Groot Gouda, woensdag 12 december 1945

Nieuwjaarsadvertenties Ook U wilt Uw cliënten vrienden en bekenden gelukwenscben Met Nieuwjaar Doe dit er advertentie in Groot Gouda U bereikt dan allen die U gelukwenschen wilt Grootte der advertentie als het vakje of een veelvoud daarvan Vul onderstaanden bon in voor 22 December en op 31 EXec plaatser wij uw advertentie X 1 vakje a f 1 25 Gelieve te plaatsen Naam Adres Woonplaats pf of G N of Z N doorhalen wat niet verlangd wordt Naam adres en woonplaats in blokletters s v p r Da r i5edeHand onlangs groote voor lN Ë Bij tekst naar eigen keuze ge Mt bet nornfale advertentie+arief Hi Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 M 18 00 Jan Corduwener Non stop 18 15 Cabaret Zes en een kwart met The two Happy Days 18 30 Het Rijk overzee Raden S Nimpeno over Het dessaleven in de Vorstenlanden 18 45 Krontjongmuziek 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Eddy Walls speelt 20 00 Nederland Herrijst Ds J van Dorp Pred bij de Ned Gemeente te Londen spreekt een persoonlijk woord 20 15 Londensche brief van J Huizinga 20 30 Kamermuziek door Rosa Spier harp Jacob v d Woude viool en Everard van Royen fluit 21 00 De soldaten van Tchad hoorspel 21 40 Fransche orkestwerken 22 15 Mensch en Maatschappi A M Jansen Christendom en gezin 22 20 Kussen op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwijding Kap Th G ten Hage van de Par v h H Hart van Jezus te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten en Persoverzicht 18 30 La Gioconda 4de acte 19 10 H ns Brandts Buys clavecymbel Curiositeitenprogramma 19 30 Programma voor de Nederiandsche Strijdkrachten 20 00 Omroeporkest o l v Marinus van t Woud m m v Louis Mieremet altviool 21 00 Commentaar op beleid en bewind door den Patriot 21 15 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 21 45 Avondwijding Ds W Willemse Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Dansimuziek 23 00 Sluiting en Wilhelmus 23 00 Sluiting en Wilhelmus RADIOBERICHTEN VOOR NEDERLANDSCHE MILITAIREN Ingevolge een met den bevelhebber van de Nederiandsche Strijdkrachten getroffen regeling is het mogelijk aan Nederiandsche militairen zich bevinden in het Vereen Koninkrijk de Ver Staten en Duitschland per radio berichten te doen toekomen Het gaat hier om telegrammen in verband met ernstige ziekte en overlijden Deze kunnen aangenomen worden aaneen der radio posten B N S en moetenonderteekend zijn door een Burgelijke ofMilitaire instantie burgemeester commandant Koninklijke marechaussee Officier van gezondheid enz De radioposten van de B N S zijn Amsterdam Smaragdstraat 171 tel 93702 Hilversum Heerenstraat 42 tel 4956 Den Haag Andries BIckerweg Ic tel 330701 Rotterdam Gebouw Unilever Museum parkkamer 268 tel 27420 toestel 262 Gronitigen Veri Heerenweg 22 tel 21380 Leeuwarden Bleeklaan 125 tel 3262 Breda p a Dr Gunst Visscherstraat 12 tel 8128 of 9128 Eindhoven Floralaan 180 el 5486 Maastricht St Lambertuslaan 7a tel 5145 toestel 16 Apeldoorn Willem 3 kazerne De strijd tegen den gifhandel Kantoren in de provincie Zuid Holland ar men klachten over en aangiften van ifhandelpraktijkcn kan doen zijn gevestigd Voor s Gravenhage en omstreken Stationsplein 35 Telef lH737 Voor Rotterdam n omstreken Nieuwland 5 Telef 23650 Voor Leiden en omstreken Breestraat 41 Tehef 24550 Voor Gouda en omstreken Lange Tiendeweg 79 Te ef 3725 Voor Dordrecht en omstreken Vest 105 Telef 4428 Voor de overige plaatsen in deze provincie te s Gravenhage Van der Spiegelstraat 15 Telef 399677 Verdere verlaging der prijzen van Zeevisch De verwachting bestaat dat de prijzen van zeevisch binnenkort opnieuw belangrijk zullen worden vedaagd De resultaten van het Visscherijbedrijf e IJmuiden laten veel te wenschen over Het seizoen is ongunstiger de weersgesteldheid werkt belemmerend en boven en is r gebrek aan materiaal en olie De toestand is dus na de recordbesommin gen van korten tijd geleden heel wat ver nderd Niet alleen de trawlers maar ook e loggers en de kustschepen die soms wet verder dan f 5 per reis brengen ondervinden dit TWEEDE KAMER In de vergadering van de Tweede Kamer van Dinsdag heeft de voorzitter medegedeeld dat de nota aan de Kamer over het Regeeringsbeleid zal verschijnen Deze nota behantfelt de volgende hoofdstukken Kabinetsformatie Overzicht van de gebeurtenissen in Nederlandsch Indië Het door de Nederiandsche Regeering te Londen gevoerde beleid De organisatie van de Overheidsdiensten Rechtskracht der wetsbesluiten Beleid der Regeering ten aanzien van politieke delinquenten Financieele voorzieningen met betrekking tot oorlog sschade