Groot Gouda, woensdag 5 december 1945

ö GROOT GOUDA 1 f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN t Redactie L J A v d Sfeenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 96 WOENSDAG 5 DECEMBER 1945 Administratie M J Van Loon Bur Markt 67 üouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et 23 Heden wordt het St Nicolaasfeest weer gevierd in een vrij Nederland Het oude feest dat jong en oud nu weer kan vieren met een opgewekt gezicht Onze bezetters trachtten ons steeds de vreugde van dit feest Op een of andere manier te vergallen Hoe anders dan verleden jaar kunnen wij het nu vieren Vorig jaar geen brandstof geen gebak koek suikergoed of andere lekkernijen die onze kinderen met vreugde en glimlachende gezichteri konden genieten Er was geen Sinterklaas alleen maar de groote Zwarte Piet in den vorm van den bezetter met zijn uniform en groote laarzen die ons bedreigde Nu kan men tenminste weer pan alles krijgen nog wel niet vrij volop en even mooi doch 7 r Pieren kan men het Sint Nicolaasfeest In de winkels heerschte weer dt echte oude bedrijvigheid een roezemoezige drukte die weldadig aandeed De kinderen kon men weer zien staan die met verlangende blikken de etalages bekeken en elkaar hun wenschen vertelden St Nicolaas het feest van vroegere jaren is weer herleefd in vollen luister en men kan constateeren dat ondanks vijf jaar knechting het geloof en het vertrouwen van opgroeiend Nederland in St Nicolaas en Zwarte Piet ongeschokt is gebleven STADSNIEUWS DE OPENBARE LEESZAAL IN DEN WINTER 1944 1945 De Leeszaal te Gouda Onder den titel In nacht en ijs verscheen hierover een Ixochure van de hand van Dr üreve de leidende figuur in de leeszaalwereld in NedetJand Inspecteur van de Leeszalen en Directeur van de üpnbare Leeszaal te s Gravenhage Aan de algemeene opmerkingen ontleenen wij De leeszalen zijn gedurende de bezettingsjaren de eenige openbare instellingen geweest waar het publiek ontspanning vertroosting opwekking afleiding tijdpasseering studiegelegenheiü kon zoeken en vinden Door de omstandigheden beperkt maar de leeszaal en alleen de leeszaal gaf ze Geen leeszaal of ze heeft duizenden nieuwe gezichten in het gebouw gezien nieuwe leden en lezers getrokken en geholpen aan geestelijjc voedsel De boekencirculatie steeg overal verdubbelde soms en de totale uitleening gedutende de oorlogsjaren is te schatten op 10 a 12 millioen per jaar Het veel omvangrijker geworden leeszaalwerk is gedaan zonder uitbreiding van personeel en met boekenvoorraden die niet uitbreidden maar slonken door allerlei oorzaken sterke slijtage en gfeen reparatie geert vervanging en weinig aankoop brand nonchalance diefstal en verbodsbepalingen Onze leeszalen zijn alle in geschonden staat uit den oorlog gekomen sommige totaal vernietigd andere zijn gedeeltelijk vernield en geplunderd maar alle zijn geschonden en behoeven zorg en geld om zich tot het oude peil te herstellen Zi behoeven geld om bij te koopen wat in hét buitenland verscheen en wat op binrtenlandsche persen zal worden gelegd te vervangen wat tot op den draad versleten in de uitleening bleef rondgaan Een kort woord wijdend aan enkele bizonderheden betreffende ieder van de ruim 80 leeszalen in Nederland wordt over de Leeszaal alhier gezegd Gouda waar t gebouw in het Sperrgebiet was komen te liggen heeft ettelijke malen van huisvesting moeten wisselen doch op uiterst primitieve wijze kunnen blijven doordraaien Met een kleinen voorraad boeken werd de uitdeeling in een winkel voortgezet Nu en dan ging het personeel naar het oude gebouw om wat nieuwe boeken onder den arm weg te halen Geadministreerd werd in de huiskarfier der directrice De eerste vier maanden van 1945 vormden slechts een climv van moeilijkheden nog meer koude nog meer drukte in de uitleening nog meer personeelsmoeilijkheden nog meer wrijvingen met den Ortskommandant Daartegenover nog meer stijgende waardeerin van de zijde van het publiek vooral van de onderduikers via hunne familiebetrekkingen Bij de heropening begin Mei opende men met een tentoonstelling van verboden boeken Onder de leden wordt een actie gevoerd om de circa 200 van de 1600 uit de ciculatie genomen met terecht gekomen verboden boeken te vervangen door een exemplaar uit eigen bezit aan de Leeszaal af te staan Mededeelingen Distribatiedienst Gouda Met Ingang van 1 December 1945 heeft de heer G Punt den dienst der distributie voflaten Met de waarneming van de leiding van het Distributiekantoor Gouda is de heer A G Berman belast Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen GROOD tot HOYNG