Groot Gouda, woensdag 12 december 1945

OFFICIEELE PUBLICATIE De Bteuwe Kapperstarieven Het directoraat generaal van de prijzen deelt mede dat in verband met de loonen in het kappersbedrijf de rlchtli nen voor de kappersbedrijven zi n herzien Het publiek wordt erop gewezen dat voor zoover sinds 9 Mei 19l0 geen hoogere tarieven worden berekend thans ten hoogste de volgende prijzen mogen worden aangehouden In plaatsen met meer dan lO QOO in wonen lieerenvak knippen scheeren Volkszaak f 0 45 f 0 15 Middenstandszaak 0 55 0 20 Eerste klasse zaak 0 65 0 25 Dames vak wasschei onduleeren Volkszaak f 0 55 f 0 75 Middenstandszaak 0 70 0 90 Eerste klasse zaak 0 85 1 10 wasschen en petuiaacnten watergolven f 1 14 50 1 25 6 1 50 8 De prijzen gelden voor de complete behan deltftgen inclusief de daarvoor benoodigdd materialen Zoo moeten voor de tarieven van het permanenten de volgende behandelingen wor den verstrekt knippen wasschen drogen permaaenten wasschen leggen van de watergolf drogen en uitkappen Indien geen complete behandeling wordt verstrekt dient de pr s dienovereenkomstig te worden verlaagd Voorts wordt de aandacht gevestigd op de verplichting van den kapper om in elke salon een voor het publiek dlidelijk leesbare en zichtbare tariefkaart aaa t brengen Vqfde distribatie fietsbanden De directeur van het Rijksbureau rubber maakt aan grossiers en kleinhandelaren in fietsbanden t ekend dat in verband met de vijfde distributie van fietsbanden door de dlstributiedieasten aan daarvoor in aanmerking liomende verbruikers fietsbandenbonnen luuea wo dea uitgereikt van I t m 20 Dec In aansluiting hieraan zijn voor grossiers resp kleinhandelaren data vastgesteld binnen welke zij de ontvangen bonnen moeten inleveren en wel als volgt 1 inlevering bonnen door verbruikers bij kleinhandelaren uiterlijk t m 22 Dec 2 Inlevering bonnen door kleinhandelaren bij grossiers uiterlijk t m 28 Dec 3 verzending bonnen door grossiers rechtstreeks aan de bandenfabrieken of haar filialen uiterlijk op 29 Dec De grossiers resp kleinhandelaren worden er met nadruk op gewezen dat zij de opgegeven data strikt in acht dieren te nemen aangezien anaers het gevaar bestaat dat de bonnen hun geldigheid verliezen waarvan de verbruikers de dupe zouden worden De kleinhandelaren dienen de bonnen zoo spoedig mogelijk naarmate zij bij hen worden ingeleverd bij de grossiers in te leveren en niet te wachten tot den laatsten dag De grossiers dienen voor zoover zij niet uit eigen voorraad kunnen leveren de ontvangen bonnen zoo spoedig mogelijk aan de bandenfabrieken of haar filialen in te tenden en hiermede niet te wachten tot den sluitingsdatum 29 Dec Groothandelsmarge hooi en aftrek voor gewichtsvrrlirs Het bedrijfschap voor hooi stroo en ruwvoeder maakt bekend dat de handelsmarge voor groothandelaren In hooi is verhoogd van f O tot f 4 75 per 1000 kg Bovendien mogen groothandelaren naast deze handelsmarge de werkelijk te hunnen laste komende assurantie kosten aan hun koopers doorberekenen Bij gewichtsvaststelling voor het persen mag de groothandelaar ten hoogste 2 pet bij gewichtsvastitelling na het persen ten hoogste I pet van het vastgestelde gewicht bij de prijsberekening in mindering brengen INDIE Van Mook s plaatsvervanger Gedurende de afwezigheid van Dr Van Mook zullen de loopende zaken der Indische Regeering worden behartigd door Mr N N Blom Dir van het Departement van Justitie Mr Blom werd in deze functie benoemd in 1941 na een laogc loopbaan bij dit Departement in alle deelen van Neder landschlndië De heer van Mook heeft vandaag