Groot Gouda, donderdag 20 december 1945

Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 M 18 00 PietCoomans n zijn orkest 18 30 Kwartier van den Arebeid j A Schaapma voorz v d Ned Christ Bouwarbeidersbond 18 45 Tony Schifferstein speelt oude bekenden 19 00 Nieuwsberichten en reportage I 19 30 Ensemble George Frank m m v TlF Hansje Toussaint 20 00 Nederland Herrijst Dr A Prins De dokter en zijn auto 20 15 Concertgebouworkest o I v Eduard van Beinun solist Ferd Helman viool Beethoven programma In de pauze 21 uur Cuitureeie agenda door J W Acda 22 15 Mensch en Maatschappij Mej Th Tinout De crisis in de opvoeding 22 30 Op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds A L Broer Dooppsgez Pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM H 415 M 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Ted Powder en zijn Sweet orkest 19 00 Thelma van Breemen piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Dolf V d Linden en zijn Metropoleorkest m m v Tony van Hulst zang 20 20 Toespraak door Drs L de Jong 20 35 Eddy Walis speelt 21 00 De Regeeringsvoorlichtingsdienst antwoordt 21 15 Cantabile Septet 21 45 Avondwijding Pastoor S A v Nuenen O E S A v d Par van H Augustinus te Utrecht 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Het orkest Van de week Harry Roy met als gasten Carson Robinson and his Pioneers 23 00 Sluiting en Wilhelmus Weerwolven in Italië Radio Rome heeft medegedeeld dat een groep in het uniform van de S S gekleede mannen bij Trento in een vuurgevecht fflet Italiaanscha partisanen p olitie gewikkeld is geijeest Na een schietpartij van een kwarier verdween de S S bende tische en ultra nationalistische invloeden in het Japansche sociale politieke en economisch leven te vernietigen Men behoorde nu eindelijk een duidelijke en concrete voorstellingen te formuleeren Alleen op deze wijze kan Japan den weg naar de vooruitgang betreden Alleen op deze wijze kan Japan de wereld de zekerheid verschaffen dat het waardig is een plaats in te nemen onder de moderne beschaafde volkeren De Koninklijke in Indië Baron J C van Eek lid van de directie der Koninklijke Petroleum Mij heeft tegenover de pers bij zijn aankomst uit Engeland verklaard dat de oliepositie in Nederlandschlndië chaotisch is en de zaken daar flink overhoop liggen Hij voegde er evenwel aan toe dat wij zeer veel olie in Venezuela hebben Baron Van Eek zal vier maanden voor Zeiken in Amerika blijven en dan tevens zijn familie bezoeken Afschaffing van de Belga De Ministertaad heeft gistermorgen een Wetsbesluit goedgekeurd strekkende tot de afschaffing van de Belga De Mount Everest Er zal een vijfde poging worden gedaan om den top van den Mount Everest in de Himalaya den hoogsten berg ter wereld 8880 meter te bereiken Onder leiding van den 38 jarigen Engelschen bergbeklimmer Eric Shipton zal een uit zes ervaren alpinisten bestaande expeditie worden gevormd In het voorjaar van 1947 zal het plan worden uitgevoerd Portugal zal weer Wolfram uitvoeren Transport en export van Wolfram uit Portugal is met ingang van heden weer toegestaan Hiermee is dus het exportverbod van Juli 1944 waardoor Portugal zijn neutraliteit wilde bevestigen opge heven INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid van de redactie SANEERING Den laatsten tijd ondervinden verschillende winkeliers met gecombineerde bedrijven de gevolgen van de uitvoering van de saneeringsmaatregelen Of deze maatregel ti gevolg zijn van een wetsbepaling is mij onbekend doch wel bemerk ik dat hier met twee maten gemeten wordt Een kapper die naast zijn kappersbedrijf een aparte sigarenwinkel heeft ingericht naar de eischen des tijds ondervindt moeilijkheden Waarom Omdat