Groot Gouda, woensdag 5 december 1945

Juweelen diefstal tijdens de bezetting Een lichte straf en Een aanklacht tegen de omgeving Spoorwegen steeds vooruit Thans iTeer 2839 K M rails berpbaar Een oogenschijnlijk onbelangrijke zaak was het die gisteren door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam werd behandeld De achtergrond was echter wel zoo belangrijk cn om die reden verdient dit geval bijzondere aandacht Mevr W G J cchtgenoote van den heer H 4K was tijdens de bezetting uit Den Haag geëvacueerd en had lich te Gouda gevestigd aan de Burgem Martensstraat Hier woonde zij met haar dochter en haar twee pleegkinderen terwijl haar man in het buitenland vertoefde Ofschoon z geen deel nam aan het ondergrondsche werk had zij toch een nauw contact met een illegale groep hier ter stede met name de B S Zoo kon het gebeureif dat zij met den heer de K in overleg trad toen zij vernam dat tea huize van de Fam T aan den Tiendeweg een aantal gouden voorwerpen in bewaring was afgegeven door den heer H daar een Duitschen inval bij hem gevreesd werd De opzet was deze sieraden ten goede te laten komen aan een ondergrondsche beweging De heer de K opperde het plan de sieraden in beslag te laten nemen door ecnige goede agenten Ook de inmiddels gestaakte commissaris H was van een en ander op de hoogte Voor het echter zoover kwam had Mevr zich ten huize van T de collectie nogmaals laten toonen en daarbij een belangrijk aantal van deze artikelen in haar tasch gestoken Later zelfs nog op 5 Mei had zij deze sieraden gedeeltelijk aan haar dochter de beide pleegkindaren en twee oodsche onderduikers gegeven Diefstal van deze goederen was hetgeen haar thans ten laste gelegd werd Mr Brongers president van het gerecht stelde de vraag of het onderhoud met den heer de K vóór het meenemen vlin de sieraden had plaats gehad of daarna Mevr kon zich dat echter niet meer herinneren Uit de verklaringen welke zij bij het vooronderzoek aflegde bleek echter dat dit onderhoud voor de bewuste daad plaats beeft gevonden Ik heb er toen niet b nagedacht verklaart Mevr thans Dan worden de sieraden getoond waarbij verscheidene voorwerpen worden herkend als te behooren tot het weggegeven gedeelte Uit het requisitoir van den officier van Justitie Mr Grasso blijkt dan dat de heer van R die ondergedoken was bij de Fam T het plan heeft geopperd de sieraden aan een ondergrondsche beweging te schenken Wat moeten de HANDBAL H e e re n Snelwiek 1 Krachtsport 1 O 9 Krachtsport 2 D W S 5 4 10 Dames Kraehtsport 1 Vires 2 2 0 Beide eerste elftallen van Krachtsport boekten Zotidag weer een overwinning Vooral bij de heeren was de voorhoede zeer productief Het 2e elftal moest met tien man de meerdere erkenen in D W S f BINNENLAND Demonatratie van nieuwe iaschmethoden Vrijdagmiddag heeft ia het gebouw van de rijksautomobielcentrale te Den Haag een demonstratie plaats gehad van nieuwe iaschmethoden In Engeland is na den oorlog de vcreeniglng European Central Inland Transport Organisation opgericht kortweg Ecito geheeteo die wegens het gebrek aan nieuw autoonderdeelen een manier heeft gezocht om oude oaderdeelen die gebroken gescheurd of op een andere manier onbruikbaar geworden zijn te herstellen En men is er in geslaagd nieuwe laschmethoden te vinden Er werden zes demonstratiewagens met vakkundig personeel over het geheele land uitgezonden om de lasschers deze nieuwe methoden te leeren Ook in andere landen richtte men Bitalen op Het filiaal in Den Haag stelde zich in verbinding met het ministerie van verkeer en energie dat aan den bond van automobielhandelaren en garagehouders Hovag verzocht deze methoden ook in Nederland bekend te maken Men zond hiervoor een Engelsche Instructeur Shewafd naar Nederland die lasschers uit groote bedrijven welke belaag hebben bij deze vinding gedurende twee dagen onderricht geeft zoodat ook zij deze methoden zullen kunnen toepassen Moeten N S B vrouweii terug Wat vindt het Nederlandsche volk dat er gebeuren moet met vrouwen die alleen lid zijn geweest van de N S B en