Groot Gouda, woensdag 19 december 1945

het woord e bracht tot uiting dat er gelukkige ontvangers maar ook gelukkige gevers zijn Verwacht wordt dat de banden van saamhoorigheid die hierbij zijn gelegd van blijvenden aard zullen zijn Nadat nog vele vriendelijke en dankbare woorden waren gesproken nam de samenkomst een einde Belgisqhe hulp aan Nederland In de Mechelsche parochiekerken is Zondag j l een oproep voorgelezen van de Nederlandsche Bisschoppen gericht tot Kardinaal van Roey waarin aan de Belgische geloovigen hulp wordt gevraagd inzonderheid voor de noodlijdenden uit Nederlandsch Limburg en NoordBrabant In zijn begeleidend schrijven herinnert de Belgisch Primaat aan de hulp die de Belgen in 1914 van wege de Nederlanders mochten genieten en drukt hij de hoop uit dat tfians zijn landgenooten op hun beurt Nederland grootmoedig willen hel en Voorrangswegen in bebouwde kommen Terwijl bijna alle Rijkswegen en een groot aantal van de provinciale wegen tot voorrangswegen zijn verheven is zulk voor wat betreft de bebouwde komme behoudens een enkele uitzondering niet geschied De K N A C is van ning dat een zoodanig stelsel in het renlijk belang van een veilige verkeersafwikkeling moet worden geacht waarom zij zich tot alle gemeenten met meer cirn 20 XXI inWtoners benevens tot de Gedeputeerde Staten van alle provinciën tén aanzien van de doorgaande routes in de kleinere bebouwde kommen heeft gewend met verzoek te bevorderen dat in de gemeenten een stelsel van voorrangswegen zal worden aangewezen zooals b v reeds een aantal jaren in de gemeente s Gravenhage het geval is Opleiding van Leerkrachten voor Volksonderwijs De K N A C heeft zich met betrekking tot het vraagstuk van het verplichte verkeersonderwijs op alle lagere scholen tot den Minister van Onderwijs gewend met het verzoek te willen bevorderen dat op de Kweekscholen voor Onderwijzers en soortgelijke opleidingsscholen eveneens het verkeersonderwijs als verplicht leervak zal worden ingevoerd Zij grondt dit verzoek op de overweging dat daardj de leerkrachten van de noodzakelij eid van dit onderwijs zullen worden overtuigd en hun een voldoende verkeerljiinzicht zal worden bijgebracht Laatste brief v n Mr v Genechten De volledige tekst van éen brief welke Mr R van Genechten den Griffier van het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage voor hJj zich van het leven beroofde schreef in zijn cel in de gevangenis te Schevenit L 8 December 1945 Wie wordt Secretaris Generaal De New York Times meldt uit Londen Het kiezen van de Vereenigde Sta ten als zetel van de organisatie der Ver Naties maakt het bijna onvermijdelijk dat de functie van Secretaris Generaal door leen Europeaan zal worden uitgeoefend De namen die bij de afgevaardigden van de voorbereidende commissie het meest worden gehoord zijn die van de heeren Van Kleffens en Spaak den Nederlandschen resp Belgischen Minister van Buitenlandsche Zaken Den heer Griffier van het Bij zonder Gerechtshof Den Haag Edelgrootachtbare Heer Naarmate ik in de eenzaamheid der cel de gebeurtenissen der laatste jaren overwogen heb ben ik mij mijn schuld hoe langer hoe meer bewust geworden Met is alsof ik uit een droom ontwaakt ben De houding die de leidende Nederlandsche Natibnaal Socialistischen tijdens den oorlog hebben ingenomen werd ingegeven door de gedachte dat zij beter dan de overgroote meerderheid der bevolking inzagen waar het belang en de toekomst van het Nederlandsche volk lag en zij werd bepaald door drie overwegingen dat het Nationaal Sociqhsme bij devolkeren waarin het doordrong eigenschapperi zou ontwikkelen die hen sterker zouden maken en in staat stellen een krachtige en rijke cultuurte scheppen dat Duitschland dat door dien geestgedragen werd Eurppa zou leidenen dat het daarom een Nederlandschbelang was zich een vriend vanDuitschland te toonen en dat wanneer Duitschland ten onderging in dezen strijd om de toekomst