Groot Gouda, dinsdag 11 december 1945

De Man van Ondei rondsche en de Amerikaansche Professor De vriendschap tusschen een door deNazi s achtervolgde spion en een deken van een Amerikaansche universiteit dieop het terrein van de universiteit vanIowa in Februari van dit jaar begon werddeze week onverwachts weer aangeknoopt in Den Haag toen 36 van Ame ka s bekendste hoogleeraren deelnamenaan de NederlandschAmerkaanscheweek Anton van der Steenhoven ook wel bekend als Jacob van Berker Mijlweg 3 in Dordrecht had bijna vier jaar in Duitschland als spion doorgebracht Door gebruik te maken van valsche papieren en verschillende vermommingen slaagde hij erin de Gestapo die hem dikwijls dicht op de hielen zat steeds eeh stapje voor te blijven Nadat hij een groote hoeveelheid waardevolle inlichtingen omtrent de Nazia activiteit had verzameld kreeg hij van H M de Koningin de opdracht een tournee door Amerika te maken om lezingen te houden Toen hij nu voor de universiteit van lowa een voordracht hield maakte hij kennis met Professor T Peterson deken van het College of Edscation aldaar En zoo ontstond een vriendschap die wortelde in gemeenschappelijke belangstel ling voor bepaalde onderwerpen Professor Peterson had persoonlijk nazi scholen in Duitschland in 1934 bezocht toen de ongunstige voorteekenen voor de komende gebeurtenissen al zichtbaar waren Het tooneel wordt nu verplaatst naar Nederland Zes en dertig bekende Amerikaansche universiteiten in Biarritz en Shrivenham worden door Prins Bern hard uitgenoodigd naar Nederland te komen om de Nederlandsche geleerden professoren en industrieelen op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkeling op hun respectievelijke gebieden Een krant publiceert de namen van de professoren uit Amerika Eén daarvan kUnkt Van der Steenhoven bekend in de ooren en hij laat geen tijd verloren gaan om contact te zoeken met professor in kasteel Oud Wassenaar En zoo had in de bureaux van den Amerikaanschen Voorlichtingsdienst in Den Haag het blijde vervolg plaats van een vriendschap die hun oorsprong had in heel wat onheilspellender dagen Ned Renners orimeur Schulte en Boeyen zijn erin geslaagd opnieuw een honderd km koppelwedstrijd te winnen Na hun fraaie overwinning te Zurich vorige week behaalden zij thans te Brussel de eerste plaats Zij rieden dezen wedstrijd in twee uur vijftien minuten en 25 seconden Nieuwe Wachtgeldregeling De Minister van Sociale Zaken heeft bij beschikking van 7 December 1945 een nieuwe wachtgeldregeling vastgesteld die op 1 Januari 1946 in werking zal treden Volgens deze regeling is het normale overheidssubsidie in wachtgelden door ondernemingen aan haar personeel verstrekt op 60 vastgesteld Ondernemingen die thans reeds subsidie genieten behouden ook na 31 December 1945 voorloopig aanspraak daarop zonder dat zij een nieuwe aanvrage hebben ingediend Echter is bepaald dat men om na 31 Maart 1946 subsidie te kunnen ontvangen een daartoe strekkend verzoek vóór 16 Januari 1946 op de gebrui lijke wijze moet indienen bij den directeur van het betrokken Gewestelijk Arbeidsbureau Vereenvoudiging Textielindustrie Het voor de distributie van textielgoederen jontworpen distributiesysteem heeft veel critiek ontmoet B j de huidige textielschaarschte moest het systeem een rechtvaardige verdeeling waarborgen en op de tweede plaats moest een controle mogelijk zijn De uitvoering van de distributie ligt bij de distributiediensten Dat deze te kort schoten bij een vlotte behandehng van de aanvragen is te wijten aan het overstelpend aantal aanvra gefi waarop de distributiediensten niet waren ingesteld Ook deze diensten hebben te kampen met personeelgebrek Dit is gemakkelijk te begrijpen immers de distributie is een afloopenden dienst Het werk van de distributiediensten neemt echter van dag tot dag toe Een en ander is aanleiding geweest dat met ingang van 10 December de texiel distributie wordt vereenvoudigd Met ingang van dien datum mag onder en bovenkleeding worden gekocht op door de distributiediensten verstrekte punten Voor deze artikelen is dus geen bereid verklaring