Groot Gouda, maandag 17 december 1945

ö GROOT GOUDA SS J ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSS Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen NUMMER 106 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda MAANDAG 17 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 30f8 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS Controle Bevolliingsregisters en Kiezerslijsten Verhuist niet zonder vergunning Thans kan worden medegedeeld dat de controle op de bevolking welke cenige weken is begonnen in Kort Haarlem haar beslag heeft gekregen en dat reeds begonnen is aan de volgende straten Kattensingel Van Strijenstraat Van Swle tenstraat Crabethpark Van Bergen Ijzen doornpark Van Beverninghlaan Plerson weg Wmttrdijk Nieuwe Gouwe Noorderparkweg Noorderstraat Parkstraat en Kanaalstraat Na de controle op bovengenoemd stadsdeel komt De Korte Akkeren aan de beurt waarna de laatste straten Ridder v Catsweg Graaf Florisweg P C Bothstraat Gr van Bloisstraat Bodegraafschestraatweg Sophiastraat Burgvlietkade Jan van Renesseplein Gravin acobastraat Gravin Beatrix straat Vossenburchkade Jan v Henegouwe straat Steinkadc Achter Willens Zwarteweg Goejanverwelledijk Hooge Schielandsche Zeedijk Julianasluisterrein Kanaaldijk Moor drechtscKc Tiendeweg en Broekweg Diegenen die niet thuis werden getroffen dienen zich te melden op de afdeeling Bevolking ter Gemeente Secretarie uitsluitend van 9 tot 12 uur Dit geldt tevens voor hen die bij de Centrale geen distributie stamkaart kunnen toonen Deze aanmelding dient op zijn vroegst twee weken na het huisbezoek te geschieden Het is voldoende dat één persoon per gezin de stamkaarten ter afstempeling laat aanbieden Ongezegelde stamkaarten worden binnen afzienbaren tijd ongeldig verklaard Nogmaals worde geweien op de noodzakeliikheid niet te verhuizen voordat men in het bezit is van een verhulsvcrgunning terw voor vestiging in Gouda een vfstigingsvergutning van het Provinciaal Bureau V O noodig is Deze vergunningen zijn tevens noodig om de beschikking te verkrijgen over verhuiswagens enz Formulieren daartoe zijn op de Afdeeling Bevolking verkrijgbaar Bi de inlevering moeten werkgevers rn huiselgenaarsverklarlngen worden bljg voegd Terwijl voorafgaand advies noodig Is van hel bureau Hulsvesting Turfmarkt 48 Onvolledige verzoekeA kunnen niet in behandeling werden genomen Niet verhuizen zonder vergunning Door de controle van de persoonsbewijzen Is aan het licht gekomen dat verscheidene personen verhuJsd zijn zonder daarvoor een vergunning aan te vragen Zoowel zij die zich van buiten de stad hier vestigen als zij die binnen de gemeente van woning veranderen dienen dit van te voren dan te vragen In 8 gevallen werd dan ook een bekeuring uitgedeeld wegens overtreding van het ves tiginsbeslult en het Is te voorzien dat meerdere zullen volgen ONDERGRONDSCH GEWROET EN SPECIALE WETTEN Het al te ijverige werk van de ondergrondsche specialisten mag geremd worden als daartoe vergunning wordt gegeven want volgens de Idkvorschen egels en mollenwet worden deze dieren die zeer nuttig zijn door de wet beschermd daarom kreeg M uit Bergambacht een proces verbaal toen hij 118 mollen vellen vervoerde zonrTor daartcc ccn vcXoUnnir é te kunnen toonen GOUDEN TIENTJES OUD GOUD EN NOG WAT Bij een Goudsch opticien vervoegde zich vpor eenige dagen een persoon met de vraag of er geen oud goud te koop was Toen de winkelier liet weten dat hij zelf oud goud wilde koopen maar niets en verkoop had zeide de bezoeker de twee gouden tientjes wel de winkelier bezat wel voor oud goud te kunnen omruilen Toen de winkelier met deh tusschenhan delaar na eenig gepraat samen naar len leverancier van het edele metaal stapten vroeg de man voor een woning staande hem even de geldstukken te geven daar op dat adres de bewuste persoon woonde Nauwelijks had hij de kostbare tientjes in de hand of hij zette hpt op een loopen en wist te v rdv ijnen