Groot Gouda, dinsdag 11 december 1945

I e defolokkeering van bevroren Nederlandsche saldi in de V S De Nederlandsche Regeeringscommissie heeft Vrijdag de onderhandelingen met het Ministerie van Financiën geopend over de deblokkeering der Nederlandsche activa in de V S Verwacht wordt dat binnenkort vergunningen tot vrijgeving U333J uapjoM PU33IJ3A uanHz uapiaS isp overlegging van certificaten Ambtenaren van het Ministerie verklaarden dat de controle over de bestaande geblokkeerde rekeningen hiervan geen gecamoufleerde activa vrijgegeven worden Verbod aanmaak Japansch Papicrgeld Het Geallieerde Hoofdkwartier te Tokio heeft de Japansche Regeering verboden plannen of ontwerpen te maken voor het drukken of uitgeven van nieuw geld zonder goedkeuring van het Geallieerde Hoofdkwartier Ook de Japansche plannen om voor n bedrag v 90 000 000 000 Yen in bankbiljetten van hooge waarde voor het einde van het jaar aan te maken werden geblokkeerd Amerika besteedde Milliarden in het Buitenland De Vereenigde Staten hebben in de laatste vijf jaar in vreemde landen 3 013 militaire en andere installaties gebouwd tegen een bedrag van $ 2 413 000 000 Totaal werd in deze eriode een bedrag $ 13 045 000 000 in het buitenland uitgegeven 95 van den bouw in het buitenland bestond uit militaire installaties en meer dan de helft van htt daarvoor besteede bedrag werd ten koste gelegd aan den bouw van bases in het Britsche Rijk Onder de LendLease overeen komst werd tot een waarde van $ 42 021 000 000 aan goederen naar t buitenland verscheept en voor meer dan $ 800 000 000 voor kleeding en voedsel ten behoeve van de burgerbevolking De kosten van den tweeden Wereldoorlog Een Amerikaansch geleerde James H Brady heeft berekend dat de tweede Wereldoorlog de wereld aan bewapening en oorlogsmateriaal ongeveer 2 500 000 000 000 gulden gekost heeft De totale oorlogsschade bedraagt ongeveer 600 000 000 000 gulden Bij deze cijfers zijn de bedragen betrekking hebbende op den tien jarigen oorlog in China niet meegerekend Verklaring van ex Koning Peter van JoegoSlavië Ex Koning Peter van Joego Slavië heifft een verklaring afgelegd waarin hij onder meer zegt dat hij zich niet zal neerleggen bij het door de JoegoSlavi sche Volksvertegenwoordiging genomen besluit tot afschaffing van de monarchie Peter verzekerde dat hij naar zijn land wilde terugkeeren opdat daar een democratisch bewind kon worden gevestigd DE BEGROOTING VAN SURINAME Ds Staten namen Zaterdag de begrooting van Suriname zonder amendementen aan Gedurende de besprekingen besloten de Staten den Gouveneur te verzoeken de Nederlandsche Regeering mee te deelen dat volgens de meening van de Staten de devaluatie van de Surinaamsche gulden niet in het belang van Suriname zou zijn Op de wenschelijkheid van snelle politieke hervormingen werd de nadruk gelegd maar de economische basis van het welvaartsplan dat door Neder land gefinancieerd moet worden werd van hoofdzakelijk belang geacht De Duitsche plannen voor bezetting van de Sowjet Unie De plaatsvervangende Amerikaansche openbare aanklager Sidney Alderman Xeer orediet voor herstel Yan handal en Industrie Ook de efecten andel zal gaan herlevea De zoo juist gepubliceerde maandstaat per 31 October 1945 van de Rotterdamsche Bankvereeniging N V vertoont een totaal dat het milliard ruim overschrijdt Onder de gevolgen van de gé ldsaneering valt zonder twijfel de buitengewone stijging van het crediteurencijfer dat op de laatste officieele balans per 31 December 1944 nog ruim ƒ 563 millioen bedroeg doch thans ƒ 961 millioen overschreden heeft een stijging derhalve van lOVt Practisch al deze vreemde middelen werden omgezet in schatkistpapier waarvan de r otterdamsche Bankvereeniging N V op 31 October ruim ƒ 940 millioen in portefeuille had tegen ƒ 495 millioen per 31 December 1944 een nog grootere aanwas derhalve bijna 