Groot Gouda, vrijdag 21 december 1945

dan ook het ontvangen telegram moeten toonen De telegrammen moeten zoo beknoptmogelijk zijn en worden alleen op risicovan den afzender aangenomen Voortsdienen zij in versaanbare taal te zijn gesteld terwijl een tarief van ƒ UOO perwoord zal worden berekend j Aangezign men in Neu indië nog niet overal over erkend Ned Indisch geld beschikt zullen de kosten van de uit Indië binnenkomende particuliere telegrammen bij de geadresseerden worden geind Ter verzending worden in Indië toegelaten zakentelegrammen van zeer dringenden aard en telegrammen van particulieren betreffende ernstige ziekte of overiijden H J i iLd t J iLiC K VlÜ Petroleum voor aanstaande en jonge moeders Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat aanstaande moeders tegelijk met de zesde uitreiking van extra rantsoenen voor voedingsmiddelen twee rantsoenbonnen voor petroleum tezamen 4 L ontvangen voor de bevalling Voorts reiken de Distributiediensten gedurende 24 weken na de bevalling per week een rantsoenbon voor 2 L petroleum uit De eerste verstrekking heeft plaats bij de uitreiking van de stamkaart van de baby de twfëede en volgende telkens met de uitreiking der extra rantso enen voor voedingsmiddelen Inzameiing Importbloembalen in Noord Holland Zaid Holland en Utrecht BUITENLAND Gaan de Geallieerden met Franco breken Het Aan en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten A V A teDenHaag brengt ter kennis Van belanghebbenden 1 Ieder die importbloembalen waarvoor statiegeld werd betaald in voorraad heeft il verplicht een opgave te verstrekken van de hoeveelheid in zijn bezit zijnde ledige en gevulde balen op 31 December 1945 te 24 uur Deze opgave moet uiterlijk 2 Januari 1945 worden ingezonden aan het adres waar men gewoon is de ledige balen in té leveren Wie in gebreke blijft deze opgave op Itijd in te zenden of een onjuiste opgave ver ekt zal geen aanspraak op terugbetaling van statiegeld kunnen maken 2 De Inlevering vao vorenbedoelde balenzal zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 28 Februari 1946 moeten geschieden aan hetadres waar de voorraadopgave is verstrekt Wie hieraan niet voldoet zal op nitbetaling van het statiegeld niet meer kunnen tekenen Op de juistheid der verstrekte gegevenszal controle worden uitgeoefend Zakken afkomstig van leveringen na 31 December 1945 kunnen uitsluitend worden ingeleverd bij degene van wien menzijn bloem heeft betrokken terwijl de balen welke afkomstig zijn van de bloemdepotite s Gravenhage bij deze depots moetenworden ingeleverd Verhooging maximnmpr s crwténstroo Het bedrijfschap voor hooi stroo en ruwvoeder maakt bekend dat de maximum verbouwersprijs voor alle soorten erwtenstroo kort stroo is verhoogd tot f 45 per 1 000 Kg en dat de maximum verbou wersprijs voor alle soorten erwtenstroo lang stroo is verhoogd tot f 35 per 1 000 Kp Bij doorverkoop van deze stroosoor ten door handelaren mogen deze prijzen behoudens nader bekend te maken voorschriften worden verhoogd met de gebruikelijke handelsmarges 23 00 23 15 23 30 Versnaperingenkaarten QB 513 05 100 gram chocolade of I suikerwerken Tabak en Versnaperingenkaart QC 513 05 2 rants tabaksartikelen geen import sigaretten De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 29 December a s De bonnen voor vleesch zijn in het vervolg twee weken geldig De bovengenoemde derhalve tot en met 5 anuari Voor de week van 30 Dec t m 5 Jan a s zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk aardappelen bloem zout jam peulvruchten tabak versnaperingen zeep en lucifers Bovengenoemde bonnen kunnen reedi op