Groot Gouda, woensdag 12 december 1945

ö GROOT GOUDA SS J ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mn A A J Rijksen NUMMER 102 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda WOENSDAG 12 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 üouda Tel 3091 Abonn p w 25 et Losse numm 18 et Het werk fan Jerofcliiyld rn Datldianliefd en T weejan kregen ter gelegenheid lijk dank en verblijf ik met dankvan Sl icolaas eveneens pakket bare groeten Is Hugo de Groot ooit io Gouda geweest Niet alleen het mooie werk van de arbaidstherapie voor de Nederlandsche militaire oorlogsslachtoffers werd in den bezettingstijd ter hand genomen en voortgezet doch ook de verzending van pakketten vindt thans weer regelmatig plaats vanuit Gouda over gehe3l Nederland Nederlandsche oorio sweduvven ten toegezonden Dat dit werk dat door de medewerking van de Goudsche bevolking mogelijk gemaakt wordt in goede aarde valt bewijst onderstaande brief geschreven dooreen Ned oorlogswduwe uit het zwaar getroffen Bemmel Gld wier echtgenoot als sergeant in de Meidagen van 1940 zijn plicht deed aan de Grebbelinie Hij is thans als vermist opgegeven Hier volgt de brief Weled Hecren Hedenavond uw pakket ontvangen Dat was een ware Sint Ni colaas verrassing O wat was ik blij want er moet zeker nog het een en ander geregeld worden Maar ik heb sinds de geldzuivering geen uitkeering gehad zoodat ik niets kan koopen Zelfs voor é Amerikaansche schoenen die ik nu kon krijgen heb ik het geld moeten leenen U begrijpt dat dan zoo n pakje een ware uitkomst is Ik heb al aan velen laten zien STADSNIEUWS DE STAATKUNDIG GEREF PARTIJ In het gebouw Daniël in de NaaiePstraat zal de Staatkundig jierei Jr arnj op Woensdag 9 Dec a s des avonds om 8 uur een openbare vergadering houden De Weled Heer J an Bochove uit Zeist nieuw benoemd lid van de Tweec 2 Kamer zal hierbij een rede uitspreken DE INDISCHE WEEZEN HET EERSTE ECHTPAAR GAF ZICH OP Naar aanleiding van ons artikelover de weeskinderen uit Indië die hier in tehuizen zouden worden opgenomen heeft een echtpaar hier ter stede zich bereidverklaard een kind in het gezinop te nemen en in de huiselijkeomgeving als een eigen Tdnd opte voeden StelUg een mooi voorbeeld dat hopelijk veel navolgingmag vinden Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen Schradcr tot Uqtenbroek U behoeft alleen Uw twoedlt dUtrlbuties amkaart en het inlegvel in de te atmm U koat aan de loketten 7 9 en 11 van bet Gtmnaitieklokaal In de Pepcretraat tmekt tMseben f 30 m U or en tnsacfaaB 2 en 3 30 nur wat een mooie en onverwachte Sinterklaassurprise ik heb ontvangen Mijn dochtertje wa zoo blij ze vroeg of ze op Sint Nicolaas het pyamapakje aan mocht Ik kan niet zeggen hoe dankbaar ik U en uw commissie ben en ook de Goudsche bevolking Het jurkje paste haar gok schitterend Verder meneer nogmaals harte volgt onderteekening Ook bij de Fa Hoogendijk Hoogstraat is thans een etalage van werkstukken van oorlogs ewonden ingericht waartoe deze firma haar etalageruimte eveneens belangeloos beschikbaar stelde STRAFZITTING VAN HET KANTONGFRE HT TE GOUDA d d 5 December 1945 Veroordeeld zijn wegens Het ten verkoop voorhanden hebben van leverworst metf een te hoog vochtgehalte B B v d S te Gouda f 25 s 10 d h Het wcdcrrechterUjk doen toeeigenen van te veld staande aardappelen G J H en I S