90 Terwijl de zoo juist vermelde cijfers belangwekkend zijn kunnen de bedragen waarmede dtjj debiteuren op de balans paraisseeren bepaald verheugend worden genoemd Immers van ƒ 52 millioen per 31 December 1944 is het cijfer der debiteuren aangeroeid tot bijna ƒ 74 millioen per 31 October 1945 Dit oploopen met circa 22 millioen gulden weerspiegelt niet de gevolgen van de geldsaneering doch het begin van het herstel bij het Nederlandsche bedrijfsleven Handel en industrie hebben weer behoefte aan crediet gelukkig nu het economisch leven zich begint te herstellen van de slagen welke de oorlog en de bezetting hebb en toegebracht Het bankwezen kan zoodoende weer de eigenlijke taak vervullen want hoezeer ook de belegging van de kasmiddelen in Schatkistpapier gedurende de achter ons liggende jaren en ook thans nog de aangewezen weg voor het bankwezen is geweest om zijn liquide middelen rendabel te maken toch ligt het niet op den weg van de Nederlandsche banken op dezen weg voort te gaan Een terugkeer naar de vooroorlogsche verhoudingen d w z Men wil dus voortaan het geblokkeerde tegoed zooveel mogelijk onaangetast laten Deblokkeeringen zullen tot de uitzonderifng gaan behooren en zij die ten behoeve van hun zaken over geldmiddelen willen beschikken zijn aangewezen op bankcrediet Aangezien het in het wezen van crediet ligt dat het moet worden terugbetaald zal door dit nieuwe systeem de geldcin ulatie niet blijvend worden verhoogrf hetgeen wel het geval zou zijn indiöh tot deblokkade van geblokkeei d tegoed zou worden overgegaan De middelen die immers aldus worden vrijgemaakt vloeien niet terug naar de banken Ook de heropening van de effectenbtyrs welke binnenkort verwacht wordt voor den handel in obligaties en pandbrieven zal het hare bijdragen tot een verlevendiging van de werkelijke taak van het bankwezen Verkoopen zal uitsluitend mogelijk zijn nadat daartoe vergunning is verleend naar men mag aannemen zal de noodige soepelheid bij het verleenen dezer vergunningen worden betracht De opbrengsten zullen worden geboekt op de geblokkeerde rekeningen het aankoopen van obligaties en pandbrieven op de beurs zal ook uitsluitend ten laste van geblokkeerde rekeningen mogen geschieden Op deze wijze is de handel uiteraard minder aantrekkelijk koerswinsten kunnen niet gerealiseerd worden aangezien zij geblokkeerd blijven Teneinde eeni voordeel van dergelijke winsten te hebben zou een effectenbezitter moeten wachten tot hij voldoende winst heeft gemaakt om daarmede een nieuwe obligatie te koopen Daarvan zou hij de rente in vrij geld kunnen krijgen Hie staat tegenover dat er waarschijnlijk wel koopers zullen zijfl die n l hun geblokkeerd tegoed rentegevend willen maken In hoeverre zij gelden zullen naar de financieele hulp aan het bedrijfs hPio en reserveeren voor de nieuwe 3 iu on Iran r ir ht ïjmrHpn f n mno P inschnjvmgen op een soeciaal Oroothnplf ijvmgen op een speciaal Grootboek waarvan Minister Lieftinck 2 milliard gulden mag uitgeven is natuurlijk niet bekend nu nog niet vaststaat of deze inschrijvingen geheel vrijwillig zullen zijn dan wel het in de laatste jaren toegepa ste systeem van den stok achter de deur ook nu weer gevolgd zal worden Hoe dit ook moge zijn veel zal niet gereserveerd behoeven te worden aangezien de totale geblokkeerde saldi op ongeveer 3 6 milliard kunnen worden geschat Nu op deze gronden aan te hemen valt dat de vraag ter beurze straks het aanbod zal overtreffen mogen waarschijnlijk wel hoogere koersen althans geen koersdaling verwacht worden leven kan verwacht worden en moge spoedig plaats vinden Een stijging van het debiteurencijfer kan in de naaste toekomst ook verder verwacht worden nu de Algemeene Vergunning No 40 inzake de deblokkeering dezer dagen werd gepubliceerd Ook indien de rekeninghouder nog over geblokkeerd teeoed beschikt kan de Bank hem crediet