van Europa dit onmiddellijk den ondergang ook van het Weiten zou beteekenen omdat zich dan een vernietigend Boischewisme hijervan zou meester maken Deze overwegingen wogen zoo zwaar dat zij zich zelfs van de Regeering en van de overgroote meerderheid van het volk afscheidden toen Duitschland Nederland binnen viel Wie volgt Het Comité Nederland helpt Indië hoopt dat vele vereenigingeo gedurende hun bijeeokomsten bereid zijn gelden bijeen te brengen voer de hulp aan Nederlanders en aan de Inlandsche bevolking De penningmeester van bovengenoemd comité de heer Scharloo de la Reylaan 6 tel 3576 zal gaarne gelden v or het goede doel in ontvangst nemen Hij liet fietsen duiken Bij P ten B aan de Vest zijn drie rijwielen in beslag genomen die gedeeltelijk onder den vloer waren verborgen Deze fietsen waren dit voorjaar te Gouda gestolen In t begin van dit jaar was de 30 jarlge B reeds veroordeeld voor dergelijke feiten en voor 8 maanden naar Rotterdam gebracht Ook wordt hij er van beschuldigd in de eerste maanden van dit jaar de trekkers die toen met de grootste moeite wat etenbijeengaarden te hebben bestolen Glas en Speelgoed in Venlo uitgedeeld In verband met de vele vragen en gerechten die tot ons komen aangaande de gehouden glas en speelgoed inzameling lijkt het ons goed het volgende over te nemen uit het Dagblhd voor Noord Limburg van 8 December j l H A R K VENLO BLERICK Op vertoon van het Covole formulier is voor de zwaarst getroffenen van Venlo Blerick gratis twee vierkante meter glas beschikbaar zoolang de voorraad strekt Af te halen alle werkdagen alleen s morgens van 9 12 uur bij de glashandelaren Bouts Dohmen Drost en Muijsers Dit glas werd beschikbaar gesteld door N V H Gouda De glashandelaren verzorgen deze uitdeeling belangeloos Tevens ligt voor een ieder op ons Bureau ter inzage een lijst uit Venlo van scholen aantal leerlingen en verstrekt speelgoed Uit één en ander kan men dan zien dat alles op de juiste plaats is gekomen zoodat de gevers en geefsters dienaangaande volkomen gerust kunnen zijn HET SWEELINCK KWARTET Het concert dat gisterenavonJ door herf Sweelinck kwartet gegeven werd vornlh de zelfs voor den verfijnden muziekli hebber een evenement Het kwartetspel stelt buitengewone eischen aan de uitvoerenden leder speler is op zijn beurt dan eens solist dan begeleider steeds moeten de spelers er op bedacht zijn dat zij a h w niet hun partij maar kwartet spelen Niet hun indiyidueele prestaties moeten op den voorgrond staan maar het doel om gezamenlijkte reproduceeren Desondanks verlangt de bezetting dat iedere speler solist is op zijn instrument Geen van deze drie overwegingen is echter door de feiten bevestigd i Het Nationaal Sociaüsme heeft tijdens den oorlog tot consequenties geleid en sommige vooraanstaande Duitsche en ook Nederlandsche persoonlijkheden tot het volgen van een politiek genoopt die juist datgene bracht wat wij van het Bolchewisme duchtten en die huiveringwekkende gevolgen had Duitschland heeft den oorlog niet gewonnen en het Westen is niet in Bolchewisme ten onder gegaan De vergissingen die wij Begaan hebben zijn dan ook te fundamenteel om door een beroep op goede trouw gedekt te worden Wanneer men zich in een zoo crittischen tijd als het Nederlandsche volk heeft meegen aakt afscheidt van de overgroote meerderheid en van de politiek der wettige regeering kan dit alleen verontschuldigd worden doordat men blijkt juist te hebben gezien Daarbij komt in mijn persoonlijk geval dat ik er mij bewust van ben geworden dat ik door mijn optredeh het Nederlandsche volk ten diepste heb gegriefd zulks alhoewel ik mij er steeds ten zeerste mede verbonden heb gevoeld en zeer gelukkig was temidden er van te kunnen leven De oorzaak van dit optreden ligt in een verbitterden verstandelijken hoogmoed Dit alles is voor mij aanleiding mij bij de sententie van het Bijzonder Gerechtshof neer te leggen en ik trek dan ook bij