moeder pleegkinderen doen met sieraden die hen in bruikleen werden gegeven vraagt Mr Grosso Zij waren toen 8 en 10 jaar ood Bovendien waren de ondergedokenen niet geholpen met sieraden die zij niet konden verkoopen omdat zij ze eveneens in brnikleen ontvingen Dit alles is zeer onlogisch Wij zien hier een verdachte die tegen de omstandigheden te pletter is geloopen zoo vervolgde Mr Grasso Wel is zy toerekeningsvatbaar maar deze daad kan haar slechts ten deele worden aangerekend Het was maar een slip of the hands Na geconstateerd te hebben dat Mevr in de eerste plaats huisvrouw is en erop gewezen te hebben dat iemand uit het milieu van verdachte die weet wat zij doet extra gestraft zou moeten worden cenerzijds anckrzijds echter reeds zwaar getroffen is door het voorarrest eischt Mr Grasso een gevangenisstraf van 4 maanden met aftrek van den tijd in preventieve hechtenis doorgebracht Mr Drost als verdediger hierna het woord verkrijgende geeft toe dat Mevr J niet had mogen beschikken over het eigendom van anderen Zij heeft het echter niet ten eigen bate aangewend Na in gegaan te zijn op de juridische juistheid van de ten laste legging zegt Mr Drost dat de verdachte haudelde in een toestand van zenuwoverspanning Met alle eerbied en lof voor het werk dat door de ondergrondsche is gedaan kan ik de omgeving van Mevr toch niet anders qualificeeren dan vergiftigd en moreel verrot Wij zien hier het verschijniel dat verschillende ondergrondsche werkers haar beïnvloed hebben Zij toch dachten na de bevrijding een betere positie te kunnen verwerven door den invloed van den echtgenoot van verdachte die inmiddels in het buitenland in een hoogst belangrijke functie was benoemd Op den duur is zij hier niet tegen opgewassen geweest waar nog bij komen de algeh eele dagelijksche zorgen die baar huishouden en de bil haar ondergebrachte onderduikers met zich brachten Het valt niet te ontkennen dat Mevr Jen défaut geweest is naar toch zoo ik willen verzoeken op jur dische gronden vrijspraak ie verleenen Mocht dit niet mogelijk zijn dan zag ik gaarne dat de eisch gewijzigd werd in 120 dagen in plaats van i maanden zulks in verband met het feit dat Mevr zich reeds sedert 7 Augustus in voorarrest bevindt aub een voorwaardelijke straf zonder toepassing van onder toezlchtstelling Indien dit mogelijk zag Mr Drost gaarne dat de rechtbank onmiddellijk uit praak deed Nadat de Rechtbank zich in de Raadkamer heeft teruggetrokken wordt Mevr I onmiddellijk in vrijheid gesteld terwijl de uitspraak over 14 dagen zal plaats hebben zijn van jonge kinderen Dit is een actueel vraagstuk waarnaar de Nederlandsche Stichting voor Statistiek een opinie onderzoek heeft ingesteld De ondervraagde personen die over alle lagen der bevolkiög en alle deelen van het land waren verspreid hadden voor hun antwoord keus uit drie mogelijkheden De meerderheid der bevolking namelijk 60 blijkt deze vrouwen zoo spoedig mogelijk onder zeker toezicht wederom in vrijheid te willen stellen teneinde haar geleg eid te geven zich weer aan de opvoeding van haar kinderen te gaan wijden Merkwaardig is dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen een zelfe percentage deze opvatting is toegedaan Een minderheid namelijk 14 meent dat deze vrouwen als ongeschikt voor de opvoedingstaak ook na het einde van haar straftijd uit de ouderlijke macht moeten worden onzet en even lang als andere N S B ers moeten worden vastgehouden Zoowat een vierde gedeelte 24 verkiest tenslotte de mogelijkheid dat deze vrouwen haar kinderen later wel mogen opvoeden echter eerst nadat zij evenlang zijn vast gehouden als andere N S B ers Slechts 2 der bevolking blijkt te dezer zake geen meening uit te spreken Wat betreft de onderbrenging der N S B kinderen blijkt 57 der bevolking voor opvoeding in gezinnen te zijn Ongeveer 36 spreekt zich uit voor onderbrenging in opvoedingstehuizen terwijl 7 geen oordeel te kennen geeft Nederlanders en Australiërs koopeh Amerikaansche legervoorraden op Radio Melbourne heeft medegedeeld dat de legervoorraden