Groot Gouda, woensdag 19 december 1945

Jaarverslag van de NederlandSChe genng Het uitstaande bedrag aan debi Muj i j I VI 7 in4JÊ tèuren wijkt op balansdatum niet veel af Middenstandsbank N V over 1944 T n at op 31 December 194 Winstsaldo ƒ 354 948k j ƒ 555 922 56 waarvan ƒ 190 000 te reserveeren voor belastingen en ƒ 100 000 ter versterking van de Algemeene R eserve Het jaar 1944 en speciarftde winter 1944 1945 vormden wel de moeilijkste periode vain de vijf bezettingsjaren welke thans achter ons ligge i Het bedrijfsleven voor zoover niet ingeschakeld ten cbehoeve van de oorlogseconomie of van de voedselvoorziening kwam langzamerhand vrijwel geheel tot stilstand De verdwenen goederen werden vervangen door geld waarvoor practisch itiets meer te koop was en de verarming werd zelfs voor den oppervlakkigen beschouwer duidelijk zichtbaar De geldstroom naar de banken hield aan doch daarnaast nam de circulatie van bankpapier sterk toe Ook detailhandel ambacht en kleinindustrie kregen de beschikking over ongekend hooge bedragen aan liquide middelen welke voor een belangrijk deel in den vorm van rekening courarltsaldi of deposito s naar de banken vloeiden Uit het volgende blijkt duidelijk de snelle en abnormale toeneming van de toevertrouwde gelden Tegoed van rekeninghouders en deposanten afgerond op 31 December 1939 ƒ 19 millioen 1944 ƒ 114 millioen Deze stijging zette zich in 1945 nog in versterkte mate voort Daar het uitstaande crediet in de laatste drie jaren practisch op dezelfde hoogte bleef werden de beschikbare middelen grootendeels belegd in schatkistpapier of andere overheidsleeningen op korten termijn De vraag naar bankcrediet was zeer op De deposito s op langeren termijn stegen van ƒ 8 517 141 14 tot ƒ 12 55C 342 36 en de korte deposito s en rekeningcourantsaldi V ƒ 68 204 520 61 tot ƒ 99 109 663 17 De onkosten en salarislasten waren opnieuw hooger tengevolge van salarisverhoogingen uitgekeerde gratificaties envoedselvoorziening voor het personeel zoomede als gevolg van de vervangingvan vertrokken jonger personeel doorouderen Daar de bruto baten slechtshooger waren dan in het voorafgaandejaar bleef het netto resultaat onder datvan 1943 Het saldo der W V relcening ƒ 594 948 21 waarvan moet worden geserveerd voor belastingen ƒ 190 000 Zoodat resteert ƒ 164 948 21 Commissarissen hebben besloten hiervan ƒ 100 000 te bestemmen ter versterking der Algemeene Reserve welke daardoor stijgt tot ƒ 950 000 Voorgesteld wordt uit het restant een dividend uit te keeren van 5 op de preferente aandeelen en 3 over het op de gewone aandeelen gestorte bedrag Deze uitkeering vereischt een bedrag van ƒ 53 050 waarna een saldo ad ƒ 11 898 21 overgaat naar nieuwe rekening OFFICIEELE PUBLICATIE Bevoorrading net Engclsahechocolade w Het C D K deelt mede dat detallIliteD die op de toewijzingen 443 Engelsche chocolade hebben ontvangcjo deze chocolade moeten bewaren tot t z t een bon hiervoor xal worden aangewezen AtUhHcIi Heden ontvangen ZAKAGENDA S en VULPENHOUDERS FIRMA B A VERZIJL VULPBNHUIS Korte Tiendeweg 1 Tel 2176 De Commissaris Generaal voor de Neder landsche Economische belangen in Duitschland te Amsterdam Keizersgracht 165 nieuw telcfoonno 30900 maakt bekend dat aangiften betreffende vermogenswaarden in Duitschland ondernemingen onroerende goederen beleggingen nog t m 31 Januari 1946 kunnen worden ingediend Formulieren tot het doen van aangiften zijn te mijnen kantore verkrijgbaar Zuivering bedrijfsleven Binnen afzienbaren tijd kan de instelling tegemoet worden gezien van een landelijken raad voor de zuivering van die personen die een