Loon en prijspolitiek Buitenlandsche handelspolitiek Nationaal welvaartsplan Richtlijnen bij benoeming Kieswet Noodgemeenteraden Provinciale Staten Oemeentefinanciën en financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten De voorzitter deelt voorts mede dat de Kamer Donderdag weder bijeen zal komen o m tot het opmaken van een voordracht ter benoeming van leden van den Hoogen Raad Tevens zal de voorzitter Donderdag a s een voorstel doen in verband met de be MISDADIGE GROFHEID Onder dit hoofd hebben wij onlangs melding gemaakt van het geval van een bijna 70jarig man die in een bewaringskamp hongeroedeem kreeg en zijn eigen kleeren niet ontving om hem tegen de kou te beschermen Wij vernemen thans dat de persoon in kwestie wegens het bereiken van den 70jarigen leeftijd uit het kamp ontslagen is Wij stellen er prijs op tevens te vermelden dat het hier niet iemand uit Gouda of omgeving betrof Nationaal Instituat Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben gistermorgen in het Landelijk Bureau van Volksherstel in de Paleisstraat alhier een ve gadering bijgewoond van he Nationaal instituut waarvan zooals bekend de Prins voorzitter is Generaal Majoor H F M Baron van Voorst tot Voorst Bij Koninklijk Besluit is ter zake van langdurigen dienst eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aan Genijraal Majoor H F M Baron van Voorst tot Voorst van den Generalen Staf met dankbetuiging voor de veeljarige en belangrijke diensten door hem in moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen Jhr Mr J D H De Beaufort Naar wij vernemrn heeft Jhr Mr J J H de Beaufort met ingang van 1 Januari 1946 eervol ontslag gevraagd als secretaris van den Raad van Staia wdk ambt hij bekleed heeft sinds 1 Augustus 1921 Réunistenvereeniging van Oud Illegalen Dezer dagen is te Rotterdam opgericht een réunistenvereeniging van oudillega len welke zich ten doel stelt de instandhouding der banden van vriendschap en kameraadschap in den strijd tegen de bezettende macht in de jaren 1940 45 gelegd te onderhouden en het eeren van de nagedachtenis der gevallen kameraden Tot de vereeniging kuiTnen allen toetreden die in een erkende illegale groep of vereeniging hebben gewerkt De vereeniging is als landelijke vereeniging bedoeld Het secretariaat is gevestigd Nieuwland 5a te Rotterdam C Tel 25380 Canada betaalt Nederland voor het verblijf van zijn leger in ons land Het Canadeesche leger veriaat Nederland en de rekening wordt nu opgemaakt die onze regeering in Ottawa zal aanbieden voor het verblijf van het Canadeesche leger op ons grondgebied in afwachting van de repatrieering De kosten voor huisvesting werkzaamheden ten bate van het Canadee sche leger en andere dien stverrichtingen beloopen vele millioenen dollar Voor huisvesting alleen moet een bedrag van 400 000 dollar per maand worden betaald Vóór 8 November geschiedden de mee ste betalingen op basis van wederzijdsche hulpverleening na dezen datum betalen beide partijen alles contant Ook Groot Brittannië regelt zijn betalingen aan de Europeesche bevrijde landen vofgens een soortgelijk schema Zoo betaalt Engeland een belangrijk bedrag aan België voor het gebruik van de haven 4 raden legeruitrusting vrachtwagens en stukgoederen van de Canadeesche Regeering he eft gekocht is het waarschijnlijk dat de koopsom hiervan voor een deel verrekend zal worden met de schuld van het Can leger aan Nederdand Canada heeft reeds aanzienlijke credieten aan Nederland verstrekt en onlangs werd in Ottawa bekend gemaakt dat deze verhoogd zullen worden tot een bedrag van meer dan lOO millioen dollar ten bate van Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen BUITENLAND Het proces Nearenberg Het Plan van de Nazi s Vandaag werd in de rechtzaal te Neurenberg een film voorgedraaid welke is genaamd Het plan van de nazi s De voormalige Duitsche leiders zagen zich zelf weer over het witte doek wandelen in de schijngrootheid van hun goeden tijd De vertooning van de film nam ongeveer drie en een half uur in beslag Zij gaf scenes van naziparades van de antijoodschecampagne Rijksdagzittingen jeugddemonstraties en partij bijeenkomsten te Neurenberg waarbij Hitler het middelpunt was van hysterischen geestdrift vervolgens kwamen beelden op het doek van de bezetting van Oostenrijk van den veldtocht tegen Polen de invasie in Denemarken Noorwegen Nederland België Luxemburg en Frankrijk van de Westwall den aanval op de SowjetUnie en van Hitler toen hij den Vereen Staten den oorlog verklaarde De Duitsche Inval in Nederland Jit het dagboek van den beklaagde Jodl den vroegeren Duitschen chef