Groot Gouda, donderdag 13 december 1945

INDIË De toestand in Indonesië Het officieele communique meldt dat de Brttsche troepen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de spoorwegen ia Tandjong Priok en Batavia hebben overgenomen Op het kamp Kota Paris te Buitenzorg is een georganiseerde aanval gedaan wdke echter zonder eigen verliezen werd afgeslagen Twee rapwi kampen werden beschoten waarbij echter geen verliezen waren te be treuren gedurende den geheelea dag werd gisteren geschoten Een convooi ontmoette tegenstand die na de komst van hulp van tanks werd uiteengeslagen In Bandoeng werden 40 Indo Euro eaneB uit het noordelijk gedeelte van de stad geëvacueerd De telefoonverbindingen tusschen Bandoeng en Batavia zijn verbroken Bij een poging tot herstel van orde en rust heeft de politie Indonesische pluoderaars gevangen genomen en anderen neergeschoten In de omgeving van Sidoardjo ten zuiden van Soerabaja werden 1500 Chineezen bevrijd Oe proclamatie inhoudende een bevel tot overgave der wapenen had weinig resultaat uitgezonderd in het gebied van Oarmo Een groote opslagplaats voor ammunitie In de omgeving van Soerabaja werd vernietigd Met actieve patrouilleering werd zonder belangrijke gebeurtenissen voortgegaan Een mobiele colonne ontmoette te Waroe op weg naar Sidoardjo tegenstand Bij Ambarawa werd druk gepatroailleerd Men ging voort met de evacuatie op de rapwl magazijaen Lfit Semarang werden geen incidenten gemeld Uit Medan kwam het bericht binnen van de vermissing van vrachtauto waarin zich onder andere drie Brltsch Indische soldaten bevonden Patrouilles die werden uitgezonden om er een onderzoek naar In te stellen ontdekten barricaden die met behulp van lichte wapenen werden verdedigd Er werden acht gevangenen gemaakt In Padang Is alles rustig Het vertrek van Van Mook naar Nederland uitgesteld Het lag in de bedoeling dat Van Mook vandaag per vliegtuig naar Nederland zou vertrekken en dat hij vergezeld zou worden door Mr K F J Verbocker wad hoofd van den Regeeringsvoorlichtingsdienst Uit gezaghebbende bron worat echier nader vtrnomen dat Dr Van Mook ziju reis met het oog op de huidige ontwikkeling eenige heeft uitgesteld Mr Verboeket zal echter zooals In de boedoellng ligt vandaag vertrekken Zijn familie zal hem hierbij vergezellen en hij h opt voor eenigen tijd in Holland te verblijven Ook zal per vliegtuig naar Nederland vertrekken Ir M Ph Broekhulsen directeur van een aancal spoorwegmaatschappijen Een Request van Europeanen te Palémbang Europeesche higezetenen van Palem bang waaronder vele vrouwen kinderen en zieket hebben een request gericht tot den Lyit Generaal Van Mook waaiin zij er op wijzen dat zij in voortdiffend ernstig levensgevaar verkeeren en dat zij met afzien van een uitvoerige uiteenzetting van de situatie sl ts nsar voren willen brengen dat een verder voortduren van hun verblijf aldaar uit e n oogpunt van menschelijkheid ondragelijk is speciaal voor vrouwen en kinderen Redenen waarom wij Uwe Excellentie eerbiedig verzoeken al het mogelijke te doen opdat zij zoo sn mogelijk waarbij in dagen en uren en niet in maanden en weken te rekenen waren voor zoover zij niet voor bewapenit f in aanmerking komen naar een veiliger verblijfplaats worden overgebracht waarbij zij beseffen dat het welHcht niet mogelijk zal zijn bij een zoodanig snelle evacuatie hen naar een oord met voldoende acco modatie en verzorging over te brengen zij nadrukkelijk naar voren brengen dat een tijdelijk veiliger vert lijf voor non eombattanten bijvoort eeld op het eiland Banka Billiton of in de Molukken met vo M snog onvoldoende accomodatie en onvoldoeiKle verzorging zoolang dat niet anders kan hj verre de voorkeur ver dienst boven het continueeren van het vefbUjf van vrouwen kinderen zieken en non conlbattanten zoowel op Java ais hier Ambar wa in lichter laaie Volgens piloten van een R A F Thunderbolt staat heel Ambarawa in brand Ze vlogen oVer dat gebied ten einde twee bruggen in Zuid Oostelijke richting die verbindingen zijn voor de Indonesische troepen bij het brobeeren om binnen te dringen