Groot Gouda, maandag 10 december 1945

Distributie van klompen In aansluiting op het desbetreffende persbericht wordt medegedeeld dat aanvraagformulieren ter verkrijging van klompen kunnen woeden afgehaald aan de loketten A en B van den distributledienst Westhaven 33 op Maandag 10 en Dinsdag 11 December 1945 Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat aanvragpu uitsluitend kunnen geschieden voor per onen die bij het verrichten van nun arbeid hoofdzakelijk op klompen zijn aangewezen en één der hieronder genoemde bcf epen u to feoen Bij het afhalen der formulieren dienen te Uitreiking nnmmertoewijzing Het CD K deelt mede dat de plaatselilkeCongres ze desgewenscht zou kunnen distributiediensten fn de week van 9 t m 15 worden overqeI7gd verkoo en Dec a s voor ondersraande arfikelen toe1 a door zelfstandigen de tweede distri Radio programma van hedenavond OFFICIEELE PUBLICATIE DE TEXTIELPRIJZEN HHversum I 301 M 4 18 00 Quentin Maclean orgel 18 15 Voor de rijpere jeugd 18 40 Scm Nijveens String Quartet 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Kamermuziek van Gabriel Fauré 20 00 Nederland Herrijst De Fox preekt 20 15 Vaudeville orkest o 1 v Cor v d Linden 21 00 De slem onzer bondgenooten 21 15 Jan Corduwencr Non stop 21 35 Geestig intermezzo 21 lO Novelty Serenaders o l v Benedict Silberman 22 15 Mensch en Maatschappij Mr L G A Schlichting De Vrijheidsgedachte r 22 30 De componist van de week Manuel de Falla 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwijding Pater W La Haye van het Klooster der Kruisheeren te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 La Giocon4a 3e acte 19 15 Populaire muziek door groote orkesten 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Sylvestre Trlo 20 30 Landbouwpraatje Drs Horring Dt Engelsche Landbouw 20 45 Kamerorkest o I v Jaap v Ginneken 21 45 Avondwijding Ds E D Spelberg Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Willy Walls met Sweet en Swing 23 00 Slutting en Wilhelmus Het Directoraat Generaal van de prijzen dpeit mede dat de prijzen voor textielgoederen in den loop van de maand December zullen De te hooge handelsmarges zijn ingrijpend besnoeid en de detailpfijzen kunnen als gevolg hiervan voor een belangrijk deel van de goederen ongeveer 20 lager gesteld worden Daarbij is rekening gehouden met de belangen van de tusschenhandelaren die nog een redelijke winst ontvangen Vooral zij die als oorlogsslachtoffers in de gelegenheid worden gesteld zich kleeren en linnen goed en artikelen voor woningstoffeering nieuw aan te schaffen zijn met deze maatregelen zeer gebaat Er wordt bovendien bij voortduring naar gestreefd de prijzen van textielartikelen zoo Itfag mogelijk vast te stellen Aflossing voorschotten Vm Centraal OistHbutiekantoor deelt mede dat detaillisten die zonder inlevering van toewijzingen voorschotten gebak beschuit of versnaperingen van hun leveranciers ontvangen nadat zij de reeds verstrekte voorschotten door middel van afxonderlijke daarvoor bestemde toewuzingen hebben afgelost deze moeten aflossen met de in de toekomst voor deze artikelen aan te wijzen gewone coupures Vergunning voor het aanhouden van kippen Nobelprijs Ambassadeur Lithgow Osborne zal Cordel Huil vertegenwoordigen bij de plechtigheid op 12 December waarbij aan den vroegeren Minister van Buitenland sche Zaken de Nobelprijs voor den vrede voor 1945 zal worden aangeboden Verkoop van Amerikaansche surplus voorraden De Minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes deelde gisteren mede dat men be Pluimveehouders in het bezit vaa goede pluimveestalling en voldoende uitloop kunnen in aanmerking komen voor een vergunning voor 200 kippenkuikens Over het algemeen zullen zij die ook voor 1940 het bedrijf van pluim eehouder uitoefenden voor een toe Wijzing in aanmerk ng kunnen komen Gegadigden dieoen zxh met spoed althans voor 15 December 1945 tot den plaatseUjken bureauhouder te wenden die alle gewenschte inlichtingen kan verstrekken en aanvraagformulieren ter beschikking heeft Bestelbonocn rijwielen Het C D K deelt mede dat handelaren in rijwielen de van hun afnemen ontvangen bestelbonnen voor rijwielen dienen op te zig is een plan uit te werken waardoor