Groot Gouda, dinsdag 4 december 1945

veedrijvers veeteeltbedrijven voorslagers voorsmeden wasscherij bedienend personeel van waschmachines zuivelbedrijven Dit geldt zoowel voor mannen als voor vrouwen indien deze laatste daadwerkelijk zoodanige arbeid verrichten De aard van de verrichte werkzaamheden moet uit het aanvraag formulier blijken Aanvragen om klompen ten behoevevan kinderen moeten vergezeld gaan vaneen advies van den dienst vaïi SocialeZaken der gen eente of van het schoolhoofd Bedrijven met meer dan 10 arbeiders kunnen wanneer de arbeiders arbeid verrichten zooals bovenomschreven t e m 10 December a s een collectieve aanvrage indienen Deze aanvraag kan door den bedrijfsleider op een formulier M D 33323 geschieden onder bijvoeging van een lijst met namen adres en woonplaats der betrokken arbeiders alsmede een omschrijving van de verrichte werkzaamheden Het publiek moet zich met de van den üistributiedienst ontvangen klompenbonnen wenden tot een detaillist die den bon in ontvangst zal nemen tegen afgifte van een ontvangstbewijs vermeldende naam en adres van detaillist en klant maat en soort der klompen datum van afgifte zoodra de handelaar klompen heeft ontvangen kan hij tot aflevering daarvan overgaan Betreffende de bevoorrading van den handel wordt verwezen naar de officieele publicatie terzake Aanvragen voor klompen kunnen worden ingediend Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat mét ingang van 1 December de mogelijkheid geopend wordt op plaatsetijk door de distributiediensten nader te bepalen dagen aanvragen voor klompen in te dienen De uitteiking der bonnen op deze aanvragen zal voor zoover betrokkenen in verband met den beperkten voorraad reeds direct voor klompen in aanmerking komen van 1 Januari a s af geschieden Er zullen afzonderlijke bonnen in gebruik worden genomen voor hooge en lage mans en vrouwenklompen hooge en lage halven hooge en lage drielingen en hooge en lage dopjes Wanneer niet onmiddellijk bij de eerste uitreiking een bon is verstrekt zal deze bij een der volgende uitreikingen worden uitgereikt Het is derhalve ni t noodif telkens een nieuwe aanvraag in te dienen Een aanvraag kunnen alleen indienen zij die bij het verrichten van hun arbeid hoofcRakelijk op het dragen van klompen zijn aangewezen Hiertoe behooren o m abattoirpersoneel dekknechten binnenvaart granietschuurders houtarbeiders creosoteerbedrijven kuipers landbouwers landarbeiders reinigingsdiensten scheepstimmerlieden schippers binnenvaart vervoer van mest en groente schippersvrouwen smeden geen goud of zilversmeden of gereedschapmakers steenfabrieken bourierijders terrazzowerkers tuinbouw en tuiniersbedrijven l ï iït DE WEDEROPBOUW YAN NEDERLAND MEN VERWACHT IN DECEMBER STIiND wÉÊRVOoVmiUEt TOECANIEI JK DE WIESiNCESMEER VOLTOOID kingen en werkgevers 9 Burger adres lO Voor welke opleiding en men in aanmerking wenscht te komen dus bijvoorbeeld Liefst mineurschool anders bruggenschool Indien men in aanmerking komt volgt spoedig een oproep om voor een selectiecommissie te verschijnen De Spellingscomiï ï fesie aan het werk Volgens de Nieuwe Standaard aldus meldt A N P uit Brussel is de Neder landschBelgische Spellingscommissie te Brussel in vergadering bijeengekomen Zij heeft in groote trekken de beginselen vastgesteld van het verslag dat aan deBelgische en Nederlandsche Regeeringzal overgemaakt worden De commissiehoopt den definitieven tekst van dit verslag te kunnen opstellen bij haar vergadering