de W te Gouda f 5 s 2 dg h Het wederrechterlijk wegblijven Is getuige A de P te Bergambacht f 10 s 4 dg h Baldadigheid m e katapult stuk schieten van een brandende lamp der Electr straatverlichting W P V V te Haastrecht berisping met verbeurdverklaring van het inbeslaggenomene Baldadiglijk afsteken van vuurwerk waardoor schade kon ontstaan J V te Moordrecht vrijspraak Niet voldoende onschadelijk houden van een gevaarlijke hond J J M te Oudcwater f 30 s 10 d h Loopen langs Jeii ap orbaan zonder daartoe gerechtigd te zijn M F V te Gouda f 2 50 s 1 i tsch Niet toonen van het Persoonsbewijs M F V te Gouda f 1 s wk tsch Luidruchtig zingen en schreeuwen langs den openbaren weg G P te Ouderkerk a d IJss l f 6 s 3 dg h Zitten in een raamkozijn zonder daartoe gerechtigd te zijn J P E V te Woerden f 2 s 1 wk tsch en G v S te Woerden f 2 s 1 dg h Niet onmiddellijk doen stilhouden van een Motorrijtuig op een daartoe strekkend bevel H M A N K te Utrecht f 10 s 4 dagen h Rijden met een rijwiel op den Rijksverkeersweg H C v T H te Utrecht J C K v C te Rotterdam f 3 ë 1 dag h Zaterdagsavonds na 19 uur op den Kleiweg rijden met een rijwiel M A S te Gouda schuldig zonder toepassing van straf B J de E te Moordrecht ontslag van rechtsvervolging Het parkeeren van een motorrijtuig terwijl zulks verboden was D C B te Dordrecht f 3 s 1 dag h Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad M M K te Rotter dam E M C L te Gouda J C H te Reeuwijkf f 3 s 1 dag h en A S de G te Gouda f 2 s 1 dag h Het begeleiden op een rijwiel van een paard G C S te Haastrecht f 5 s 2 dag h GS V NIEUWS Het Kerstbal van G S V zal niet op Maandag 24 December doch op Isten Kerstdag plaats vinden Van 8 tot 10 uur wordt een cabaret programma opgevoerd waarna tot 3 uur het Kerstbal volgt Kaarten zijn aan de bekende adressen verkrijgbaar EHe donatrices welke zich nog niet hebben opgegeven voor athlethiek in de gymnastiekschool van de Kopschool worden verzocht dit De Wieringermeer droog Na maanden hard werken is men er in geslaagd de Wieringem eer droog te krijgen EHnsdagochtend omstreeks 9 uur was deze heugelijke gebeurtenis een feit Aan HM de Koningin en aan den Min President werden als ecrs icn telegrammen gezonden om hun dez mededeeling te doen Het feit van de droogmaking heeft de Minister van Openbare Werken Dr Ir J A Ringers gisteravond in een radiotoespraak medefedcc d Hij zeide daarin o a dat de sluiting van het laatste dykgat op Walcher m niet voor Nieuwjaar wordt verwacht alsnog te doen bij den secretaris V Persijnistraat 3 Tevens wordt de aandacht erop gevestigd van de spelers dat zij zid lervan dienen te overtuigen of of hun wedstrijd doorgaat zoodat boeten worden voorkomen Bij de bekende adressen en Café Sport Lange Tiendeweg 83 wordt dit bekend gpm Wt Het feit dat het in 1945 300 jaar geleden is dat Hugo de Groot te Rostock overleed 28 Augustus 1645 heeft deze figuur weer in het middelpunt der belangstelling geplaatst Voor de bewoners van Gouda is het daarbij een interessante vraag of dit wereldberoemde genie ooit den Goudschen bodem betreden heeft Uit de gedrukte publicaties welke mijover hem onder de oogen waren gekomen was zulks niet gebleken ook nietuit de zoo bekende biografie van Brandt Toch was het wel waarschijnlijk dat de zoo bekende voorvechter van de zaak der Remonstranten in het