 15 000 stuks door anderen vervangen Een klein deel is door de boeren jzelf weer aangeschaft Het is de bedoeling voor den volgeiidéri zomer tot 75 van het verlies te vervangen het overige zal door de veehouders zelf worden gefokt of aangekocht Voor zoover de verloren gegane paarden niet door tractoren zijn vervangen zal in het volgend voorjaar de aanvulling zoover zjjn gevorderd dat wegens paarden gebrek geen grond braak behoeft te blijven Aan oorlogsslachtoffers werden tot dusverre 950 tractoren en 9000 landbouwwerktuigen en machines aan gedupeerden geleverd St Nicolaas op school Zondag bracht St Nicolaas en zwarten Piet op uitnoodif ing van het St Nicolaas comité een bezoek aan de R K schoolkinderen in et gymnastieklokaal te Reeuwijkdorp Een groot aantal kinderen was in het gymnastieklokaal verzameld toen de Sint met een uitbundig gejuich en met het zingen vnn toepasselijke liederen op zijn hoogen zetel plaats nam De voorzitter van het comité de heer S 1 van Tol heette St Nicolaas en zwarten Piet hartelijk welkom en zeide dat de goede Sint in vijf jaar niet is gevveest omdat de bezetters het gymnastieklokaal in gebruik hadden genomen Maar nu Nederland weer vrij is n de lokalen weer ter beschikking staaft heeft het comité dank zij de spontan medewerking van De schadevergoedingen zullen moeten worden aangevuld met een uitgebreid stelsel van credietverleening er zal daardoor op den boerenstand in de getroffen gebieden een zware financieele last komen te drukken vooral ook omdat in den landbouw het kapitaal zoo langzaam rouleert Tot zoover de mededeelingen van den heer Sevenster die er ten slotte ook op wees dat de rijksbijdrage bij lange na niet alle schade aan bedrijven toegebracht kan dekken Die schade zal wel drie a vier maal zoo hoog zijn Daarom zal daarnaast nog een ruim stelsel van credietverleening noodig zijn waarbij de herstelbank een rol zal kunnen spelen Op een desbetreffende vraag antwoordde de heer Sevenster dat de totale schade aan onzen landbouw toegebracht geschat wordt op een bedrag tusschen de zesen acht honderd mülioen gulden naar den prijsbasis van 1940 Op een vraag omtrent den kippenstapel antwoordde hij dat het nog omstreeks 2 jaren zal duren eer deze weder op een ruim peil zal zijn gekoiwen Ir j W Hudig vertelde eerst een en ander over 1946 weer in cultuur zal komen