Groot Gouda, dinsdag 11 december 1945

DE WIERINGERMEER DANK U SINTERKLAASJE Het vraagstuk van de doodstraf 2 sloten boek en neemt de kanker sterfte in omvang toe Het staat niet geheel vast dat dit een gevolg is van een uitgebreider f heftiger worden van deze ziekte Het kan ook zijn dat het steeds meer onderdrukken van andere ziekten als doodsoorzaak een relatieve vermeerdering van de kankersterfte veroorzaakt Ook voor den leek is het begrijpelijk dat naar mate meer andere ziekten met succes voorkomeh of bestreden kunnen worden de overblijvende in dit geval de kanker een grooter aantal slachtoffers zal eischen Hoe dit zij jaarlijks bezwijken in ons land meer dan dertienduizend men schen aan kanker en niettegenstaande door chirurgisch ingrijpen en door bestraling in tal van gevallen goede resultaten bereikt worden is het sterftecijfer voor deze ziekte in de laatste tientallen jaren voortdurend gestegen Onderstaand staatje brengt dit tot uitdrukking Kankersterfte per tienduizend inwoners Ie kwartaal 1920 1930 1940 1942 1944 Nederland 10 9 12 4 14 3 14 4 14 6 Zuid Holland 10 3 12 1 13 6 14 3 13 7 Gouda 11 9 15 5 10 Wij zien hieruit allereerst dat de stijging van de kankersterfte in Nederland zich ook in de oorlogsjaren heeft voortgezet In Zuid Holland bleef het cijfer iets doch slechts weinig beneden het rijksgemiddelde alleen voor 1944 geven de aanvankelijke cijfers een iets grooter d wz gunstiger versc ii De cijfers voor Gouda fluctueeren heel s terk Na het zeer hooge cijfer voor 1942 volgde 1943 met 14 Het eerste kwartaal van 1944 was al bijzonder gunstig al moet worden afgewacht of deze gunstige ontwikkeling zich zal doorzetten In ieder geval was de kankersterfte in Gouda de laatste jaren gemiddeld zóó hoog dat van elke zes sterfgevallen aan alle ziekten ongelukken en verdere doodsoorzaken tezamen er één op rekening van kanker kwam Venlo 5 December 1945 Lieve kinderen in Gouda Verleden jaar kon St Nicolaas niet in Venlo komen want toen waren er geen daken meer in Vénlo Nu zijn al veel daken weer in orde gemaakt maar die goeie ouwe Sint zou ook dit jaar bijna niet gekomen zijh want er is niet veel te koo pen in Venlo een onnoozel sjiepke kost zes gulden en mijn broertje ou hem in 5 minuten verkammeseul hebben dat beteekent kapot gemaakt hebben Ik heb thuis nog 5 broertjes en 2 zusjes wij zijn met acht kinderen veronderstel dat die H Man nu zoo n sjiepke voor ieder kind gekocht had dan was die lieve Sint Nicolaas al 48 gulden kwijt en wij konden maar 10 minuten sjjepen Stiekum heb ik een deuntje zitte beuken dat beteekent huilen want ik hoorde dat mijn Mam tegen mijn Pap zei Dit jaar kan de H Man nog niet komen want zooveel geld kan hij onmogelijk voor allemaal die rommel geven Nou vmd ik een sjiepke geen rommel maar enfin groote menschen weten alles beter Gelukkig is Sint Nicolaas toch in Venlo gearriveerd Zondagmiddag kwam hij met een groote boot aan Hij schrok wel toen hij allemaal die puinen zag maar toch trok hij te paard door de stad en ook twee groote autto s vol met heerlijk speelgoed zijn aangekomen zoo rechtstreeks uit Gouda en geen rommel Fijne pianokes poppen auto s speeldoozen poppenkamers poppenbedjes zelfs sjiepkes waren er bij Heel den dag heb ik brave jongens zien sjouwen met liet mooiste speelgoed dat je maar denken kunt Dit speelgoed werd allemaal naar de verschillende scholen gebracht en jullie zullen het bijna niet gelooven maar van morgen toen ik in school kwam stond op mijn bank een prachtige mooie poppenkamer In mijn droomen heb ik mij dikwijls zoo iets moois gewenscht en nu eindelijk heb ik er eentje gekregen Ik kon Wjna niet wachten tot de school uit was wat zou Pap en Mam er wel va n zeggen Maar toen ik thuis kwam lieve kiiideren zeiden Pap en Aumi iiik s want ze zaten samen op een stoel sprakeloos keken ze ons aan want intusschen waren V wij allemaal thuis gekomen en wij hadden J