Groot Gouda, vrijdag 7 december 1945

NIEUWE BONimENLIJST Boo 347 50 gram thee Wim Kan en zijn A B C Cabaret in Japansche gevangenkampen In December 1939 vertrok Wim Kan met zijn abc caberet naar Ned Indië voor een tournee van 6 maanden Thans zes jaar later bevindt hij zich nog altijd in het verre Oosten in Ban kok De tournee door Ned Indië werd gevolgd door een tournee langs de krijgsgevangenenkampen der Japanners De groep die dit laatste tournee maakte was evenwel niet meer het oude abc cabaret zij bestond slechts uit Wim Kan en ee n aantal van zijn Nederlandsche medegevangenen in de Japansche kampen Voor de Nederlandsche krijgsgevangenen in die kampen is Wim Kan een groote steun geweest Hij heeft er veel toe bijgedragen om de kampgenooten in die moeilijke en ellendige jaren een hart onder den riem te steken zoo verklaarde ons een zoojuist uit Birma teruggekeerden landgenoot Onze zegsman was al spoedig na het uitbreken van den oorlog met de Japanners van Sumatra naar Birma overgebracht waar hij met zoovele andere landgenooten moest werken aan den aanleg van den grooten spoorweg die misschien wel aan 40 der aldaar tewerkgestelden gevangenen der Japanners het leven kostte Ook Wim Kan is er later heengevoerd Daar heeft hij temidden van de menschelij4 e ellende in de kampen veel voor zijn medegevangen kunnen doen OFFICIEELE PUBLICATIE Oproep Militaire Luchtvaart Alle dienstplichtige onder officieren van de mil luchtvaart lichting 1936 t m 194C worden van 17 t m 20 Dec 1945 voor 4 dagen in werkelijkcn dienst geroepen Melden op het vliegveld Ypenburg op het B kamp op 17 Dec a s voor 14 uur De Minister van Oorlog Storting gelden voor rijvaardigheidsproeven Teneinde mogelijke vertraging bij het aanvragen van een rijvaardigheldsproef te ontgaan kan als tijdelijke maatregel in spoedgevallen het inschrijvingsgeld voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid aan het Centraal Bureau voor het afgeven van bewijzen van rijvaardigheid Gr Hertoglnnclaan 70 Den Haag i pv per giro per postwissel worden overgemaakt WEDEROM DRUIVEN VOOR DE KINDEREN Het P V K tz Gouda maakt bekend dat voor dz kinderen geboren in 1936 en daarna dus van O t m 9 jaar per kind 200 gram druiven beschikbaar is Deze druiven zijn te verkrijgen Maandag en Dinsdag a s in de Agnietenkapel op de Nieuwe Markt op vertoon van de 2e Distributiestamkaart van des morgens 9 uut tot des avonds 5 uur De prijs bedraagt per 200 gram 55 et Deze distributie heeft alleen betrekking op Groudsche kinderen Gelieve verpakking mede te brengen Clandestiene bereiding van boter en kaas De melkpositie van ons land maakt het noodlg dat veehouders hun leveringsplicht aan melkverwerkende bedrijven stipt nakomen Uit de rapporten van de controleurs van den C C D die de naleving van deze voorschriften regelmatig nagaan blijkt dat het aantal overtredingen nog steeds belangrijk is Zoo werd In een bepaald rayon in één week tegen 52 veehouders proces verbaal opgemaakt wegens het achterhouden van melk en clindestiene bereiding van boter of kaas HurblJ werden o a 72 kazen in beslag genomen Ein veehouder te Haastrecht werd verbahseerd weqens het in voorraad hebben van ten o gemerkte kazen Er werd een dagehjksch telcort vastgesteld van twaalf liter melk Offlciëele bonnenlijst voor de tweede helft van de 13e periode 1945 9 t m 22 December 45 voor het noorden des lands Noord holland Zuidholland m tützondering van Goeree Overflakkee en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van kb kc 513 800 gram brood 200 gram bloem 1 rantsoen gebak 70 gram beschuit 400 gram suiker 50 gram thee 250 gram margarine 200 gram kaas 150 gram vleesch kg aardappelen 400 gram brood 1 kg aardappelen 1 j liter melk liter melk Bonkaarten ka 335 341 342 en 343 344 345 346 347 34S en 349 350 351 352 en 353 b 31 en b 32 b 33 a 34 b 34 en c U Bonkaarten kd ke 513 435 en 436 800 gram brood 437 en 438 200 gram bloem 250 qr rijst of klndermeel 1 rantsoen gebak 70 gram beschuit 500 gr m suiker 250 gram boter 125 gram margarine 200 gram kaas 5 liter melk l50 gram vleesch Ook In ndere deelen van het land werdea dergelijke overtredingen geconstateerd b al deze gevallen werd proces verbaal opgemaakt de aangetroffen ongemerkte boter of kaas m beslag genomen en de karninstallatie verzegeld Abonneert U op Groot Gouda d 31 en d 32 Tabakskaalrten t 03 v 03 X 03 Groentekaart g 02 kg aardappelen 400 gram brood 250 gr rijst of kmderm