hij deze beide bedrijven uitoefend in hetzelfde pand 75 der Goudsche sigarenwinkeliers heeft een neveninkomen als verzekeringsagent loterijagent timmerman drogist I fabrieksarbeider fabrikant grossier of vertegenwoordiger Deze combinaties schijnen mogelijk te zijn doch heeft een kapper met een aparte verkoopgelegenheid niet eveneens recht op de gunsten van het publiek Ik ben niet tegen saneering doch dan behoort deze voor 100 te worden doorgevoerd J GRAAFLAND De La Reijlaan 12 Hij drong er bij de Mohammedaansche Kija s op aan deel te nemen aan den strijd door zij aan zij met het volk te strijden Het is goed dat het leger Gods deel zal nemen aan het revolutionnaire leger zoo zeide hij zoodat alle strijdkrachten vereenigd zijn Geallieerden hebben Radiostation Bandoeng in handen Op verkenningsvluchten boven Bandoeng is vastgesteld dat het radiostation door de geallieerden bereikt en hoogstwaarschijnlijk bezet is daar een aantal geallieerde voertuigen buiten opgesteld stonden Gisteren heeft Brigadegeneraal Mac Donald besprekingen met den heer N S Blom het hoofd van het Nederlandsche repatrieeringsbureaux gehouden Een Britsche woordvoerder verklaarde dat alle Japanners op Lombok ontwapend waren maar dat ze nog steeds op het eiland waren aangezien er geen scheepsruimte voor vervoer beschikbaar is De eenige plaats waar een aanvang is gemaakt met de evacuatie van de Japanners is Kota Radja op Noord Sumatra waar gisteren een eerste groep naar Rempang is vervoerd Op West Java is de evacuatie van de Japanners nog niet begonnen Een aantal Japansche schepen in de haven van Tandjong Priok die hier voor gebruikt hadden kunnen worden zijn voor andere doeleinden bestemd Daar alle Japansche schepen in dit gebied in de geallieerde scheepspool zijn opgenomen is deze maatregel blijkbaar om practische redenen noodzakelijk wat is misdaan en ik niet zie hoe dit zou kunnen geschieden Ik heb gewacht op het arrest van den Raad van Cassatie in de zaak Blokzijl omdat de mogelijkheid bestond dat deze Raad van meening zou zijn dat inderdaad door de capitulatie de oorlogstoestand had opgehouden te bestaan immers is de oorlog met Duitschland en met apan ook met een dergelijke capitulatie geëindigd of dat het besluit bijzondere strafpleging onwettig zou zijn Nu deze punten zijn beslist is er ook juridisch geen redfen meer om langer met de verklaring te wachten Het is mij echter tevens gebleken dat waar door mij geen gratieverzoek wordt ingediend dit door het Bijzonder Gerechtshof ambtshalve zou dienen te geschieden Om een dergelijke mogelijkheid te ondervangen heb ik besloten zelf het vonnis van het Bijzonder Gerechtshof te executceren Ik doe dit omdat de gevolgen bij een langer in leven blijven voor mijn gezin nog rampzaliger zouden zijn dan reeds het geval is en omdat ik van meening ben dat alleen werkelijke zoenoffers de heillooze verwijdering tusschen onze duizenden volgelingen en het Nederlandsche volk kunnen doen verdwijnen Het is mij duidelijk geworden dat alleen de verdwijning van de leidende Na tionaalSocialisten een werkelijke verzoening met de duizenden ongelukkigen voor wier gedachtengang wij in hooge mate verantwoordelijk zijn kan mogelijk matten De pogingen om deze diepgewortelde behoefte aan vergelding in een strafrechtelijken vorm te gieten heeft geloof ik alleen een aanzienlijke verergering van het leed voor alle betrokkenen tengevolge van de volgelingen van de leidende persoonlijkheden en van hen die deze straffen moeten hanteeren Op Gevechten in de nabijheid v Buitenzorg In een officieel communiqué Wordt verklaard dat de gevechten die Maandag bij Buitenzorg zijn uitgebroken toen een Britschlndische colonne door de Indonesiërs