van de Amerikaansche basis te Finchhaven op NieuwGui nea die op 12 500 000 dollar geschat worden zullen worden aangekocht door Nederlandsche en Australische koopers Volgens speciale instructie uit Washington is de verkoop van vuurwapenen en munitie verboden maar voor meerdere millioenen dollars aan voedsel medicamenten en kleeding is door de Nederlanders aangekocht ten behoeve vati Ned lndië Nederlandsch Zwitserlandsch handelsverdrag Na onderhandelingen te Bern tusschen een Nederlandsche delegatie onder leiding van Mr S Th J Teppema Directeur van de Bultenlandsche Economische betrekkingen en een Zwitsersche delegatie onder leiding van Prof P Keiler van het Zwitseische Ministerie van Buitenlandsche zaken is op 2b November j I een handelsovereenkomst tusschen Nederland en Zwitserland geparafeerd welke voorloopig in werking is gesteld Volgens de bepalingen van dit handelsverdrag dat de periode tot het einde van 19 6 omvat zullen de w deizijdsche leveringen we ke voorzien zijn een totale waarde bedragen van ca 215 miUioen Zw frs waarvan ca 140 millioen Zw frs voor Invoer uit Zwitserland en ongeveer 75 millioen Zw frs voor uitvoer naar dat land Directear postchèqne en giro ontslagen De directeur van den Postchèqne en Girodienst de heer W Dogterom is op advies van de desbetreffende zutveringscommissie ontslagen Tot zijn opvolger zou worden benoemd de heer H van der Linden adjunctdirecteur van het postkantoor te Rotterdam die reeds sedert de schorsing van den heer Dogterom diens werkzaamheden waarneemt Massagraf ontdekt In de Appelbergen een boschrijke streek onder de gemeente Haren Gr is dezer dagen een massagraf ontdekt Men is nog bezig met identificatie der slachtoffers Het betreft hier waarschijnlijk een graf van ongeveer 20 personen die door de Duitschers op wreedaardige wijze om het leven zijn gebracht Industriefinanciering Met ingang van Maandag 3 December 1945 is het adres van de Maatschappij voor Industriefinanciering N V gewijzigd in Kneuterdijk 6 s Oravenhagè telefoon 183036 Geen electriciteit voor étalage of reclame Het is vaak nog moeilijk te beseffen dat met het einde van den oorlog niet onmiddellijk de normale omstandigheden van vroeger zijn teruggekeerd Menig energiek winkelier of ander zakenman wil graag weer als vanouds zijn étalage in helder licht zetten of de lichtreclames aansteken De kolenpositie laat echter een dergelijk electriciteitsverbruik nog njet toe Bovendien moet alle electriciteit welke maar eenigszins gemist kan worden voor de industrie ter beschikking komen Daarom wijst het Rijksbureau er nog eens met nadruk op dat het verbruik voor étalage of reclameverlichiing verboden is en tevens dat niet toegestaan kan worden dat in winkels of andere bedrijven lampen branden terwijl er niemand aanwezig is zooals nog herhaaldelijk voorkomt Van de 3000 K M rails der Ned Spoorwegen is thans weer 2839 K M berijdbaar waarvan 2336 K M in gebruik is voor reizigersvervoer En ook de eerste Internationale verbinding is tot stand gekomen nu de Pullmantrein weer heen en terug van Amstredam naar Brussel rijdt waar aansluiting bestaat op de trein Brussel Parijs Men is thans bezig Ymuiden Haarlem te her electrificeeren en dan is Amstrdam Amersfoort aan de beurt Voor verdere electricificatie heeft menwel bovenleiding maar geen onderstations Heel moeilijk is ook de reparatievan de locomotieven De werkplaatsen inHaarlem b v bevatten slechts 10 procentvan hun machines van voor den oorlog België helpt thans met de reparatie derlocomotieven welker aantal gestadig toeneemt Er zijn een honderdtal Engelscheen zeven van de 50 bestelde Zweedsche in bedrijf Maar toch hebben dq spoorwegen slechts de helft van hun locomotievenparkvan voor den oorlog Ze missen 76 procentvan de personenrijtuigen en van de 30 000 goederenwagens zijn er thans slechts 14 000 met inbegrip van de buitenlandsche die toevallig in Nederland aanwezig waren Uitwisseling van deze buitenlandsche met Nederlandsche die inDuitschland rijden gaat uiterst moeilijkomdat men de Nederlandsche in