l rants tabaksartlkelei geen Importsigaretten 100 gram chocolade of sulkerwerken 2 rants tabaksartikelen geen import sigaretten periode 2 3 December 1945 t m 19 lanuari 1946 De bonnen voor vleesch melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 15 December a s Dn kaas zal voor de helft in Buitenland sche volvette of 40 plus kaas en voor de helft in magere of 28 plu kaas worden geleverd Voor de week van 16 22 Dec a s znllea nog bonnen worden aangewezen voor vleeKh melk aardappelen grutterswaren ontbijt koek zout jam peulvruchten vermicelli zuidvruchten waschpoeder versnapertogco en tabak Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 7 De ember as van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzonder van de bonnen voor melk en aardappeleo waarop eerst met Ingang van Maandag 10 December mag worden algeleverd De hdta g 02 der igroentekaart moet uiterlijk op Zaterdag 15 December bij een bto delaar In groente worden ingeleverd J Betere De Grutter DE KOFFIEEN THEEZAAK rilllllllllllllM Café Desl DE BEURSKLOK Marki 20 Oouilfi Zalerdag 8 December cooi Si HUoeaas al mei ailraciies van 8 2 uur met BOYANT ORKEST OrJtes eicJer Dick Mulder Dansleider Jan Neef Zaal geopend vnnaf 7 uur ♦ Eigenaar H J MAREE Op 20 December 1945 hoRcn onie I geliefde Ouden eo Grootonder s J E J VAN DER KLEUN en C VAN DER KLEIJN ZORQ dtn dag te herdenkcD d t zij voor 40 laar In het huwelijk traden Dat iti nog lang geapaard mogen blijven II de wenich van hun dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen van der Kleiin van der KleIJn Appel G van der Klel n E van der Kleijn Swart L van der Kle a O van der Ktciju Oudthoorn S Atvcnaar van der Kleijn P Alvenaar C Tak van der Kleijn T TaV Ferrie en Nel Annie en Arte Hendrik Martha Bep Gouda 7 December 1945 Slapperdel 9 Van de Directie van de Bataafsche Petroleum Mij te s Gravenhage ontvingen wij de droeve tijding dat onze beste Broer en Zwager de Heer H TH VAN BBMMEL Stafemploy B P M te Soerabaja in een interneerlngskamp Is overleden Namena de familie P E VAN BEMMEL 5 December 1945 De fieer en Mevrouw BENNIS KOEDAM danken roede namens hun kinderen voor de belangstelling bij hun 45 jarlg Huwelijksfeest onder Gouda Bogen 8 Ambtenaar die wenscht te trouwen zoekt in Goud of omgeving Huis of gedeelte van huis te huur of te koop Br dnder no 2273 bur v d bl Te koop aangeboden 2 crapands en 4 stoeien in prima staat Echt tri p St josepbstraat 28 Voor inleg en terugbetaling van gelden zal de NUTSSPAARBANK te Gouda Oosthaven 12 GESLOTEN zijn van Maandag 17 December tot en met Maandag 31 December 1945 HET BESTUUR Binnenkort LEVERTRAAN Geef reeds NU Uw bestelling aan ons op daar de voorraden beperkt zijn I Telefoon 2133 DrogIsleriJ CRABETH Crabctstraat 14 D L DIJKXHOORN Apoth Assistent Zelfs al is het slecht weer dan kunt U toch met dien vilthoed niet meer uitgaan Laai U hem toch door ons vervormen dan wordt het weer een modieus hoedje waarmee U ook bij heldere zonneschijn kunt pronken Ook van Uw oude Heerenvilthoed maken wij nog een vlot charmant dopje MAISON JOHANNA Markt 70 Gouda p h Hooystcaat Rotterdam f Politiebureau uitblijft bleven de meubelen óók maar weg 1 Maar nu komen ze toch I Wij hebben alweer héél wat aan te bieden J Hoogendoorn In en verkoop Tweedehands Meubelen Q PEPERSTRAAT 16 Telefoon 3109 Ned Concert en Theaterbureau Cor Huisman Amsterdam Nieu we Schouwburg Gouda WOENSDAG 12 DECEMBER 8 uur Populair OPERA CONCERT Aria s Dueiten Terzellen en Kwarlellen o a von Mozarf Beefhoven Puccini v Weber Verdi e o Solisten LolA van der Ben Sopraan Anni Sfeiner All Lorenz Sill erlinè Tenor Léon Combé Bariion Henk Milo Piano o a solislen van de Amsierd Opera Toegangsprijs f 1 50 f 2 25 en f 3 inci reebten Leden der Sociëteit 25 pCt reductie Voorverkoop en plaatsbespr a 4 Cassa Tel 3750 H H KAPPERS Gevraagd voor direct of later een Ie bediende Heerenkapper Liefst bekend met electrisch knippen Loon en verval f 60 per v eek met vacantie regeling Aanm Laan V Maerder voort 183 Den Haaö Tel 39 19 89 Schouwburg Bioscoop Deze week ▼ ooratellüig van Vrijdag tm DINSDAG Aanvang Vrijdagavond 7 oor en 9 15 nar Overige dagen 3 7 en 9 15 uurZondag 4 voorstellingen 3 5 7 en 9 15 nor Net Meisje gevraagd voor halve dagen tot 2 4 3 oor ZWARTEWEG 30 AANKOMENDE WInkcIjuffrouW gevfaagd om opgeleid te worden Kantoorboekhandel VERZUL Korte Tiendeweg 1 Gevraagd een NET ME J voor dag of dag en nach Adres LANGE TIENDEWEG