Groot Gouda, zaterdag 15 december 1945

Hel feduU f a t U week Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en zietnaar hetgeen achter is is bekwaam tot het Koninkrijk Gods Lukas 9 vers 62 Gij zult niet vragen wat doel hij heeft alleenig dragen t licht dat hij geeft t hart zal niet beven dat heeft verstaan voor hem te leven en te vergaan Gij zult niet achten wat achter ligt enkel betrachten met stil gezicht los van al banden of t bloeden moet wat hij uw handen volbrengen doet Gij zult niet keeren eer t is volbracht hij doet vermeeren verborgen kracht gij zult niet zeggen Hóe fel het brandt uw hart slechts leggen in zijne hand Uit D A VORSTER Het nieuwe getijde Wat de dmCO iCH breng en PRINS BERNHARD DOET EEN BEROEP OP U In het voorprogramma van alle bioscopen te Gouda wordt deze week door Prins Bemhard een woord tot U gericht voor de actie Holland helpt Indië Het is een kort doch ernstig beroep dat alle Nederlanders wordt gedaan om een offer te brengen bij de aanstaande collecte die voor dit doel gehouden wordt Asnsluitend aan dit filmpje wordt in de bioscopen een collecte gehouden en het valt niet te betwijfelen of de aanwezigen zullen mede door het woord van Prins Bemhard de bussen niet voorbij laten gaan DE ZILVERVLOOT Een Engelsche film belicht het Hollandsch verzet Thalia brengt deze week de veel besproken Engelsche film over het Neder landsche verzet De Zilvervloot Een Nederlandsche scheepsbouwer wordt door vrouw personeel en omgeving beschouwd als een gemeenen collaborateur die door samenwerking met de moffen onderzeebooten bouwt In werkelijkheid is hij echter de ondergrondsche werker Piet Hein die een afgewerkte duikboot met Duitsche bemanning en al in Engeland weet af te leveren en een tweede met hooge Duitsche officieren en hemzelf incluis naar den kelder helpt Dit alles geschiedt zonder dat iemand zelfs zijn vrouw niet weet dat de verfoeide scheepsbouwer de befaamde Piet Hein is Men heeft getracht aan deze film zooveel mogelijk een Nederlandsch cachet te geven waarbij de Nederlandsche regeering en de Koninklijke Marine hun medewerking verleenden Desondanks is dfc geheele film typisch Engelsch en het valt voor een Hollander dan ook met mee zich in te denken dat de onderwijzeres een Holhindsche schooljuffrouw uitbeeldt en wanneer zij in het Engelsch spreekt van onze Piet Hein dan moet men onwillekeurig even nadenken hoe de vork in de steel zit Ondanks dit is De Zilvervloot een voortreffelijke film waarvan zeer velen zullen genieten De Veroveraar van Indië De film welke deze week in de Réunie draait geeft ons een overzicht van het teven van Robert Clive die als klerk van de Engelsche Oost Indische Compagnie op één van de Indische kantoren werkt Hij hunket ernaar vooruit te komen en grijpt een Franschen aanval op de nederzeting aan om bij het leger te gaan Door persoonlijken moed weet hij op te klimmen en later door zijn energieke leiding drie provincies aan de Compagnie te brengen Robert Colman geeft een prachtige uitbeelding van de wilskrachtige kolonel Clive die gesteund door zijn vrouw Lorette Young groote daden weet te verrichten Als hij wederom geroepen wordt om in Indië orde op de zaken te stellen moet hij kiezen tusschen zijn vrouw en zijn plcht en hij kiest het laatste Teruggekeerd in Engeland wordt hij belasterd en gehoond doch uiteindelijk vindt zi n werk voor het Britsche Rijk weerklank en volgt zijn rehabilitatie Naast spannende gevechten wordt een aardig beeld gegeven van de kolonisaties uit d€n tijd van 1784 en latere jaren Een ietwat gekunsteld decor vermag daaraan geen afbreuk te doen Hollandsch nieuws en een aardige teekenfilm van Mickey Mouse voltooien het programma Orchideeën voor Maria Deze week vinden we weer een luchtig genre in de Schouwburg Bioscoop wat ook wel te verwachten was als men de medespijlenden kent Fred Astaire Adolphe Menjou en Rita Hayworth zijn nu niet direct onbekenden Vooral de naam Fred Astaire doet ons denken aan razendsnelle tapdance die hij zoo voortreffelijk weet uit te voeren Ook in deze film geeft hij eenige staaltjes van zijn danskunst te zien terwijl in enkele aardige liedjes door hem gezongen het hof gemaakt wordt aan een lieftallige jongedame waartegen echter schoonpapa in spé bezwaren maakt Allerlei vroolijke situaties komen hieruit voort welke echter in dans en zang opgelost worden waarvan het einde zich gemakkelijk laat raden Een prettige amusementsfilm zonder veel pretenties Vooraf gaat uitgebreid werelden Hollandsch nieuws met daarnaast een aardige teekenfilm van Donald Duck en een