meer noodig Een berèidver klaring blijft echter gehandhaafd voor Je aanschaffing van huishoud en woning inrichtingartikelen schipperstruien e d bedrijfs en vakkleeding Een bereidver klaring mag eerst door den winkelier worden afgegeven nadat de distributie dienst bepaald heeft voor welke artikelen betrokkene in aanmerking komt Deze vereenvoudiging in de Textielindustrie wil geenszins zeggen dat er thans goederen voor distributie beschi iin doch dat de btschikbare goederen op een vlottere wijze zullen worden verdeeld Met ingang van denzelfden datum zul len ook nieuwe artikelen op de 15 aangewezen ppnten van de textielkaart kunnen worden gekocht Het betreft de volgende artikelen bedjasjes en bedschoe nert blouses voor dames en n eisjes alsmede voor jongens tot 15 jaar blouse beschermers bovenkleeding voor kinderen van O 3 jaar coins de feu gebreide vesten pullovers slipovers en truien voor dames heeren meisejs en jongens gebreide blazers voor kinderen tot 15 jaar mantelcostuums onderblouses onder kleeding voor baby s O 1 jaar onder kleeding van kunstzijde voor kinderen van 1 15 jaar overhemden met vasten boord pantalons voor hperen en jongens 3 jaar en ouder peignoirs kimono s en kamerjassen regencapes regenjassen en regenmantels van kunstzijde rokken voor dames en meisjes 3 jaar en ouder schorten voor kinderen tot 15 jaar Deze artikelen zijn nog geenszins volop in de winkels verkrijgbaar Indien deze goederen echter in voorraad zijn mogen deze gekocht worden op de pun ten vaïi de exiielkaart Van verschillende v n deze artikelen is oo de puntenwaar deering verlaag l Kunstzijden regenmantels capes en jassen zullen verkrijgbaar zijn tegen 12 punten kunstzijden kinder ondero ed IS inar tegen 4 punten per artikel kunstzijden naaigaren tegen 2 punten per 500 yards Amerikaansche jongenspakjes in de Amerikaansche ma j ten 5 t m 8 te en 8 punten per pakje Broodbonnen van zelfverz M gers Daar de zelfverzorgers voor brood hun broodbonnen niet meer bij de distributiekantoren behoeven in te leveren wordt er op gewezen dat zij derie bonnen moe ten bewaren Omtrent de verantwoordine der bonnen zal een nader bericht volgen Arbeidstijd in Broodbakkerijen De Minister van Sociale Zaken heeft aan broodbakkerijen waarin tevens koek banket chocolade of suike werken worden vervaardigd vergunning verleend dat op Zaterdag 22 Vrijdag 28 en Zaterdag 29 December 1945 de werktijd van de in deze ondernemingen werkzame bakkersgezellqn per dag met twee uren en per week hiet twaalf uren wordt verlengd Jongens van 16 en 17 jaar mogen in deze ondernemingen op deze dagen tien uren per dag en vijfenvijftig uren per week arbeid verricjiten onder voorwaarde dat hun arbeidstijd in zijn geheel gelegen is tusschen 7 en 19 uur en de betrokken jongens in dezelfde week hetzij op tenminste een anderen werkdag na 13 uur hetzij op Maandag vóór 12 30 geen arbeid verrichten Werktijden voor Bankpersoneel De Minister van Sociale Zaken heeft aan banken vergunning verleend tot en met 28 Februari 1946 door het administratief personeel van 18 jaar en ouder op de eerste vijf werkdagen der week gedurende tien uren per dag en vijfenvijftig uren per week arbeid te doen verrichten met dien verstande dat in een tijdvak van drie achtereenvolgende weken door de betrokken personen niet meer dan honderdvijftig uren arbeid mag worden verricht Deze vergunning is voorts aan bepaalde voorwaarden gebonden Toewijzing Tabak Het C D K deelt mede dat in verband met ét sluiting der depots van het rijksbureao voor tabak van 23 tot en met 29 Dec a s grossiers in tabak in de week van 9 tot co met 15 Dec in plaats van in de week van 16 t m 22 Dec de toewijzingen 469 in moeten leveren ter verkrijging van toewijzingefl g 14 of g 15 De toewijzingen g 14 eng 15 warden uitgereikt oo basis van het aantal ingeleverde ran oepA vermeerd net lOpct Gevraagd Nette WERKSTER voor eenlge da en per week BURGVLIETKADE 60 Gevraagd i NET me IS JE niet beneden 18 voor bovenhuis H P V Wgnflaarden Kleiweg 77 Gevraagd KappsrsliedteDds goed kunnende knippen en scheeren en Damcsicapstttr goed kunnende