Groot Gouda, vrijdag 14 december 1945

ö GROOT GOUDA AD ASXCA MAAKT MAOrr ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A j Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 104 VRIJDAG 14 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse nunun 10 Gt srmsNffiuws RedarlaDdsch Yolksherstel li A R K Het Bureau van Ned Volksher stel Hark te Gouda ziet zich genoodzaakt de aanvrage voor verstrekking van kleeding tijdelijk stop te zetten De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat het aantal ingekomen verzoeken om hulp reeds eenige malen het aantal beschikbare goederen overtreft Allereerst zullen de ingekomen aanvragen in volgorde worden afgewerkt waarna t z t een bericht ia de pers versch at wazmeer weai aangevraagd kan worden Voor hen die dekens aangevraagd hebben zij medegedeeld dat deze nog niet zijn aangekomen 2ixxira deze er zijri ontvangtmen bericht DAAR GAAT T IE De buurtvereeniging Oranje Getrouw hield voor haar leden gisteravond in de zaal Concordia een cabaretavond Zooals gebruikelijk werd ook dezen avond geheel door eigen leden verzorgd behalve het muzikale gedeelte dat The Rhythme Players en een Hawaiian ensemble op zich hadden genomen i Het gegevcne werd op een vlotte wijze mtgcvocrd al kan het laatste nimmier van voor de pauze Amalia een gezongen dramatische opvoering in opera stijl uitgevoerd nu niet direct als een ca baret nummer geklassificeerd worden De finale beeldde den Vrede uit met een decor waaraan zeer veel zorg was besteed Al met al kan de buurtvereeniging Oranje Getrouw op een zeerverdienstelijken avond terugzien die met een gezellig bal werd besloten I Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van het bestuur nogmaals een avond te geven daai verscheidene buurtbewoners wegens het tekort aan plaatsen teleurgesteld moesten worden Laat da coliacta Iinssen rammaiaa Zaterdag den geheelen dag zal KT in Gouda s straten een speldjescollecte worden gehouden ten bate van de Actie Nederland helpt In dië Laat de collecte bussen niet iet een afwijzend gebaar leeg Geeft uw gift voor dit zoo zeer poodzakeUjke doel Zaterdag is een ieder met het Nederland Indië speldje getooid Dohk aoH OMsc £€ a€M Woensdag j l plaatsten wij een oproep om toezending van onze nummers van 5 en 7 Dec Aan deze oproep is dermate gehoor gegeven dat wij nu tuimschoots van archiefnummers lijn voorzien Onzen hartelyken danki CREMATIE ANDRIES SAMUEL VAN WIJNBERGEN Morgen wordt te Velsen na aankomst van den trein van 12 1 lipiaan halte Driebuis Westerve stoffelijk overschot gecreme wijlen onzen stadgenoot Andnes Samuel van Wijnbergen Èpi leven lid van den gemeenteraad en voorzitter van de afdeeling van de Vrijzinnig Democratische Partij alhier De heer van Wijnbergen was op 13 EXecember 1885 te Schoonhoven geboren Hij verhuisde reeds op betrekkelijk jeugdigen leeftijd met zijn ouders naar Gouda waar hij eerst de lagere school en vervolgens de H B S bezocht Op 17iarigBB leeftijd ia 1903 legde hij met succes het eindexamen af en slechts eenige maanden hierna behaalde hij de akte K XII Middelbaar boekhouder Zijn vader was op dit tijdstip een van de ide firmanten van den kaashandèl H H Z van Gelder Voor den heer van Wijnbergen was in 1903 nog geen plaats in deze firma Hij koos echter toch de handelsloopbaan en werd na verschillende handelsbetrekkingen in Amsterdam en Brussel te hebben bekleed als accountant verbonden aan het Credit Anversois te Antwerpen De eerste wereldoorlog bracht hem naar Gouda terug Hier werd hij al spoedig opgenomen in de firma van zijn vader waarvan hij ten slotte de eenige firmant werd Vóór ongeveer tien jaar verkocht hij zijn bedrijf en vestigde zich als accountant Op 24 October 1944 viel hij door de kogels van den vijand en diens handlangers Zijn nagedachtenis blijve ineere NED VOLKSBEWEGING PROF JOSSELIN DE JONG SPREEKT OVER INDIE Het bestuur van de Nederland sche Volksbeweging afd Gouda deelde ons mede dat zij prof Dr J P B de Josseling de Jong professor in de Volkenkunde van In dië aan de Universiteit te Leiden bereid heeft gevonden om in Gouda in een door de N V B belegde bijeenkomst te komen spreken over De Nationale Gedachte inindië Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op Donderdag 3 Januari e k in De Reunie aan de Oosthaven No 17 alhier te 20 uur Het zal den lezer bekend zijn dat prof de Josselin de Jong één van de beste Indië kenners in Nederland is POSTDUIVEN NIEUWS De hoktentoonsteUing wordt a s 2x ndag voortgezet in het lokaalVondelstraat 63 De volgende liefhebbers zullen met hun dxiivenkomen T Koot J Dijkman A Kulik en A Ruffels Tevens zulleneen 4 tal Engelsche duiven te bezichtigen zijn 1 i HET ATOOM Over dit interessante onderwerp hield Ir De Lange leeraar aan de M T S te Utrecht een lezing in de bovenzaal van het Blauwe Kruis Spreker begon met eeö uiteen zietting van wat het atoom feitelijk is n l een ledige ruimte waafin zich een kern bevindt waarom heen zich een of meer electronen met een geweldige snelheid bewegen In dit verband noemde spr eeiüge deskundigen waaronder de Deensche Prof Bohr die er in slaagde met zijn documenten m 1943 naar Engeland te gaan en vandaar naar Amerika