Duitschland niet graag missen wil ze zijn zooveel beter dan de buitenlandsche Totaal 800 bruggen waren vernield alleen al tusschen Den Bosch en Geertruidenberg 80 Aan gestolen machines zooals draaibanken krijgt mn uit Duitschland alleen dan terug wat men daar mis Post Marine personeel De Marine Voorlichtingsdienst maakt bekend dat alle post bestemd voor ma rinepersoneel in Indië of gezinsleden van het personeel alsmede post bestemd voor marine personeel dat in krijgsgevangenschap is geweest e n wacht op transport welke per vliegtuig Amstet dam Batavia zal worden gezonden geadresseerd moet worden met de aanwijzing per adres marine postkantoor Batavia centrum Deze post moet dus niet meer gezonden worden naar het marine commando te Colombo Poststukken bestemd voor de mariniers der mariniersbrigade in Nederlandsch Indië moeten dus voorziefi zijn van onderstaand aanduidingen a een voornaam voluit daarna verdere voorletters naam geadresseerde Zoo mogelijk het stamboeknummer b Mariniersbrigade in Nederl Indië c Per adres Afarine Postkantoor te Batavia Centrum De Razzia in Den Haag Tijdens de op 3 December gehouden razzia op den gifhandel in de Hemsterhuisstraat te s Grayenhage werd het volgende in beslag genomen ongeveer 200 kg koffiesurrogaat 500 wandborden ongeveer 1000 sigaretten eenige bedragen aan geld tezamen pi m ƒ 6000 150 kg uien éenige zakken aardappelen een aantal blikjes melk een hoeveelheid gesmolten vet pakjes vet koffie melkpoeder wol 250 flesschen eau de cologne lappen costuumstpf gouden hangers met diamanten gouden sieraden 1 stofzuiger 1 naaimachine een hoeveelheid militaire kleeding I pistool met patronen 50 kg lood en een aantal hakenkruisarmbanden 12 personen werden aangehouden waarvan er I in verzekerde bewaring is gesteld en 2 overgegeven aan de recherche aangezien zij gesignaleerd sfonden voor rijwieldiefstal en diefstal met braak De P T T op Nieuwjaarsdag Op den len Januari zal bij de P T T den dienst als op Zondag worden gedaan echter met dien verstande dat overal in den lande één briefpost bestelling zal worden uitgevoerd In de groote steden zelfs twee terwijl eveneens buslichtingen zullen plaats vinden Fusiebesprekingen NVV EVC Het N V V bestuur heeft fusiebesprekringen met de E V C voorloopig geschorst De heer Blokzijl voorzitter van de E V C heeft volkomen in strijd met de gemaakte afsprakenen volgens de persverslagen bovendien op onjuiste wijze mededeelingen gedaan over de fusiebe sprekingen in een openbare vergadering i te Roterdam I Het bestuur van het N V V heeft van het E V C bestuur opheldering hieromI trent geëischt sen wil en dat is niet bepaald het beste De door de spoorwegen geleden schade schatte Ir Hupkes op 250 millioen gulden ongeacht de bedrijfsschade De spoorwegen zouden in 1940 zichzelf hebben kunnen bedruipen was de oorlog niet uitgebroken 1943 was zelfs een topjaar door het geweldige reizigersverkeer Alleen al in Augustus werd toen 19 milÜoen ontvangen Ook thans stijgen weer de inkomsten en ze zijn al hooger dan in 1939 dank zij vooral de reizigers die met weinig comfort tevreden zijn Met wat de spoorwegen over hebben en provisorisch kunnen herstellen wil men een tijdelijk bedrijf inrichten Het ideaal is snelle frequente electrische verbindingen op de lange afstanden en busverkeer voor de korte weer Met de K L M is ook overleg gep ee ö Er dienen stations bij de vliegvelden te komen en voorts is Ir Hupkes een voorstander van een goed wegverkeer A vervoermiddelen dienen gecoödineerd te worden Maar dat alles is toekomstmuziek voor vijf zes jaar Want door de opvoering van de snelheid moeten alle overwegen bewaakt worden de rijbanen ververzwaard kleine stations gesloten en nog tal van andere maatregelen ingfj voerd We mogen voorloopig al Wi z l dat met Januari de dagretours weer verkrijgbaar zijt geen buurtverkeer meer dat volgende week Dinsdag de brug wj beperkt reizigersvervoer Nijmegen Ar hem Apeldoorn zal kunnen ontstaan dat tegen midden Januari de brug Zwolle gereed zal zijn Westervoort klaar komt zoodat er