alle acht een prachtig stuk speelgoed een had er zelfs twee gekregen wat waren wij blij in onze huiskamer zég het er direct anders uit het was een herrie van belang de een had nog een mooier stuk speelgoed dan den ander en Mam zei maar telkens dat Sint NicMaas dat allemaal voor niks had gekregen de kmderen uit Gouda hadden dat allemaal voor ons gegeven u i Bij ons was het vandaag net ketjesbal De positie der Indië vliegtuigen Hieronder geven wij den stand der hidië vliegtuigen aan Gezagvoerder Moll 7 12 45 23 48 uit Almaza vertrokken 5 47 G M T wegens weer geland bij Castel Benito bij Tripolis Komt vermoedelijk op Shiphol aan 9 12 45 om 15 X uur plaatsel tijd Gezagvoerder Zrugman 7 12 45 15 28 G M T te Karachi geland Gezagvoerder Both 8 12 45 9 03 plaatselijke tijd van Shiphol vertrokken 28 pasagiers maken de reis geheel of gedeeltelijk mee n l 3 AmsterdamCairo 25 Amsterdam Batavia Verder wordt vervoerd 894 kg bagage 30 kg goederen 158 kg post Ook hij De Procur eur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te s Hertogenbosch deelt mede dat binnenkort tot vervolging van den voormaligen Commissaris der Prov Limburg Graaf M d Asembourg zoogenaamd gevolmachtigde van den leider van IJmburg zal worden overgegaan De betreffende exfunctionnaris is momenteel te Maastricht geïnterneerd Uit Indië terug Onder de 28 passagiers die gisteren met het 2e Indië vliegtuig uit Batavia aankwamen bevond zich ook de heer Arnold Vaz Dias Directeur en Hoofdredacteur van Aneta te Batavia Christiansen zal in Nederland terecht staap Naar het A N P vcrneeiat is het thans zi cer dat Generaal Christiansen de Duitsthe militaire bevelhebber in het bezette Nederland in Nederland zal terecht staan Op de lijst van Öuitsche oorlogimisdad icers is ook geplaatst staatssecretaris Dr Wimmer die in deo bezettlhastijd Commissaris Generaal voor Bestuur en justitie was Dr Wimrner IS gedetineerd in de gevangenis te Scheveningen jullie zullen wel weten wat dat beeekent want ik vermoed dat het bij jullie ook wel ketjesbal geweest zal zijn toen jullie dat speelgoed allemaal mee naar school mocht brengen Hebben jullie dat zoo allemaal kunnen missen Jullie hadden zeker kompassie met ons lic ben erg blij dat jullie kompassie met otis hadden want nu hebben wij vandaag eens echt fijn lol en mogen wij de komende dagen met het speelgoed spelen Lieve kinderen in Gouda mag ik jullie ook namens mijn broertjes en zusjes en Pap en Mam hartelijk danken voor al het moois dat jullie ons gestuurd hebt nooit zullen vij jullie dankbaar genoeg kunnen zijn Als ik ga slapen en mijn avondgebedje bid dan zal ik aan Onzen Lieven Heer vragen dat Hij alle kinderen van Gouda zal zegenen en dat Hij zal zorgen dat jullie nooit zoo n nare tijd behoeft mee te maken Toch geloof ik dat het bij jullie in Gouda nooit zoo erg pikdonker zou geweest zijn als bij ons want in Gouda zijn veel kaarsen en die hadden wij toen niet Mijn broertjes en zusjes hebben vastbesloten alleen maar Ooudsche kaaiden te koopen en te laten branden en als ik groot ben en ga trouwen zal ik zorgen dat mijn man alleen maar uit Goudsohe aardenpijpen rookt en natuurlijk krijgen dan mijn kinderen altijd Goudsche kaas op de boterham want jullie hebben ons nu zoo n groot plezier gedaan wij willen nu erg dankbaar wezen en jullie ook helpen Nu ga ik slapen want ik ben moe mgar lieve kinderen naast mijn bedje zonder hoofdkus sentje want dat heb ik niet meer staat jullie poppenkamer en al het speelgoed van mijn broertjes en zusjes ik ben al heel lang niet meer zoo blij en gelukkig geweest Ik groet jullie lieve kinderen in Gouda en dank jullie heel hartelijk noojt zullen wij vergeten dat jullie onze kinderhandjes op dezen Sint Nicolaasdag zoo volgeladen hebt Wel te rusten God zal het U loonen ANNEMIEKE MAAS BINNENLAND De Spoorwegen werken hard Verkeerden de spogrwegen aanvankelijk in de onmogelijkheid om na het ingebruik