U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel njede te nemen U kunt aan de loketten 7 Ö en 11 van het Gymnastieklokaal in de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 uur en tusvhen 2 en 3 30 uur br J P DE JONG HEDEN NAAR mpiË VERTROKKEN Hedenmorgen is de bakende Goudsche chirurg Dr J P éz Jon met hst Regecringsvliegtuig naar Indiè vertrokken Dr de Jong is benoemd tot leider van eenRoode Kruisteam Hij heeft tot taak de keuring van rcpatrieeranden Zijn verblijf in het Verre Oosten zal voor den duur van drie maanden zijn Moge onze beste wenschen hem op zijn reis en bij zijn werk hem vergezellen DE VERLOREN MIJTEiR Het was een goed idee van de Tooneelgroep van Volksonderwijs De Goudsbloem om gisteren liefst 4 voorstellingen van het St Nicolaas verhaal met bovenstaanden titel voor de kinderen van alle Openbare scholen te geven Wat hebben ze intens meegeleefd met den flinken jongen Klaas zij zongen dapper en ethousiast de diverse St Nicolaas liedjes mee die Klaas voor de schoorsteen zong Ook wanneer Nelis het stoute buurjongetje den mijter steelt kan het jeugdige publiek hun bewijzen van afkeuring niet verbergen Het spel werd door de tooneelgroep vlot opgevoerd waarbij vooral de jeugdige Klaas Bart Blok Sint Nicolaas na vijf jaar weer in een VRIJ Nederland land zijn rol goed ingestudeerdhad Deze opvoering zal er zeker toe bijdragen dat het St Nicolaasfeest dat tijdens de bezetting niet ten volle beleefd kon worden weer als van ouds in den huiselijken kring wordt gevierd Opbrengst Spoorwegcollecte De Zaterdag j l gehouden collecte ten bate van de R K Herstellingsoordvereeniging voor Spoor en Tramwegpersoneel Mgr Mutsaers bracht het mooie bedrag van ƒ 2237 op VïlRMIST De politie te Gouda verzoekt namens de ouders inlichtingen omtrent Marinus Hendrikus van der Kroef geboren te Gouda 25 April 1916 van beroep boekhouder wonende te Gouda aan de Gouwe 196 Signalement Lang ± 1 85 meter donker haar scheiding links bruine oogen gaaf gebit operatie litteeken achter linker oor is iets hardhoorend Hij draagt een bril met hoornen montuur en heefteen toote neus Hij is gekleed in een donkerblauwe winterjas zonder Wil schrijver van den Boschweg vanden brief met roode inkt geKhreven zijn naam en adres aan ons bureau opgeven daar op een schrijven met onieesb e handteekenlng niet kan worden ingegaan lidutUciM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Overwegend matige wind tusschen W en N W Wisselende bewolking met plaatselijke buien vooral in de kuststrook Iets koeler Wat is er In Gouda te doen 1 Reunie Vrijdag t m Woensdag Lunapark Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag No No Nanetta Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Meisjes achter tralies WAT GEBEURDE ERl 5 December 1944 Voor de vierde maal in een week Tokio gebombardeerd Onrustbarende toename van de diph terie in bezet gebied Een partij zilver ter waarde van S s millioen gulden uit de Rijksmtut weggevoerd naar Duitachland 1942 De Duitscheri veroveren Tebourba jouhaux Borotra en Herrlot door Laval weer gearresteerd ceintuur Lichtgrijs costuum vischgraat motief lage zwarte linnen scliocnen m lederen neus Duitsch fabrikaat blauwe hoed Onder lijn jas draagt hij een wijnroode shawl met wit en blauw afgeteekend Zijn ondergoed is gemerkt met de letters A K Hij verliet in den avond van Maandag 3 December 1945 te omr streeks kwart voor negen de ouderlijke woning op weg naar de Thalia Bioscoop waarvan hij niet is thuis gekomen Een ongeluk wordt gevreesd SPORTNIEUWS Uitslag der Competitie van de Goudsche Klav rjasclubs na 4 weken spelen Zaterdagavond wist D E S aan Sport een zware nederlaag toe te ijrengen en zoodoende een groot stuk van zijn achterstand in te halen Wanneer D E S de laatste 2 wedstrijden dezen vorm kan behouden voorspellen we ze eien mooie kans op het kampioenschap Zondagavond speelde van t Hof f sVricnden tegen De Vroolijke Vrieriden een felle strijd die van t Hoff s Vrienden op den 2en plaats bracht De stand is echter nu zoo dat de kansen voor allen gelijk zijn wat de spanning t n goede komt Allen hebben nu nog 2 wedstrijden te spelen Hieronder volgt de stand De Sport 59021 van t Hoff s Vrienden 58234 De Vroolijke Vrienden 58063 D E S 58054 Damclab Gonda Voor de onderlinge competitie werden Dinsdagavond de volgende partijen gespeeld H ten Wolde P Bouter 2 0 D Stuurman G v Ardenne 1 1 T Bak J van Buren 2 0 L V d Linde H ten Wolde 0 2 P V d Linde A v Setten 0 2 D V d Linde Goudriaan 1 1 J van Buren C Bonter 0 2 A van Leeuwen D Rqnsbnrger 1 1 H Luidens T v d Veer afg P v d Pouw J Hoogendoom 0 2