Vrijdag 21 December a s van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 24 December mag worden afgeleverd Bon voor Schoenreparatie aangewezen Het C D K deelt mede dat bon 03 leder der lederkaart in Nederland boven Hanngvliet en Waal is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid van 25 gram leder en of lubber zolenen hakkenmateriaal Men dient deze bon eerst bij den handelaar in te leveren wanneer deze in staat IS de reparatie binnen circa 14 dagen te verrichten Bon 03 leder blijft geldig en kan in combinatie met nog aan te wijzen of reeds aangewezen bonnen worden gebruikt Correspondentie over deze regeling moet gericht worden aan de Vakgroef of aan he Rijksbureau voor huiden en leder te Amsterdam BINNENLAND Prins Bernhard decoreert Canadeesche militairen Gij hebt ons land bevrijd van den onderdrukker deze onderscheidingen zijn en klein bewijs van onze waardeering sprak Z K H Prins Bernhard toen hij de officieren en manschappen van het Canadeesche leger toesprak die hij uit naam van H M Koninging Wilhelmina niet Nederiandsche eereteekenen had onderscheiden De plechtigheid in Paleis Soestdijk 7 erd o m bijgewond door den Cana eeschen ambassadeur in Nederiand Mr lerre Dupuy vergezeld door den Cana eeschen militairen attaché kolonel C P nebert ke 601 800 gram brood 200 gram bloem 250 gr rijst of kindermeel 600 gram suiker 100 gram cacao 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 5 liter melk 100 gram vleesch 1 kg aardappelen 400 gram brood 250 gr rijst of kindermeel QA 513 2 rants tabaksartikelen geen importsigaretten Radio programma vaa hedenavond HILVERSUM r 301 M 18 00 Vijftien minuten Irving Berlin door Dick Ccherpenhuyzen en Harry de Groot 18 15 Queenie and David Kaiia Hawaian Duo 18 30 De Schoolmeester presenteert 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Orkest Lex van Spall 20 00 Kerstboodschap van H M de Koningin 20 15 Gev Vocaal en Instr Solistenpro gramma 21 00 Op de Brug Prof Mr P L Lieftinck De slotacte van de geldsaneering 21 15 Jo Vincent met liederen van Cath van Rennes 21 30 Radio Philharm Orkest o l v Albert van Raalte solist Paul Frenckel piano j In de p a u z e 22 15 uur Mensch en Maatschappij Mej Anne H Mulder Het Nederl gezinsleven in de 17de eeuw Nieuwsberichten Avondwijding Rector G J Braakhuij § van de St LudgerusKweek school te Hilversum Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Jan Corduwenei Non stop 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Mandoline Concert 19 30 Programma voor de Nederiandsche Strijdkrachten 20 00 Het Omroeporkest o l v Willem Lohoff m m v Mary Orbaan sopraan en Lou Stuurkop bariton 21 00 Op de Érug Prof Mr P L Lieftinck De slotacte van de geldsaneering 21 15 Tossy Spiwakowsky viooj en Arthur de Greef piano 21 45 Avondwijding Ds B J Lietaert Peerbolte Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Wij dansen tango rumba en wals 23 00 Slufting en Wilhelmus Aan It generaal Guy Granville Simonds eb cbe dso bevelhebber van de Canadeesche strijdkrachten in Nederland reikte de Prins het grootkruis in de Orde an Oranje Nassau met de zwaarden uit Brigadier J F A Lister cbe werd commandeur in deze orde Het officierskruis in de cirde van Oranje Nassau met de zwaarden werd uitgereikt aan elf hoofdofficieren het ridderkruis met de zwaarden aan acht officieren en bronzen eereteekenen van de militaire Willemsorde aan een zevental officieren en onderofficieren De prettige sfeer van Paleis Soestdijk nam spoedig na de uitreiking het officieele karakter van een dergelijke plechtigheid weg Ongedwongen bewogen de Prins en Prinses zich tijdens