geconfereerd met Luitenant Generaal D mpsey en metGeneraal MajoorChrlstison Overzicht van den toestand op Java Een officieel communique uit Batavia geeft de volgende bijzonderhedrn over den toestand op ava Bultenzorg De Resident van Huitenzorg de heer Barnas die door de Indonesiërs gcvan en was genomen is weer vrij De telephooi centrale is door de Indonesiërs ontruimd De stad zelf is rustiger hoewel er nog wel scherpschutters verscholen zitten Bandoeng is over het algemeen rustiger Engelsche troepen hebben den spoorweg ten oosten van Bandoeng afgesneden om ver lei van rollend materiaal te voorksroen De evacuatie van Indonesiërs uit het noordel k deel van de stad wordt voortgezet De Indonesische stellingen in het N W deel v m de stad blijven standhouden Semarang is over het algemeen rustig Men gelooft dat de Indonesiërs die de si ad zijn binnengedrongen van plan zijn het vliegveld de havens cd het district Nieuw Tjandi te Isoleeien Ambarawa is rustig Bi Soerabaja woidt dé actieve patrouilleeribg voortgezet De maatregelen tegen de dorpen betrokken bi den moord op den Engelschen brigade majoor en op de Roode Kruis werkster werden voortgezet Reuter meldt nog dat geallieerde vliegtuigen patrouilleeiden boven Soekaboemi waar het voedselconvo6i na den slag der BritschIndiërs met at Indonesiërs nog steeds opgehouden wordt Een detachement BritschIndische troepen verliet hedenmorgen Batavia om het escorte vaahetconvooi te versterken Sjarirs reactie op conferentie te Singapore Sjarlr heeft vand ag verklaard dat todico de Britten pogen lecht en orde te herstellen door geweid alle Indonesiërs naar beste vermogen weerstand zullen bieden Sjartr deed deze mededeeling zonder eerst een verklaring van Chrlstlson af te wachten waarvan Christison tot Sjarir zelde dat deze gepubliceerd zal worden als Bevln de door de Britten gevraagde opheldering over zijn verklaring over de te voeren politiek heeft gegeven Sjarir verklaarde o a indien onze onafhanketijk wordt aangevallen zullen wij gedwongen zijn weerstand te bieden Indien de Britten meer troepen aanvoeren en dientengevolge gevechten op groote schaal bcginnea zullen alle Indoneiiëri er tegen in verzet ko en Men heeft ons te verstaan gegeven dat het verwijderen van al de z gn extremisten den weg zal banen naar vreedzame besprekingen tusscben de Nederlanders en de z g n gematigden Dit zal waarschijnlijk een illosle blijken te zijn Er kunaen geen vreedzame besprekingen gevoerd worden als men bloed laat vloeien in Indonesië Vanaf heden inschrijving van nieuwe Leerlingen op weekavond en Zondagavond 46 uur Verloofd Rosetta W T v d Berg en L Ernest van Hoorn ArtM December 1945 Garderen Vel Garderen Vel De Openbare Leeszaal vraagt met Januari 1946 admin Mratieve hulp voor heele of halve dagan Schriftelijke sollicitaties aan da Directrice Oosthaven 54 dlge gevraagd een NET MEISJE voor de Hulshouding Mevr B ERLIIN St Anthoniestr 8 Jongelui vragen ter bvc name degelijke Slaapkamer en Hnis kamer menbelen ook bad en pannen brieven met omsch onder no 2403 bur v d bl Wilt Uw jongen UH i ak teeuH Laat Uw jongen bij or s opleiden tot ZETTER OF DRUKKER Bij gebleken geschiktheid 4 jarig contiwct f DRUKKERIJ VERZIJL Korte Tiendeweg 1 Gouda Verzilvering Vacantieb na In verband piet de loonderving op Ie en 2e Kerstdag bestaat er voor bouwvakarbeiders gelegenheid op 17 co 18 Dec a a a avonds van 7 9 ar tco hoogste 12 VacantieboBa In te wlaacleii aaa het adrca Kattenainad 85 I mir bom wordea geweigerd Vac bonboek a verkrljgb ad f O 20 aan bovenit adre Tc koop gevraagd een goede