Groot Gouda, dinsdag 11 december 1945

EENDRACHT MAAKT MACHT ö GROOT GOUDA Administratie M J van Loon Bun Markt 67 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25 et Losse numm IQ et Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DINSDAG 11 DECEMBER 1945 NUMMER 101 M AUMH CMBiAD rat SM m OMSimm NEDERLAND HELPT INDIÉ De huisvesting van repatrieerenden Diphterie en kanker in Gouda Sterke toename tijdens den oorlog trad haar gevaarlijke karakter Tijdens den oorlog steeg de sterfte aan diphterie op ontstellende wijze Het volgende staatje maakt dit duidelijk De actie Nederland helpt Indië heeft een bekenden klank mede doo het opwekkende woord dat H K H Prinses Juliana Vrijdagavond voor de radio heeft gesproken Ook onze stad heeft een comité dat met behulp van de Goud3che burgers zijn deel aan de hulp van repatrieerenden wil geven De meest urgente hulp die van het comité wordt gevraagd is het onderbrengen van de repatrieenende latudgenooten In samenwerking met de U V V geven dan ook een aantal dames hun krachten om te trachten hier in GoxKla huisvesting voor deze zwaargetroffenen te vinden Wat nu van U gevraagd wordt is dit Ziet eens of U in uw hu s geen kamer beeft welke als zitslaap kamer is in te richten Nog mooier 20U het natuurlijk zijn wanneer U een zitkamer met een apkrte slaapgelegenheid ter beschikking zoudt kunnen stellen Wij begrijr pen ten volle dat er hier bezwaren aan verbondean zijn en er moeilijkheden zullen tijzen Maar bedenkt dan dat deze tcrugkeerendeïi van alles zijn beroofd en velen letterlijk geen dak boven him lioofd hebben Hun eenige bezit is de winter kleeding welke zij in Cairo hebben ontvangen en het pakket met dekens lakens en toiletbenoodigdhéden dat bij aankomst in Nederland zal worden uitgereikt Laten alle Gouwcnaars zich dan ook inspannen hen een woongelegenheid te verschaffen De regeering zorgt voor extra brandstof zoodat zij die repatrieerenden willen opnemen zich daar geen zorgen over behoeven te maken Ook zal voor extra levensmiddelen worden gezorgd Sommigen onder U zouden misschien deze terugkeerende landgenooten wel willen opnemen maar zij missen reeda elke hulp met nog jneer menschen in huis Meisjes van Gouda hier ligt een taak voor STADSNIEUWS Konij aeo ten tooDste I lin 9 In de Veemarkthal wordt op Za terdag en Zondag a s een tentoonstelling van konijnen gehouden welke georganiseerd wordt d9orde Pluimvee en Konijnenhoudersvereeniging voor Gouda en Omstreken De tentoonstelling zal geopend zijn voor bet publiek op Zaterdag van des morgens 10 uur tot des avonds 8 uxir en op Zondag van 10 uur tot des avonds 7 uur Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen PieO tot V D SCHOUW U behoeft alken Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kuat aaa de loketten 7 9 en 11 van het JGymaastieUokaal in de Peperstraat terecht toaaehe 30 m 12 aar ea tnaaebn 2 en 3 30 aar jullie open om daadwerkelijk te helpen bij het lenigen van de repatrieerenden Stel wat van uw tijd beschikbaar om diegenen te helpe die deze terugkeeretiden ondCTdak willen verlecnen Wij doen hiertoe een dringend beroep op u allen Het zal U een genoegdoening zijn voor deze hulp uw zelfverdiende loon in ontvangst te nemen Gij huisvaders en huismoedeis bedenkt of er toch niet een plaatsje is in uw huis voor deze zwaargetroffenen en gij meisjes geeft iets van uw tijd om hen die onze terugkeerende landgcnooten willen herbergen ait mogelijk te maken FEESTAVOND VAN DE GOUDSBLOEM Zaterdagavond