een korte receptie tusschen de Canadeesche eeregasten Ook de beide Prinsesjes Beatrix en Irene kwamen nieuwsgierig even kijken wat al de Canadeezen in hun woning te maken hadden Juan Meana is door het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken toegelaten als Agent voor de zich buiten Spanje bevindende Spaansche Republikeihsche Regeering Er is echter door het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken op gewezen dat deze toelating njet de erkenning ook niet stilzwijgend beteekent van de Spaansche Republikeinen In een onderhoud dat de correspondent van Agence France Presse te Washington met Juan Meana heeft gehad heeft laatstgenoemde verklaard dat volgens de door hem ontvangen inlichtingen de mogelijkheid tot erkenning vanzijn regeering te Moskou zal worden besproken terwijl de Sowjet Unie Engeland en de Ver Staten zonder dat echter tot een onmiddellijke erkenning vande Spaansche Republikeinsche Regeeringzal worden overgegaan zullen besluitenmet Franco te breken Hpoge onderscheidingen aan Canadeezen Wegens uitstekende diensten bewezen bij de voorbereiding en uitvoering van de operaties der Canadeesche strijdkrachten ter bevrijding van Nederiand in de periode van September 1944 tot Mei 1945 zijn bij Kon Besluit Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan in totaal 455 Canadeesche militairen hiervan 9 posthuum Tot groot officier in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd maj gen Bertram M Hoffmeister It gen Charles Foulkes It gen Guy G Simonds en maj gen Albert B Matthews Prinses Juüana huldigt het 500 000e iid van het Roode Kruis Wahington over Indonesië Het Amerikaansche Departement van Buitenlandsche Zaken heeft gisteravond een verklaring het licht doen zien waarin het de toenemende bezorgdheid van de Regeering der Ver Staten inzake de ontwikkelng in Ned Indië tot uiting brengt en aandringt op een stap tot toenadering van alle betrokken partijen om een vreedzame oplossing van het con flict te vinden Stalin s ontmoetingen met Byrnes en Bevin Bij de ontmoeting tusschen Stalin en Bevin waren Molotov de Britsche ambassadeur en de Britsche pernranente ondersecretaris van Buitenlandsdme Zaken aanwezig De Amerikaansche ambassadeur pn Mnlntov waren aanwezig tijdens het onderhoud tusschen StaHn en Byrnes twee gaten aanvankelijk langzaam later steeds sneller en sneller Wijder werden de gaten en bruisender en wilder werd de strckwn Twee etmalen duurde het sp el van de watermassa s Toen was het gebeurd de Wieringermeer was ondergeloopen Geen slachtoffers Aanvankelijk wilde een gedeelte van de polderbewoners geen geloof hechten aan het bericht Zooiets krankzinnigs kunnen zelfs de Duitschers niet uithalen was de meening Zoo kon het gebeuren dat men in Slootdcrp zelfs Dinsdagavond nog bij elkaar op visite ging Bij het naar huis gaan vond de bezoeker dat de straat wei erg nat was Hij ging eens bij het kanaal kijken en zag dat het water al over den rand liep Toen zag hij in dat het onwaarschijnlijke toch had plaats gevonden In de haast werden de meubels die niet meegenomen konden worden naar zolder gebracht en met het overige verliet men den polder die zijn ondergang tegemoet ging Sommige boeren bleven alleen op hun zolder achter om hun huisraad te bewaken en te trachten te redden wat er te redden viel Het mocht niet baten Toen liet polderbestuur twee dagen later met een reddingboot den polder doorging Werden deze achterblijvers opgehaald Alle bewoners hebben zoo een veilig neenkomen kunnen vinden Vreemde tatreelen deden zich voor Katten hadden nun heil gezocht in de boomen kippen reven op bosjes stroo