radio BOCKENBERGSTRAAT 55 Gevraagd eeo DAGMEISJE voor enkele dagen per week GR FLORISWEG 28d Gevraagd een WERKSTER voor enkele dagen er week Graaf Floritweg 28d Nederland helpt Indië Ihdische Titmaf ahd In Thalla Theater op DONDERDAG 20 DEC des avonds 8 uur precies Mei ioelichlingvan den Heer W S BITTEP Gep ass Desidenl aal worden vertoond Tanah Sabrang £ rw Mei muzikale medewerking van het bekende Krontjong ensemble DJALAK WAJANG o Lv van den Heer Will van den Akker Toeijan skaarten od f 1 50 verkrijgbaar bij Bureau Groot Gouda Mark 67 Th Allebrandi Kleiweg 78 terwijl tevens aldaar de plaatsen bes r kon kunnen worden i = t x De oparkngat van dezen avond komt geheel ten Bij N Samsom N V Uitgever Alphen a d Rl n komt de plaats open van CHEF Vrouwelijk over het formuliei 6nmaba iJM Goeóe zin voor orde en netheid vereischt Eenig adminittratlef inzicht ononibeeriijk Moet ieiumy kunnen geven Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het kantoor PTT HET HOOFDBESTUUR DEK PT T TE sGDAVENHAGE vraagt voor spoedige indiensttreding vrouwelijk personeel o voor typewerk Leeftijd 17 23 jaar MULOen typediploma vereischt b voor eenvoudicfe administratie en voor bediening van pons tel reken en sorteermachines Leeftijd 15 25 jaar MULOdipIoma of daarmede overeenkomende schoolopleiding vereischt Sollicitaties schrift aan den chef van Bureel 6 B DANSINSTITUUT W KOK Turfmarkt 129 Tel 3436 Gouda In Binnen en Buitenland gediplom eerd nschrijving van nieuwe Leerlingen op weekavo 6 uur Tevens Inschrijving van gehuwde en verloofde paren Nu Wij weer NEON INST A LLAT 1 ES kunnen leveren voor binnen en buitenverlichting zoeken wij VERTEGENWOORDIGERS Prettige werkkring Vast loon en provisie N V Silkolicbt 11 1 0 tel 11 70 02 Maoritakadc 85 GraTcahagc Adverteert in Groot Gouda I I BEKENDMAKING I Zure haring die op de bon verkocht wordt smaakt het beste als U ze thuis eerst nog een paar dagen in de versche azijn zet De I kwaliteit en smaak na deze behandeling is dbn bijzonder fijn Zegt het voort I AdsO BETER BRIEFONOERWIJS Jonraaliatick en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WuRMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Pransch Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamtfns ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT O ROTTERDAH Coupon no 354 Gratia proefles leervak t te Adrei U be$ini mei lachen U blijft gieren en eindigl mei brullen want Neerlands groote revnrkomtek SIEM NIEUWENHUYZEN komt Donderdafi vond 8 y in J BARON KNEUT Groote Revue schets in 3 bedrijven a LACHKfiAMP VAN 2 UUK met 7 dagro nepi B 1 Prijzen f 1 50 en f2 Plaatsbespr dagelijks v 10 11 u Te koop aangeboden nieuwe Gottdsche Tooneelkriog RECTIFICATIE Het adres van de gisteren geplaatste adv van bovengenoemde vereen moet niet zijn Turfmarkt 20 doch TURFMARKT 8 3 gaats kookkóchel BURGHOORN Gr Jacob astr 43 Te koop aangeboden Vtichglai Stofzuiger Spoorlrelo Reifwi g e Ki deram ublemcot Bakovcntje Meccamodoot en twee itel plamuurneHcn Heeren Straat 69 HANZE Sdeid Httisfaoodsfer gevraagd v d en a P G bi ottJe Heer en dochter bb h h Brieven onder no 2351 bureao van dit blad In verband met gebrek aan BrandstoHen Is de Vergadering van De Hanz van Donderdag 13 Dec Concordia Tcr2Ct OBir Woeosdagi 19 Dec in de verwarmde zaal van Hotel De ZalB deaa vonda f AboDitert U op dit bla BEKENDMAKING m Levert Uw vlschbonnen bij Uw vischhandelaar In of geeft ze I aan Uw kennissen als U er geen gebruik van maakt Hoe meer gvlschbonnen wordea ingeleverd des te meer vseh Gouda ont p fl Lmat Uw bennen dnn niet vtrloqpenl t