zenden aan dei grossier of fabrikant wiens Amerikaansche surplusvoorraden in het naam op den bestelbon Is vermeld Fabribuitenland wanneer men Jaar niet de be j kanten importeurs en grossiers moeten de schikking zou hebben over voldoende o tvangen bestelbonnen vergezeld van ma nddollarsaldj geruild zouden kunnen wor j aten maandelijks inzenden aan het rijk den voor onroerende goederen iVlen zou bureau voorde metalen verwerkendeindustrie deze dan kunnen gebruiken voor het inrichten van Ambassades en Consulaire Bureaux Deze onroerende goederen zou flpn vorUnnphTnr mnpfpn TJjn ZOOdat het butiestamkaart en het bewijs van inschrijving van de Kamer van Koop handel b door werknemers de tweede distribn tiestamkaart m een dooi den werkgever orderteekende veiklanng waaruit blijkt dat de betrokkene bij hem werkzaam is en klompen dringend noodig heeft Bedrijven met meer dan 10 voor klompen in aanmerking komende arbeid rs kunnen collectief aanvragen Aanvragen voor klom pen van hen die in het afgi loopen jaar van werkschoenen werden voorzien worden niet in behandeling genomen Indiening der aanvraagformulierenmede onderteekend door den werkgever en voorwat betreft collectieve aanvragen vergezeldvan een lijst met namen adressen en aatdder werkzaamheden der arbeiders dient tegeschieden aan bovengenoemde loketten opWoensdag 12 Donderdag 13 en Vriidaa 14 December 1945 Beroepen welke in aanmerking komen voor klompen Abattoirpersoneel Arbeiders brouwhuis Arbeiders chemische bedrijven zoutrunr zwavelzuur amoniakzuur Asphaltteerdcrs Bierbrouwerijen ekknechten binnenvaart Granietschuurders wijzingen zullen uitreiken Voorzien van de daarachter vermeide nummers versnaperingen 488 489 suiker 490 brood 491 Am bloem 492 Inl bloem 493 reductie 494 zout bloem 495 496 497 mst 498 biscuits 501 boter 50 margarine 503 vet 504 k as 505 eieren art 37 melk 506 507 vltesch ont vangstbewijs voo vleeschzegels vleeschwaien art 52 aardappelen 508 509 tabak 510 De toewijzingen voor versnapetidgen vleeschwaren en biscuits worden uitgereikt op basis van twee maal het aantal ingeleverde rantsoenen de toewijzingen voor kaas op basis van een half maal het aantal ingeleverde rantsoenen De toeslag bedraagt voor boter margarine vet melk en tabak 10 pCt Voor de overige artikelen waarvoor de evenredige bevoorrading geldt 50 pCt Voor versnape ringen wordt geen toeslag verstrekt Bovenstaande toewijzingen met uitzondering van die voor melk ea aardappelen zijn geldig voor detaillisten van I t m 29 Dec voor grossiers v 16 Dec 12 Jan Detoewijnngen 481 t m 494 zijn reeds in de week van 9 t m 15 Dec geldig De toewijzingep voor melk en aardappelen zijn geldig van 16 t m 22 Dec Grossiers in Lucifers ontvangen toewljzingent g 27 of g 28 op basis van twee maal het aantal ingeleverde coupure i 437 en 438 vermeerderd met lOpCt DetailIttten in versnapeiinfen en biscuits moeten opgeven hoeveel rant oenen zij als voorschot van fiïbriWant of grossier hebben ontvangen ae plltst per leverancier Voor dit aant Houtarbelders creosoteerbedrijven rantsoenen worden uitqereikt voor versnapeirinqen toe ijrlngen 484 485 486 of 487 en voor biscuits toewijzingen 499 of 500 deze coupures geven geen recht op herbevoorrading doch moeten worden gebruikt voor aflossing van de van fabrikanten of qroisie oatvangen voorschotten Decoupures 488 en 489 voor verinaperlngeil welke worden uitgereikt op basis van twee maal het aanta Ingeleverde rannioenen viin de bonnen 371 417 v 01 v 02 x 02 en de coupures f 01 voor biscuits welke worHen uttnerelWt op basis van twee maal het aantal Inaele e d rantsoenen van d bonnen 108 en 04 zijn wel bestemd voor herbevoor adinq Kuitwra Landbouwers Landarbeiders Reinigingsdiensten Scheepstimmerlleden ten Schippers binnenvaart vervoer van mcstt groente chlppersvrorwen Smeden qeen goud of zilversmeden of ge DISTttlBUTIE NIEUWS reedschapmaker t S cenfubrieken lorrierijders Terrazowerkers Trommeldrijvers Tuinfcouwen tulniersbedrijven Veedr iivers Veeteelthed üven Vl oschers uitsluitend zee Voor lagers Voorsmeden Wasscherij bedienend personeel van wasch machlne Znuth Hrijven Zulvelbedrijven Voor schoolkinderen komt een beperkt S aantal klommen beschikbaar Voor deze cateoorie