nemen van de herstelde spoorweg over den Rijn bij Oosterbeek op a s Dinsdag ook het personenvervoer tusschen Arnhem en Nijmegen te hervatten omdat de zeer precaire locomotievenpositie dit niet toelaat Thans is besloten het uiterste te probeeren en toch drie treinen per dag heen en terug in té leg Het zwaarst geteisterde gebied van Nederland De droogmaking van de Wieringermeer nadert thans zijn voltooiing Met man en macht is hieraan gewerkt sinds den 9en Augustus j l beide gemalen Lely en Leemans in bedrijf zijn genomen Naast deze gemalen is een zestal groote hulpbemalingsinstallaties van Werkspoor sinds eenige maanden in werking terwijl na de aanzienlijke hulp van de gemalen der vier Noorder koggen in November bovendien nog 5 Anjerikaansche pompen bij Kolhörn in geburik konden worden genomen Met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 3000 M3 per minuut bereiken de gemalen een daling van het Wieringermeer peil van plm 7 cm per etmaal Reeds werd deze week een peil van 4 M N A P bereikt zoodat nog slechts minder dan 1 M behoeft te worden uitgeslagen Naar het zich laat aanzien zal de Wieringermeer dan ook overeenkomstig de maanden geleden gestelde raming binnen 14 dagen den stand van 5 M N A P bereiken waarmede de droogmaking 1945 nog voor Kerstntis een feit zal zijn geworden Alsdan zullen de naar schatting 700 millioen kubieke meters water uit den polder gepompt zijn en 20 000 Ha vruchtbare grond opnieuw voor ons land herwonnen Met het droogkomen blijkt echter eerst recht duidelijk de enorme omvang van de ramp die dezen polder en daarmede ons land heeft getroffen Gedurende de beide afgeloopen weken zijn de dorpen Slootdorp het oudste Wieringermeeraorp en Middenmeer het handelscentrum drooggekomen terwijl dezer dagen Wieringerwerf het officieele centrum zal droogvallen Op een tocht naar deze drie dorpen hebben wij wel weer zeer treurige ervaringen opgedaan Het alleraardigste Slootdorp is niet meer Van de 150 woningen die hèt dorp telde is er niet éin meer bewoonbajar In totaal zullen hoogstens 15 perceelen voor herstel in aanmerking komen de rest is een groote ruine De kerken zijn gehavend de scholen vernield evenals alle zakenpanden In Middenmeer is het beeld niet veel beter Hiej zullen misschien 10 van de gen tusschen Arnhem en Nijmegen Twee van deze treinen zullen van Apeldoorn over DierenDoesburg naar Arnhem en terug rijden En één zal het traject Arnhem Den Bosch bedienen Daarnaast blijft de Autobusdienst tusschen Arnhem en Nijmegen volledig gehandhaafd zoodat een vrij belangrijke uitbreiding van de vervoerscapaciteit wordt verkregen Er is niet gestreefd naar aansluiting op de Dieseltreinen van Arnhem naar Utrecht pmdat deze treinen nu reeds het vervoer nauwelijks kunnen verwerken en er niet op berekend zijn ook de van Nijmegen komende reizigers nog op te nemen Wel bestaat te Arnhem uiteraard aansluiting naar Apeldoorn Nederlandsch Genootschap vc or Internationale Zaken Naar het A N P verneemt is in Den Haag m oprichting het Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken Een onafhankeUjke vereeniging welke beoogt een belat rijke taak in het Nedierlandsche wetenschappelijke en volksleven te vervullen door o a de studie in ons land van Intematkmale vraagstukken te Leiden aan te moedigen en het buitenland in te lichten nopens hetgeen hier te lande op Internationaal g ed wordt voorgestaan De Raad van Toezichtr en Discipline der Orde van Advocaten fe Amsterdam hfeeft aan den Raad van Ministers het volgende schrijven gezonden Met dezen hebben wij de eer Uwe Excellenties er van in kennis te stellen dat de Orde van Advocaten bij het Gerechtshof te Amsterdam in hare vergadefing op Zaterdag den Isten December j l te Amsterdam bijzonderlijk daartoe gehouden een bespreking heeft gewijd aan het vraagstuk van de doodstraf De bespreking werd inpeleid door me vrouw Prof Mr D Hazewinkel Söringar die