rond honden zaren jankend op de daken van de huizen In het Puitsche plan was echter met metJde gebruikelijke gründlichkeit aan alles gedacht bij den uittocht troffen de ewoners aan alle wegen conroleposten van de Feldgendarmerie die naa ronderduikers zocht Wordt vervolgd Donderdagmiddag had op het hoofdkwartier van het Ned Roode Kruis te s Gravenhage de huldiging door H K H Prinses Juliana plaats van het 500 000e lid van het Ned Roode Kruis de weduwe G W Vleeming uit Arnhem Aanwezig waren het dagelijksch bestuur de Dir Gen van het Roode Kruis de heer H J P V Ketwjchverschuur de Secr Gen van het Roodfe Kruis Mr J Heusden en het geheele bestuur van de afd Arnhem van het Roode Kruis Buitengewoon Aangiftebiljet vóór 15 Januari aanvragen NIEUWE BONNENLIJST In de Nederiandsche Staatscourant is een Beschikking van den rhinister van Financiën afgekondigd waarbij ingevolge artikel 5 van het buitengewoon navorderingsbesluit 31 December 1945 is aangewezen als de dag tot welken de inspecteur der belastingen door middel v an het uitreiken an een buitengewoon aangiftebiljet een ieder kan uitnoodigen tot het doen van aangttten of nadere aangiften De aanwijzing geldt echter niet voor het gebied ressorteerende onder deinspecties te s Qravenhage Ie afdeeling en Arnhem 9e afdeeling Koffie Cacao Suiker en Vet OflBciëele bonnenlijst voor de eerste helft van de 15e periode 23 December 1945 t m 5 Januari 1946 voor het noorden des lands Noordholland Zuidholland m uitzondering van Goerte Overflakkee en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 601500 506 800 gram brood 507 en 508 200 gram bloem 500 gram suiker 100 gram koflSe A 100 gram cacao 125 gram boter 250 gram margarine 100 gram vet 100 gram kaas 516 519 100 graiii vleesch 2 kg aardappelen 1 kg aardappelenb 41 en b 42 400 gram brood a 43 IV2 liter melkb 43 en c 43 3 liter melkb 44 1 kg aardappelen Door of namens ieder wien geen buitengewoon aangiftebiljet is uitgereikt doch van wien neittemin belasting zou kunnen worden nagevorderd op den voet van de artikelen 1 en 2 van het buitengewoon navorderingsbesluit moet thans vóór 15 Januari 1946 bij den Inspecteur der Belastingen om uitreiking van zoodanig biljet worden verzocht Wordt niet aan deze verplichting voldaan dan zal bij navordering in den regel de wettelijke verhQoging worden toegepast Bovendien vervalt in dat geval de straffeloosheid van voor het in werking treden van het genoemde besluit begane overtredingen van bepalingen inzake de in het buitengewone aangiftebiljet genoemde belastingen Flikkerlichten bij onbewaakte Bonkaarten kd 600 en 601 602 en 603 604 605 606 607 60S 609 610 611 614 61 d 41 en d 42 e 41 Tabakskaarten t 05 De K N A C meldt dat van de 41 flikkerlichtinstallaties bij onbewaakte spoorwegovergangen welke voor de spoorwegstaking in dienst waren er thans weer 15 stuks in bedrijf zijn Twee installaties zullen binnenkort weer in dienst worden gesteld terwijl vier na niet te langen tijd weer in gebruik genomen kunnen worden na de noodige herstellingen te hebben ondergaan Voorts zal een veertiental installaties te zijner tijd weer worden lliersteld en weer in bedrijf worden gebiecht Hiervoor kan echter geen tijdstip worden opgegeven Radiotelegrammen naar de Oost De Radiotelegraafverbinding met Ned Indië zal met ingang van 20 December a s op beperkte schaal voor het publiek worden opengesteld De huidige verkeerscapaciteit legt echter zoo groote beperkingen op dat het hier te lande voorioopig slechts mogelijk zal zijn uit Indië ontvangen telegrammen te beantwoorden Bij aanbieding van een voor Indië bestemd telegram zal menl