werd aangevallen nog steeds voortduren Drie compagnieën met tanks pantserwagens en kanonnen nemen aan den strijd deel Ten Westen van de stad heeft een van de compagnieën zich stevig genesteld en een tweede compagnie is tot de plaats waar de gevechten j l Maandag begonnen zijn doorgestooten Men trof eenige versperringen aan en toen gisterenmiddag deze afdeeling een brug bereikte die onbruikbaar was voor pantserwagens is zij naar haar basis teruggekeerd De achterhoede werd voortdurend door kleine wapenen en lichte machinegeweren beschoten 2 Britschlndische soldaten werden gedood en 1 gewond Ook aan Indonesische zijde vielen eenige dooden Bij het museum van Buitenzorg werd eveneens geschoten zonder dat evenwel verliezen veroorzaakt werden In Batavia nemen de gevechten in hevigheid toe De laatste dagen is het aantal schietpartijen in Batavia gestadig toegenomen Mortieren worden naar men gelooft bij deze schietpartijen gebruikt Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een moord gepleegd wordt Chineesche kranten schrijven over de gevechten bij Buitenzorg dat de hevigheid er van wordt bewezen door het feit dat iedere minyut ongeveer 8 geweerschoten worden afgevuurd 2 mortiergranaten die uit s Lands plantentuin werden afgevuurd troffen o a de Markpoort van de Chineesche wijk en een huis waar een Chineesch meisje werd gedood Schietpartijen te Batavia Gisteren is in Batavia vrij hevig geschoten o a op auto s van een BrigadeLuchtlandingstroepen in het gebied vanTanah Tinggi waar ook handgranatengeworpen werden 1 Britsche soldaatwerd gewond In het kramatgebied hadden g evechten plaats tusschen Ambonneesche soldaten en Indonesiërs In de Chineesche wijk wordt nog steeds geplunderd Nederlandsche troepen die de Wilhelminabarakken bij BataTia beyvaken openden het vuur op een troep vanveertig Indonesitrs lie uit elkaar gedreven werd Brandstichting in Semarang Na het in brand steken van een aantal ocmeentclijke gebouwen zijn gedurende cc laatste 24 uur nog 5 gevallë f van brandstichting voorgekomena MefT beschouwt dit als een vorm van Indonesische repressaille tegen de Britsche maatregelen om het plunderen t e voorkomen Op kleine schaal is de landbouw bij Semarang hervat De boeren hebben een begin gemaakt met het aanvoeren van versche groenten Hoewel van Indonesi chc ziide getracht wordt te verhinderen dat ménschen van het Westen de stad binntn komen deze wijze zal men deze tegenstelling ai een etterende wonde in het Volkslichaam Wijven dragen terwijl zij door de bevrediging van de behoefte aan erg j ding zal genezen Naar aanidding van den brief van Wr R van Genechten aan den Griffier van het Bijzonder Gerechtshof te s Graveiöiage schrijft de President van dit Hof Mr A L M vari Berckdl het A N P Hetgeen Van Genechten in de 9e alinea v n zijn brief zegt is niet juist Geen nkel Rechtscoii e dus ook niet het Bijzonder Gerechtshof dient ambtshalve gratie verzoeken in Het advisea t neeo op ingekomm gratie verzpeken John Amery opgehangen John Amery de 33 jarige zoon Leopold Amery oud minist e r voor van Br is gistrenmorgen in Wandsworth Indië gevangenis opgehangen Bij de behandeling van zijn proces had hij zich schuldig bekend aan hoogverraad Aangenomen wordt dat John Amerv zich niet heeft willen verdedigen omdat hij diep berouw had over zijn daden en zijn ouders nog meer verdriet wilde besparen Naar de Indische Redacteur van A N P Aneta verneemt zal Dr HJ van Mock zeer binnenkort naar Londen vertrekken teneinde besprakingen te voeren met vertiegenwocrdigers der Eng tegeering BEVIN ZAL CONFEREEREN MET DEN FRANSCHEN AMBASSADEUR TE MOSKOU Moskou 19 Dec Reuter De drie ministers van Buitenlandsche Zaken die nog steeds onder de