Groot Gouda, donderdag 20 december 1945

Eerste en Tweede Kamer büeen Curagao Bretton Woods én politieke delinquenten DE BE UE DER KLEINE MISDADEN Ais in ten werkelijke revue waar scene na scene aan het publiek voorbijglijdt zoo verschenen ook Woensdagmorgen op de gebruikelijke zitting van het Kantongerecht weer de menseben van allerlei slag en trokken aan ons oog voorbij om verantwoording af te leggen over de door hen begane z anden Alleen de ensceneering was de sobere isinkleeding der rechtzaal die wel een schril extract vormt met een revue ankteeding De Kuast opende de bonte rij want de plateelschllder d G had zich te verant woorden voor het stukschieten van een lantaarniamp Gegronde motieven voor deze baldadigheid kon de verdachte niet aanvoeren en het grapje kostte hem dan ook f 15 Na een geval van te licht brood en een gevaarlijke hond uit Bergambacht komen wij bij een verkeerspuzzle aan in de zaïk tegen R waarbij de gestrenge Heeren getuigen en verdachte vriendschappelijk over de groene tafel gebogen de situatieschetsen gaan bestudeeren Tenslotte acht de Ambtenaar O M het ten laste gelegde bewezen en vraagt f 15 waarna Mr van Bronkhorst er na bespreking maar f 7 0 van maakt Ook de danswoede geeft aanleiding tot processen hetgeen blijkt uit de zaak tegen G B die in haar café gelegenheid tot dansen heeft geboden zonder vergunning te bezitten In het begin ziet het er voor deze gezellige caféhoudster met haar beugeltasch zwaar uit vooral als de Kantonrechter dreigt met Intrekking van het Verlof Achteraf valt de zaak gelukkig nogal mee want het blijkt dat eigenlijk een Biljartclub het groene laken voor de dansvloer verwisseld had met het oog op de Bevrijdingsfeesten Hoewel de elsch f 50 of 5 dgn luidt wil Mr van Broakhorst ditmaal maar alleen tot schuldig verklaiing zonder toepassinf van straf overgaan Dan komen complicaties want het blijkt d t inplaats van een Willem Jan zijn broer an Willem i $ gedagvaard Deze kwestie vindt echter voor de beide Jannen eeo goede oplossing want J W is gedagvaard maar onschuldig dus vrijspraak en W is schuldig maar niets ten laste gelegd dus ook hij komt er zoo vanaf Nu is de brurt aan een quartef afkomstig uit Berkenwoude W v W heeft met kameraden een hek an een boerderij aan een deur vastgebonden en tevens de melkschouw van dien boet onde water geduwd Het gebeurde ontlokt Mr van Bronkhorst de opmerking dat er niet veel fantasie in Berkenwoude heerscht en de geestigheid er klaarblijkelijk op een laag peil staat De eisch wordt voor elk der overtredingen f 10 DISTRICTS NIEUWS R E E U W IJ K Drankwet B en W hebben bekend gemaakt dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van den hetr Adr yan Leeuwen verlofhouder E 113 om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de verlof inrichting E 113 genaamd Café Halfweg Binnen twee weken na de dagte kening 12 December kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunning bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen Nuisslachtingen Over de laatste week werden ter gemeentesecretarie aangevraagd 32 var kens 3 schapen en een geit voor huisslachting Als gestorven vee werd ter vernietiging aangegeven door W van Os zes schapen Burgerlijke Stand Ondertrouwd Jan Jongeneei oud 21 j en Sinaida Njesmaschnowa oud 20 j Geboren Clemens Gerardus Jacoubus z v H J Rijkenhuizen en A M Verdonk Jacoba d van C Verstoep en M Dekker Gevonden voorwerpen Gevonden een horlogeketting terug bij T Koch Zoutmansweg E 37 een rieten boodschappentasch en een hoofddoek terug bij j G Edelman sGraven broekschenweg F 19 c Als verloren werd aangegeven een paar dameshandschoenen door Mevr Nipburg