j l organiseerde de Buurtvereenigiiig De Goudsbloem een St Nicolaasfeest voor jong en oud in het gebouw Daniel De cabaretavond die door eigen krachten is verzorgd mag schitterend geslaagd worden genoemd hetwelk ook te danken is aan de medewerking van de Firma Neef en Rabouw Als conferencier trad op de heer C Poldervaart de muzikale leiding werd verzorgd door den pianist den heer W Gründer Ook St Nicolaas en zijn knecht brachten een bezoek waarbij aan de kinderen ccii cdueduLjt weid overhandigd GROOTE STRAAT COLLECTE Het Comité Nederland helpt Indië verzoekt ons mede te deelen dat op Zaterdag 15 December a s een groote straat collecte zal worden gehouden Aan deze collecte zullen enkele muziekensembles hun medewerking verleenen terwijl de collectebussen U zullen worden voorgehouden door de leden van de Roode KruisTransport Colonne voor dit doel versterkt met een aantal leden van de plaatselijke Jeugdvereenigingen Het plaatselijk Comité vertrouwt dat ieder zijn taak en plicht ten opzichte van onze in nood verkeerende Landgenooten beseft en met milde hand naar draagkracht zal offeren COKES ZONDER BON Voor de Hofmanstichting aan de Oosthaven kocht een der regenten een hoeveelheid cokes van B uit de van Itersonlaan zonder bon Zooals bekende wordt ook deze brandstof gedistribueerd en ofschoon tegen normalen prijs verkocht is het fout NAAR VEENHUIZEN Laten de gifhandelaars zich spiegelen aan de voorbeelden die gesteld worden V uit Lopik die aan S uit de Stoofsteeg leverde zal mgt hem naar Veenhuizen op transport gesteld worden Bij V werd in beslag genomen 163 Kg vleesch aooder bon 10 Kg gesmolten rundvet 80 Kg tarwe 75 Kg groene erwten Ook B uit de Vogelenzang zal de beide anderen bij dit meerdaagsche b ezoek aan het Noorden van ons land vergezellen Laatstgenoemde verkocht aan S 10 Kg rundvet a f 8 per Kg Ook de G uit Akkerwaard leverde 2 Kg a f 10 i er Kg V uit de Jan van der Heijdenstraat 2 Kg a 2 gulden per Kg en V uit de Crab©thstraat 35 Kg erwten a 25 et per Kg BEVORDERD TOT ARTS Onze stadgenoot de heer J F W G Verheul zoon van Ds Verheul is aan de Universiteit te Utrecht bevorderd tot arts KLAVERJAS COMPETITIE GOUDA Zaterdag speelde D E S tegen De Vroolijke Vrienden een sportieven en animeerenden strijd die D E S won Zondag speelde van t Hoff s Vrienden tegen De Sport Commentaar is overbodig wanneer blijkt dat De Sport van de bovenste naar de onderste plaats moest verhuizen Verrassingen zijn niet uitgeslo ten en onderstaande totalen laten zien dat de kans voor de Ie prijs nog voor allen bereikbaar is De staifd na de 5e wj k is var t Hoff s Vrienden 74047 D E S 73367 De Vroolijke Vrienden 72223 De Sport 71007 BURGERLIJKE STAND Geboren 9 Dec Jean Paul Willy Johannes zn v W L Boef en C M Delgorque Groeneweg 6 7 Dec Cornelia dr v D v Dam en C Hoogendoom Laz kade 4 9 Dec Ruth dr van H M Hirsch en M de Jong R v Catsweg 46 Fn de oorlogsjaren is de publieke belangstelling voor de gewone ziekten slechts matig geweest Hoezeer zij onze individueele gezondheid en ons leven en daarmee de totale volkskracht belaagden de oorlogshandelingen eerst de luchtaanvallen en A wapens daarna het hongeroedeem en de uitputting tenslotte spraken meer en krachtiger ott de verbeelding AI deze laaste doodsoorzaken zijn nu gelukkig uitgeschakeld en de aandacht keert niet alleen terug tot de meest verbreide ziekten als bedreigers van ons le ven maar wij realiseeren ons tevens dat deze doodsoorzaak belangrijker zijn dan de oorlog