die in Januari 1946 te Den Haagzal gehouden worden De besprekingen eindigden in een vriendschappelijke sfeer en de werkzaamheden van de commissie vorderen in gunstige zin Het proces te Nenrenberg Het Mysterie van Hess vlucht The News of The World citeert een verklaring van Hess welke deze Zaterdag in zijn cel te Neurenberg heeft gedaan Hiermede is het raadsel van zijn vlucht naar Engeland in 1941 dat veel stof heeft opgewaaid opgelost Hess verklaarde Ik vloog naar Engeland om Koning George uit te noodigen voor een vredesconferentie in Dtiitschland Ik wilde de wereld van het Bolsjewisme bevrijden Ik dacht dat de Hertog van Hamilton dien ik goed ken mij bij den Koning zou brengen Goering heeft Zaterdag verklaard toen Hitlef den brief dien Hess voor zijn vertrek voor hem achterliet had gelezen bleef hij enkele oogenblikken roerloos zitten Daarna werd hij woedenl en beval de arrestatie van allen die van de vlucht van Hess op de hoogte waren Hess had slechts zijn secretaris en zijn adjudant in vertrouwen genomen Volgens een bijzpnderen correspondent van de News Cronicle te Neurenberg zul Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 310 M 18 00 Jan Corduwner Non stop 18 30 Engelsche les 9 00 Nieuwsberchten en reportage 19 30 jo Meeuwse viool en Cor van Boven piano 20 00 Departementen spreken Ir G G T Bakker Electriciteit 20 15 Omroeporkest o l v Ben Silberman m m v Laurens Bogtman bas 21 00 Vragenkwartier door L de Jong 21 15 Jan Corduwener orgel en Nel Brink zang 21 45 Alfredo Campoli en zijn orkest 22 15 Mensch en Maatschappij Dr W Banning Mensch en Menigte 22 30 De componist van de week Franz Schubert 23 00 Nieuwsberichten en post scriptum 23 15 Avondwijding Ds L H Blauwendraad Ned Herv Pred te Baarn 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten Wij spreken met Persoverzicht 18 30 Jane Bron zingt oude en nieuwe songs 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 iViternationaal cabaret op gram pi met conférence 19 30 Programma voor de Nederlnadsche Strijdkrachten 20 00 Kamermuziek programma 20 45 De werkende vrouw Mej Joop Reijntjes over Oorlogsgedichten van en over vrouwen 21 00 Fransche en Russische melodieën 21 45 Avondwijding Kap J A Snoeren van de St Vitus Par te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Dansmuziek 23 00 Sluiting en Wilhelmus De specials schaiieformnlieren In aansluiting op het bericht van de vorige wek nog het volgende De termijn voor ainglf e bij de Schade Enquête Commissies van schade ontstaan door Dultsche vorderingen is verlengd tot 1 Januari 1946 Dit feit gevoegd bij de overweging dat de door de Schade Enquête Commissies uitgegeven achadeformulieren volkomen ongeschikt zijn töt het vermelden van gegevens betreffende motorvoertuigen is voor de A N W B de K N A C de K N M V de E V O en de Vakgroep Goederenvervoer langs den Weg aanleiding geweest in gezamenlijke overleg een apart formulier hiervoor te ontwerpen Het plan en het ontwerp werden gocd gekeurd door het Commissariaat voor Oorlogsschade Krachtens een instructie van het Ministerie van Financiën zal echter bij de Schade Enquête Commissies slechts aangifte mogen worden gedaan van schade ontstaan dpordat bedoelde motorvoertuigen door voormalige Duitsche instanties zonder vorderingsbewljs en zonder betaling werden medegenomen Als vorderingsbewijs gelden alle als zoodanig door Duitschers geteekende papieren ook al is hierop geen waarde vermeld ea Zijn dwe niet afkomstig van officieele