aan te vallen Visie van Amerikaansch kapitein op Indonesische kwestie In de New York Times schrijft deoud gouverneur van Mineesota en mogelijke candtdaat voor hei presidentschap der V S voor 1948 Captain Harold E Stassen dat de Indoaesische kwestie ook de V Staten aangaat en wel primo omdat de Britsche activiteit een onderdeel vormt van hetgeen decapitulatilatievoorwaardenelschen secundo op grond van het hoofdstuk over b heer Trusteeship in het handvest van San Francisco Stassen was lid van de Amerikaansche delegatie naar San Francisco De schrijver meent dat de strijd op Java onmiddellijk dient te eindigen en zegt verder dat de vereen igde naties In januari a s moeten beginnen met het scheppen van een goede verhouding tusschen de Nederlanders en de Javanen ter bevordering van den gestadigen en vreedzamen vooruitgang De uitreiking der Nobelprijzen voor den Vrede In het Nobel instituut te Oslo heeft gisteren de uitreiking plaats gevonden van de Nobelprijzen voor den vrede De twee prijswinnaars zijn het Comité van het Internationale Roode Kruis en Cordell Huil aan wie respectievelijk de prijzen voor 1944 en voor 1945 zijn toegewezen OFFICIEELE PUBLICATIE Huishoodeiijke voorlichting Het voorlichtingsbureau van den voedingj raad de commissie inzake huJshoudelijke voorlichting en gezinsleiding beide toe voo kort gevestigd Dr Kuyperstraat 8 voorti de Stichting voor huishoudelijke voorlichiiag ten plattelande alsmede redactie en secretariaat van het Maandblad Voeding zijn alle in een gebouw ondergebracht Koninginnegracht 42 te s Gravcnhage tel 18002 en 180025 De plaatselijke en persoonlijke voorlichting geschiedt via de plaatselijke en provinciale commissies en de voorlichtingswinkels Algemeene vragen dienen alleen schriftelijk tot bovengenoemd adres gericht te worden Nummertoewijzingcn voor detail listen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke dtstrlbutlcdiensten in de week van 16 t m 22 Dec a s vooronder staande artikeleu toewijzingen zullen alt reiken voorzien van de daarachter vermeldt nummers zout 511 512 peulvruchten 513 514 jam 515 brood 491 Amer bloem 492 inl bloem 493 reductie 494 zout gort 516 eieren art 37 melk 517 5i8 huisboud zeep 519 lucifers 520 521 vleesch ontvangstbewijs voor vleeschzegels aardappelen 522 523 De toewijzingen voor peulvruchten worden uitgereikt op basis van 2V2 maal de toewijzingen voor lucifers op basis van tweemaal het aantal Ingeleverde rantsoeoea Voor vlecschwaren heeft geen Inlevering plaats De toeslag voor jam en gort 50 pCt Voor de overige artikelen waarvoor dt evenredige bevoorrading geldt lOpC Voor peulvruchten eo lucifers wordt geen toeslag verstrekt De toewijzingen 518 zijn uitsluitend geldig voor bloem Bovenstaande toewijzingen met uitzondering van die voor melk en aardappe en zijn geldig voor detaillisten van 23 December l m 5 Januari Voor grossiers van 23 December t m 19 Januari De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn qeldlq van 23 t m 29 Deceirber De ondergeteekende door het Nederlandsche Behecrslnstituut benoemd tot Bewindvoerder vcor Mevr SANTJE VROMAN laat telijk gewoond hebbende Oost haven 31 te Gouda verzoekt allen die gelden en of goederen onder zich hebben dan wel schulden hebben aas of pretenties hebben ten laste van bovengenoemde daarvan voor 1 Januari 1946 opgave te doen ten kantore van den bewindvoerder Regentesseplantsoen no 28 De Bewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK Gouda 10 Decembet 1945 Ter overname gevraagd een kliinB siliiniRdirkacliBi Aan hetzelfde adres aangeb BURGVLIETKADE 8 BEDIENDE GEVRAllED 20 25 jaar a dogterom Boelekade 12S Grossierderij in zoetwaren cuMo flinke bakkersknecht Fa SLEGT Reeuwijk lAI lOOII s CtFETlllll v li J VAN BEEK DOET TIJDIG UW BB STBLLINGBN voot deKBBSTDAGBN k Groenendaal 15 Eente Kentdmga otta Deze week een pracht sot teering SIGAREN Wi lem U RUmectter Hofur Siliriiiq 111 nUFUII de Ia BcybuuB 13 Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Van Vrijdag 14 Dec tot en met Woensdag 19 Dec Fred Astaira Adolphc Men ou RIta Hayworth in Orchideeën voor