Groot Gouda, donderdag 13 december 1945

ö GROOT GOUDA SS ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K K Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen NUMMER 103 Drukker Drujckerij Verzijl Gouda DONDERDAG 13 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et VERMIST H V d KROEF BURGERLIJKEN STAND Geboren 9 Dec Petrus Hendricus Maria zn van C ter Meulen en J P M van Iperen van Swietenstraat 4 Ondertrouwd 11 Dec A M de Vries en M van de Veen Getrouwd 12 I ec G H Groen en G W Wisselink R KH D Werther en F W Wempe H J Kammeraat en A Verroeij t jji n qq regeerlng waaila ketvolk J Manscbot en M A ÏVL Kpk wavlqk vertegenwoordigd ie STADSNIEUWS IK WIL HELPEN aar aanleiding van hat een dezer dagen in ons blad gspubliceerde bericht over de huisvesting der repatrieerenden uit Indië deelt het Q mitc voor huisvesting ons mede dat meisjes die genegen zijn tegen vergoeding huishoudelijke hulp te verleenen in gezinnen waar terugkeerende Nederlanders zijn opgenomen zich voor inlichtingen kunnen wenden tot Zuster M Dorrestijn Di conessenhuis De Wijkverpleging Donderdags en Vrijdags van 3 tot 5 uur n m WERKVERGUNNINGEN VOOR VREEMDELINGEN Zooals bekend mag worden verondersteld mogen vreemdelingen geen arbeid in loondienst verichten tenzij hun werkgever in het bezit is van een daartoe strekkende vêrguiming afgegeven door den Minister van Sociale Zaken Tot dusverre i oesten aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning rechtstreeks bij het Departement van Sociale Zaleen worden ingediend Ter bespoediging van de behandeling van dergelijke aanvragen is thans bepaald dat de daarvoor bestemde formulieren kunnen worden ingediend bij de arbeidsbureaux in het gebied waarin de onderneming is gelegen I e werkgevers uit de plaatsen Boskoop Gouda Gouderak Haastrecht Moordrecht Nieuwerkerk a d IJs Rf eV Wij StnlMniV Vlist Waddinxveen en Zevenhuizen moeten rich wenden tot het Arbeidsbureau Gouda Turfmarkt 144 op dit bureau zijn tevens de voorgeschreven formulieren te verkrijgen OPEPvA CONCERT IN DEN NIEUWEN SCHOUWBURG Lola V d Ben sopraan Anni Steiner alt Lorenz Siberling tenor Leon Combé bariton aan de piano Henk Milo Een potpourri van gewilde opera melodieën begeleid door piano ziedaar een programma dat niet al te hooge verwachtingen doet koesteren De meeste bezoekers zullen er zich evenwel toch meer van hebben voorgesteld dan wat nen wist te geven Het geheel was matig de ndf slecht Zijn Durch die Féiékr durch die Aue uit Webe s Freischütz klonk weinig overtuigend In het kwartet uit Fidelio Mir ist so wunderbar werd hij door zijn partners totaal overstemd In het beroemde kwartet uit Rigoletto gin dit trouwens beter maar hier had hij dan ook rijn partij mee De dames v d Ben en Steiner benevens de bariton Combé voldeden beter maar kwamen niet boven het tweede plan uit Mevrouw Steiner was het beste in Gluck s J ai perdu non Euriilice Leon Combé in Verdi terwijl Mevrouw v d Ben nog de meeste bijval oogstte Een woord van hulde voor denpianist wiens instrument vrij zwakkloak G S SLIGTER3 Geboren ta Gcnjda 30 4 16 boekhouder won te Gouda Gouwe 196 SIGNALEMENT Lang f 1 85 Meter donker haar icheiing llnki bruine oogen gaaf gebit operattelitteeken achter linkeroor is Iets hardhoorend Hi draagt een bril met