Groot Gouda, donderdag 20 december 1945

ö GROOT GOUDA GEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PER ASFf32 l AP AiarBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen NUMMER 109 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DONDERDAG 20 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et TANAH SABRANG Voor de filmvoorstelling Tanah Satnrang welhe hedenavond inXha ia Theater ten bate van Nederland helpt Indië wordt gehouden zijn nog slechts enkele kaarten verkrijgbaar aan de zaal voor de aanvang van de voorstelling NEDERL REISVEREENIGING Lezing Cv Zwijndnegt over S pocrïHeg Alpinisme in Zwitserland Vc de geheel gevulde bovenzaal V n Het Blauwe Kruis hield gistere lavond de heer C v Zwijndregt en causerie over bovengenoemd ondeirwerp Spreker verge vck zijn gehoor met de gevangc 1 van destijds in de gevangenDie werden levende opeen de hal vm het stadhuis w voor f rantso gekneld door heerde burgemeester den dank der c T i J aanwezigen zullen beelden zien van het mooie Zwitserland en ze kunnen er nog niet heen In de verwachting dat dit toch wel spoedig het geval zal zijn besprak spreker de verschillende wijzen van vervoer in Zwitserland Beginnende met de Spoorwegen van vroeger en die van thans met Kerstboodschap van ƒƒ♦ M de Koningin Vr dag 31 DeecMber xai H M d KoBlnglB om 29 aiir over de radiozcadeta tsb HÜTcrauB een Kerstboodschap tot het Ncdcrlandache volk ric itca WaarbQ tcveaa cca woord tot land ca r kagcaootaa in ovcriccachc gebieden xal worden gesproken de machtige elcctrische locomotieven de moeilijke aanleg van tunnels en viaducten kwa m hij op de bergtochten te voet het Alpinisme dat een zoo groote aantrekkelijkheid heeft voor velen Om het Alpinisme ook voor minder goede bergbeklimmers mogelijk te maken heeft men vervoermiddelen uitgedacht de tandrad kabel en zweefbanen Aan de hand van een mooie seriezwartwit en heel mooi gekleurdelantaamplaatjes werd het gesprokene toegelicht Een interessantesmalfilm van de Zwitsersche Spoorwegen besloot den avond De vic voorzitter der Goudsche afdeeling de heer Teekens opende en sloot den avond met dank £ an den spreker onder het aanbieden vaii een herinnering aan Gouda R K M V DE HANZE Gisteravond hield de R K M V De Hanze haar vrij druk bezochte heroprichtingsvergadering in Hotel De Zalm Na hst openingswoord van den wnd voorzitter den heer M W G M van Loon waarin deze de aandacht vestigde op de sociale f r bouwen geen hoofdzaak is Al is Hebben Nu moetzetotdevolaendel het en heeft afgedaan Ter toelichting Het de spreken talrijke lichtbeelden zien die een duidelijk beeld gaven van de ver schillende mogelijkheden op het ge problemen van dezen tijd en aan drong op n hechte organisatie teneinde excessen op velerlei gebied te voorkomen kreeg de spreker van dezen avond de heer H E van der Brule het woord die het onderwerp De Vak en Standsorganfsa van den R K Middenstand Stèren gehouden zullen worden in nieuwe banen behandelde Raads rimpressies De agenda zag er niet naar uit dat de raad zich toch tot bijna aan het middernachtelijk uur met de afwikkeling ervan moest bezighouden Het halve uur dat wtj verloren door de mfwezigheid der Stenografen is hierop niet in de eerste plaats van invloed geweest Het zou goed zijn wanneer de Ouwe Getrouwen van den Goud schen raad hun jongere pas gekozen broeders eens inlichten over wat wel en wat niet mag in een raadsvergadering Deze ervaring heeft hen thans geleerd dat niet op het laatste oogenblik een voorstel ter tafel kan worden gebracht Dit kan slechts geschieden na vootaf aan B en W schriftelijk vragen te hebben gesteld die dan in de vergadering door het college worden beantwoord Inderdaad ligt hier het bezwaar dat in plotseling urgente kwesties niet onmiddellijk in behandeling genomen kan worden Maar dit is te begrijpen Wanneer plotseling een der leden met een kwestie ter tafel komt hebben B en W inderdaad niet één enkele gelegenheid de zaak te bespreken of te onderzoeken Dit is een les geweest voor dr Bik en den heer Beunk Dr Bik die in den raad eeq nlifir pellatie of soortgelijk had wt houden over zekere toestanden i1 het Rusthuis Juliana heeft die niet kunnen bereiken Het zal den raadsleden gegaan zijn als den schrijver dezer impressies Wij zijn wel erg nieuwsgierig gemaakt door dit intermezzo in den raad En zqo er inderdaad minder goede toestanden in deze Goudsche instelling heerschen of geheerscht hebben dan is er o i niets tegen deze zaak aan de openbaarheid prijs te geven In deze zelfde zitting werd dr Bik echter tot regent van dit Rusthuis gekozen en wijmogen hem kennende verwachten dat hij deze zaak zoo er inderdaad iets niet goed is flink zal aanpakken En zoo verging het ook den heer Beunk die gehoopt had een 3 tal punten naar voren te kunnen brengen De belangrijkste daarvan was hulp aan de Goudsche ouden van dagen n het bijzonder met de a s Kerstmis Ook dit onderwerp kon niet in den Raad omdat de gekozen weg niet de juiste was Waaraan intusschen onze ouden van dagen niet veel hebben l met 12 12 staakten De Vogelenzang blijftvoorloopig zijn naam behouden Ware