Raadhuisweg E 69 b Loop der Bevolking Vertrokken F J den Brabander uit H 230 naar Vlissingett M P den Brabander uit H 230 naar Vlissingen P J Louws uit H 230 naar Vlissingen J P Backx uit E 166 naar Rotterdam C W Schip uit B 17 naar Zeist G P Kok uit D 85 naar Gouda P C W van den Ende uit H 159 naar Zierikzee N Botbijl uit F 40 naar Rotterdam J Th Vendrig uit en de uitspraak f 7 50 per grap Als 2e komt dan A O die beweert niet medegedaan te hebben zoodat men hierover eerst de verbalissant als getuige wil hooren v d V Bekent wel de schouw maar niet het hek ep zijn geweten te hebben terwijl de binnengeroepen getuige B vlotweg verteld dat V d V nergens bij is geweest Tot groote hilariteit blijkt echter dat dcze getuige met de verschillende verdachten in de war is geraakt zoodat later toch de mededeelingen kloppen Het feit van de schouw wordt hooger gehonoreerd dan het hek vant hij krijgt f 10 evenals B die voor hetzelfde feit terecht stond Hiermede verdwijnt dan weer de Hope des Vaderlands zooals de Kantonrechter ze betitelde van het tooneel Een ingewikkelde kwestie over een opdracht tot aardappelvervoer die met vrijspraak eindigt brengt vervolgens V voor et hekje die zonder acte gejaagd heeft in verboden jachttijd Verdachte beweerde dat het alleen maar om taipme eenden ging die hij kwam halen en de tweede verdachte V A bevestigt dit Wel blijkt dan in ieder geval dat er een hond in het spel is geweest maar het was maar een kleintje Volgens Mr van Bronkhorst zijn dat juist goede hazenvangers hoewel het met onwillige honden slecht hazen vangen is Feitelijk kwam nu het vraagstuk of het een onwillige hond was geweest maar gelukkig bleef ons dit probleem bespaard Ook kwam er nog een probleem sf er al dan niet een vangnet voor de haas bij geweest was Beide verdachten ontkenden dit hardnekkig terwijl de verbalissant wel een net gevonden had Deze functionnaris was niet aanwezig zoodat we ons over 14 dagen nogmaals in dit jachttafreel kannen verdiepen Tot slot passeerden nog een aantal verkeersovertreders die allen lichte geldboeten te voldoen kregen en hiermede kwam ook aan dezen afwisselenden ochtend een einde BURGELIJKE STAND Geboren 17 Dec Johannes zn V J van der Kemp en C Bakker Gouwe 91 Getrouwd 19 Dec W D van Oosten en J C Kraaijenbrink A L J V Zoomeren en A Meijer E Groenendaal en P A Terlouw A Lingen en P D Eerland P M de Groot en D de Jong J J de Keiser en G Keijmel NEDERLAAG VAN G Z C Eij de gisteravond in het Spaardexsbad gespeelden wedstrijd G Z C R Z C leden de Gouwenaars eey nederlaag De uitslag was 4 7 H 7 naar Linschoten C van der Bas uit B 54 naar Waddinxveen Ingekomen Ch S van Aeart in H 146 uit C B R C Hufener uit Linschoten in D 13 J Meijering uit Oosterhesselen in H 111 M G van den Heuvel uit Stolwijk in H 238 Mededeeling Het bureau van Volksherstel verzoekt ons mede te deelen dat het Landelijk bureau van Volksherstel de aandacht vestigt op de gelegenheid die bestaat voor personen die in Duitschland arbeid verricht hebben ohi vorderingen wegens dienstverrichtingen derhalve ook loon voor genoemden arbeid in te dienen bij het Nederlandsch Clearinginstituut Kamer van Koophandel Bankinstellingen en dergelijke De volgende soorten vorderingen die kunnen worden jngediend worden opgesomd in Deposito s en saldi in rekening crt Vorderingen jegens of ip verbandmet levering van goederen dienstverrichtingen enz Al dan niet door hypotfieek of soortgelijke rechten gedekte kapitaalvorderingen en andere waarden Rechten op winst of andere uitkeeringen licenties octrooien enz Rechten op lijfrenten pensioenen ensoortgelijke periodieke uitkeeringen Rechten van vruchtgebruik en