Amerikaansch filmpje Rijtuigenschouw Op Maandag 17 December 1945 zal de jaarlijksche rijtuigenichouw plaats ▼ inden op de Markt alhier voor het bureau van politie gevestigd in gebouw Arti Legi lan de Markt no 27 De Plv Comm van Politie W Beekman De herdenkingsborden voor de schoolkinderen Van de door de Plateelfabriek Zuid Holland beschikbaar gestelde herdenkingiberden voor de kinderen die deelnamen aan den optocht van 31 Auguitua zijn thans de eerste 1200 exemplaren uitgereikt In bet kader van de bevrijdingsfeesten zal op de Zaterdagen 22 en 29 December a s in Concordia een f eest worden georganiseerd voor alle Gouwenaars boven 65 jaar Mocb ten er personen of firma s zijn die hieraan financieel of in nature hun medewerking willen verleenen dan kunnen zij zich opgeven aan het secretariaat van de Centrale Buurt vereeniglngen Coornhertstraat 7 Verder zal er In overleg met de autoriteiten en met medewerking van de algemeene vergadering te Geuda een gcdenkteeken worden opgericht dat de namen zal vermelden van allen die door of tijdens de oorlog het leven lieten zooals de gesneuvelden gefosilleerden ea slachtoffers van bombardementen Voor het ontwerp van dit gedcnkteeken zal een prijsvraag worden uitgeschreven onder de Goudsche architecten Het ligt in de bedoeling dit gedcnkteeken xoe mogelijk op 5 Mei l946 te onthullen en over te dragen ian de gemeente Mocht de uitvoering op dien datum nog niet zoover gevorderd zqn dan wordt de onthulling verschoven naar 31 Augustus Tenslotte zij nog vermeld dat het dage lijksch bestuur van de Centrale voor Buurt vereenigingen op de laatste vergadering als volgt is samengesteld M Th Vonk voor xitter J Th Imholz secretaris M Both penningmeester en Th Dijkshoorn en H A M Hemmelder leden Een zoetekauw Als verdacht van diefstal werd Mej E uit de Corn Ketelstraat aangehouden die als dienstbode ibij Mevr K aan den Graaf Florisweg in betrekking was Zij wordt ervan verdacht ten nadeele van haar mevrouw 15 doozen borstplaat 40 Kg suiker 2 zilveren rijksdaalders en een zilveren broche te hebben ontvreemd Gedeeltelijk bekende zij zich aan de ontvreemding te hebben schuldig gemaakt Cabaret avond Buurtvereei iging Burgemeester James F W Reitzstraat In de overvolle zaal van De Beursklok en bijna geheel met eigen krachten organiseerde de buurtver Burgem James Woensdag j l een cabaretavond die een overweldigend succes geworden is Ook de burgemeester met zijn echtgenoote gaven blijk van hun belangstelling Vooral de heeren Boeg heim en Sirre hebben hierin een groot aandeel gehad Aardige schetsen als De verhuizing en De miskende Vader vielen zeer in den smaak De muzikale omlijsting werd schitterend verzorgd door The Tramps Als gasten traden op het opera kwartet van Lorenz Silberling s Middags werd een St Nicolaasfecst gehouden voor de kinderen dat zeer smakelijk was Ook de Sint ontbrak er niet In t geheel een goed geslaagde middag en avond Drs Nederhorst candidaat voor de Tweede Kamer Door het bedanken van de heeren H Brug mans en Bbmmer S D A P zijn In de Tweede Kamer twee zetels vacant Naar wij vernemen staat onze plaatsgenoot de heer Drs G Nederhorst thans als eerste op de vacaturelijst voor een van deze plaatsen Drs G Nederhorst is verbonden aan de Stichting van den Arbeid Nationale Konijnententoonstelling te Gouda Ongetwijfeld is het konijn in de afgeloopen oorlogsjaren zeer populair geworden niet In het minst als bonlooze aanvulling van ons vleeschrantsoen Dat er echter nog een andere zijde aan het wat men noemt houden van konijnen verbonden is konden wij hedenmiddag con stateeren bij een bezoek dat wij brachten aan de Nationale Konijnententoonstelling welke dè Pluimvee en Konijnenhoudersver eeoiging Gouda en Omstreken georganiseerd heeft in de Veemarkthal op het Kazerneplein In ruime overzichtelijk opgestelde kooien vinden we hier het beste bijeen wat de fokkers uit Gouda en wijde omgeving konden brengen Hoewel ook de stand der raskonijnen in den afgeloopen oorlog sterk geleden heeft kunnen we toch met genoegen constateeren dat de hier tentoongestelde dieren alle zonder uitzondering van zeer goede kwdhtcii en conditie zijn Alleen reeds het feit dat hier ruim 300 dieren bijeen gebracht zijn demonstreert al duidelijk genoeg dat deze sport zich reeds grootendeels van de oorlogsgevolgen hersteld heeft Om U een overzicht van alle rassen te geven zou ons te ver voeren Daarom willen we volstaan met één dier apart te vermelden en wel de Jonge Black and Tan voedster van den Heer A v d Broek uit Rotterdam die als best geclasseerde dier van de