één lid van den raad niet afwezig geweest deze zaak zou haar beslag gekregen Hnssert teekent cassatl aan Ter griffie van het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage is flfisteren het verxoek van Mnascrt Btvangen waarin hq cassatie ateekent tegen het over hem uitgesproken doodaronnis Burgemeester James las o a eenvan burgjemeester James iAgekomenschrijven voor waarin de imaitsteaan de gemeente aanbiedt een doorhem vervaardigd overzicht van degeslachtswapens der burgemeestersdezer gemeente gedurende het tijdperk 1600 1941 Zoo gebeurde hetdat de burgemeester zichzelf namensden raad kon bedanken voor eengeschenk door hem zelf aangeboden De heer Korf heeft namens denraad hiervoor denk gezegd Ookdit geschiedde o een niet altijdvoorkomende wijz De hamerklophad reeds geklor en en vergadering werd er vooi n meente verdient STADSNIEUWS dit dus als een zeL de aanbieding bewaart kleurig heraldisch schild BURGEMEESTER UITSTEDIG De Burgemeester zal uitstedig zijn van Donderdag 20 December tot Zaterdag 29 December In dezen tijd zal Wethouder E A Polet het burgemeesterschap waarnemen De loco Burgemee tw zal ook de spreekuren voor den Burgemeester houden GOUDA HELPT INDIË De plannen voor de Indische tentoonstelling te verzorgen door het Koloniaal instituut ta Amsterdam bben vaste vormen aangenomen Het bestuur van de Sociëteit Ons Genoegen bleek genegen haar Socièteitszaal voor dit doel te willen afstaan Een keur van Indische produkten platen foto s ethnografica als wapans dx ekén koperwerk snij en vlechtwerk zal van 8 20 Januari op deze tentoonstelling te bewonderen zijn Het comité hoopt nog dz medewerking van eenige Javaansche dansers en gamelanmuziek te l ijgen LEZING VOOR DE G L C Tot dusver hebben de leden van da Goudsche Luchtvaartclub zich vooral toegelegd op het bouwen van z g schaalmodellen thans echter nu het benoodigde materiaal aanwezig is zal zeer spoedig begonnen worden met vliegende modellen Het was dan ook een goed idae van het bestuur van de club om Ir van Hattem die op dit gebied bij uitstek deskundig is uit te noodigen het een en ander aan dz leden van G L C hierover te komen vertellen De heer van Hattem legde er vooral de nadruk op dat bij de vliegende modellen in tegenstelling tot de schaalmodellen het bied van deze sport De aanwezigen hebben met een hartelijk applaus hun instemliiing met het gebodene betuigd Tenslotte deelde hij mede dat de eerste wedstrijden van dit seizoen waarschijnlijk omstreeks Pink w V v V V v w irw y Wu r iw t wa cfatiag medegednld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Plaatselijke mist licht tot half bewolkt Geen regen Vri koud Zwakke later matige Zuidelijke wind Wat is er in Gouda te doen Donderdag 20 December 8 uur Reunie Mij tot Nut van t Algemeen Raden S Hardjodirenggo met Javaansche muziek volksdans en voordracht Idem 8 uur Thalla Theater Comité Nederland helpt Indië Tanah Sabrang met toelichting door den heer W S Bitter Vrijdag 21 December 8 uur Beurskloki Oudheidkundige kring Die Goude Arch A A Kok ovei De restauratie van stad en dorp met lichtbeelden Reunie VrQdag t m Woensdag Marijotje Gijaeni jeugd Het verraad Schouwburg Bioscopp Vrijdag t m Donderdag Vooruit aiet de Geit ThaÜa Theater Vrijdag t m Woensdag De rebel WAT GEBEURDE ER 7 20 December 1942 I93f 1944 Malmedy weer in Duitsche handen Duitsche tegenstand aanmerkelijk krachtiger Aanzienlltke Russische vorderingen in N O Hongarije Het hoofdkwartier van de R A F buiten Athene door Elas troepen omsingeld Japansche hoofdkwartier te Valencia op Lcyte veroverd Duitschers vorderen 80 tramvt jigens van de H T M beroven het radio laboratorium te Delft schade f 50 C 00 en halen de lurgens oliefabrleken te Zwijndrecht leeg Razzia s in het Westland Darlan stelt de Gaulle een bijeenkomst voor ter bijleg ging van de geschillen Radiorede van Kon Wiiheimlna Kap Langdorf van de Admiral Graf von Spee pleegt in zijn hotelkamer zelfmoord OP DE BRUG De Minister van Financien Prof Mr P L Licftinck zal Vrijdagavond 21 Deccpiber a s te 21 uur in Het praatje op de Brug spreken over De slotacte van de geldsaneering Spr besprak o m de na oorlog sche positie van den middenstand verhouding alsmede het contact met andere groep en zoo als arbeiders boeren en werkgevers Hij wees er op dat de middenstand niet krachtig genoeg georganiseerd kan zijn om zijn belangen ijti de toekomst op sociaal economisch godsdienstig zedelijk en cultureel zoo goed mogelijk te behartigen Verder wees spr er op dat men in den oorlog een horizontale organ in de vakgroepen hebben gehad in de toekomst zal men moeten gaan naar bedrijfsorganen en bedrijf sschappen welke verticaal zullen worden opgebouwd Zij zullen worden organen met een publiek rechterlijke bevoegdheid en een deel van het werk van het huidige parlement te verwerken krijgen Daarna ging de heer v d Brule nader in op den technischen opbouw van de op te richten organen en drong hij aan op een streven naar eenheid den grondslag van aUe samenwerking Na een uitgebreide en vruchtbare uitwisseling van gedachten loot de voorzitter deze geanimeerde vergadering