soortgelijke rechten op Duitsche waardenmet uitzondering van zoodanigerechten op onroerende goederen Rechten op opbrengsten van inDuitschland gelegen onroerende goederen Hoewel de termijn van indiening 30 November reeds was verstreken wordt ev enwel alsnog tot en met 22 December a s daartoe gelegenheid gegeven Benoemd De h er J M de Wit volontair ter gemeentesecretarie te Reeuwijk is tot ambtenaar ter gemeentesecretarie te Annferloo benoefnd WADDINXVEEN AFSCHEID Gisteravond heeft de heer L A V d Manen onderwijzer aan school B alhier afscheid genomen daar hij benoemd is in Beekbergen De heer v d Manen is 14 aar aan bovengenoemde school verbonden geweest Onder de aanwezigen bevonden zich de Burgemeester wethouder Schouten en de Gem Secretaris Verder waren aanwezig het bestuur der Ver voor Volksonderwijs de Oudercommissie van school A en B en de ouders der leerlingen D2 heer v d Manen werd toegesproken door den Burgemeester den heer Schouten namens Volksonderwijs door den heer Rietveld namens de Oudercommissie endoor den heer Mastenbroek hoofd van school E Den scheidenden onderwijzer werd hartelijk dank gebracht voor het werk dat hij voor de school en leerlingen heeft gedaan en hem werden eenige geschenken aangeboden DSarna ewrden door de leerlingen nog eenige zan üummers ten gchoore gebracht die dezen afscheidsavond opluisterden De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp tot goedkeuring van een léenjng tpn laste van Curasao gistermiddag zonder hoofdelijke stemming aangenomen Voorts werd zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp goedgekeurd om toe te treden tot de overeenkomsten van Bretton Woods De Tweede Kamer behandelde gi steren dat deel der Regeeringsnota hetwelk handelt over het beleid ten aanzien van de politieke delinquenten De heer Bijlsma V D klaagde over den tragen gang van zaken met betrekking tot de bijzondei e gerechten Bestaat ef geen aanleiding de parketten te versterken nu hun taak zooveel zwaarder is geworden door het laatste besluit Spr oefende critiek op sommige punten van het besluit buitengewone rechtspleging en wenschte dat deze materie ten spoedigste bij de wet zal worden geregeld Ook het tribunaalbesluit i s niet zonder vlekken Dit besluit moet zooveel mogelijk ontdaan worden van tendenzen welke het tribunaal te veel afhankelijk stellen van administratieve organen Voo alles is noodig een wettelijke regeling waardoor dé berechting geen stagnatie zou behoeven te ondervinden Spr besprak voorts de kampen de nazorg en de reclasseering Van enkele kampen welke hij zelf bezocht kreeg hij een bevredigende indruk Hoeveel kinderen zijn nu opgenomen in de bewaarhuizen De heer Le Poole S D betreurde datmen bij de voorbereiding te Londen vandeze materie zich een te schematischevoorstelffng gemaakt heeft Men heeft deingewftkeldheid nief doorzien De massale arrestaties hebben door gebrek aanbewakingspersoneel vele moailijkhedenveroorzaakt V Spr vroeg n of het met goe U euring van den minister is dat Arnold Meyer brochures aan Kamerleden zendt De heer Le Poole zou het betr ren als de executie van de doodstraf zóu worden opgeschort dooniat op een wettelijke regeling zou worden gewacht De heer Kortenhorst R K constateerde dat deze minister zich voor een toestand geplaatst zag waarvoor hij niet verantwoordelijk was Dat neemt niet weg dat het Nederl indsche recht op een verkeerd spoor is geraakt De Londensche sfeer was ook niet geschikt om de toekomstige rechtspleging in overeenstemming te doen zijn met de Nederlandsche rechtsopvattineen Intusschen zitten we met 90 000 geïnterneerden Beter ware als alle voornaamste N S B ers tegelijk vc S