Duitsche instanties als Wehrmachtskommandantur G B K of B D K Zoogenaamde Leistungsbescheinigungen of Sicherheidsstellungsbewijzen welke meestal aan vordering voorafgingen gelden niet als vorderingsbewijs Schade ontstaan door op regelmatige wijze tot stand gekomen vorderingen welke door de gewijzigde omstandigheden niet zijn betaald behoort niet bij de Schade Enquête Commissies te worden aangegeven Voor registratie hiervan zullen de gemeentebesturen dienen te zorgen Schade Enquête Commissies zijn gevestigd ie Winschoten Groningen Harlingen Emmen Meppel Assen Almelo Zutphea Arnhem Nijmegen Wageningen Harderwijk Tiel Amersfoort Zeist Amsterdam Den Helder Leiden Den Haag Delft Rotterdam Hellevoetsluis Dordrecht Middelburg Goes Oostburg Terneuzen Zevenbergen Roosendaal Breda Tilburg Helmond s Hertogen bosch Maastricht en Roermond Indien een bepaalde plaats in deze lijst ontbreekt moet c e schade worden aangegeven bij de dichtstbijzijnde Schade Enquête Commissie De speciale formulieren voor motorvoertuigen zijn uitsluitend voor leden verkrijgbaar Aangifte Radiotoestellen Om tegemoet te komen aan hen d e ia November niet in staat waren hun radioontvangstinrichting op de daarvoor vastgestelde dagen aan te geven is ae mogelijkheid opengesteld zulks a snpgje doen Deze aangifte moet op de dagen geschieden welke daèrvoor m uecember zijn aangegeven OPROEP In 1946 zal worden opgericht een schoolbataljon genietroepen waar achtereenvolgens de verschillende lichtmgen voor de genietroepen zullen worden opgelied Noodig zijn nog een aantal onderofficieren korporaals en manschappen als vaste instructeurs voor dit schoolbataljon Deze onieiding welke 1 Januari 1946 aanvangt geschiedt voor de functie van instructeur in een der drie navolgende af deelingen 1 Bruggenaf deeling 2e Mineurafdeeling 3 Chauffeursafdeeling Voorts is nog een klein aantal gegadigden noodig voor opleiding tot bull dozers instructeur In de eerste plaats zal in aanmerking komen het personeel van het 1ste en 3e reg genietroepen en het cor s pon o niers en torpedisten dat zich meldt Voorts de na 1 Januari 1918 geboren dienstplichtige onderofficieren korporaals alsmede oorlogsvrijwilligers voor zoover zij voldoen aan de navolgende voorwaarden mi Gegadigden voor de bruggen en mineursafdeeling beschikken over een technische opleiding tenminste overeenkomende met het diploma van een ambacht Gegadigden voor de chauffeursafdeeling beschikken over een uitgebreide chauffeurservaring ook op yrachtauto s alsmede een grondige practische motor Oegadigden voor Bull dozer Ltructeur als voor chauffeurs afdeeling en tevens eenige ervaring als machinist van een graafwerktuig Zij die in aanmerking wenschen te komen voor instructeur in het schoolbataljon genietroepen worden uitgenoodigd een Sn haSdig geschreven sollicitaüebrie tè ichten tot het hoofd van het Cenraal Bureau Militaire Opleiding Sectie 8 Deze sollicitatiebrief moet zoo spoedig mogeli doch uiterlijk 10 Decemberwordéft ingezonden en moet de volgende gegevens bevaten 1 Naam en voornamen voluit 2 üe boortedatum jaar en plaats 3 Eventueel wapen of dienstvak en rang 4 Eventu eel onderdeel en functie vQor Mei 194a 5 Eventueel huidig onderdeel functie en rang 6 Keuringsklasse 1 Uitvoerige gerrevens over genoten opleiding cursussen behaalde diploma s en technische bekwaamheden 8 Eventueel burgerbetrek DE SFGOURWi BU ABNHEM Prinses Juliana krijgt een Gramofoonplaat Maandag 26 November werd aan H K H Prinses Juliana op het