van de legeroperaties blijkt dat de Duitschers reeds in Februari 1940 met hun plannen voor een inval in Nederiand gereed waren Jodl s aanteekeningen van 1 Februari 1940 bevatten nl een notitie over een voorgenomen aanval met parachutisten op Den Haag Op 8 Mei schreef Jodl in zijn dakboek De Duitsche inlichtingendienst heeft gerapporteerd dat de Engelschen aan de Nederlanders toestemming gevraagd hebben om binnen te komen maar dat de Nederlanders dit geweigerd hebben Hitler heeft den tienden Mei bepaald als den dag voor den inval en verder uitstel geweigerd omdat zijn intuïtie zich daartegen verzetten Accoord tusschen Sowjet Unie en Chineesche Regeering Vertegenwoordigers van de SowjetRussische en Centrale Chineesch Regeering hebben hun onderhandelingen over het per vliegtuig overbrengen van Chineesche Regeeringstroepen naar Mandsjoerije en het overnemen door de Chineezen van het bestuur in deze provincie naar de letter en naar den geest van de overeenkomst tusschen Stalin en Soeng tot een succe svol einde gebracht De Sowjet Russische legerautoriteiten hebben er in toegestemd het personeel van de Chineesche Regeering wanneer en waar het ook in het Noordoosten zal landen bescherming te verleenen aldus werd vernomen Bekend Pianist overleden Zaterdagmiddag is te New York overleden in den leeftijd van 82 jaar Alxander Siloti zeer bekend pianist en een van de twee overlevende leeriingen van Frans Liszt Siloti was in Rusland geboren en kwam in begin 1920 qaar Amerika Hij is eenigen tijd leeraar geweest van wijlen Sergei Rachmaninoff Vrije handel in fietsbanden en gegoten glas in België De Minister van Economische Zaken heeft op een perconferentie medegedeeld dat van 1 Januari 1946 af de ver koop van rijwielbanden vrij zal zijn D maandehjksche productie zal minstens 300 000 stuks bedragen De prijs van een buitenband is vastgesteld op 110 frank en die van een binnenband op 33 frank Ook de handel van gegoten glas zal vrij zijn Het vooroorlogsche gebruik beliep 300 000 vierk meter per maand De productie is thans 550 000 vierk meter voor hetzelfde tijdsbestek De maandelijksche spiegelpioductie zal van 1 December af 60 000 vierk meter bedragen Geheel Dnitsck civiel bestuur in de Amerikaansche zone Naar de Amerikaansche nieuwsdienst in Duitschland meldt zullen de Amerikaansche bezettiogs autoriteiten op 1 Januari het geheele civiele bestuur in de Amerikaansche bezettingszone aan de Duitschers overdragen met inbegrip van de hoogste posten in de provincies De Amerikaansche autoriteiten zullen in dt hoogste instantie het bestuur in handen houden maar de Duitsche provincie Ie regeennfen zullen slechts bevelen met algemeenen inhoud ontvangen en zij moeten dezen met hun eigen civiele apparaat uitvoeren De overdracht zal een aanzienlijke beperking van het Amerikaansche personeel dat thans in de Amerikaansche zone gebruikt wordt beteekenen Gedeeltelijke amnestie in Griekenland Het Ministerie van Justitie heeft voor een groot aantal personen dat thans gevangen zit amnestie afgekondigd Het betreft personen dat thans gevangen zit amnestie af gekondigd Het betreft personen tegen wie onderzoekingen of beschuldigingen gaande zijn wegens daden die begaan zouden zijn tusschen April 1942 en Februari van dit jaar Personen die beschuldigd zijn vi n moord of daden tegen het omschreven rechr Bij deze amnestie zijn meer dan 80 000 menschen betrokken Nieuwe beschuldigingen over daden bedreven in de genoemde periode kunnen niet worden ingediend Duitschland terug in de rij der volkeren De Min president Prof Ir W Schermerhorn heeft gisteren te Amsterdam het woordgevoerd op een driedaagsche conferentie vanden Vrijzinnig Christelijken Studenten BondSprekende over het na oorlogsche Duitschland zeide hij i Eens zal het duidelijk worden dat Europa als één geheel dient geziente worden en dat de volkeren van Europamet elkaar moeten leven Ook Duitschlandzal een plaats moeten krijgen in dit geheelvan volkeren Ik ben niet bereid een politiekte voeren gebaseerd op het spreekwoord Oog om oog tand om tand D export vanvoedingsmiddelen naar Duitschland zal volgend jaar weer moeten aanvangen als ernbegin van een noodzakelijke volkeren samenleving OFFICIEELE PUBLICATIE De hoeveelheid zeevisch per bon Het C D K deelt mede dat in den vervolge het rantsoen zeevisch d i de hoeveeliieid zeevisch welke per aangewezen boa verkrijgbaar is de volgende hoeveelheden bedraagt 500 gram versche zeevisch of 250 gram zeevisch in mooten of 200 gram gefileerde versche zeevisch 250 graai gerookte of gestoomde zeevisch of 150 gram gefileerde gerookte of gestoomde zeevisch