Ijet standpijnt contra verdedigde Na gehouden gedachtewiseling vond een schriftelijke stemming plaats over de navolgemie vraagpunten welke stemming de resultaten opleverde zsoals achter ieder vraagpunt vermeld uim 2 K woningen kunnen worden hersteld De Herv kerk zal na veel moeite gerestaureerd kunnen worden De scholen zijn ojk hier verdwenen evenals ruim 180 woningen zakenpanden kantoren e d Het bekende hotel Smit met de goede beurszaal is ernstig beschadigd De industrieweg met zijn groote graanpakhuizen vertoont nog slechts kapschuren op wankele pilaren Het eens zoo bloeiende handelscentrum van den polder is totaal verwoest De ergste toestand troffen we evenwel aan in Wieringerwerf Hier staat geen enkel huis meer overeind van de meer dan 100 nieuwe woningen Slechts het Domeinkantoor en de drie kerktorens hebben zich kunnen handhaven De kerken zoowel als de drie scholen en het noodziekenhuis het raadhuis zoowel als het postkantoor alles is een groote uitgestrekte verlaten puinhoop alles is hier als een kaartenhuis Ineengestort en ligt alsof er een zware wals overheen is gedaan Een dikke laag drabbig slijk bedekf alles Hier is geen tweede voorbeeld van De zwaarste beschieting zou niet zulk een beeld van verwoesting kunnen achterlaten als de millioenen kubieke meters water hier hebben gewrocht Wat de boerderijen en boerenwoningen betreft liet zich dit langs de randen in het Noordwestelijk gedeelte aanvankelijk niet ongunstig aanzien Er is echter geen enkele boerderij die niet gehavend is Met veel zeer veel moeite zullen nog een kleine honderd bedrijven kuijnen worden hersteld na groote reparaties en gedeeltelijken herbouw Dan is men er echter ook In het overige deel van de Wieringermeer staat gean enkele boerderij meer Overal zijn het slechts puinhopen waar ook in de vele plaatsen van ons land zware verwoestingen hebben plaats gehad nergens is de vernieling zoo totaal en radicaal als in de Wieringe m jer De Wieringermeerbewoner is evenwelniet voor niets een pionier Ook thanslaat hij den moed niet zakken en hij wilaan den slag Daarvoor zijn echter bouwmaterialen noodig en wel in de eerste plaats steenen Hieraan bestaat de allergrootste behoefte Het vplk dat werken wil vraagt steenen om te bouwen aan zijn toekomst Geeft den Wieringermeer steenen zorgde hij niet voor uw voedsel DOODSTRAF GEEISCHT TEGEN VERRAADSTER Het Amsterdamsche Bijzondere Gerechtshof behandelde hedenmorgen de zaak tegen de 42 jarige Anna P J Entink uit Rotterdam Deze verdachte heeft te Zwartsluis in 1942 aan haar tante bij wie zij verbleef en die eveneens zelf fel lid van de N S B was verteld dat B van den Berg in wiens gezin zij een tijdlang liefderijk opgenomen is geweest het was die den gemeente secretaris van Zwartsluis neeft helpen vluchten Later in 1943 heett zij nog allerlei illegaal werk van denjielfden van den Berg aan de Feldgendamerie en aan tante verteld en niet alleen van hem doch ook van Jansen Scholte en een nietgenoemd meisje Tante stond in nauw contact met den S D zoodat de vier genoemde personen werden gepakt van hun vrijheid beroofd en Jansen later werd gefusilleerd De Advocaat Fiscaal Mr H F Blaisse begon zijn requisitoir met de woorden de verdachte is een slechte vrouw en eischte tegen deze infame karakterlooze verraadster ook al betreft het hier een vrouw de doodstraf 1 Zijt gij voorstander van onbeperkte wederinvoering van de doodstraf Ja 6 neen 82 blanco 1 Zoo neen zijt gij voorstander vaneene tijdelijke toepassing van dedoodstraf als repressie tegen misdrijven gedurende den bezettingstijd begaan Ja 33 neen 49 blanco 7 Moet naar Uwe meening de Regee rmg worden verzocht in kracht van gewijsde gegane doodvonnissen op grond van het besluit D 61 uitgesproken en nog uit te spreken niet ten uitvoer te doen leggen alvorens de Staten Generaal de invoering der doodstraf zullen hebben gesanction neerd Ja 65 neen 21 blanco 3 d