tentoonstelling geplaatst werd Zelfs voor leeken op dit terrein is het iets bijzonders dit fraaie diertje te zien schitterend van pels effen van kleur en goed gebouwd Eveneens opmerkelijk is een serie Belgian Hares 6 stuks doorheen fokker in de kooien gebracht waarvan 3 het prédicaat Z eer G ofld verwierven en een serie van 5 Japanners eveneens door één fokker ingezonden die vooral opvallen door hun typische kleurschakeeringen Ongetwijfeld hebben de Keurmeesters J v Kooten J Rol en A Dicker hier voor een zware taak gestaan Het bestuur van de organiseerende vereeniging komt een compliment toe voor de wijze waarop deze tentoonstelling is ingericht en wij willen dan ook niet nalaten onze lezers op te wekken Zaterdag of Zondag eens een bezoek aan deze tentoonstelling te brengen want ook voor niet desknndigen op het gebied van deze sport valt er veel te genieten SPORTNIEUWS Donk speelt niet In het wedstrijdprogramma dat wij deze week publiceerden staat vermeld dat Donk tegen Florissant in het veld zal komen Nader vernemen wij echter dat Donk dezen Zondag niet zal spelen De hockey wedstrijden Op Zonidag a s zal de volgende hockeywedstrijd worden gespeeld Dames Tempo 2 Rdam G M H C 1 11 uur Vertrek per treio 9 29 uor De wedstrijd G M H C 1 G E 2 heeren is afgelast ¥ Van de week is Oezina op een middag naar de Kookdemonstratie op de Huishoudschool gestapt samen met de buurvrouw en met Marie de vrouw van Olivier Nog lachend omdat ik als heer des huizes tegenwierp t Geeft geen pas voor zulke getrouwde vrouwen om alles maar in de steek te laten Een demonstratie van lekkers voor de feestdagen Daarvoor laten ze je als man zijnde alléén met een thermosflesch dan heb je je thee op tijd zegt Gezina Wat moet jij daar doen zeg ik We hebben onze kerstkrans ons konijn en ons glas wijn al die dertig jaren toch al gehad We hadden toch zeker ook al een beste Sinterklaas En wat zei die Ouwe Oezina van me Ik wil er ook wel eens uit en s kijken wie er allemaal zijn en s proeven wat ze klaarmaken Zoo n middag heet uit te gaan van de Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding Neen meneer het is degelijke huisvrouwen uit hun huis halen en het gezinsleven nog verder ontwrichten met het lokaas Schoteltje met lepeltje meebrengen Zoo gaat het de meisjes dansen en de vrouwen gaan naar de Kookdemonstratie Het helpt niets dat Dr Koekebakker ip de radio élke week praat over de crisis ia het gezin als de commissie voor gezinsleiding het gezin uit elkaar haalt We moet er zorgen voor het geld vandie commissies en dat lekkers De belastingbetaler Of het al niet genoeg is datde Wethoudster van Onderwijs een nieuwe Huishoudschool wil gaan bouwen dietoch óók betaald moet worden Terwijl ik daar over dacht was mijnkachel uitgegaan en zat ik in huis alleenmet mijn thermoflesch met thee Handbal Snelwiek I Excelsior I A s Zondag gaat Excelsior I op bezoek bij Snelwiek 1 te Rotterdam De Gouwenaars hebben de beste papieren in handen en zullen ook trachten de punten naar de pijpenstad mee te brengen De demeswedstrijd Excelsior I Stol ijk II is uitgesteld PREDIKBEURTEN Zondag 16 December 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds J Lekkerkerker van OudBeijerland 5 uur nam C A Korevaar Westerkerk v m lO uur Ds G Elzenga 5 uur nm Ds Gcrh Huls Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 n m 10 45 uur Ds P L L Post van Rijswijk Vereenig Calvijn Turhnarkt 4 uur n m Ds L Vroeglndeweij van Waddlnxveea Rcmonstr Gereform Gemeente 1030 uar de heer W Muilwijk van Rotterdam Evang Luthersche Kerk 10 uur voorm Ds A J Meijer ber predikant teR dam Z Oud Katholleke Kerk 10 30 en 6 uarPastoor Glskes Gereformeerde Kerk 10 uur Ds P ten Brink en 5 uur Ds C van Breugelvan Lekkerkerk Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 uur Chr Ger Kerk en 4 uur Rem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Leesdienst Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Leesdienst Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang geai geb Zeuflestraat 38 9 en 10 30 v m en 5 u n m Ds H C Leep Woensdag 19 December 3 u Gebedsuur Leger des Heus 10 uur HeiUóingsdienst tevens Inzegening van nieuwe leden 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 n Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Dinsdag 7 30 u aam LedenVerg Donderdag 7 30 uur Openbare Samenkomst Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr C van Elk Kattensingel 79 en Dr H A M Eijkman Westhaven 63 Men gelieve boodschappen af te geven desmorgens voor 10 uur Apothekersd Apoth F A Dee Westhaven H