verieenen beschikt hij hiernaast nog over giraal of vrij tegoed dan is credietverieening verboden Het geblokkeerd tegoed mag door de credietverieenende Bank niet in compensatie worden gebracht met het debetsaldo van de credietrekening tenzij voor het uitoefenen van verhaalsrechten in welk geval echter speciale toestemming Van de Nederiandsche Bank vereischt is A Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 310 M 18 00 Hawaiian spel door het Zuidzeetrio 18 15 Het wekelijksche optreden van Jane Bron 18 30 Engelsche les voor beginnelingen 19 00 Nieuwsberchten en reportage 19 30 Gabriel Fauré programma door een gemend koor o l v Jan Mul m m v Albert de Klerk orgel 2O00 Nederland Herrijst Prof G Brouwer December prijzen redelijke prijzen 20 15 André Kostelanetz en zijn orkest afgewisseld door zang van Jeanette Mac Donald en Nelson Eddy 21 00 Vragenkwartier door L de Jong 21 15 Gabriel Fauré programma Alica Heksch piano 21 45 Het Sylvestre Trio 22 15 Mensch en Maatschappij Dr J Koekebakker over De crisis in het gezin 22 30 De componist van de week Manuel de Falla 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwijding Ds J J v d Velden Ned Herv Pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM 1 310 M 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Saxophoon i en pianosolo 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Ensemble George Frank 19 30 Programma voor de NederlandscheStrijdkrachten £ 20 00 Kamermuziek Gerard Hengeveld piano Bram de Wilde klarinet Thoni de Klerk fagot en Carel van Leeuwen Boomkamp violoncel 20 40 De werkende vrouw Mevr C H Razoux SchultzMetzer over Wat de vrouwen voor Indië deden 20 55 Jan Corduwener Non stop 21 15 Orgelconcert door Joop Walvis 21 45 Avondwijding Kap J A Snoeren van de St Vitus Par te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Dansmuziek Uitzending S O S berichten door de Radio De Persdienst van Herrijzend Nederland verzoekt ons het volgende onder de aandacht van onze lezers te brengen Eén dezer dagen zijn nauwkeurige bepalingen vastgesteld voor de uitzending van S Ü S berichten aan familieleden door de radio Daarbij is vastgesteld dat S O S berichten uitsluitend gericht mogen zijn tot burgers Zij worden alleen uitgezonden indien er geeri ander middel van communicatie bestaat De telegraaf en telefoonwet verbiedt menschen per radio op te roepen die wellicht telegrafi sch of telefonisch of via een politiepost bereikbaar zouden zijn Tot uitzending van een S O S bericht bestaat alleen aanleiding in geval van levensgevaarlijke ziekte waarbij het noodig is de naaste verwanten man vrouw kinderep vader moeder broer zuster of schoonouders te waarschuwen indien een S O S bericht telefonisch wordt opgegeven door een burger verzoeken per brief zullen in den regel terzijde worden gelegd dient het officieel bekrachtigd te zijn door een behandelend geneesheer den burgemeester of de politie Wanneer men den naam en het adres van zulk een autoriteit vlot opgeeft wordt aangenomen dat het bericht betrouwbaar is Het uitzenden van S O S boodschap Pen aan Herrijzend Nederland afd programma uitvoering Hilversum S O S berichten bestemd voor personen in Duitschland moeten vooralsnog worden geweigerd BUITENLAND Toestand Generaal Patten ernstig Het officleele communique over den toestand van Generaal Patton verklaarde gisteren dat de Generaal van de nek tot eden verlamd is Professtti Dr Ludwig Did overleden De geallieerde nieuwsdienst uit Duitschwnd meldt het overlijden van Prof Dr Lud Q Diels in leven directeur generaal van en Botanlschen tuin en van het Botgfcisch Museum te Berlijn Dahlem De overledene eikte den leeftijd van 71 jaar De weienschap verliest in hem een van W belangrijksten vertegenwoordigers der otanie en speciaal van de plantengeographie Uiels was doctor honoris causa van de jWiversiteit van Caabridge