Groot Gouda, maandag 24 december 1945

gewone of Zeeuwsche lange br b f 2 50 1 Otroenboonen en Walchersche witte boenen f 3 kievitsboonen en Noord HoU krom boonen f3 Groningsche sttoo Friesche woudboonen f 2 50 Noord Holl br b en Walchersche kogelboonen f 3 Vergunningen fruitboomgaarden wederom van kracht Het besluit fruitboomgaarden 1945 dat eenige maanden geleden werd vastgesteld beoogde de reserveering van een voldoend aantal jonge vruchtboomen voor de houders van fruitboomgaarden welke bijzonder te lijden hebben gehad van oorlogsgeweld of inundaties Nu de strekking van dit besluit is verwezenlijkt is er geen reden meer de vergunningen tot uitbreiding van fruitboomgaarden nog langer te blokkeeren Thans is vastgesteld een besluit fruitboomgaarden 1945 Voedselvoorzieningblad van 22 Dec 1945 ingevolge hetwelk de ingetrokken vergunningen weder van kracht zijn geworden Reductieconpurcs uitbetaling toeslag broodpr s Het aan en verkoopbureau van akkerbouwproducten te s Gravenhage deelt mede dat de volgende nummercoupurea voor de uitbetaling van den toeslag op den broodprijs t w 448 tn 493 welke coupures met ingang van resp 17 December 1945 en 1 Januari 1946 haar geldigheid verloren als nog ter inwisseling bij de uitbetalingskantoren kannen worden aangeboden tot en met 12 Januari 1946 Aanbiedingen van de coupures na dien datum zullen derhalve niet in behandeling worden genomen Reductiecoupures iit vanaf 23 December 1945 zijn worden uitgereikt zullen een looptijd hebben van 4 weken na den eersten uttreikingsdatum Aan dezen termijn moet stipt de hand worden gehoaden daar in de toekomst de geldigheidsduur der coupures iet meer zal worden verlengd Verbouw van schokkers oogst 1946 Het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten maakt bekend dat de richtprijs voor schokkers oogst 1946 gesteld wordt op f 19 50 tot f 25 50 per 106 Kg inclusief bewaarloon met dezen verstande dat wanneer de richtprijzen over de geheele lijn verhoogd worden de prijs van de schokkers eveneens evenredig verhoogd wordt Als er voldoende vraag voor export komt wat wel te verwachten is en ook als de schokkers voor consumptie weggaan is voor den teler een prijs van f 25 50 bereikbaar Gaan echter de schokkers voor veevoeder weg dan valt de pnjs terug op den veevoederprijs die onder de huidige omstandigheden f 19 50 bedraagt Teneinde de thans aanwezige schokkers voor zaaizaad beschikbaar te houden mogen telers deze uitsluitend afleveren voor zaaidoeleinden ytofe w 23 2 me KERSTNACHTDIENST in de LUTHERSCHE KERK aan de Gouwe Wat zijn toch die Jehovas s setuigen daarover spreekt a s Donderdagavofnd 27 Dec 7 nnr in de Ned Herv Vereeni Calvijn Turf markt 142 Ds L Vroegindeweij van Waddinxveen GOUDSCHE TOONEELKRING 27 en 28 Dec 8u in Concordia Tooneelvoorsielling van hel Zuid Ned Tooneel Opgevoerd wordl liel machiige iooneelwerk uil den bezeiiinêsiijd pv Jk V T fO T T T r T ontroerend beeld van het j J lii I I V y J J Jl i leven en lijden van onie mannen m de SS gevangfnis te Schevenlngen Nog enkele kaarten verkrijgb bij den Adm Turfmarkt 80 en aan de zaal ff Zondag 23 December kregen wij tot onze groote vrevgde uit Gods hand een dochter AORIANA JOHANNA Fam PEEREBOOM Winterdijk 156 b St Jozef Paviljoen kamer 55 Verloofd II SOMMBLING en M SPRUYT Gouda 25 December 1945 Keizerstraat 81 Thuis van 15 17 uur Eenige en algem kennisgeving Heden Is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan onze jongste lieveling JOPIE Wij mochten haar slechts één jaar bezitten J J HORNES C H HORNES Sanders INEKE Gouda 22 December 1945 Westhaven 43 Geen bloemen De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 2en Kerstdag te 2 a vanaf het St Jozef Paviljoen te 2 45 u op de Algemeene Begraafplaats Heden overleed in de Stichting Zon en Schild te