leidende functie bekleeden in de particuliere bedrijven en ondernemingen op het gebied vao het wegvervoer en van een zoodanigen raad op het gebied van de binnenscheepvaart Onder het wegvervoer worden begrepen het goederenvervoer het personenvervoer en de particuliere tramwegen Onder de binnenscheepvaart worden begrepen de buurtvaart de sleepvaart de wilde jvaart en de rijnvaart Voorts zal binnenkort worden ingesteld een raad voor de zuivering van die personen die een leidende functie M dtD bij de Nederlandsche Spoorwegen enTin particuliere ondernemingen op het gfBled van de luchtvaart de gaivoorziening en de elcctrlciteitsvoorziening Het Secretariaat van den raad voor het wegvervoer zal worden waargenomen door Mr J H van Doorne Trans 15 te Utrecht Dat van den raad voqgr de bmnenscheepvaart door Mr H Sjollema Westersingcl 43 te Rotterdam en dat van den raad voor de Nederlandsche Spoorwegen de Luchtvaart en de Gas en Electriclteitsbcdrijven door Mej Mr E Spanjer Rljnsburgerweg 27 Lelden Bij deze adressen kunnen reeds thans klachten worden ingedicad Nnmmertoewqzingen detailisten H t C D K deelt mede dat niet de toewijzingen 518 zooals vermeld in een vorige publicatie geldig zijn voor bloem maar de toewijzingen 516 Nummertoewijzingcn 518 zijn geldig voor melk Spijsolie mag afgeleverd worden Het C D K deelt mede dat van heden af op de bonnen 368 en 468 der bonkaarten k 513 de spijsolie zal worden afgeleverd waarvoor men de bonnen 328 en 422 heeft vooringeleverd Zooals bekend is per bon 2 dl pim 180 gram spijsolie verkrijgbaar Zij die om eenigerlei reden bonnen 328 of 422 niet hebben kunnen inleveren en dit aannemelijk kunnen maken kunnen zich tot de plaatselijke distributiediensten wenden Deze diensten zullen de bonnen 368 en 468 in deze gevallen kunnen tullen tegen rantsoenbonnen voor spijsolie Tweeduizend Europeanen verdwenen Een groep van tweeduizend Europeanen die na de ontmiming van Soerabaja door de extremisten met onbekende briemming ii vertrokken Is ondanks de onderzoekingco der Britten nog niet teruggevonden ABONNEERT U OP GROOT GOUDA oruBAiE mui mu GESLOTEN van Maandag 24 Dec tm Wöendag 2 Januari N B Woensdag 2 Januari is da Jeugduitleening ir de Keizerstr 41 geopend Vanaf heden ztjn Thalia Theater en Reunie Theater HEEBIIIK nrwaiil Te ko p MS aatoped tea drie wielig fictie BleeketMlagcl 5A Ter ntlling nieuwe haardkachel merk Pram met frontcirculatie voor een pr RADIO TOBSTBL Brieven onder no 2616 bureau van dit blad Mevr DORTLAND rv d Loo Iriirfmarkt 20 vraagt een flinke werkster of meisje voor de morgenurea HALFWAS of BAKKERSBEDIENDE gevraagd GOEDBWAAGBN Bakkeriy Gonwc 56 Voor direct gevraagd een net dagmeisje MEVR v SCHELVEN Punt 17 Net Meisje gevraagd P G Niet beneden 18 Tot 4 nor Vrijdags den geheelen dag Zondags vrii In klein gezin Brlaven onder no 2634 btueaa van dit Uad VERGEET NIET Üw bestellingen tijdig op te geven i obr de a s Feestdagen f speciaal onze D I IJ LIJ V Croquctteii enz J Beleefd aaabevelend V V Scharioo s Eetsaion Stoofsteeg 16 GEVRAAGD een BOEKHOUDER Zij die reeds de Beelchouding van een Bouwbedrijf hebben gevoerd genieten de voorkeur Brieven onder no 2637 bureau van dit blad AdsO BETER BRIEFONDERWIJS JonrnalUtiek en Pnbticitei leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WURMSBR en F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Dultsch Ned en Corresp mlddenst dipibma steno boekhouden opl Practljkexamens ACADEMIEVOOP INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHO TRAAT 6 ROTTEROAH Conpon no 354 Gratia proefles leervak t Adru Num Voor direct gevraagd EEN WINKEUUFFROUW