NACHTELIJK BEZOEK In het gebouw van de i en telijken dienst voor sociale zaken werd een schrijfmachine merk Remington ontvreemd De daders wisten zich toegang te verschaffen door oi enschuiving van een raam aan de zijde van het Regentesse plantsoen Ek hter ook aan de zijde van de Nieuwe Haven kwamen ze via een W C raampje in het gebouw en daar was een geldkistje met f 50 van hun jading AFSCHEID BIJ ONS BLAD Na een periode van zeer verdienstelijk werk heeft onze medewerker de heer H Verzijl Zaterdag j l afscheid v i ons genomen om zijn oude beroep weer op te nemen Reeds in het begin der bezetting bleek hij gevoelig te zijn voor illegale bladen en wist hij de toen nog schaarsche exemplaren op te sporen Toen hem werd gevraagd zijn actieve medewerking te verleenen deed hij dit spontaan en hij heeft dit in groeiende mate gedaan tot het einde der bezetting toe Hij begon met het eenvoudige doch niet minder gevaarlijke koerierswerk en reisde met copie en verscheidene tasschcn gefrankeerde paperassen naar de diverse groote steden yan ons land waar hij deze netjes aan de loketten van de postkantoren afgaf Tante Pos deed dan verder de rest In Augustus 1944 ging hij zijn plaats achter de stencilmachine innemen en hij draaide grootendeels de half millioen Vrije Persen welke hier in Gouda zijn verspreid Dat zij meermalen onleesbaar waren lag niet aan hem doch meer aan het materiaal waarmede gewerkt moest worden Elke morgen trouw om zes uur belde hij aan de stencilpost om zijn dagtaak te beginnen en niets was hem te veel Op zoek gaan naar een betere stencilmachine uitzendingen opnemen of een nachtje doorwerken overal was hij toe bereid en deze bereidheid is gebleven tot den dag van gisteren Met groot plezier zullen wij daarom steeds terugdenken aan den tijd gedurende welke wij met den heer H Verzijl hebben samengewerkt Hit SwiBlinck tiiirartst te Gosdi Het Comité tot voorbereiding van concerten schrijft ons het volgende Wat in de belettrie de poédie pure is kunnen we in de muziek literatuur de abstracte muziek noemen In beide gevallen een kunstuiting zonder bijmengsels volkomen van de wereld afgewend en introvers De muziek vond hiervoor wellicht de schoonste vorm in het kwartet en om het even of men de kwartetten hoort van Mozajrt Beet hoven Schubert van Franck Debussy of Ravel steeds weer vindt men er de aangrijpende sublimeering van den menschelijken geest in terug die boven het aardschc schijnt uit te gaan nog vervoerd door een innerlijk heimwee maar tenslotte verstild en berustend in een uiteindelijk lot de eenzaamheid die de verlossing beteekent uit een gekwelde en gebroken maar eens zoo hartstochtelijk beminde wereld Drie van deze kwartetten van Mozart K V 387 Debussy Op 10 en Peethoven Op 74 zullen wij Dinsdag 18 December a s om 8 uur in Concordia kunnen hooren uitvoeren door het Sweelinck kwartet Zij behooren tot bet mooiste dat de muzieküteratuut voorbracht Dit is wederom een poging om het muziekleven in Gouda op een hooger peil te brengen Een opwekking voor de muziekliefhebbers is dan ook onnoodig daarom zij met deze aankondiging volstaan Zaal verwarmd BORDINI a VARIÉTÉ Inhet goed bezette Concordia beleefden wij Vrijdag een sensatio neelen avond door het optreden van Bordini de hypnotiseur die een staaltje van zijn kvmnen liet zien door ons zijn hypnose en suggestieproeven met medewerking van het publiek te demonstreeren Bordini was in staat om onder hypnose gebrachte personen te laten dansen zingen pianospelen enz Het meest frappante was wel de jongeling die zoowel met zijn hoofd als met zijn voeten op een stoel lag en door h T nose zoo verstijfd was dat Bordini rustig op zijn buik kon gaan zitten Natuurlijk waren er menschen die niet aan hypnose geloofden maar volgens den hypnotiseur komt dat omdat ze nooit over hypnose hebben gelezen en het dus onbegrijpelijk vinden Een klein incident ontstond toen één van de toeschouwers zich geroepen voelde om te