Maria Een echte romantische muzikale amusement film voor Uitgebreid voor programma met alle leef t den w Wk 1 t 1 n011 ca UaikCUiauuawUC iwujtuaia Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Overige dagen 3 u 7 u en 9 15 uur Zondag 4 voorst 3 u 5 u 7 u en 9 15 u ec zU 9ettot Ut Café SCHIPPERSBEURS Wachtclatrast 2 Goada Wie nu leege fleaschen inlevert krijgt FLESJCHEN BIER ze voï terug met ons heerlijke Manchener en Pilsenerbier Er is weer Oud Brutn en Stout bier tlles van voor oorJogsche kwaliteit Vroegtijdig bestellen voor de feestdagen W verzorgen Uw feestavonden bruiloft enz Zalen te huur Gevraagd op Fabriekskantoor een JONGSTE BEDIENDE M Leeftijd 16 18 Ja r Gelegenheid tot goede kantooropleiding Brieven onder no 2453 bureau van dit blad Gouda TcL 2986 Gouwe 3 5 STOOMVERVFRIJ Voor de CHEMISCHE WASSCHERIJ worden aangenomen Eenvoudige Japonnen Zomercostuums en soortgelijke kleeding als Egypt linnen Jassen Wollen Dekens enz Duur der behandeling pini 14 dagen KERSVERSCH n ONTBIJTKOEK Bestel TIJDIG Uw gebak poor d Feestdagen Het poorkomt teleurstelling BcBtccd Uw boB dus bQ Belir Kamphulsen H ï FLIKilE WmilEllUFFIOUW GEVIIIilieD SCHUTTELAAR Onder de Boompjes 7 Aanmelden Wahis$tr at 6 f REDNIE THEATLB Directie T J van der Tooren Middag en AToodvoorttellingcn Vrijdag 7 u en 9 15 u Zater dag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 en 9 15u Maandag Dinsdag en Woensdag 3 u 7 u en 9 15 u Plaatsbctpreltea dagelijk 1 anr Toar den aanvaag van iedere vaoritclllBg Vanaf Vrifdag 14 Dec tm Woeasdsg 19 Dec WEDEROM een graolacli en machtig fllmwerk De beroemde Ameriltaaaichc tart 0 xnM Pal r m4i V Veroveraar van Indie Clive of India Hevig motlonaal en uiterst spannand Romantlelt en politieke intrifuci in t S ïtiwsche Briti Itsdie Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda en Toagang bovan 14 Jaar Atteatie Verw ons Kerstprogr 1945 Bezoekt ook deze week one Theater wij toooen U er aircedi een voorproef e van Ter ruiling aangeboden I plusfour pak 13 aar voor grootere 16 jaar Tevens te koop een nieuwe robroek 13 jaar Achter de Vlschmarkt 37 Gouda Gevraagd een NET MEISJE voor den gehcelen dag of van 8 3 uur Aanmelden Mevr Th STEENLAND Roos Kleiweg 81 VERLOREN 90 Textielpunten voor Heerencostuum waarschijnlijk bQ Lafeber Walestraat Getroffene zwaar gedupeerd Tegen hooge beloon log terug te bezorgen p Heusdenstr 52 iifflrtsirt 11 Ut mad IHALIA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gouda Vanaf Vrijdag 14 Dec tm Woensdag 19 Dec pertoonen wij f tt Zilvervloot Een der interresantste films na de bevrijding Een film over den illegalen strijd in Nederland met Ralph Richardson en Google Withers Toegang boven 14 jaar Middagen AvoDd orBUilingcD Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 II Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u De Zilvervlpot werd in de groote steden weck aao week geprolongeerd Voorziet U dus tijdig v plaatsen Gevraagd een net meisje van 8 tot 4 uur Zondags vrij Adr Burgemeester Martensstraat 3 P V P tjes 2 TE KOOP AANGEBODEN Ratiné Hcgenjaa en daaeiscliocaen m 3 liooge hak voor lage bak IJiiellaaa 127 eea donkerbl vitten damesboed Fluweeienaingel iJbotf TER RUILING 1 paar Dames rljgKhoenea m 38 z g voor bcerenecboenen m 43 Brieven onder o 2249 bureaa van dit blad I paar dameeichoenen m 3S voor letsban Irleven onder ao 2250 bureau v d bUa 1 vaar lecrenlaanen of nieuwe brninehoofl choenen m 42 voor hoogc iwarte pnnt choenen m 42 1 manckiestcr broek vo fantasie broek of robroek paar joagenf choenen m 28 voor 1 pr fongeaucboeoen m 30 N Verachnt Ilttallaan 13 Wollen aieiileemaBtel en jongeaiwinterj leeft d 14 S 16 Bar voor vloerkleed 3 x 4 avantueel mat bltbelallng Dr Layditraat tl Niaaw vloerkleed voor goede Radio Adres Westhaven ï zwarte Damesschoenen sleehak m 4t voor Heerenschoeoen m 43 Zwarteweg 4 I nieuwe Overal voor t dames wtnierfap as 42 44 Br onder no 2316 bur v d W Br longansjas z g a a il t 12 aar votrr woUea meUiesturk 15 f of kleine darncsB L v WlJngaardenstiMt 1 kmiBC lafe ilerke melsfesscboaosn ve r maat 31 W KosUr Ketelftraat