Amersfoort onze geliefde Moeder Behuwd Groot Overgrootmoeder Zaster Behuwdzuster en Tante Anu Gijibertha Groencadaal Wed van B P jaoten in den ouderdom van 86 jaar Uit aller naam D J JANSEN K v d Berflclaan 29b Hillegersberg Rott Gouda 23 December 1945 Achter de Vischmarkt 36 De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 27 Dec a s op de Algemeene Beg laafplaats te Gouda te 2 40 n Vertrek van Achter de Vischmarkt 36 te 2 u Heden overleed na een kortstondige ziekte onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader Antkonie Theodoras Polet Wedi Tan Adriaaa Johannfc v Balea in den leeftijd van 63 jaar H J POLET M J H POLET v d Haar A POLET C POLET PerdiJk TONNY HANSJE r iz 23 December 1945 Van Strijenstraat 40 De begrafenis zal plaats hebben Woensdag a s om 1 uur Voor koniinenvellen betalen wq vanaf f 1 tot f 1 25 per stuk Bij Th J NOBEL Tuinstr 73 PAKHUIS HOEFSTEEGTelefoon 3014 Gouda CONCORDIA Westhaven Groot Kinderf eest 2cn KERSTDAG half twee n RofFelvuur van vreugde voor groot en klein De groote Hollandsche geluidsfilm Dik TcOin Een b zonder kind en dat is ie Spanning en lachorkanen om den veldwachter de heks de schooljuffrouw en Dik achterstevoren op den ezel Prijzen f 0 50 en f 1 verkrijgbaar op den dag V der voorstelling om 12 uur j Douwe Egberts levert ü thans weer een goede kw iteit thee waar U echt van geniet Dat is het kopje thee ilat we zoolang gemist hebbent T 3 t hcrts jJmwe cg THEE Winkeljuffrouw B W V D PAVOORDT LANGE TIENDEWEG 10 16 Geref Zondagsschoolvereen Jozef KERSTFEEST VIERING 2cn KERSTDAG Aanvang 2 uur in de Geref Kerk Tm f markt A DE BRUIN Voorz JOH LAFEBER Sect Toc0aa0 tv I Allea wclkoBi Vanaf Woenidag 2 Januari kan weer tijdelijk en in beperkte mate KLEEDING om te STOOMEN worden aangenomen Uitsluitend de betere bewerking Alle goederen zijn tegen brand inbraak diefstal en transportschadé verzekerd De Pelikaan Stoomer en Ververij GOUDA riafim Kaïtoor Amtrika 31 Tel 3066 ea 3076 Veretniging van Vrifzlnnig Nederl Hervormden Godsdienstoefening in de KLEINE KERK P p rstraat ie Keritdaf 10 30 uur Mei Ds C P Thoiiisin Met medewerking van Zangkoor Verwarmde kerk Gevraagd net meisje voor halve dagen VAN LOON Naaierstraat 12 R K HUISHOUDSTER gevraagd omstreeks 50 j leeft Middelpunt der stad Gouda flink salaris geen slaapgelegenheid Schrift aanbic dingrn onder no 2735 bur v d bl Te ruilen een SINGER Trapnaalmachine als nieuw voor mcrkradloBrieven aan A DE GROOT Spieringstraat 149 Gouda JONGEDAME oud 22 jaar in bezit van diverse diploma s zoekt voor s middags een voor haar passende werkkring Liefat voor het bifhoadcB ▼ an ccn bockhoading Br onder no 2738 bur v d bl In de op 21 December 1945 gehouden algeaieeae vergadering vèn aandeelhouders der te Gouda ge vestigde naamlooze vennootschap De Goudsche Waterleiding Maatachapp t is besloten wijziging aan te brengen in de akte van oprichting en de dmur der vennootschap te oetlengen welk besluit in afschrift is neergelegd ten kantore van het Handelsregister Crabethstraat 3 te Gouda ter hennanaming van een ieder De directeur J lARlNG M S KOSTER Oogarts AF WEZIG van 25 Dec t m 1 Jan 19 6 Gevraagd in klein gezin Land iais in t Gooi een flinke zelfstandige Dienstbode v d e n prima kunnende ken en koken Liefat boven 30 Meerdere hulp aanwezig Mevr DEN HARTOG Rijksweg 15 Oost Laren NHj Gevraagd zoo spoedig mogelijk een nette Dienstbode of een Werkster voor een paar dagen p week teven een HUISNAAISTER voor een dag per week V LOON Graaf Florisweg een Oranje gele kanarie Tegen flinke belooning terug te bezorge G den Houdtjk er Boelekadej j Meisje gevraagd Voor halve of heele dagen of dag en nacht Hoog loon klein gezi Mevr Frederikze Joubertstraat Gevraagd gedipi kraamverzorgst of kraamverplee9 tegen half Juli a s y Br onder no 2765 bar v I