het gerecht waren gedaagd De regie in Neurenberg is dan ook veel beter dan hier Spr kwam daarna op de kampen yij heeft ten hemelschreiende toestanden vernomen Zoo zouden in Vught op 700 ïieken slechts 5 verpleegsters zijn Bij door TERUGKEER NAAR DUrrSCHLAND EHjkens een door het bureau voor evacueerings en reimtrieeringszaken gedane mededeeling is er een regeling getroffen om Nederlanders die reeds in Duitschkind woonden en vandaar door de oorlogsomstandigheden over de Nederlandsche grens zijn gekomen naar hun haardstede te doen terugkeeren Aan de Burgemeesters is verzocht hjsten van gegadigden samen te stellen Deze lijsten worden ingezonden aan het bureau voor evacueerings cueeringsen repatrieeringszaken te s Gravenhage terwijl deze instantie voor doorzending zorgt aan de British MiUtary Missions welke ter plaatse onderzoeken of de woningen van betrokkenen nog bewoonbaar zijn en de vergunningen tot terugkeer verstrekken Voor den tijd dat deze personen nog in Nederland blijven kunnen zij bij gebleken behoefte beschouwd worden als oorlogsslachtoffers Alle inlichtingen omtrent terugkeer naar Duitschland kunnen worden verstrekt dc r het Districtsbureau voor de verzorging van oorlogsslachtoffers Rapenburg 26 te Leiden lichtingsproeven bleken van 1000 personen er 97 te lijden aan open tuberculose Hij zou een Kamercommissie wenschen die vrijheid zou hebben ieder kamp op ieder gewenscht oogenblik te bezoeken De doodstraf diende bij de wet geregeld te worden Deze aangelegenheid is er niet een voor een Koninklijk Besluit Als voorbeeld van den tragen gang van zaken vermeldde de heer Burger S D dat hij op 6 October in de courant las dat hij benoemd was tot president van het Tribunaal te Dordrecht Hij schreef toen een brief met gegevens over hetgeen noodig zou zijn aan het Departement Deze brief is nog niet beantwoord en niemand ontving tot heden zijn benoemingsbesluit Intusschen zijn er 90 Uu0 gearresteerden van wie er echter 45 000 een gemotiveerd verzoef om vrijlating zouden kunnen doen Men zal er nooit uitkomen als er getfn aigemeene normen worden vastgesteld en openbaar gemaakt Mevrouw Wittewaal van Stoetwegert C H achtte verbeurdverklaring van vermogens in strijd met art 167 der Grondwet Hierdoor worden kinderen getroffen die part noch deel hebben aan hetgeen hun ouders misdeden De P O D trad niet altijd juist op Zoo kwam deze dienst ten huize van een 104 jarige vrouw in Rotterdam onderzoeken óf zij politiek betrouwbaar was Men kan toch een vrouw van dien leeftijd nooit beschouwen als een blijvend gevaar oo onze samenleving Spr maakte voorts opmerkingen over de reclasseering van N S B ers Er moet voor gezorgd worden dat wanneer eenmaal recht gedaan is het uit moet zijn zoodat de gewezen N S B ers geert groep wanhopigen blijven Dit zou voor ons Staatbestel funest zijn Over de kindertehuizen bestaan verscheidene klachten De verzorging schijnt wel te wenschen over te laten en hier en daar is de toestand zelfs menschonteerend Laatste brief van Mr van Genechten Ik zal ook geen gratieverzoek aan H M de Koningin richten omdat een schuldbekentenis van zoo principi eelen aard als die welke ik hierboven doe haar beteekenis verliest wanneer zij met gratieverzoek gep ard gaat en omdat overigens mij de dood liever is dan het leven dat mij bij verieening van gratie zou wachten en waarin ik wel nooit meer het besef zou kwijt raken dat ik njij gedreven door een rampzaligen gedachtengang heb laten leiden tot een houding die ik nu ten zeerste veroor deelen moet B enadiging ou alleen voor mij beteekei hebben wanneer de mogelijkheid kmiSfond op een of andere wijze aan land en volk goed te maken v