hoornen montuur en heeft een groote neut Hij ts gekleed in een donkerblauwe winterjas zonder ceintuur Lichtgrijs costuum vischgraat motief lage zwarte linnen schoenen met lederen neus Du1 sch fabrikaat Blauwe hoed Onder zijn jas draagt hü e n wijnroode shawl niet wit en blauw afgeteekend Zijn ondergoed Is gemerkt met de letters A K Hij verliet in den avond van 3 Dec IQ IS te omstreeWj kwart voor negen de ouderliike woning op wrg naar de Thalia Bioscoop waarvan hij niet is thui peWom n POSTDUIVEN NIEUWS De hoktentoonstelling wordt a s Zondag voortgezet in het lokaalVondelstraat 63 De volgende liefhebbers zullen met hun duivenkomen T Koot J Dijkman A Kulik en A Ruffels Tevens zulleneen 4tal Ejigelsche duiven te bezichtigen zijn I GESLAAGD In Den Haag slaagde dezer dagen onze vroegere stadgenoote Mevr A F A van der WantEelkema voor het examen heilgymnastiek en massage HET ATOOM Hedenavond zal Ir R de Lange leeraar aan de M T S te Utrecht in het Blauwe Kruis een lering houden over Het Atoom Hij zal de geweldige krachten bespreken die hierin schuilen en de grondslagen van den atoombom De lering wordt met lichtbeelden verduidelijkt Na de lezing zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen DE STAATKUNDIG GEREF PARTIJ In het gebouw Daniël in de Naaierstraat zal de Staatkundig jeref I artii op Woensdag 19 Dec a s des avonds om 8 uur een openbare vergadering houden De Weled Heer J v an Bochove uit Zeist nieuw benoemd lid van de Tweed 2 IKamer zal hierbij een rede uitspreken SPORT NIEUWS HET VOETBALPROGRAMMA VOOR ZONDAG Voor Zondag 16 Dec zijn de volgende competitiewedstrijden vastgesteld voor de Goudsche clubs 2e klasse B Sliedrecht Gouda 3e klasse E Olympia O N A G S V Kromvliet 4e klasse H D O N K Florissant In de afdeeling Gouda worden verder gespeeld 2e klasse A Gouda 5 D O N K 3 2 uur 3e klasse B D O N K 5 Boskoop 4 12 uur VEP 4 ONA 6 12 uur GDS 2 DONK 4 2 uur 3e klasse C GSV 5 Gouda 6 11 uur hi SI I f De aandacht wofdt er op gevesttigd dat wanneer de N V B alle wedstrijden aflast dit tevens geldt voor de wedstrijden van de afdeeling Gouda Op Ie en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zullen geen competitiewedstrijden worden vastgesteld DE WATERPOLO COMPETrriE Op Dinsdag 18 December worden in het Spaardersbad de volgende wedstrijden gespeeld in de wintercompetitie waterpolo Boskoop 1 Gouwe 1 Dames Boskoop 1 Gouwe 1 afd a Hee Boskoop 2 Z C 3 lafd c Heer DAMCLUB GOUDA Dinsdagavond werden de volgende partijen gespeeld voor de onderlinge competitie Ih v d Veer tl Luidens 1 1 P op d Camp J v Buren 2 0 P V d Pouw P Schouten 0 2 f Goudriaan H ten Wolde 2 0 DV d Linde G v Ardenne 1 1 P V d Linde D Rijnsburger 2 0 L V d Linde A v Leeuwen 2 OH de Jong C Bouter 2 0 J Woerlee J Potharst 1 1 T Bak A V Setten 0 2 J V Buren D Stuurman 0 2 A de Jong P Bouter 2 0 D Rinsburger H Luidens 0 2 H de Jong P Bouter 2 0 P op d Camp P v d Linde 1 1 DISTRICTS NIEUWS HAASTRECHÏ Doktersdienst Haastrecht Oudewater Polsbroek op Zaterdag 15 December van 12 uur tot Maandag 17 December 8 uur v m Dr Pasmooi Polsbroek NIEUWS IN HET KORT Te Cadiz zijn in het proces tegennegenen dertig anarchisten en communisten vijf doodvonnissen en zware gevangen sstraffen geeischt Men verwacht dat des ondanks de straffen betrekkelijk