gaan debatteeren hetgeen Bordini niet kon toestaan Wel wilde Bordini na afloop van de voorstelling den ongeloovigen Thomas onder hypnose brengen waardoor hij dan de nacht slapende in Concordia kon doorbrengen Als conferencier trad Piet Leenhouts op met derderangs liedjes en mopjes Na afloop van de voorstelling waren er nog velen die door Bordini onder hypnose gebracht wenschten te worden uitgezonderd de man die de voorstelling verstoorde want hij verkoos zijn bed boven den vloer in Concordia HIER BRANDT DE KACHEL Verschillende heeren branddenzich de vingers door brandstof teverhandelen die hun niet toekwam 1257 Kg briketten verkochtschipper v d V uit zijn schuit Adrianus die aan het Jaagpadlag om te lossen voor de firmaJonker IJ van Onder de Boompjes kocht de briketten die doorden broer van den schipper daarheen vervoerd waneni f 106 ende brandstof werden in beslag genomen Il iKfucUdcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M 1 tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk tijdeijlijk stormachtige Zuidelijke wind met regen Morgen overdag matige afnemende Z W wind Wisselende bewolking Plaatselijk enkele buien Zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen 1 Reunie Vrijdag t m Woensdag De veroveraar van Indië Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De Zilvervloot Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag t Orchideeën voor Maria Gebouw Daniël Groenendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspanningsavond Dinsdag 18 December Concordia 8 uur Sweelinck Kwartet Woensdag 19 Dec 7 30 uur lezing door Ing van Hattem over Modelvliegtulgbouw in café Ter Gouw Woensdag 19 Dec 8 uur Blauwe Kruis Ned Reisver Afd Gouda C van Zwijn dregt over Spoorweg Alpinisme Idem Gebouw Daniël Openbare vergadering van de Staatk Geref Partij Idem 7 30 uur Veemarktrestaurant Kerstwijding van de Ned Chr Vrouwenbond WAT GEBEURDE ER 16 December 1944 Duitschers verdreven uit het gebied tusschen Colmar en Muhlhausen De bruggen bij Deventer en Zvfrolle uit de lucht aaqgevallen Budapest In handen van deS S De stad ten doode opgeschreven Nieuwe landingen op Mindanao Aan de Laan van N O Indië worden twee huizen verwoest door de Duitschers en 12 mannen gefussilleerd als represaille 1942 De Br Vakvereenigingsraad neemt het plan Bevendge aan dat voorziet in vele sociale behoeften 1941 Japansche landing op Britsch Borneo De Duitschers geven verplaatsing naar het Westen toè van Rommel s Afrika Corps 17 December 1942 D N B Rommel heeft de Brittenmisleid Negrin de Mln President van het Rep Spanje Noord Afrika vrijgelaten 1941 De Duitsche weermacht deelt mede In verschillende sectoren van het Oostelijk front zijn de noodige frontcorrecties en verkortingen ten uitvoer gelegd 1940 Brltsch verzoek aan Amerika om finan cieelen bijstand Rooseveld De versterking van Engelands mil macht is tevens de beste verdediging van de Ver Staten Wij geven geen credlet geen geldleen ingen geen schenkingen maar leenen uitsluitend goederen uit In de toekomst 1939 De Admiral Graf von Spee loopt uit en wordt door de bemanning tot zinken gebracht Deze wordt na terugkeer geïnterneerd DE NOOD DER OUDEN VAN DAGEN Maandag 10 December j l werd door het onlangs opgerichte Comité tot behartiging der belangen van Ouden van Dagen in het Blauwe Kruis een vergadering belegd Onder de genoodigden merkten wij op de Wethoudster van Onderwijs Mevr van Dantzig Melles Ds Elzenga j Groenendijk J Snel T van Vliet en G A M Weck Nadat de voorzitter van het Comité de heer j van der Speld m zijn openingswoord den nood van tal van Ouden van Dagen in schrille kleuren had geteekend zette hij uiteen dat het de bedoeling van het Comité is met menschen van verschillende richting van gedachten te wisselen en te overleggen hoe in de zorgelijke omstandigheden waaronder velen der Ouden van Dagen thans gebukt gaan verbetering te brengen Die zorgelijke omstandigheden zijn des te pijnlijker