en ontving in n loop der jaren talrijke onderscheidingen W het buitenland heeft bij het begin van de vierde week van het proces te Neurenberg documenten ter tafel gtbracht welke de Duitsche plannen bevatten voor den aanval op en de bezetting van Sowjet Rusland Op 2 Februari 1941 door Hitler met zijn opperbevelhebbers gehouden conferentie onthulde Keitel de sterkte van de legers welke voor den aanval op Rusland gereed werden gehouden Volgens Kenel waren de Sowjets superieur in aantal doch de Duitschers in kwaliteit Timosjenko zou vÓlgens Keitel de eenige leidende persoonlijkheid van belang zijn Volgens de thans onthulde Duitsche plannen zou de Sowjet Unie na de verovering in aparte Staten worden verdeeld Duitsche Oorlog ouwwerken na vijf jaren verdwenen De News Chronicle meldt dat het bevel van den Geallieerden Bestuursraad alle Duitsche versterkingen en installaties welke voor oorlogsdoeleinden kunnen worden benut verwoest zullen worden Een gedetailleerd vernielingsprogram zal in 5 2 jaar uitgevoerd worden Mijnvelden permanente versperringen ondergrondsche installaties bij vliegvelden en duikbootbunkers zullen binnen 18 maanden vernietigd worden Arsenalen startplaatsen voor de V wapens kustverdedigingen vliegtuigbases ondergrondsche fabrieken schuilkelders militaire laboratoria etc zuljen zoo spoedig mogelijk na een wetenschappelijk onderzoek worden afgebroken Nieuwe Italiaansche Regeering gevormd Alcide de Gasperi is enn geslaagd een Kabinet te vormen waarin alle vroegere Rpgeeringpartijen zes in getal vertegenwoordigd zijn Op het laatste oogenblik heeft de sociaal democraat Ruini leidei van zijn partij zich teruggetrokken al protest tegen de wijze waarop de portefeuilles verdeeld zijn De voornaamste leden der jiieuwe regeering zijn De Gasperi Premier en Minister van Buitenlandsche Zaken Vice Premier en Minister voor de constitueerende vergadering Nenni Ministér van Binnenlandsche Zaken Romita De liberalen hebben hun pogingen om het Kabinet een breedere basis te geven laten varen Fransche Socialisten verlangen een Ministerie voor Bezettings aangelegenheden Parijs 8 Dec Reuter De Fransche socialisten hebben in hun blad Le Populaire de wenschelijkheid bepleit van een Ministe ie voor Bezettingsaangelegenheden waardoor de Fransche politiek ten aanzien van de bezette zone s aan eenhei zou winnen INDIE Van Mook naar Nederland Indonesiera agrcaaiever Officieel is bekend gemaakt dat Dr Van Mook a s Woensdag naar Ncderlaftid zal vertrekken per vliegtuig Indonesische strijdkrachten die hoe langer hoe aggressiever worden hebben in Batavia barakken van d RAF aangevallen met geweren machinegeweren en granaten Zij hebben zonder succei geprobeerd de barakkeA met behulp van fakkels in brand te steken Schepen van de Koninklijke Marine habben Indonesische stellingen ten oosten van Semarang beschoten Een Engelsch convooi dat met Reliefgoederen op weg was van Batavia naar Bandoeng kwam in moeilijkheden bij Tjiba dak in de banrt van Soekaboemi Na jftn strijd in de omgeving van Tjibadak slaagde een groot gedeelte van de Britsche hulptroepen erin teqen middernacht Soekaboemi te bereiken De achterhoede volgde eerst hedenmorgen Tijdens den strijA verzorgde de RAF d troepen met voorifS e Tijdens de gevechten van Zondagavond in het gebied van Soekaboemi zijn ip het totaal 16 personen gedood te weten 1 Britsch officier 1 Brit en 14 Britsch Indiërs 30 Britsch Indiërs werden gewond Na een lucht aaUf val van een uur is Tjibadak met den grond gelijk gemaakt De aanval werd uitgevoerd door 23 Britsche bommenwerpers Van te voren had een eskader jagers pamfletten ult feworpen om de burgerbevolking te waarschuwen Indonesische troepen worden thans in de omgeving van Batavia geconcentreerd en wel bij die buitenwijken der stad welke niet door Britsche troepen bezet zijn In Batavia houden de ontvoeringen aan