onduleeren en watergolven Br onder no 2257 bar van dit blad DANKBETUIGING Hiermede betuigt onder eteekende med namens familie zijn weigemeenden oprechten dank aan de Directie en personeel van N V T P Viruly en Co s Stoomzeepziederij De Hamer voor den onvergetelijkendag en de schitterende cadeaux mi aangeboden op Dondeidag 6 Dec j l in Café Rest De 3eursklok ter gelegenheid van mijn Tevens on ten oprechten dank aan de Ned Maatsch voor Handel en Nijverheid voor het vereerend getuigschrift de groot zilveren legpenning en de gouden draagmedailte die mi bij deze gelegenheid is toegekend H WTP7FP n H Ronmnie 47 Aan Vlug en Vaardig Hiermede bewijzen wi U onzen bartelijken dank voor het welslagen van onzen St Nicolaasavond Meisjes vereen iging Zonneschijn Naaister neemt weet werk aan SINGELSTRAAT 13 Gevraagd Hawaiian Guitarist i oor bestaande band Brieven onder no 2367 bureau van dit blad Biedt zich aan een vergevorderde Banketbakker nitsl bakkerijwerk oud bijna 16 jaar v g g v Brieven onder no 2365 bureau v d bl Aangeboden ter railing 1 pr Damesscfa m 38 zw leder m suëde V4 hak 1 pr damessch m 37 br leder m beige inz Beide paren z g a n te ruilen voor zw lederen schoenen m 38 met pi hak A dres BURGVLIETKADE 51 GEVRAAGD EEN MEISJE voor heele of halve dagen VOOR WILLENS 127 HET ATOOM Welke geweldige krachten schuilen hierin Wat zijn de grondslagen van de veelbespr atoo mbom Hierover spreekt Ir R DE LANGE Leeraar M T S te UtrecM Op Donderdagavond a s 8 uur precies in Het Blauwe Kruis De Iczic Ay T rH ii 4 itilrt rnp talriilr lirlifSsr d n Knarten a f 1 zijn verkrijgbaar bij Bakker Spoorstraat en Boekhandel De Ven Wijdstraat alsmede Bureau Groot Gouda Na de lezing qeleaenheid tot het stellen van vragen GEVRAAGD Slsiip n Er liii eii f sr t en VIcciklECil Brieven onder no 2253 bureau v n dit blad Gevestigd i iii i i i ii Ëlectrische Schoeomakerij H M Th BRON Meidoornstraat 5 Gouda FLIKKE WKLIUrFROliW GEVIIAIIGD SCHIITTELAAR Onder de Boompjes 7 Aanmelden Walvisstraat 6 f GOUDSCHE TOONEELKRING De leiding van den Kring is er in geslaagd voor de leden beslag te leggen op een Iweelal opvoeringen op 27 en 28 December van hel grooisie iooneelsucces van dil seizoen n l = ODANJE HOTEL = Een diep ontroerend tooneelspel uit de S S gevangenis te Scheveningen gespeeld door het Zaid Ned Tooneel o l v Pierre Balledux Wl deze bijzondere toonectavond wil bijwoaen lean zlcti nog opgeven all lid bij den Adm den Heei Kaïteelen Turfmarkt 20 N V v h JOH WOLFF Co te Gouda Jaarl ksche Algem Vergadering van Aandeelhondera OP VRITDAG 28 DECEMBER a s des namiddags 3 uur ten kantore der Vennootsch alwaar de agenda ter inzage ligt Aaadeelhouders zt n verplicht teneinde deze vergadering te kannen bt wonen han aandeelen minstens drie dagen te voren te deponecren bij de firma T GOEDEWAAOEN BN ZONEN te Gouda of ten Kantore der Vennootschap MEUBELFABRIEK vraagt voor baar kantoa aankomend bediende voor actieve kracht goede vooruitzichten mannl B rieven onder no 2396 bureau van dit blad STAATSLOTERIJ De verkoop der loten begint Donderdag 13 Dec Begin der trelcicins Maandag 14 Januari Loten verkrijgbaar bij de collectrice Mevrouw KLEBER v d Slooi Crabethstraat 13 Gouda Telefoon 3563 Gironummer 378513 oadtt luggealie werd ceu vueTLalwedatrUd geipceld de laati avcrH va ét zefdaagiche werd vertoond waarbt de renaers net een vaart door de bocht vlojcB damea apeetdeo plaoo terwijl ie geen noot kenden loo groot een koe De aanwczIgeD dikw ls dol van vroolljkheid maar ook vaak In ademlooie apaonma Zóó schrijft de perk over Bordini s Hypnose Variété Slechts één voorstelling f CONCORDIA Gouda Yrijdag U Dec as s avonds 8 uur Prijzen f 1 50 f 1 Voorverk en plaatsbespr vanaf heden Na afloop Bal met Bordini s Dansorkest WONINGRUIL Te huur gevraagd in GoudaMiddenstandswoning in ruilvoor idem in Assen huurprijs f 35 a f 40 Brieven onder no 5000 bureau van dit bla d Gevraagd VERKOOPSTER Aanmelden tusschen 5 en 6 uur H P VAN WIJNGAAHDBNr Klei weg 77 Halpiodehuishoading gevraagd bij Heer met dochtertjevoor halve dagen Zondags vrfl STEIINKAPEJ Adverteert in Groot Gouda V