licht zullen uitvallen De Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Byrnes heeft op eenpersconferentie verklaard dat deEngeischen geen moeite zullen doen om vóór 1 Januari hun strijdkrachten uit Iran terug te trekken aangezien de Sowjet Unle heeft medegedeeld dat zij daartoe evenmin In staat zal zijn De EAM heeft gebroken met deregeeriag van Sofoulii zoo wordt uit Athenegemeld De EAM verklaart te zullen blijven k euèeMd Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk stormachtige later langzaam afnem wind tusschen N W en N Enkele regen hagel of sneeuwbuien vooral aan de kust kouder Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag De vcioveraar van Indië Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Zilvervloot Schouwburg Bioscoop Vrijdag t a Woensdag i Orchideeën voor Maria Gebouw Daniël Groenendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspannlngS avond Donderdag 13 December 8 uur Kunstmin G S V Revue Idem Nieuwe Schouwburg Utrechtach Cabaret Toonecl i Cocktail Idem Blauwe Kruis Ir R de Langeover Het Atoom Vrijdag 14 December 8 uur Concordid i Bordini s Hypnose Variété WAT GEBEURDE ER 13 December 1944 Door een Typhoon bombardemeot luopen ook de Dnitsche stellingen in de Betuwe onder water Doorbraak in den Elzas door de Maginotltnie Veldmaarschalk Alexander en Maci Millan confereeren te Athene met Generaal Scoby 943 De Russen veroveren Tsjerkassy Een Nederlander ter dood gebracht 1942 Mussert wordt Leider vaa het Nederlandsche volk 1941 Britten i weigeren de oveigave van Hongkong Bulgarije verklaart den oorlog aan Engeland en de Vereen Staten Peru solidair met Ie U S A Argentinië neutraal 1940 Onder dramatische omstandigheden wordt in bet landsbelang Laval door Pétaln afgezet 1939 In de Zuld Amerlkaansche wateren wordt een gevecht geleverd tus scben het Duitsche vesfzakslagsehip Admiraal Graf von Spee en de Britsche kruisers Exeter Ajax en Achilles Het Duitsche schip vlucht zwaar beschadigd in de haven van Montevideo met 30 doodrn en 80 gewonden aanboord De Ajax en de Achilles blijven voor de monding van de La Plata op wacht liggen De ontdekker van het penicilline Sir A Fleming is lid gcmaaKt van de Franschf Academie van Medische Wetenschap Sjidehara heeft voor het eerst in het openbaar toegegeven dat de eerste bommen op Pearl Harbour vielen voordat de Jap oorlogsverklaring Washington bereikte Hij schreef dit toe aan een fout m de procedure Het Canadeesche Lagerhuls heeft In principe het ontwerp wet aanvaard dat de bekrachtiging inhoudt van de overeenkomstvan Bretton Woods en waarbij de verstrekking van 625 000 000 dollar aan de internationale bank wordt goedgekeurd De voorbereidende besprekingen dooreen internationalen raad om tot e n nieuwstatuut voor Tenger te geraken zijn op 11 December begonnen aldus meldt radio Tenger Met tweehonderd tegen honderdtwintig stemmen stemmen beeft de Amerikaanschekamer van afgevaardigden een wetsvoorstelverworpen strekkende tot het aemen van maatregelen tegen arbeiders die een stakingop touw zetten welke hun contractoeclverboden is Lnchtdicnst V S N O I hersteld Er beeft sinds 7 December j 1 weer vervoer door de lacht plaats van poststnkkea van de Veraenigde Staten naar Nederlandsch OoatIadle aldaa eca bericht nit Wuhlagtoa