Hierna kwam de spreker op de toepassing van de atoom energie en wel de atoombom Sprekende over de meer vredelievende doeleinden zeide spreker onder meer dat het misschien binnen korten tijd mogelijk zou zijn het ijs van e Noordpool te brekeif waardooi ook daar scheepvaart mogelijk zou zgn en dat men mst 500 ffam Uranium een stad van 50 000 inwoners gedurende 1 jaar van elec triciteit zou kunnen voorzien Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door enkeleaanwezigen een druk gebruik gemaakt waarna dezen avond werdbesloten DAMVEREENIGING DAMLUST De uitslagen van de 14 ronden van de competitie van Damlust luiden G J Barbier N Gerhards 2 0 N V d Wouden J L Bol 0 2 N V d Wouden N Gerhards 0 2 A Boer J L Bol 4 1 H V Eijk G J Barbier 1 1 S J Schrooder J d Bode 2 0 C Molenaar P Verboom 1 1 A Kooy P Schouten afgebr J Blokland M Zijlstra 0 2 W Verhoeven C de Pater 2 OJ C de Bruijn J Backer 1 1P Zwart P Sluker 2 0 W Verhoeven G IJselstein 2 O A V d Berg P Tom afgebr UIT DEN OMTREK REEUWIJK NIEUWS VOLKSHERSTEL Woensdag bracht de commissie van Volksherstel en de commissie tot aankoop van vee voor de geadopteerde gemeente Ammerzoden een bezoek aan Ammerzoden om aldaar de te houden vergadering van Volksherstel bij te wonen De reis uit Reeuwijk werd met twee auto s ondernomen maar door bandenpech kwam het gezelschap eerst laat in den middag te Ammerzoden aan Bij de behandeling bleek dat het geschonken vee 47 stuks niet naar wensch was van de Ammerzodenaren Wat toch is het geval Er was zwartbont vee aangekocht en de Ammerzodenaren zijn ingesteld op het houden van roodbont vee Bij de bezichtiging van het reeds aangekomen zwartbont vee viel dit de Ammerzodenaren nogal mee en het werd dan ook dankbaar in ontvangst genomen Echter zal met de verdere aankoop rekening worden gehouden met den wensch om roodbonten te ontvangen Reeds 29 stuks roodbonten waaronder eenige kalveren zijn door de inkoopcommissie te Den Bosch gekocht Aan het einde van de vergadering werd bij monde van den Notaris aldaar medegedeeld dat voor Reeuwijk een aardige verrassing op het spel staat aan te bieden door de Ammerzodenaren als dank voor de verleende hulp Door het vergevorderde ieizoen van het product en de vernieling ervan kan deze verrassing eerst het volgende najaar tegemoet worden gezien iêe 6 iM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht AanvankeÜjk licht bewolkt met hier en daar mist Later toenemende bewolking met hier en daar eenige neerslag Veranderlijke wind Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag De veioveraar van Indië Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Zilvervloot Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag i Orchideeën voor Marid Gebouw Daniël Groeoendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspannings Vrijdag H December 8 uur Concordia i Bordioi a Hypnose Variété Dinsdag 18 December Concordia 8 uur Sweelinck Kwartet WAT GEBEURDE ER H December 1944 Am troepen door het Hürtgenwalrf getrokken Budapest ligt onder Russiïch artillerievuur Min Gerbrandy spr kt te Londen zijn vertrouwen uit in e houding der Ned Binnenl Strijdkrachten na de bevrijding De thuisfrontstrijders zullen in belangrijke mate de toekomstige regcering van Nederland vormen Razzias in de N O Polder Algeheel verbod van electr itroomverbruik van Zuid en NoordHolland 1912 Het Britsche 8ste leger doorbreekt de BlAgheilastellingen 1941 Kroatië in oorlog met de Ver Staten en Engeland Terroristen in Triest ter dood veroordeeld In Nederland worden alle partijen ontbonden behalve de N S B 1939 De Volkenbondsraad heeft besloten Rusland uit den bond te stooten Pinlind China Joego Slavië en Griekenland stemden blanco Benoemd Burgemeester en Wethouders hebben tot opzichter van de nieuwe Aigemeene Begraafplaats in de afd De Tempel en voor het onderhouden van de oude b e graa laatsen te Reeuwijk dorp en te Sluipwijk benoemd de heer W den Ouden alhier Openbare Vergadering In het stempellokaal aan den Raadhuisweg heeft voor het eerst een openbare vergadering plaats gehad uitgaande van de bezwaarden der Geref Kerken De avond werd geopend door den heer P Vreugenhil uit Waddinxveen Als spreker trad op Ds De Vries uit Den Haag die het standpunt van de bezwaarden der Geref Kerken uiteenzette Na deze uiteenzetting werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen waarna door een zestal personen vragen werden gesteld De vergadering werd door een 30 taI personen bijgewoond Huisslachtingen Het komt ter gemeentesecretarie herhaalde mnien voor dat personen zich aanmelden vnnr het dnen v nn con K ooio i vi ting zonder dat zij in het bezit zijn van een vergunning daartoe van den plaat selijken bureauhouder te Waddinxveen donder die toestemming kan echter geen vergunning ter secretarie worden verleend Men voorziet zich dus eerst van een vergunning van den plaatselijken bureauhouder Over de laatste week werden aan huisslachtingen aangegeven 10 varkens en 2 schapen Bij den keuringsdienst van vee en vleesch werden als gestorven dieren ter vernietiging aangegeven door C Verburfe een lamschaap J A v d Werf een lamschaap Th j Moons een varken en W F Bunnik een schaap