met het vak bekend Boven 20 jaar Aanmelden BAKKERIJ JOH VERWEIJ if Markt 69 Goed nieuws woor oorlogsgetroffenen Als deelnemer van de DistrictsVoorzieni RifS Commlssieontvingen wij f GEGALV EMMERS EN IglLEN van prima kwaliteit T Op vertoon van schadekaart kunt U daza verkrijgen zonder tusschan komtt van het Distribut ekantoor Wij vervullen alle formaliteiten voor U Laat U tevens als oorlogsslachtoffer bij ons inschrijven U ontvangt dan bericht bij aankomst van nieuwe goederen Th ALLEBRANDI Klciw g 78 Gouda Tel 3418 Voor elck wat wils Gevraagd gj if mcisje of holp 10 dc huishoudiDg VERZIJL Kort TItndcweg 1 Gevtaagd zoo spoedig mogelijk wegens ziekte der vorige een net melife liefst halve dagen en Vrijdag den geheelen dag niet beneden 16 jaar of FLINKE WERKSTER voor 2 d 3 dagen p w O de Boompjes 3 Te koop een kleine Gashaard merky Wlkane Prima f 75 Keizerstraat 62 Te koop kort beige manteltje kleine maatfóS Keizerstraat 62 Na 5 Januari wordt weer breiwerk aangenomen voor Dames Heeren en Kinder kleadlng Mej ERNST Heerenstr 71 m il III I I I M fc I I I N I 11 Ver oren Groene Evcrsharp Vnlpen Herinnering in Gouda of Wad dloxveen Tegen belooning taruf te bezorgen bij BOONSTOPPEL Zuidkade 30 Gevraagd een nette Hnlsbovdster bij Heer alleen P OUWERKERK Laag Boskoop 28 Boskoop Werkster gemagd voor 2 heele of 2 halve dagen P G ACHTER DE VISCHMARKT 58 DAG DIENSTBODE gevraagd bij v d WERVE Graaf Florlswcg 26a Liefst bovea de 18 jaar 2 nette Heeren xoeken kennismaking met 2 nette Dames Leeftijd tutschen 20 25 jaaf Geheinhoudiag verzekerd Brieven liefst met foto onder no 2598 bur v d blad Gevraagd een WERKSTER voor 2 dagen per week voor het schoonhouden van een kantoor VAN VLIET Crabethstraat 21 Gevraagd Fliiiki liirjongM el lillwit SchoaaaakaxH H KBUITHOF Boekkade 211 I Gevraagd NET MEISJE voor de morgenuren H KRUITHOF BoelekBde211 Inkoop van alle soorten vellen 5f HAZEN EN KONIJNENVELLEN f 1 00 per stuk L J GROBNEK DI K Snoystr 3S iiliii gevraagd Aanmelden OOUWE 47 Zondagavond verloren breedcn zilveren armband met Chin motieven Aandenken Gaande van Burg Martcnssingdi Burgvlletkade Graaf Floriswegea Tunnel Terug te bezorgen bij v STRAATEN Bleekerssi ngel 73 TÊ KOOP AANGEBODEN een cliic Damcahoedie zwart pflj VooiwilltD 12 M twUttd matMcM brted 1 efre i mooi iclilld ri W Lafeb i WmI nn i ga B fornulr emaillc I im1U AvoarfjapoB kan scbrallit worden ali P voof brutdimclifc of tt ruiltn voof vnlp a Br ondtr no 2521 bur v d bladPrima radlotocitti Gouwe 51 m il lo kocd ti p at f 7 50 1 boa wit voor m li van 7 10 eo dlvaa cta foraali Steeobargca Saoytraat 1 Gcbl i dca japen gr m I mouwea do rootc aardat ptln lmolcn f 12 50 n tt gtlljlirlchtcr roor ladao van 4 volt acca 14 amp 30 Kooockpicia 10 GoudaWit gel zcr Icdikaat 9UeM br nietiplrailmatrai en drie dig matrat ea kuuenWcih Venleweg H M2 Gouda Schaakbord met houten tukken z g a o WalvlMtraat f een primamelkgelt ZL perdag 3e Kade t Seliulfufel f 10 gr eplegel la lijit f iS 3 dame vilthoedaa per etuk i 10 Joubertetraat 1T Fornnli W de Brnin Lange DwarMtraatÖMelileiaaatel lecfiQd 12 tot 15 taar TigCkatlicl groen met tegelplaal Snoyitraat 105 Goad 34 4 itoelen J Crapeaude PornuUklem moddSpiegel 8 stoelen et leder Kinderledlk W le traat Kindermaateltic mtt mntije Vlaminge Kinderwagen Te bevr Boa eBbtrg traat 55 Brnin mateletkoedje zga n f 15 Achter de Vuchmarkt i Ontb Uervlei Weegachaal met gewichten Moeetraat 1 Go DiViRSIN EagelKh Wenichl U bl leeraar 25 tjK er Eag vlot Engelsch te leeren 1 Brie a onder no 2060 bnrea van dit blad Wcggcloopan een ong wM hondje et M ▼ lek aan UakM o T b tJ d U UdH