Groot Gouda, donderdag 6 december 1945

INDIE Ik weet het niet Noel Monks schrijft in de Daily Mail de slechtste vorm van censuur is door de Seac autoriteiten opgelegd aan de dagbladcorrespondenten te Batavia Het is geen enkelen correspondent geoorloofd ook maar tegeii een Britschen generaal te praten Wij zijn niet in de gelegenheid feitelijke informatie of wel een achtergrond van een bron hooger dan een luitenant kolonel te krijgen Tijdens persconferenties is het antwroord op lederen vraag Ik weet het niet Nederlandsche troepen op Java en Sumatra In de politieke kringen op Java gelooft men dat een van de punten die bij de besprekingen van vandaag te Singapore ter tafel zullen komen zal zijn de behandeling van de kwestie dat Nederlandsche troepen buiten Java en Sumatra worden gehouden in militaire kringen echter zegt men dat als het noodig is de orde en rust op Java met geweld te herstellen er veel sterkere landstrijdkrachten noodig zullen zijni in welk geval waarschijnlijk aandrang zou worden geoefend om de Ne derlanders aan de operaties te laten deelnemen Volgens Nederl kringen is de toestand op Java hoofdzakelijk te wijten aan het terrorieme van de door de Japanners geoefende jongeren en hoewel Sjarir dit ontkent zijn zij van meening dat de gematigde Indonesiërs een overeenkomst zouden willen sluiten als dit gevaar bezworen was VERLIESCIJFERS De geallieerde radio Bandoeng deelde gisteren de volgende Britsche en Britsch ïndische verliescijfers mede Totaal tot 2 December 131 dooden 528 gewonden en 186 vermisten Het meerendeel hiervan zijn Biitsch Indische manschappen NIEUWS IN HET KORT Oe Sovjet autoritelten hebben een memorandum ovethandlgd aan den geallieerden controleraad te Berlijn waarin zi hun verwondering uitspreken over het feit dat in de Britsche zone zich nog groote eenheden van het Dultsche leger de vloot en da luchtmacht bevinden bij elkaar meer dan honderdduizend man De Sowjet autoriteiten achten dit in strijd met de besluiten van Potsdam en hun zijn geen bijzondere omstandigheden bekend die deze afwijking zouden rechtvaardigen Een Amerikaansche bommenwerper heeft de reis om de wereld gemaakt in vier dagen en 40 minuten de gemiddelde snelheid bedroeg 400 km per uur Een domonstratie met de eerste auto welke door atoomenergie wordt voortbewogen welke heden in Londen moest plaatsvinden kon niet doorgaan daar volgens deverklaring van den uitvinder enkele onderdeden van den motor door sabotage zijn beschadigd De geallieerde bestuursraad te Berlijn hfeft een wet uitgevaaidigd waarbij allefabrieken en bezittingen der I G Farben onder beheer worden gesteld van een commissie van vier leden te benoemen door degeallieerde bevelhebbers Voorts zijn wetten betreffende verbdd van militaire oefening en raotsoeneering van gas en electrlciteit uitgevaardigd De voedselpositie van Beligië is volgens Paul Kronacker Minister van Import voor deze winter veilig gesteld Het is den Britschen soldaten in verband met mogelijke epidemieën verboden voortaan Dultsche bioscopen te bezoeker die voor burgers zijn bestemd Denemarkeneischt 116 milliard Kronen schadevergoeding in goederen van Duitsch land Op Dultsche fabrieken wordt geen prijs gesteld OFFICIEKLE PUBLICATiËT Verf en Verfgrondstoffen De Sectie Verf en Verfproducten van het Rijksbureau voor Chemische Producten heeft ais zelfstandig bureau opgehouden te bestaan De bevoegdheden van den directeur van dit bureau zijn overgegaan op den directenr van het Rijksbureau voor Chemische Pro ducten welke laatste bureau in den vervolge ook de distributie van verf verfgrondstoffen en chemische kantoorbenoodigdheden zg verzorgen De bestaande toestand blijft ook na publicatie van de verf en verfgrondstof fenbeschikking 1945 ongewijzigd voortduren MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tnsschen VLIST WATEREN ABONNEERT U OP GPOOT GOUDA Slagerij JUddCMHta Gouwe 186 Telefoon 2067 prima kWalitSit VUesch en Vleeschwaren voor Vertrokken naar ROTTERDAM Z Mijnsheerenplein lÓ Ds A de Blols van Spoorwe gstraat 57c üouda Diaconessenhuis DE WIJK vraagt MEISJES Voor prima vleesch en heerlijke vleeschwaren kunt U uitstekend terecht bij J AtDERSHOF Toorheen G J Bergsma de slagerij waar U zooveal vet bl het vleesch krijgt WESTHAVEN 38 vlak naas t Postkantoor Gouda Telefoon 2201 KLOMPEN OP DEN BON I Lever Uw boiinen in bij een Speciale zaak voor klompen directe aflevering oo anfl vo orraad strekt Prima kwalKalt Let op t juiste adres J Schlingmann Klompenhandel Keizerstraat 106 