dezen de aantefekening van het beroep in cassatie tegen de sententie op 17 October 1945 tegen mij uitgesproken in Wordt vervolgd De leden van het Sweelinck kwartet voldoen volkomen aan de bovengenoemde eischen Ze zijn wonderwel goed op elkaar ingesteld hun spel is beheerscht het klinkt verfijnd Daarbij beschikken ze over zeer goede instrumenten hetgeen bij deze combinatie van het grootste belang is Reeds bij de eerste deelen van Mozart s kwartet stond het spel op hoog niveau In het alleszins te loven streven om beschaafd te musiceeren vergete men niet dat de Salzburger meester een hartstochtelijk ipensch was De spanning had in het begin grooter sterker kunnen zijn In het derde deel stond het spel op hoog niveau terwijl het slotdeel het Molto allegro pétillant werd uitgevoerd Mozart ten voeten uit Debussy s op 31 jarige leeftijd gecomponeerde kwartet kort nadat hij op de wereldtenstoonstelling te Parijs kennis had gemaakt met de javaansche muziek is het eenige kwartet dat hij schreef Tevens het eenige werk dat hij in den z g cychichen vorm a la zijn leermeester Franck componeerde eenzelfde gedachte ligt aan elk deel ten grondslag Ongetwijfeld een zeer sterke compositie van den man die zich slechts musicien franQais voelde Voor den oppervlakkigen toehoorder klinkt Debussy al gauw als Debussy dank zij zijn karakteristieke klankkleur en zijn zeer i ersoonlijke accoordiek De spelers gaven meer zij bewezen duidelijk aan te voelen wat achter de noten staat zij herschiepen den Franschen componist met een zuiver aanvoelen van ieder minitieus onderdeel Ik aarzel niet hen de meesters der Hollandsche kwartetspelers te noemen Het pizzicato uit het tweede deel werd technisch zuiver weergegeven de flageolettonen bij Debussy met geheel andere intentie dan gewoonlijk het fijne consordino gedeelte alles kwam volkomen tot zijn recht Na de pauze ging Beethoven Het Harfenkwartet dateert uit den tijd waarin Beethoven zich zijn eigen persoonlijken stijl heeft vervoerd In deze periode bereikte hij vooral in zijn langzafme deelen een schoonheid die schier bovenaardsch is De lyriek van zijn thema s is van een majestueuze expressie Een sprekend voorbeeld hiervan vormt het Adagio ma non troppa uit het Harfen kwartet Zijn muziek is dan weer heroïsch dan weer vol innigheid en weemoed terwijl de humor er evenmin vreemd aan is Bezield werd Beethoven gespeeld De violen zongen het heerfijke thema van het tweede deel terwijl heel Beethoven s rijke vq riatietechniek in het slotdeel ten volle tot uiing kwam Een woord van dank aan het comité dat nu reeds meermalen het Goudsche publiek op avonden van het hoogste kunstgenot heeft vergast G J Sligter DÏSTRICTS NIEIÏWS REEUWIJK VOLKSHERSTEL NIEUWS Woensdag 12 December werd door een deputatie van Volksherstel Reeuwijk Bodegraven Langen dijk een bezoek gebracht aan de geadopteerde gemeenten Ammerzoden en Well ter bijwoning van een grootsche afscheidsvergadering te Ammerzoden Ook een deputatie van de veeinkoopcommissie nam hieraan deel De voözitter van dien dag heette het gezelschap welkom en sprak een dankrede uit voor het zoo rijkelijk geschonkene aan de gemeenten Ammerzoden en Well terwijl daarna eenige besprekingen werden gevoerd en de nog loopende zaken werden afgedaan Daarop werd naar de gemeente Well gereden waar het gezelschap verwelkomt werd met het muziekcorps Oefening baart kunst dat met geleende instrumenten allereerst het Wilhelmus ten gehoore bracht Na de thee werd door de kinderen van Well een speciaal gecomponeerd danklied gezongen als hulde aan de helpers Dit lied werd gezongen met begeleiding van Orgel dat door Volksherstel was geschonken Hierop werd een rondgang door de gemeente Well gemaakt en werden ook de zoo zwaar getroffen Ned Herv Kerk de R K Kerk en de 80 in aanbouw zijnde noodwoningen bezichtigd Het herstelwerk van de Ned Herv Kerk is nu opgenomen in monumentenzorg Naar schatting zal ƒ 100 000 