Immers zij zijn niet tijdelijk maar blijvend en maken dus op den duur veel meer slachtoffers In welk een bedenkelijke mate de t b csterfte in ons land onze provincie en onze woonplaats sedert 19391 is toegenomen hebben wij kort geleden belicht Hoe staat het nu met diphtheric En hoe met kanker Ook voor deze beide ziekten zijn de sterftecijfers tijdens den oorlog aanmerkelijk gestegen Diphterie is een van de aller oudste besmettelijke ziekten Den laatsten tijd voor den oorlog stond de medische wetenschap er volsrekf niet meer machteloos tegenover Door een tijdige inspuiting kon heel veel onheil voorkomen wordeir Bijna steeds gaf deze behandeling afdoende onvatbaarheid en in ieder geval ontnam zij de ziekte indien deze toch op Wucbeddtt Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk plaaiselijk regen hahelof sneeuwbuien en daling van temperatuur Daarna ti deli ke opklaringen met afnemende mendeen naar het W terugloopende wind Later toenemende wind met kans op regen Wat fs er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Alatm in Indië Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Het schuim der Zee Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Mijn zuster Eileen Gebouw Daniël Groenendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspanningsavond Woensdag 12 December 7 uur Reunie bovenzaal Ds Borger Het zelfstandig worden der vrouw in verband met Oe menscb van morgen Idem Nieuwe Schouwburg OperaCoacert Donderdag 13 December 8 uur K unstmin G S V Revue Idem Nieowen Schouwburg Utrechtsch Cabaret Tooneel Cocktail Vrijdag 14 December 8 uur Concordia Bordini s Hypnose Var ét9 WAT GEBEURDE ER 11 December I9 44 Nieuw Amer offensief bij Duren Niederbronn en Bischweiler veroverd Rus isch Pran s ch bondgenootschap onderteekend De RAF gri pt In tegen de Elas troepen bij Athene 1941 Üuitschland en Italië verklaren den oorlog aan de V St Japan Duitschland en Italië zullen siechts gemeenschappelijk vrede sluiten Japansche opmarsch in Malakka Nederlandsche troepen in Singapore Costa Rica Mexico Cuba Peru Bolivia en Nicaragua verklaren zich solidair met de V Staten in strijd tegen Duitschland Iialie CU ci ian Rus LÏiia ht uoepeu in den aanval langs het geheele front 1940 Britsch crediet van 10 000 000 p St aan Tsjoenking Intensiev r vijandelijkheden tusschen Thailand en IndoChina Amerik leening aan Argentinië Uruguay en Mexico 1939 Geneve vraagt aan Rusland en Finland of bere d z v over den rede te onderhandelen 27 jonge N S B ers gearresteerd tijdens weeroefeningen in feen onderaardsche ruimte Sirefgevallen aan diphtheric 75 103 213 873 2515 en in 1944 alleen reeds in het eerste kwartaal 1031 Voor Zuid Holland en Gouda geven de cijfers een overeenkomstige ontwikkeling te zien Voor den oorlog kwamen in Zuid Holland sterfgevallen aan diphtheric slechts sporadisch voor tijdens den oorlog werd dat geleidelijk anders ep in 1943 bezweken aan deze ziekte bijna vijfhonderd menschen en in het eerste kwartaal van 1944 zelfs tweehonderd vijftig In Gouda kwam jarenlang geen enkel sterfgeval aan diphtheric meer voor in de vergeleken periode werd het hier ver houdingsgewijs niet zoo erg als elders maar toch stierven in 1943 zeven inwoners aan deze ziekte en in het eerste kwartaal van 1944 alleen reeds iweec zeven Van veel ingrijpender beteekenis is intusschen de kankérsterfte Ondanks dert onvermoeiden arbeid van taüooze onderzoekers over de geheele wereld is het w€ i zen dezer riekte nog goeddeels een ge