RemonstrantscheGouda geen vreemdeling zou zijn geweest f Toen ik bij mijn komst vt Gouda vernam dat meermalen naan Erasmiana doch nimmer naar Grotiana in ons Ge meenteArchief was gezocht toog ik ai spoedig aan het werk om te trachten wat waarschijnlijkheid was tot zekerheid te maken Er is wezenlijk voor de eer van onze stad nog wel iets aan gelegen of zij contact gehad heeft met het Wonder van Holland Wie een dergelijk onderzoek wel eens heeft iagesteld weet hoe moeilijk het is hoeveel tientallen deelen zonder resultaat ter zijde moeten worden gelegd tegen één deel dat succes oplevert Doch de uitkomst heeft bewezen dat Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk matige later toen wind tusschen W en N W Meest zwaar bew met nu en dan regen In het O des lands aanvank kans op sneeuw Tijdeli ke stijging van temperatuur Wat is er In Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Alarm in Indië Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Mijn zuster Eileen Gebouw DaniSl Groenendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspanningsavond Woensdag 12 £ ecember 7 uur Reunie bovenzaal Ds Borger Het zelfstandig worden der vrouw in verband met Oe mensch van morgen Idem Nieuwe Schouwburg Opera Concert Donderdag 13 December 8 uur Kunstmin G S V Revue Idem Nieuwe Schouwburg Utrechtsch Cabaret Tooneel Cocktail Idem Blauwe Kruis Ir R de Lange over Het Atoom Vrijdag 14 December 8 uur Concordia Bordini s Hypnose Variété WAT GEBEURDE ER 12 December 1944 Amerikanen dringen door in de buitenwijken van Duren Hagenau geheel gezuiverd Dnitschers in Hongarije op den terugtocht Vorderingen in Birma in de richting Mandalay Havenstaking te Athene De Ned kerken richten een brief aan Seyss Inquart Razzia s te Alkmaar 1943 DeU S A Ministervan Buiten landsche Zaken Huil roept de Hongaren Bulgaren en Roemenen op zich los te maken van Duitsch and 1942 Duitsche gevangenen in Engeland van boei n bevrijd Duitschland weigert dezelfde maatregel toe te passen 1941 apansche valschermjagers op Luzon Roemenie en Slowakije verklaren den ooi log aan de Ver Staten 4 Nederlanders terechtgesteld wegens hulp aan Engel che vliegers 1 40 Vriendschapsverdrag tusschen Hongüflie en loego Slavie 1939 Moskou wijst Volkenbond bemiddellng af Het Engelsche pond sterling en de Pranschc franc gekoppeld niet vergeefsch is geweest Hygo de Groot wordt minstens vijftig maal in de Goudsche registers vermeld en niet minder dan zeven bezoeken van het Delftsch Orakel aan onze stad zijn met zekerheid geconstateerd Hugo de Groot heeft met Goudsche overheidspersonen conferenties gehouden op het Goudsche Raadhuis Hij is de gast van Gouda geweest in het Hertjiuis het oude Heerenlogement dat stond op de Markt waar nu het magazijn van de firma Lijnkamp is en in het Tolhuis aan het einde van den Haven Het is interessant in de oude registers de menu s te vinden van de copieuze maaltijden welke in zijn gezelschap verorberd werden Éénmaal is Hugo de Groot met zijn vader hier geweest en heeft met hem gedineerd in het Herthuis Het is ook interessant dat hij op 31 Juli 1618 kort voor zijn gevangenneming nog in dat oude logement als gast van de stad Gouda heeft aangezeten Een volgende maal hoop ik iets mede te deelen over de verhouding waarin Hugo de Groot tot onze stad heeft gestaan Drs J TAAL NEDERUHD HEIPTINDIE