hoofdbe stuur van het Nederlandsche Roode Kruis een gramofoonplaat aangeboden namens de gemeente Voorschoten Eveneens werd o a aan Z K H Prins Carel van Zweden een dergelijke plaat verzonden met een vertaling van den tekst in het Zweedsch Aan de eene zijde van de plaat werd opgenomen een danklied voor het Zweedsche Roode Kruis gezongen door een 60 tal schoolkinderen op den arideren kant brengt een massakoor 2 coupletten van het Zweedsche Volkslied gevolgd door het Wilhelmus ten gehoore BUITENLAND Engelsche soldaten worden nog niet uit Italië teruggetrokken Duff Cooper de Engelsche Ambassadeur in Parijs heeft den Franschen Minister van Buitenlandsche Zaken Bidault medegedeeld dat de Engelsche Regeering op Fransch verzoek het terugtrekken van Engelsche troepen uit gebieden in Italië die door Frankrijk worden opgeëischt zal uitstellen Volgens gezaghebbende kringen heeft Generaal de Gaulle gemeend dat indien de evacuatie vCas uitgevoerd en de gebieden weer door de Italianen waren bezet de Fransche eischen wanneer i o grenzen worden vastgesteld ernstig benadeeld zouden zijn I Bevin aan het woord In een Zaterdagavond te Londen gehouden ede heeft Engeland s Minister van Buitenlandsche Zaken Bevin gezegd dat de taak van de algemeene vergadering der Vereenigde Naties die 0 c enkele weken te Londen voor het eéi u bijeenkomt niet gemakkelijk zal zin Haar eerste doel zoo zeide hij is h t vinden van wegen en middelen niet cri de geleerden te harnassen maar om all vernielende elementen te harnassen die de wetenschap kan voortbrengen en nooit toe te staan dat die tegen eem menschelijk wezen ter wereld gebruikt worden Ik geloof dat een weg gevonden kan worden Ik zal trachten mijn bijV drage te leveren tot de oplossing van dn probleem teneinde den toekomstigen vrede te verzekeren Na de regeling van de eerste moeilijkheden ligt er een nieuwe taak Voor het menschdom in het ve schiet n I de bevordering van het recVt der volken om hun eigen vertegenwo r digers te kiezen en die naar een Wereldparlement te zenden De gewone ma zal niet ten oorlog trekken indien h i de kans krijgt zijn eigen lot te bepalen Leden der Blauwe EMvisie gearresteerd De politie heeft te Berlijn het overschat ondergrondsche bende gearresteerd meldt het News Cronicle De bende bestond uit leden van de Spaansche Blauwe Divisie die maandenlang een terreur uitoefenden Uitgifte van een leening ten lasts van Curacao Ingediend is een wetsontwerp tot goedkeuring van een door den Gouverneur van Curacao genomen beschikking inzake uitgifte van een leening ten laste van Curacao van 2 millioen gulden len als gevolg van documenten gevondenin het Ministerie van Buitenlandsche Zaken van Duitschland wellicht vervolgingen worden ingesteld tegen een aantalDuitsche Nazi sympathiseeren in Enland en andere landen Vele belangrijke stukken zijn onlangs voor onderzoek naar Londen overgebracht o a tot Hitler en Van Ribbentrop gerichte brieven De onderzoekers die tot geheimhouding verplicht zijn zeggerf zich verbaasd te hebben over hetgeen aan het licht gekomenis en over de personen die hierbij betrokken zijn De Amenkaansche Openbare aanklager behandelde gisteren den Duitschen overval op Tsjecho Slowakije Het onderwerp zal op één dag niet kunnen worden afgemaakt Het zal worden hervat wanneer de Britsche Openbare aanklager het hoofdstuk zal hebben ingediend betreffende den oorlog tegen Polen Vervolgens zullen worden behandeld de agressies tegen Noorwegen Nederland en Luxemburg