Gouda poer Linnenkamer Keuken en verdere Huishoudelijke werkzaamheden Persoonlijke aanmelding Westhaven 11 Gouda dagclliksttMsdiea 6 30 en 7 30 uur Verloofd JANE VAN EIJK en WIM DE JONG Graaf van Bloisstraat 26 Oosthaven 29 Thuis 9 December 1945 Verloofd RIET LAFEBER en BERT VAN OUWERKERK Gouda 9 Dec 45 Zoutmanstraat 34a de la Reijlaan 20 Receptie 9 Dec dei nam van 3 tot 5 uur Zoutmanitnat 4b De plechtige teraardebestelllng van ons lid ADRIAAN DB RIJKE gefusiieiciu 0 j 6 Juni 1944 te Overveen zal Vrijdag 7 December plaats vinden te Gouda op de Algemeene Begraafplaats om pl m 2 45 uur Auladienst In de Gereformeerde Kerk Turfmarkt te 1 30 uur Ned Chv Pad Veceeniging Afd Gouda f DIE KANTANKY s Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan den Weled 2Seergel Heer Dr j G W F BiK H H Doktoren en Verplegend Personeel veut het van Iter on Ziekenhuis voor de liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en overlijden van onzen lieven zorgzamen Man en Vader JAN ALDBRSHOF G G ALDERSHOF De Wal Westhaven 38 Wijziging Marktbebouwingsvetordcning De Burgemeester van Gouda Gelet op artikel 43 o de artikelen 37 en 38 der Woningwet Brengt ter algemeene kennis dat op de Gemeente secretarie Afd Algemeene en Sociale Zaken van 5 Dec 1945 tot en met 2 Jan 1946 voor een ieder ter Inzage Is gelegd het ontwerp besluit tot vaststelling van eeq Verordening tot wijziging der Markthebouwings erordening Gecfurende den bovengenoemden termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij den Gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerpbesluit indienen Gouda 3 December 1945 De Bacgemeeater voornoemd lAMES Te koop gevraagd eea petroleam kacbel i g t Brieven onder no 2279 bureau v n dit blad REUNIE THEATER Directie T J van der Tooren Middag en ATODdvooritelHogeo Vanaf Vr dag 7 Dec tm Woensdag IZ Dec Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 en 9 15 u Maandag Dinsdag en Woensdag 3 u 7 u en 9 15 u tvd Mitft Een spannend en imposant Hm werk De machtige Amerikaansche Kleurenfilm THE DRUM met de wereldberoemde SABU Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda Micky Mouse Wald Disney De Stoomwals De meest beroemde teekenfilm Toegang ALLEEN boven 18 jaar Bewindvoering Door het Nederlandsche Bcheersinstltuut is bij besluit van 21 November 1945 ondergeteekende benoemd tot bewindvoerder voor S N POLAK laatstelijk gewoond hebbende Oosthaven 31 te Gouda Hij verzoekt allen die goederen en of geldwaarde onder zich hebben of verschuldigd zijn aan voornoemden S N Polak hiervan vóór 1 Jan 1946 mededeeling te doen Gouda 29 November 1945 Mr S H SMIT Advocaat ea Procureur Lange Tiendeweg nó 51 THALIA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gouda Van Vrijdag 7 Dec t t en met Woensdag 12 December Aardbevingen Bakvisschen en Lachexplosies Rosalind Russel en Janet Blair in de vroolijke comedie Mijn zuster EILEEN Regie Alexander Hall Een kosteliik programma waar U zich dol mee zult amuseeren Toegang alle leeftijden Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 915 u Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u et 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u Gevraagd net meisje of werkster om gedurende enkele uren per dag geheel zelfstandig 4ichte huiselijke bezigheden te verrichten Flink loon Aanmelden JAN LUIJKENSTR 20 Zaterdag na 2 uur Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Van Vrijdag 7 Dec tot en met Dinsdag 11 Dec Jean Cabin Ida Lupino Thomas Mitchell in de spannende sensationeele speelfilm Het schuim der Zee Een boeiend drama in de poëtische sfeer van het havenkwartier ergens op de kust van Zuid Caiiforniè In ons bi progranima Hollandsch Nicnws een sportfilm en etagezellige mnslcalfilm Toegang 14 jaar Gevraagd bekwame Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u 9 15 u Dirsdag 3 u 7 u en 9 15 u Woensdag 3u 7u en 9 15 u Maandag 3u 7u en 9 15uur Zondag 4 voorst 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur 63549 � VAN HOORN S CAFETARjA vh J V d Beek Groeneodaal 15 Werkster gevraagd voor Maandagmorgen en Vrij i 9 MEVR ZANEN Burg Martenssingel ob HUWELIJK ATTENTIE I Ned grootste HuweUjlub middeling organisatie Eecelaior thans ï vestigd Kampersingel 48rood Haarlem middelend voor alle leeftijden gelooven verplaatst roet Ingang van haar kantoor naar JUNOPLANTSOEN te Haarlem geopend Woensdags J dag v n 2 30 uur Vraagt direct o Jing of sclirifteliilc a lle inlichtinaen Te koop gevraagd een wagen i 2too en ccn peardentulf K VERHOOG Jaagpad 46