wordt een aparte regeling getroffen Aanvraqen hiervoor kunnen niet btj den distributledienst geschieden Dinsdag moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tiisschen WOENSEL ZIJTS i £ c M schot tH i I Heden werden wij verblijd met t J d geboorte van n jongen T f die wij I I PIETER noemen f C ter Heulen J J ter Meulen van Yperen t Harre je Jantje Keesje Coentje Thijsje i Gouda 9 Deo 1945 V Swietenstraat 4 t i i i Aangezien het mij tot dusver niet mogelijk was allen die van hun belangstelling blijk gaven bij mijn terugkeer uit Engeland en vooral de schenkers van de vele bloemen persoonlijk te bedanken neem ik de vrijheid langs dezen weg daarvoor hartelijk dank te zeggen Gravin acobastraat 12a MEVR E E BOfcK Ondergeteekende door het Neder landsch Bebeersinstituut benoemd tot beheerder over het privé en zaakvermogen van C V Dtiarea ca Jac VcraieQ wonende te Haastrecht roept allen die Iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan goederen gelden of andere vermogenswaarden onder zich hebben van dan wel in eenigerlei rechlibetrekking staan tot genoemde personen op hiervan schriftelijk mededeeling te doen voor 15 December 1945 Het niet voldoen aan dezen oproep Is strafbaar krachtens het EÏeslult Herstel Rechtsverkeer W BROUWER DE KONING Haastrecht A no 86a BbHEER Door het Nederlandsch Behcers instituut is bij besluit van 3 Dec1945 ondergeteekenfje benormdtot beheerder over het vijandelijkvermogen van FRIEDRICHS Brohl Rhein nl viachbnnboot AAD Hij verzoekt allea die goedelen gelden en of geldswaarden onder zich hebben of verschuldigd zijn aan voornoemden Friedrichs hiervan vóór 15 januari N46 mededeeling te doen Mr S H SMIT Advocaat ea Procureur Lange Tiendeweg no 51 GOUDA 6 December 1945 OPROEP De ondergeteekende door het Ne landsche Bebeersinstituut benoemd tot beheerder over het privé en bedrijfsvermogen van D RK OOMS wonende te Gouda Groenendaal 53 handelende onder den naam firma MULDER G OOMS verzoekt allen d e iets te vorderen hebben yanof verschuldigd zijn aan genoemden Ooms dan wel gelden goederen of geldswaarden van dezen onder zich hebben of in eenigerlei rechtsbetrekking tot hem staan daarvan uiterlijk 22 December a s schriftelijk opgave te doen aan ondergeteekende Het niet voldoen aan dezen oproep is strafbaar De beheerder B J N AKKERSDIIK Gouwe 152 154 Gouda Verloren portsiBOBBati m iBbond gaande van Karaemelksloot naar Burgvlletkade Tegen bel terug te 1 bezorgen Weth Venteweg H107 I Biedt zich aan Brood en Banketbakkcrsbediende Oosteindc B 25 Berkcnwoude De Heer en Mevrouw Duigers van Vrijber jh de Coningh Gevraagd een flinke dagdlenstbode of werkster twee dagen per week v d MEER Crabethitraat 50 zuilen gaarne onlvangen op 16 Dec des middags iusschen 2 uur en 5 30 uur DEOENTFSSEPLANTSOEN 12 Te koop aangeboden een Duitsche Herder Teef Moordr Tiende weg I Gouda Nederlinilsche Middenstands Spaarbank Met ingang van 16 December 1945 wordt de rentevergoeding gesteld op 2 pCl Voor saldi boven de f 2 000 wordt met ingang van dien datum GEEN rente meer vergoed J V WONINGRUIL SPOED i Lange Aangtkoden in Alkmaar Bodegraven Boskoop Dordrecht L Ruige Weide Ouderkerk a d IJs el Utrecht Waddinx een I 1 ur u ningen in Gouda 26 G n4 10 12 ea 2 3 n lal Woalagfrilbareaa Sacccs K Tieadewtg Financiering aankoop BEDRIJFS AUTOMOBIELEN 12 18 24 maanden Afwikkeling 1 é 2 dagen geen kosten vooruit INTERMEDIAIR Dagu rr tra t 103 Don Haag T lafeon 333219 Geldlaenjngen Hypotheken Bouwcredieien Assurantie op alk gebied DRUKKERM BINDER Drukkerij Verzijl Gouda Korte Tjendeweg lil 7 Eenige kamers of gedeelte van huis gezocht ongemeubileerd m gelegeoheid tot koken in Gouda eventurrlonmid dellijke omgeving Brieven onder no 2330 bureau van dit blad qmcm Meisjs Leeftijd 18 jaar van 8 aur tot half 3 s Maandags vrij SCHUTTELAAR Fluweelensingel 38 Te koop aangeboden ameublement bestaande uit Buffet Salontafel 6 stoelen en spiegel alsmede ceocommode Te bevragen Dinsdagna 11 uur Gou e 236 IIJBOEDFLTAXATIE J Hoogendoorn Bcëedigd Taxateur PcHTstrsat 16 Gou da Telef oon 310 D V P ties T k gtboden Eca H Rsca tM 5J 55 KoelKwlutraM M BelooBiDfl I V en duktf giHtt Heert h e BbImb Schauwburg BloKoop 21 u i Tctofl iMzorgea u Fm9 t8ai G d