strengste geheimhouding omtrent het verloop der besprekingen confereeren hebben hedenmiddag hun vierde bijeenkomst gehouden In berichten uit Moskou wordt gewag gemaakt van een duidelijk waarneembaar sneller gaan van den diplomatieken polsslag De particuliere t esprekingen welke voorafgaan aan de officieele bijeenkomst vondden op het middaguur plaats toen de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken en diens Amerikaansche collega een onderhoud zouden hebb met Molotof Bevin heeft voorts een afspraak gemaakt om nog in den loop van vandaag een onderhoud te hebben met den Fransdien ambassadeur generaal Georges Catroux De hervorming van Japan De bekende Amerikaansche commentator George Fielding Eliot schrijft De Japansche landdag markeert den pas terwijl Japan s groote problemen op oplossing wachten Ondanks al hun beweringen omtrent hun bezorgdheid over het welzijn van hun volk schijnen de leiders van Japan volslagen onverschillig te zijn voor de sociale en economische crises die zich beginnen af te teekenen Dezer dagen heeft het Japansche kabinet een commissie van onderzoek uit zijn midden benoemd naar de oorzaken van de nederlaag Vermoedelijk ging hun belangstelling tn werkelijkheid alleen maar uit naar de vraag hoe men de natie het beste kon versterken met het oog op een nieuw n oorlog Hoe het ook zij het kabinet toonde zeker geen berouw voor de misdaden die Japan s reputatie bevlekt hebben De bezettende macht roeit zeker hardnekkig de elementen uit die den vrede bedreigen en er zijn zeker allerlei hervormingen ingevoerd om alle militaris T INDIE Vrijivel overal gevechten op Java Russische persstemmen over Ned Indië en Indo China Het Moskousche blad Nieuwe Tijden dringt aan op een systeem van Internatiojiaal Beheer over koloniën en veroor deeU de Britsche Fransche en Nederlandsche actie in Indo China en Indië Hoewel het systeem van Internationaal Beheer het koloniale probleem niet geheel kan oplossen zoo schrijft de Nieuwe Tijden geeft het toch zekere mogelijkheden die gebruikt kunnen en moeten worden De gespannen toestand die ontstaan is in de koloniale en afhankelijke landen eischt dit Dit is de tweede maal in de laatste twee dagen dat de interesse van de Sowjet Unie in een zoodanig Internationaal Beheer wordt uitgedrukt De sterkte der Engelschen De New York Times meldt dat er nu bijna drie Britsche divisies op Java zijn de Britsche 36e en de Britsch lndische 26e zijn reeds in Batavia terwijl de Britsche 141e brigade en de 5e Britschlndische divisie die onlangs te Soerabaja zijn geland ook naar de hoofdstad vervoerd zijn Een deel van de 3e brigade van de 6e luchtlandingsdivisie komt vandaag aan Volgens deze berichten beschouwt het Britsche Opperbevel WestJava als eerstvolgende gevoelige plek l3e New York Times bericht ook dat 4Q Indo Europeanen door extremistC i ontvoerd werden waarvan er tien volgens ooggetuigenver slag werden onthoofd Uitzending van Radio Soerabaja De Regeeringsvoorlichtingsdienst te Batavia heeft de volgendtruitreksels van uitzendingen die over Radio Soerabaja zijn geh uden Op 15 December heeft Soetomo verklaard G d zal niet toestaan dat wij weer door het Nederlandsch imperialisme dat zelfs lager staat dan het Japansche fascisme overheersch worden Als de Engelschen en de Nederlanderswinnen zullen wij weer worden onderdrukt en uitgezogen De strijd is doorgeheel Indonesië opgevlamd omdat hetvolk weet dat het vrijheid en welvaartheteekent voor iedereen en het slaken van de imperialistische boeien Op 16 Decemheeft Kijai Hadji moechsen na zijn terugkomst van het slagveld voor radio Soerabaja verklaard dat Indonesische vrijwillige soldaten nog steeds van alle kanten binnens froomen l