noodig iijn hiervoor Bij gunstig verloop zal eerst Mei 1946 kunnen worden begonnen met herstel van de kerk Een R K noodkerk was ook in gebruik genomen waarvoor nog 300 stoelen door Volksherstel beschikbaar waren gesteld Hierop werd vertrokken naar Ammerzoden waar eenzelfde ontvangst aan de deputatie te beurt viel Na een rondwandeling door Ammerzoden met muziek nam het gezelschap zijn intrek in de R K bewaarschool waar de kinderen van de R K school een aardige samenspraak hielden over het geschonken speelgoed Daarna werd het door de inkoopcommissie aangekochte vee in oogenschouw genomen Door Reeuwijk zijn 92 stuks vee aangekocht en ter beschikking gesteld van Ammerzoden waarmede het werk vah de inkoopcommissie geëindigd is Te ongeveer 6 uur verzamelden zich cie feestgenooten in het café De Raad waar het afscheidsdiner plaats had en waarbij August de Laat uit Tilburg als humorist optrad Een 10 tal personen voerden het woord De Burgemee ster van Ammerzoden gaf een overzicht van het gebeurde en de verschrikkingen in de oorlogsjaren te Ainmerzoden en sprak zeer waardeerende woorden over A olksherstel Pastoor Schneiders uit Reuwijk zei o m dat nu het werk van Volksherstel is afgedaan het pleegkind Ammerzoden blij zal zijn weer op eigen beenen te kunnen staan en verlost te zijn van de drie pleegvaders Ook de Pastoor te Ammerzoden voerde Moeilijkheden bij het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag mogelijk dat het Hof gedurende de vijf dagen van de week die daarvoor in aanmerking kon en zitting hield Op het oogenblik werken in Den Haag vier Kamers en in Rotterdam één waaraan na 1 Januari a s een tweede zal worden toegevoegd De Haagsche Kamers werken op het oogenblik met hoogstens 50 pet van haar capaciteit en er zouden dus gemakkelijk tweemaal zooveel zaken kunnen worden afgehandeld als op het oogenblik het geval is De oorzaak hiervan ligt niet bij het Hof en ook niet bij den Procureur Fisaal doch is gelegen in het feit dat het aantal zaken dat rijp is voor berechting nog steeds zoo gering blijft De door de wet vereischte procedure vergt een groot aantal goed geschoolde opsporingsambtenaren welke niet in voldoende mate aanwezig zijn Naar aanleiding van een publicai der Haagsche Dagbladen als zou er een verschil va nmeening zijn gerezen tusschen het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage en den Procureur Fiscaal bij dit Hof over de op te leggen straffen heeft het A N P een onderhoud gehad met den President van het Bijzonder Gerechtshof mr A L M van Berckel Wilde Zwijnen in Brabant Tijdens een drijfjacht in de Hoyserhosschen alhier stieten eenige jagers op een wild zwijn dat vergezeld was van een 6tal jonge krulstaartjes Ook onder de gemeente Heeze zijn eenige exemplaren gesignaleerd Het is vele jaren geleden dat wilde zwijnen in deze contrijen werden aangetroffen Men vermoedt dat de dieren afkomstig zijn uit de Belgische Ardennen en zich zelf hebben geëvacueerd Inderdaad is het juist aldus Mr Van Berckel dat het eenige malen is voorgekomen dat Mr Zaayer tegen een verdachte de doodstraf eischte en dat de uitspraak van het Hof gevangenisstraf inhield dit houdt evenwel niet in dat er een conflict zou bestaan tusschen het Hof en den Proc Fiscaal Wat betreft het meeningsver schil dat tusschen het parket eenerzijds en l et Hof voor zoover het in de gewezen sententies aan het woord was anderzijds bestaat dat is toch altijd en interne kwestie en het is zeker niet aan mij om daarover mededeelingen te verstrekken In het desbetreffende krantenartikel zoo vervolgde Mr Van Berckel het ge sprek wordt gesuggereerd dat de gang van zaken bij het Bijzonder Gerechtshof traag is een meening die vrij algemeen genoemd wag worden Hierover wil ik eveneens een korte opmerking maken toen op 3 Augustus van dit jaar het Hof zijn werkzaamheden aanving bestond het Hof uit vier kamers in s Gravenhage en één in Rotterdam Hierdoor was het